From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

tryazItitama-dazakam -- pauNDrakavadhaH

rAmE'thagOkulagatE pramadAprasaktE hUtAnupEtayamunAdamanE madAndhE|
svairaM samAramati sEvakavAdamUDhO dUtaM nyayuGkta tava pauNDrakavAsudEvaH||1||
nArAyaNO'hamavatIrNa ihAsmi bhUmau
dhatsE kila tvamapi mAmakalakShaNAni|
utsRjya tAni zaraNaM vraja mAmiti tvAm
dUtO jagAda sakalairhasitaH sabhAyAm||2||
dUtE'tha yAtavati yAdavasainikastvam
yAtO dadarzitha vapuH kila pauNDrakIyam|
tApEna vakShasi kRtAGkamanalpamUlya\-
zrIkaustubhaM makarakuNDalapItachElam||3||
kAlAyasaM nijasudarzanamasyatO'sya
kAlAnalOtkarakirENa sudarzanEna|
zIrShaM chakartitha mamarditha chAsya sEnAm
tanmitrakAzipazirO'pi chakartha kAzyAm||4||
jADyEna bAlakagirA'pi kilAhamEva
zrIvAsudEva iti rUDhamatizchiraM saH|
sAyujyamEva bhavadaikyadhiyA gatO'bhUt
kO nAma kasya sukRtaM kathamityavEyAt||5||
kAzIzvarasya tanayO'tha sudakShiNAkhyaH zarvaM prapUjya bhavatE vihitAbhichAraH|
kRtyAnalaM kamapi bANaraNAtibhItairbhUtaiH kathaJchana vRtaiH samamabhyamuJchat||6||
tAlapramANacharaNAmakhilaM dahantIm
kRtyAM vilOkya chakitaiH kathitO'pi pauraiH|
dyUtOtsavE kamapi nO chalitO vibhO tvam
pArzvasthamAzu visasarjitha kAlachakram||7||
abhyApatatyamitadhAmni bhavanmahAstrE hA hEti vidrutavatI khalu ghOrakRtyA|
rOShAtsudakShiNamadakShiNachEShTitaM taM puplOSha chakramapi kAzipurAmadhAkShIt||8||
sa khalu vividO rakShOghAtE kRtOpakRtiH purA
tava tu kalayA mRtyuM prAptuM tadA khalatAM gataH|
narakasachivO dEzaklEzaM sRjan nagarAntikE
jhaTiti halinA yudhyannaddhA papAta talAhataH||9||
sAmbaM kauravyaputrIharaNaniyamitaM sAntvanArthI kurUNAm
yAtastadvAkyarOShOddhRtakarinagarO mOchayAmAsa rAmaH|
tE ghAtyAH pANDavEyairiti yadupRtanAM nAmuchastvaM tadAnIm
taM tvAM durbOdhalIlaM pavanapurapatE tApazAntyai niShEvE||10||

||iti zrImannArAyaNIyE tryazItitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox