From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

paJcAzItitama-dazakam -- jarAsandhavadhaH zizupAlavadhazca

tatO magadhabhUmRtA chiranirOdhasaGklEzitam
zatAShTakayutAyutadvitayamIza bhUmIbhRtAm|
anAthazaraNAya tE kamapi pUruShaM prAhiNO\-
dayAchata sa mAgadhakShapaNamEva kiM bhUyasA||1||
yiyAsurabhimAgadhaM tadanu nAradOdIritA-
dyudhiShThiramakhOdyamAdubhayakAryaparyAkulaH|
viruddhajayinO'dhvarAdubhayasiddhirityuddhavE
zazaMsuShi nijaiH samaM puramiyEtha yaudhiShThirIm||2||
azEShadayitAyutE tvayi samAgatE dharmajO
vijitya sahajairmahIM bhavadapAGgasaMvardhitaiH|
zriyaM nirupamAM vahannahaha bhaktadAsAyitam
bhavantamayi mAgadhE prahitavAnsabhImArjunam||3||
girivrajapuraM gatAstadanu dEva yUyaM trayO
yayAcha samarOtsavaM dvijamiShENa taM mAgadham|
apUrNasukRtaM tvamuM pavanajEna saGgrAmayan
nirIkShya saha jiShNunA tvamapi rAjayudhvA sthitaH||4||
azAntasamarOddhataM viTapapATanAsaJjJayA
nipAtya jarasassutaM pavanajEna niShpATitam|
vimuchya nRpatInmudA samanugRhya bhaktiM parAm
didEzitha gataspRhAnapi cha dharmaguptyai bhuvaH||5||
prachakruShi yudhiShThirE tadanu rAjasUyAdhvaram
prasannabhRtakIbhavatsakalarAjakavyAkulam|
tvamapyayi jagatpatE dvijapadAvanEjAdikam
chakartha kimu kathyatE nRpavarasya bhAgyOnnatiH||6||
tatassavanakarmaNi pravaramagryapUjAvidhim
vichArya sahadEvavAganugatassa dharmAtmajaH|
vyadhatta bhavatE mudA sadasi vizvabhUtAtmanE
tadA sasuramAnuShaM bhuvanamEva tRptiH dadhau||7||
tatassapadi chEdipO muninRpEShu tiShThatsvahO
sabhAjayati kO jaDaH pazupadurdurUTaM vaTum|
iti tvayi sa durvachOvitatimudvamannAsanA\-
dudApatadudAyudhaH samapatannamuM pANDavAH||8||
nivArya nijapakShagAnabhimukhasya vidvEShiNa-
stvamEva jahRShE zirO danujadAriNA svAriNA|
janustritayalabdhayA satatachintayA zuddhadhI-
stvayA sa paramEkatAmadhRta yOginAM durlabhAm||9||
tatassumahitO tvayA kratuvarE nirUDhE janO
yayau jayati dharmajO jayati kRShNa ityAlapan|
khalaH sa tu suyOdhanO dhutamanAssapatnazriyA
mayArpitasabhAmukhE sthalajalabhramAdabhramIt||10||
tadA hasitamutthitaM drupadandanAbhImayO\-
rapAGgakalayA vibhO kimapi tAvadujjRmbhayan|
dharAbharanirAkRtau sapadi nAma bIjaM vapan
janArdana marutpurInilaya pAhi mAmAmayAt||11||

||iti zrImannArAyaNIyE paJcAzItitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox