From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


navagrahamaGgalASTakam

bhAsvAnarkasamicca raktakiraNaH siMhAdhipaH kAzyapO -
gurvindOzca kujasya mitramarigaH tristhaH zubhaH prAGmukhaH|
zatrurbhArgavasaurayOH priyaH kujaH kAliGgadEzAdhipO -
madhyE vartulamaNDalE sthitimitaH kuryAtsadA maGgalam||1||
candraH karkaTakaprabhuH sitarucizcAtrEyagOtrOdbhavaH
cAgnEyE caturazrakO'paramukhO gauryarcayA tarpitaH|
SaTsaptAgnidazAdyazObhanaphalO zatrurbudhArkapriyaH
saumyO yAmunadEzaparNajasamitkuryAtsadA maGgalam||2||
bhaumO dakSiNadiktrikONanilayO'vantIpatiH khAdira-
prItO vRzcikamESayOradhipatirgurvarkacandrapriyaH|
jJAriH SaTtrizubhapradazca vasudhAdAtA guhAdhIzvarO
bhAradvAjakulAdhipO'ruNaruciH kuryAtsadA maGgalam||3||
saumyaH pIta udaGmukhaH samidapAmArgO'trigOtrOdbhavO -
bANEzAnagataH suhRdravisutO vairIkRtAnuSNaruk|
kanyAyugmapatirdazASTamacatuHSaNNEtragaH zObhanO -
viSNvArAdhanatarpitO magadhapaH kuryAtsadA maGgalam||4||
jIvazcOttaradiGmukhOttarakakubhjAtO'GgirO gOtradaH
pItO'zvatthasamicca sindhvadhipatiH cAparkSamInAdhipaH|
sUryEndukSitijapriyaH sitabudhArAtiH samO bhAnujE -
saptApatyatapO'rthagaH zubhakaraH kuryAtsadA maGgalam||5||
zukrO bhArgavagOtrajaH sitaruciH pUrvAnanaH pUrvadik
kAmbOjAdhipatistulAvRSabhagazcaudumbaraistarpitaH|
saumyarkyOH suhRdambikAstutivazAt prItOrkacandrAhitO -
nArIbhOgakaraH zubhO bhRgusutaH kuryAtsadA maGgalam||6||
sauriH kRSNarucizca pazcimamukhaH saurASTrapaH kAzyapO -
nAthaH kumbhamRgarkSayOH priyasuhRt zukrajJayOrrudragaH|
SaTtristhaH zubhadO zubhO dhanugatizcApAkRtau maNDalE
santiSThan cirajIvitAdiphaladaH kuryAtsadA maGgalam||7||
rAhurbarbaradEzapO nirRtau kRSNAGgazUrpAsanO
yAmyAzAbhimukhazca candraravirudh paiDInasiH krauryavAn|
SaTtristhaH zubhakRt karAlavadanaH prItazca dUrvAhutau
durgApUjanataH prasannahRdayaH kuryAtsadA maGgalam||8||
kEturjaiminigOtrajaH kuzasamidvAyavyakONEsthitaH
citrAGkadhvajalAJchanO hi bhagavAn yAmyAnanaH zObhanaH|
santuSTO gaNanAthapUjanavazAt gaGgAditIrthapradaH
SaTtristhaH zubhakRcca citritatanuH kuryAtsadA maGgalam||9||


||iti zrI navagrahamaGgalASTakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox