From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

navagrahapIDAharastOtram

grahANAmAdirAdityO lOkarakSaNakArakaH|
viSamasthAnasambhUtAM pIDAM haratu mE raviH||1||
rOhiNIzaH sudhAmUrtiH sudhAgAtraH sudhAzanaH|
viSamasthAnasambhUtAM pIDAM haratu mE vidhuH||2||
bhUmiputrO mahAtEjA jagatAM bhayakRt sadA|
vRSTikRdvRSTihartA ca pIDAM haratu mE kujaH||3||
utpAtarUpO jagatAM candraputrO mahAdyutiH|
sUryapriyakarO vidvAn pIDAM haratu mE budhaH||4||
dEvamantrI vizAlAkSaH sadA lOkahitE rataH|
anEkaziSyasampUrNaH pIDAM haratu mE guruH||5||
daityamantrI gurustESAM prANadazca mahAmatiH|
prabhustArAgrahANAM ca pIDAM haratu mE bhRguH||6||
sUryaputrO dIrghadEhO vizAlAkSaH zivapriyaH|
mandacAraH prasannAtmA pIDAM haratu mE zaniH||7||
mahAzirA mahAvaktrO dIrghadaMSTrO mahAbalaH|
atanuzcOrdhvakEzazca pIDAM haratu mE zikhI||8||
anEkarUpavarNaizca zatazO'tha sahasrazaH|
utpAtarUpO jagatAM pIDAM haratu mE tamaH||9||


||iti brahmANDapurANOktaM navagrahapIDAharastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox