From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

navagrahastOtram

japAkusumasaGkAzaM kAzyapEyaM mahAdyutim|
tamOriM sarvapApaghnaM praNatO'smi divAkaram||1||
dadhizaGkhatuSArAbhaM kSIrOdArNavasambhavam|
namAmi zazinaM sOmaM zambhOrmukuTabhUSaNam||2||
dharaNIgarbhasambhUtaM vidyutkAntisamaprabham|
kumAraM zaktihastaM taM maGgalaM praNamAmyaham||3||
priyaGgukalikAzyAmaM rUpENApratimaM budham|
saumyaM saumyaguNOpEtaM taM budhaM praNamAmyaham||4||
dEvAnAM ca RSINAM ca guruM kAJcanasannibham|
buddhibhUtaM trilOkEzaM taM namAmi bRhaspatim||5||
himakundamRNAlAbhaM daityAnAM paramaM gurum|
sarvazAstrapravaktAraM bhArgavaM praNamAmyaham||6||
nIlAJjanasamAbhAsaM raviputraM yamAgrajam|
chAyAmArtaNDasambhUtaM taM namAmi zanaizcaram||7||
ardhakAyaM mahAvIryaM candrAdityavimardanam|
siMhikAgarbhasambhUtaM taM rAhuM praNamAmyaham||8||
palAzapuSpasaGkAzaM tArakAgrahamastakam|
raudraM raudrAtmakaM ghOraM taM kEtuM praNamAmyaham||9||
iti vyAsamukhOdgItaM yaH paThEt susamAhitaH|
divA vA yadi vA rAtrau vighnazAntirbhaviSyati||10||
naranArInRpANAM ca bhavEdduHsvapnanAzanam|
aizvaryamatulaM tESAmArOgyaM puSTivardhanam||11||
grahanakSatrajAH pIDAstaskarAgnisamudbhavAH|
tAH sarvAH prazamaM yAnti vyAsO brUtE na saMzayaH||12||


||iti zrIvyAsaviracitaM navagrahastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox