From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


nRsiMhASTOttarazatanAmastOtram

nArasiMhO mahAsiMhO divyasiMhO mahAbalaH|
ugrasiMhO mahAdEvaH stambhajazcOgralOcanaH||1||
raudraH sarvAdbhutaH zrImAn yOgAnandastrivikramaH|
hariH kOlAhalazcakrI vijayO jayavardhanaH||2||
paJcAnanaH parabrahma aghOrO ghOravikramaH|
jvAlAmukhO jvAlamAlI mahAjvAlO mahAprabhuH||3||
niTilAkSaH sahasrAkSO durnirIkSyaH pratApanaH|
mahAdaMSTrAyudhaH prAjJazcaNDakOpI sadAzivaH||4||
hiraNyakazipudhvaMsI daityadAnavabhaJjanaH|
guNabhadrO mahAbhadrO balabhadrO subhadrakaH||5||
karAlO vikarAlazca vikartA sarvakartRkaH|
ziMzumArastrilOkAtmA IzaH sarvEzvarO vibhuH||6||
bhairavADambarO divyazcAcyutaH kavimAdhavaH|
adhOkSajO'kSaraH zarvO vanamAlI varapradaH||7||
vizvambharO'dbhutO bhavyO viSNuzca puruSOttamaH|
amOghAstrO nakhAstrazca sUryajyOtiH surEzvaraH||8||
sahasrabAhuH sarvajJaH sarvasiddhipradAyakaH|
vajradaMSTrO vajranakhO mahAnAdaH parantapaH||9||
sarvamantraikarUpazca sarvayantravidAraNaH|
sarvatantrAtmakO'vyaktaH suvyaktO bhaktavatsalaH||10||
vaizAkhazuklasambhUtaH zaraNAgatavatsalaH|
udArakIrtiH puNyAtmA mahAtmA caNDavikramaH||11||
vEdatrayaprapUjyazca bhagavAn paramEzvaraH|
zrIvatsAGkaH zrInivAsO jagadvyApI jaganmayaH||12||
jagatpAlO jagannAthO mahAkAyO dvirUpabhRt|
paramAtmA paraJjyOtirnirguNazca nRkEsarI||13||
paratattvaM parandhAma saccidAnandavigrahaH|
lakSmInRsiMhaH sarvAtmA dhIraH prahlAdapAlakaH||14||

||iti zrI nRsiMhASTOttarazatanAmastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox