From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


parabrahma prAtaH smaraNa stOtram

prAtaH smarAmi hRdi saMsphuradAtmatatvam
saccit sukhaM paramahaMsagatiM turIyam|
yat svapnajAgarasuSuptimavaiti nityam
tat brahma niSkalamahaM na ca bhUtasaMdhaH||1||
prAtarbhajAmi manasA vacasAmagamyam
vAcO vibhAnti nikhilA yadanugrahENa|
yaM nEti nEti vacanairnigamA avOcaM
staM dEvadEvamajamacyutamAhuragryam||2||
prAtarnamAmi tamasaH paramarkavarNam
pUrNaM sanAtanapadaM purUSOttamAkhyam|
yasminnidaM jagadazESamazESamUrtau
rajjvAM bhujaMgama iva pratimAsitaM vai||3||
zlOkatrayamidaM puNyaM lOkatrayavibhUSaNam|
prAtaH kAlE paThEdyastu sa gacchEtparamaM padam||4||
Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox