From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


prajJAvivardhana kArtikEya stOtram


skanda uvAca

yOgIzvarO mahAsEnaH kArtikEyO'gninandanaH|
skandaH kumAraH sEnAnIH svAmI zaGkarasambhavaH||1||
gAGgEyastAmracUDazca brahmacArI zikhidhvajaH|
tArakArirumAputraH krauJcArizca SaDAnanaH||2||
zabdabrahmasamudrazca siddhaH sArasvatO guhaH|
sanatkumArO bhagavAn bhOgamOkSaphalapradaH||3||
zarajanmA gaNAdhIzapUrvajO muktimArgakRt|
sarvAgamapraNEtA ca vAJchitArthapradarzanaH||4||
aSTAviMzatinAmAni madIyAnIti yaH paThEt|
pratyUSaM zraddhayA yuktO mUkO vAcaspatirbhavEt||5||
mahAmantramayAnIti mama nAmAnukIrtanam|
mahAprajJAmavApnOti nAtra kAryA vicAraNA||6||

||iti zrIrudrayAmalE prajJAvivardhanAkhyaM zrImatkArtikEyastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox