From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


rAhupaJcaviMzatinAmastOtram

rAhurdAnavamantrI ca siMhikAcittanandanaH|
ardhakAyaH sadA krOdhI candrAdityavimardanaH||1||
raudrO rudrapriyO daityaH svarbhAnurbhAnubhItidaH|
graharAjaH sudhApAyI rAkAtithyabhilASukaH||2||
kAladRSTiH kAlarUpaH zrIkaNThahRdayAzrayaH|
vidhuntudaH saiMhikEyO ghOrarUpO mahAbalaH||3||
grahapIDAkarO daMSTrI raktanEtrO mahOdaraH|
paJcaviMzatinAmAni smRtvA rAhuM sadA naraH||4||
yaH paThEnmahatI pIDA tasya nazyati kEvalam|
ArOgyaM putramatulAM zriyaM dhAnyaM pazUMstathA||5||
dadAti rAhustasmai yaH paThatE stOtramuttamam|
satataM paThatE yastu jIvEdvarSazataM naraH||6||

|| iti zrIskAndapurANE zrI rAhupaJcaviMzatinAmastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox