From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


rAmASTOttarazatanAmastOtram


||dhyAnam||

zrIrAghavaM dazarathAtmajamapramEyaM sItApatiM raghukulAnvayaratnadIpam|
AjAnubAhumaravindadalAyatAkSaM rAmaM nizAcaravinAzakaraM namAmi||


||stOtram||

zrIrAmO rAmabhadrazca rAmacandrazca zAzvataH|
rAjIvalOcanaH zrImAn rAjEndrO raghupuGgavaH||1||
jAnakIvallabhO jaitrO jitAmitrO janArdanaH|
vizvAmitrapriyO dAntaH zaraNatrANatatparaH||2||
vAlipramathanO vAgmI satyavAk satyavikramaH|
satyavratO vratadharaH sadA hanumadAzritaH||3||
kausalEyaH kharadhvaMsI virAdhavadhapaNDitaH|
vibhISaNaparitrAtA harakOdaNDakhaNDanaH||4||
saptatAlaprabhEttA ca dazagrIvazirOharaH|
jAmadagnyamahAdarpadalanastATakAntakaH||5||
vEdAntasArO vEdAtmA bhavarOgasya bhESajam|
dUSaNatrizirOhantA trimUrtistriguNAtmakaH||6||
trivikramastrilOkAtmA puNyacAritrakIrtanaH|
trilOkarakSakO dhanvI daNDakAraNyakartanaH||7||
ahalyAzApazamanaH pitRbhaktO varapradaH|
jitEndriyO jitakrOdhO jitAmitrO jagadguruH||8||
RkSavAnarasaGghAtI citrakUTasamAzrayaH|
jayantatrANavaradaH sumitrAputrasEvitaH||9||
sarvadEvAdidEvazca mRtavAnarajIvanaH|
mAyAmArIcahantA ca mahAdEvO mahAbhujaH||10||
sarvadEvastutaH saumyO brahmaNyO munisaMstutaH|
mahAyOgO mahOdAraH sugrIvEpsitarAjyadaH||11||
sarvapuNyAdhikaphalaH smRtasarvAghanAzanaH|
anAdirAdipuruSO mahApUruSa Eva ca||12||
puNyOdayO dayAsAraH purANapuruSOttamaH|
smitavaktrO mitabhASI pUrvabhASI ca rAghavaH||13||
anantaguNagambhIrO dhIrOdAttaguNOttamaH|
mAyAmAnuSacAritrO mahAdEvAdipUjitaH||14||
sEtukRjjitavArIzaH sarvatIrthamayO hariH|
zyAmAGgaH sundaraH zUraH pItavAsA dhanurdharaH||15||
sarvayajJAdhipO yajvA jarAmaraNavarjitaH|
zivaliGgapratiSThAtA sarvApaguNavarjitaH||16||
paramAtmA paraM brahma saccidAnandavigrahaH|
paraJjyOtiH parandhAma parAkAzaH parAtparaH||17||

parEzaH pAragaH pAraH sarvadEvAtmakaH paraH||18||

|| iti zrIpadmapurANE uttarakhaNDE zrIrAmASTOttarazatanAmastOtraM sampUrNam ||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox