From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


rAmASTOttarazatanAmAvaliH


 1. OM zrIrAmAya namaH
 2. OM rAmabhadrAya namaH
 3. OM rAmacandrAya namaH
 4. OM zAzvatAya namaH
 5. OM rAjIvalOcanAya namaH
 6. OM zrImatE namaH
 7. OM rAjEndrAya namaH
 8. OM raghupuGgavAya namaH
 9. OM jAnakIvallabhAya namaH
 10. OM jaitrAya namaH
 11. OM jitAmitrAya namaH
 12. OM janArdanAya namaH
 13. OM vizvAmitrapriyAya namaH
 14. OM dAntAya namaH
 15. OM zaraNatrANatatparAya namaH
 16. OM vAlipramathanAya namaH
 17. OM vAgminE namaH
 18. OM satyavAcE namaH
 19. OM satyavikramAya namaH
 20. OM satyavratAya namaH
 21. OM vratadharAya namaH
 22. OM sadA hanumadAzritAya namaH
 23. OM kausalEyAya namaH
 24. OM kharadhvaMsinE namaH
 25. OM virAdhavadhapaNDitAya namaH
 26. OM vibhISaNaparitrAtrE namaH
 27. OM harakOdaNDakhaNDanAya namaH
 28. OM saptatAlaprabhEttrE namaH
 29. OM dazagrIvazirOharAya namaH
 30. OM jAmadagnyamahAdarpadalanAya namaH
 31. OM tATakAntakAya namaH
 32. OM vEdAntasArAya namaH
 33. OM vEdAtmanE namaH
 34. OM bhavarOgasya bhESajAya namaH
 35. OM dUSaNatrizirOhantrE namaH
 36. OM trimUrtayE namaH
 37. OM triguNAtmakAya namaH
 38. OM trivikramAya namaH
 39. OM trilOkAtmanE namaH
 40. OM puNyacAritrakIrtanAya namaH
 41. OM trilOkarakSakAya namaH
 42. OM dhanvinE namaH
 43. OM daNDakAraNyakartanAya namaH
 44. OM ahalyAzApazamanAya namaH
 45. OM pitRbhaktAya namaH
 46. OM varapradAya namaH
 47. OM jitEndriyAya namaH
 48. OM jitakrOdhAya namaH
 49. OM jitAmitrAya namaH
 50. OM jagadguravE namaH
 51. OM RkSavAnarasaGghAtinE namaH
 52. OM citrakUTasamAzrayAya namaH
 53. OM jayantatrANavaradAya namaH
 54. OM sumitrAputrasEvitAya namaH
 55. OM sarvadEvAdidEvAya namaH
 56. OM mRtavAnarajIvanAya namaH
 57. OM mAyAmArIcahantrE namaH
 58. OM mahAdEvAya namaH
 59. OM mahAbhujAya namaH
 60. OM sarvadEvastutAya namaH
 61. OM saumyAya namaH
 62. OM brahmaNyAya namaH
 63. OM munisaMstutAya namaH
 64. OM mahAyOgAya namaH
 65. OM mahOdArAya namaH
 66. OM sugrIvEpsitarAjyadAya namaH
 67. OM sarvapuNyAdhikaphalAya namaH
 68. OM smRtasarvAghanAzanAya namaH
 69. OM anAdayE namaH
 70. OM AdipuruSAya namaH
 71. OM mahApUruSAya namaH
 72. OM puNyOdayAya namaH
 73. OM dayAsArAya namaH
 74. OM purANapuruSOttamAya namaH
 75. OM smitavaktrAya namaH
 76. OM mitabhASiNE namaH
 77. OM pUrvabhASiNE namaH
 78. OM rAghavAya namaH
 79. OM anantaguNagambhIrAya namaH
 80. OM dhIrOdAttaguNOttamAya namaH
 81. OM mAyAmAnuSacAritrAya namaH
 82. OM mahAdEvAdipUjitAya namaH
 83. OM sEtukRtE namaH
 84. OM jitavArIzAya namaH
 85. OM sarvatIrthamayAya namaH
 86. OM harayE namaH
 87. OM zyAmAGgAya namaH
 88. OM sundarAya namaH
 89. OM zUrAya namaH
 90. OM pItavAsasE namaH
 91. OM dhanurdharAya namaH
 92. OM sarvayajJAdhipAya namaH
 93. OM yajvinE namaH
 94. OM jarAmaraNavarjitAya namaH
 95. OM zivaliGgapratiSThAtrE namaH
 96. OM sarvApaguNavarjitAya namaH
 97. OM paramAtmanE namaH
 98. OM parasmai brahmaNE namaH
 99. OM saccidAnandavigrahAya namaH
 100. OM parasmai jyOtiSE namaH
 101. OM parasmai dhAmnE namaH
 102. OM parAkAzAya namaH
 103. OM parAtparAya namaH
 104. OM parEzAya namaH
 105. OM pAragAya namaH
 106. OM pArAya namaH
 107. OM sarvadEvAtmakAya namaH
 108. OM parAya namaH

|| iti zrI padmapurANE uttarakhaNDE zrI rAmASTOttarazatanAmAvaliH sampUrNA ||
Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox