From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


zrIrAmasahasranAmAvaLiH


 1. OM rAjIvalOcanAya namaH
 2. OM zrImatE namaH
 3. OM zrIrAmAya namaH
 4. OM raghupuGgavAya namaH
 5. OM rAmabhadrAya namaH
 6. OM sadAcArAya namaH
 7. OM rAjEndrAya namaH
 8. OM jAnakIpatayE namaH
 9. OM agragaNyAya namaH
 10. OM varENyAya namaH
 11. OM varadAya namaH
 12. OM paramEzvarAya namaH
 13. OM janArdanAya namaH
 14. OM jitAmitrAya namaH
 15. OM parArthaikaprayOjanAya namaH
 16. OM vizvAmitrapriyAya namaH
 17. OM dAntAya namaH
 18. OM zatrujitE namaH
 19. OM zatrutApanAya namaH
 20. OM sarvajJAya namaH
 21. OM sarvadEvAdayE namaH
 22. OM zaraNyAya namaH
 23. OM vAlimardanAya namaH
 24. OM jJAnabhavyAya namaH
 25. OM aparicchEdyAya namaH
 26. OM vAgminE namaH
 27. OM satyavratAya namaH
 28. OM zucayE namaH
 29. OM jJAnagamyAya namaH
 30. OM dRDhaprajJAya namaH
 31. OM kharadhvaMsinE namaH
 32. OM pratApavatE namaH
 33. OM dhRtimatE namaH
 34. OM AtmavatE namaH
 35. OM vIrAya namaH
 36. OM jitakrOdhAya namaH
 37. OM arimardanAya namaH
 38. OM vizvarUpAya namaH
 39. OM vizAlAkSAya namaH
 40. OM prabhavE namaH
 41. OM parivRDhAya namaH
 42. OM dRDhAya namaH
 43. OM IzAya namaH
 44. OM khaDgadharAya namaH
 45. OM zrImatE namaH
 46. OM kausalEyAya namaH
 47. OM anasUyakAya namaH
 48. OM vipulAMsAya namaH
 49. OM mahOraskAya namaH
 50. OM paramESTinE namaH
 51. OM parAyaNAya namaH
 52. OM satyavratAya namaH
 53. OM satyasandhAya namaH
 54. OM guravE namaH
 55. OM paramadhArmikAya namaH
 56. OM lOkajJAya namaH
 57. OM lOkavandyAya namaH
 58. OM lOkAtmanE namaH
 59. OM lOkakRta namaH
 60. OM parasmai namaH
 61. OM anAdayE namaH
 62. OM bhagavatE namaH
 63. OM sEvyAya namaH
 64. OM jitamAyAya namaH
 65. OM raghUdvahAya namaH
 66. OM rAmAya namaH
 67. OM dayAkarAya namaH
 68. OM dakSAya namaH
 69. OM sarvajJAya namaH
 70. OM sarvapAvanAya namaH
 71. OM brahmaNyAya namaH
 72. OM nItimatE namaH
 73. OM gOptrE namaH
 74. OM sarvadEvamayAya namaH
 75. OM harayE namaH
 76. OM sundarAya namaH
 77. OM pItavAsasE namaH
 78. OM sUtrakArAya namaH
 79. OM purAtanAya namaH
 80. OM saumyAya namaH
 81. OM maharSayE namaH
 82. OM kOdaNDinE namaH
 83. OM sarvajJAya namaH
 84. OM sarvakOvidAya namaH
 85. OM kavayE namaH
 86. OM sugrIvavaradAya namaH
 87. OM sarvapuNyAdhikapradAya namaH
 88. OM bhavyAya namaH
 89. OM jitAriSaDvargAya namaH
 90. OM mahOdarAya namaH
 91. OM aghanAzanAya namaH
 92. OM sukIrtayE namaH
 93. OM AdipuruSAya namaH
 94. OM kAntAya namaH
 95. OM puNyakRtAgamAya namaH
 96. OM AkalmaSAya namaH
 97. OM caturbAhavE namaH
 98. OM sarvAvAsAya namaH
 99. OM durAsadAya namaH
 100. OM smitabhASiNE namaH
 101. OM nivRttAtmanE namaH
 102. OM smRtimatE namaH
 103. OM vIryavatE namaH
 104. OM prabhavE namaH
 105. OM dhIrAya namaH
 106. OM dAntAya namaH
 107. OM ghanazyAmAya namaH
 108. OM sarvAyudhavizAradAya namaH
 109. OM adhyAtmayOganilayAya namaH
 110. OM sumanasE namaH
 111. OM lakSmaNAgrajAya namaH
 112. OM sarvatIrthamayAya namaH
 113. OM zUrAya namaH
 114. OM sarvayajJaphalapradAya namaH
 115. OM yajJasvarUpiNE namaH
 116. OM yajJEzAya namaH
 117. OM jarAmaraNavarjitAya namaH
 118. OM varNAzramakarAya namaH
 119. OM varNinE namaH
 120. OM zatrujitE namaH
 121. OM puruSOttamAya namaH
 122. OM vibhISaNapratiSThAtrE namaH
 123. OM paramAtmanE namaH
 124. OM parAtparAya namaH
 125. OM pramANabhUtAya namaH
 126. OM durjJEyAya namaH
 127. OM pUrNAya namaH
 128. OM parapuraJjayAya namaH
 129. OM anantadRSNayE namaH
 130. OM AnandAya namaH
 131. OM dhanurvEdAya namaH
 132. OM dhanurdharAya namaH
 133. OM guNAkArAya namaH
 134. OM guNazrESThAya namaH
 135. OM saccidAnandavigrahAya namaH
 136. OM abhivandyAya namaH
 137. OM mahAkAyAya namaH
 138. OM vizvakarmaNE namaH
 139. OM vizAradAya namaH
 140. OM vinItAtmanE namaH
 141. OM vItarAgAya namaH
 142. OM tapasvIzAya namaH
 143. OM janEzvarAya namaH
 144. OM kalyANaprakRtayE namaH
 145. OM kalpAya namaH
 146. OM sarvEzAya namaH
 147. OM sarvakAmadAya namaH
 148. OM akSayAya namaH
 149. OM puruSAya namaH
 150. OM sAkSiNE namaH
 151. OM kEzavAya namaH
 152. OM puruSOttamAya namaH
 153. OM lOkAdhyakSAya namaH
 154. OM mahAmAyAya namaH
 155. OM vibhISaNavarapradAya namaH
 156. OM AnandavigrahAya namaH
 157. OM jyOtiSE namaH
 158. OM hanumatprabhavE namaH
 159. OM akSayAya namaH
 160. OM bhrAjiSNavE namaH
 161. OM sahanAya namaH
 162. OM bhOktrE namaH
 163. OM satyavAdinE namaH
 164. OM bahuzrutAya namaH
 165. OM sukhadAya namaH
 166. OM kAraNAya namaH
 167. OM kartrE namaH
 168. OM bhavabandhavimOcanAya namaH
 169. OM dEvacUDAmaNayE namaH
 170. OM nEtrE namaH
 171. OM brahmaNyAya namaH
 172. OM brahmavardhanAya namaH
 173. OM saMsAratArakAya namaH
 174. OM rAmAya namaH
 175. OM sarvaduHkhavimOkSakRtE namaH
 176. OM vidvattamAya namaH
 177. OM vizvakartrE namaH
 178. OM vizvahartrE namaH
 179. OM vizvakRtE namaH
 180. OM nityAya namaH
 181. OM nityakalyANAya namaH
 182. OM sItAzOkavinAzakRtE namaH
 183. OM kAkutsthAya namaH
 184. OM puNDarIkAkSAya namaH
 185. OM vizvAmitrabhayApahAya namaH
 186. OM mArIcamathanAya namaH
 187. OM rAmAya namaH
 188. OM virAdhavadhapaNDitAya namaH
 189. OM duHsvapnanAzanAya namaH
 190. OM ramyAya namaH
 191. OM kirITinE namaH
 192. OM tridazAdhipAya namaH
 193. OM mahAdhanuSE namaH
 194. OM mahAkAyAya namaH
 195. OM bhImAya namaH
 196. OM bhImaparAkramAya namaH
 197. OM tattvasvarUpiNE namaH
 198. OM tattvajJAya namaH
 199. OM tattvavAdinE namaH
 200. OM suvikramAya namaH
 201. OM bhUtAtmanE namaH
 202. OM bhUtakRtE namaH
 203. OM svAminE namaH
 204. OM kAlajJAninE namaH
 205. OM mahApaTavE namaH
 206. OM anirviNNAya namaH
 207. OM guNagrAhiNE namaH
 208. OM niSkalaGkAya namaH
 209. OM kalaGkaghnE namaH
 210. OM svabhAvabhadrAya namaH
 211. OM zatrughnAya namaH
 212. OM kEzavAya namaH
 213. OM sthANavE namaH
 214. OM IzvarAya namaH
 215. OM bhUtAdayE namaH
 216. OM zambhavE namaH
 217. OM AdityAya namaH
 218. OM sthaviSThAya namaH
 219. OM zAzvatAya namaH
 220. OM dhruvAya namaH
 221. OM kavacinE namaH
 222. OM kuNDalinE namaH
 223. OM cakriNE namaH
 224. OM khaDginE namaH
 225. OM bhaktajanapriyAya namaH
 226. OM amRtyavE namaH
 227. OM janmarahitAya namaH
 228. OM sarvajitE namaH
 229. OM sarvagOcArAya namaH
 230. OM anuttamAya namaH
 231. OM apramEyAtmanE namaH
 232. OM sarvAdayE namaH
 233. OM guNasAgarAya namaH
 234. OM samAya namaH
 235. OM samAtmanE namaH
 236. OM samagAya namaH
 237. OM jaTAmukuTamaNDitAya namaH
 238. OM ajEyAya namaH
 239. OM sarvabhUtAtmanE namaH
 240. OM viSvaksEnAya namaH
 241. OM mahAtapasE namaH
 242. OM lOkAdhyakSAya namaH
 243. OM mahAbAhavE namaH
 244. OM amRtAya namaH
 245. OM vEdavittamAya namaH
 246. OM sahiSNavE namaH
 247. OM sadgatayE namaH
 248. OM zAstrE namaH
 249. OM vizvayOnayE namaH
 250. OM mahAdyutayE namaH
 251. OM atIndrAya namaH
 252. OM UrjitAya namaH
 253. OM prAMzavE namaH
 254. OM upEndrAya namaH
 255. OM vAmanAya namaH
 256. OM balinE namaH
 257. OM dhanurvEdAya namaH
 258. OM vidhAtrE namaH
 259. OM brahmaNE namaH
 260. OM viSNavE namaH
 261. OM zaGkarAya namaH
 262. OM haMsAya namaH
 263. OM marIcayE namaH
 264. OM gOvindAya namaH
 265. OM ratnagarbhAya namaH
 266. OM mahAmatayE namaH
 267. OM vyAsAya namaH
 268. OM vAcaspatayE namaH
 269. OM sarvadarpitAsuramardanA namaH
 270. OM jAnakIvallabhAya namaH
 271. OM pUjyAya namaH
 272. OM prakaTAya namaH
 273. OM prItivardhanAya namaH
 274. OM sambhavAya namaH
 275. OM atIndriyAya namaH
 276. OM vaidyAya namaH
 277. OM anirdEzAya namaH
 278. OM jAmbavatprabhavE namaH
 279. OM damanAya namaH
 280. OM madhanAya namaH
 281. OM vyApinE namaH
 282. OM vizvarUpiNE namaH
 283. OM niraJjanAya namaH
 284. OM nArAyaNAya namaH
 285. OM agraNyE namaH
 286. OM sAdhavE namaH
 287. OM jaTAyuprItivardhanAya namaH
 288. OM naikarUpAya namaH
 289. OM jagannAdhAya namaH
 290. OM surakAryahitAya namaH
 291. OM svabhavE namaH
 292. OM jitakrOdhAya namaH
 293. OM jitArAtayE namaH
 294. OM plavagAdhiparAjyadAya namaH
 295. OM vasudAya namaH
 296. OM subhujAya namaH
 297. OM naikamAyAya namaH
 298. OM bhavyapramOdanAya namaH
 299. OM caNDAMzavE namaH
 300. OM siddhidAya namaH
 301. OM kalpAya namaH
 302. OM zaraNAgatavatsalAya namaH
 303. OM agadAya namaH
 304. OM rOgahartrE namaH
 305. OM mantrajJAya namaH
 306. OM mantrabhAvanAya namaH
 307. OM saumitrivatsalAya namaH
 308. OM dhuryAya namaH
 309. OM vyaktAvyaktasvarUpadhRtE namaH
 310. OM vasiSThAya namaH
 311. OM grAmaNyE namaH
 312. OM zrImatE namaH
 313. OM anukUlAya namaH
 314. OM priyaMvadAya namaH
 315. OM atulAya namaH
 316. OM sAttvikAya namaH
 317. OM dhIrAya namaH
 318. OM zarAsanavizAradAya namaH
 319. OM jyESThAya namaH
 320. OM sarvaguNOpEtAya namaH
 321. OM zaktimatE namaH
 322. OM tATakAntakAya namaH
 323. OM vaikuNThAya namaH
 324. OM prANinAM prANAya namaH
 325. OM kamaThAya namaH
 326. OM kamalApatayE namaH
 327. OM gOvardhanavadharAya namaH
 328. OM matsyarUpAya namaH
 329. OM kAruNyasAgarAya namaH
 330. OM kumbhakarNaprabhEttrE namaH
 331. OM gOpigOpAlasaMvRtAya namaH
 332. OM mAyavinE namaH
 333. OM vizvAdanAya namaH
 334. OM vyApinE namaH
 335. OM raiNukEyabalApahAya namaH
 336. OM pinAkamathanAya namaH
 337. OM vandyAya namaH
 338. OM samarthAya namaH
 339. OM garuDadhvajAya namaH
 340. OM lOkatrayAzrayAya namaH
 341. OM lOkacaritAya namaH
 342. OM bharatAgrajAya namaH
 343. OM zrIdharAya namaH
 344. OM sadgatayE namaH
 345. OM lOkasAkSiNE namaH
 346. OM nArAyaNAya namaH
 347. OM budhAya namaH
 348. OM manOvEginE namaH
 349. OM manOrUpiNE namaH
 350. OM pUrNAya namaH
 351. OM puruSapuGgavAya namaH
 352. OM yaduzrESThAya namaH
 353. OM yadupatayE namaH
 354. OM bhUtavAsAya namaH
 355. OM suvikramAya namaH
 356. OM tEjOdharAya namaH
 357. OM dharAdhArAya namaH
 358. OM caturmUrtayE namaH
 359. OM mahAnidhayE namaH
 360. OM cANUramardanAya namaH
 361. OM divyAya namaH
 362. OM zAntAya namaH
 363. OM bharatavanditAya namaH
 364. OM zabdAtigAya namaH
 365. OM gambhIrAtmanE namaH
 366. OM kOmalAGgAya namaH
 367. OM prajAgarAya namaH
 368. OM lOkagarbhAya namaH
 369. OM zESazAyinE namaH
 370. OM kSIrAbdhinilayAya namaH
 371. OM amalAya namaH
 372. OM AtmayOnayE namaH
 373. OM adInAtmanE namaH
 374. OM sahasrAkSAya namaH
 375. OM sahasrapAdE namaH
 376. OM amRtAMzavE namaH
 377. OM mahAgarbhAya namaH
 378. OM nivRttaviSayaspRhAya namaH
 379. OM trikAlajJAya namaH
 380. OM munayE namaH
 381. OM sAkSiNE namaH
 382. OM vihAyasagatayE namaH
 383. OM kRtinE namaH
 384. OM parjanyAya namaH
 385. OM kumudAya namaH
 386. OM bhUtAvAsAya namaH
 387. OM kamalalOcanAya namaH
 388. OM zrIvatsavakSasE namaH
 389. OM zrIvAsAya namaH
 390. OM vIraghnE namaH
 391. OM lakSmaNAgrajAya namaH
 392. OM lOkAbhirAmAya namaH
 393. OM lOkArimardanAya namaH
 394. OM sEvakapriyAya namaH
 395. OM sanAtanatamAya namaH
 396. OM mEghazyAmalAya namaH
 397. OM rAkSasAntakRtE namaH
 398. OM divyAyudhadharAya namaH
 399. OM zrImatE namaH
 400. OM apramEyAya namaH
 401. OM jitEndriyAya namaH
 402. OM bhUdEvavandyAya namaH
 403. OM janakapriyakRtE namaH
 404. OM prapitAmahAya namaH
 405. OM uttamAya namaH
 406. OM sAttvikAya namaH
 407. OM satyAya namaH
 408. OM satyasandhAya namaH
 409. OM trivikramAya namaH
 410. OM suvratAya namaH
 411. OM sulabhAya namaH
 412. OM sUkSmAya namaH
 413. OM sughOSAya namaH
 414. OM sukhadAya namaH
 415. OM sudhiyE namaH
 416. OM dAmOdarAya namaH
 417. OM acyutAya namaH
 418. OM zArGgiNE namaH
 419. OM vAmanAya namaH
 420. OM madhurAdhipAya namaH
 421. OM dEvakInandanAya namaH
 422. OM zaurayE namaH
 423. OM zUrAya namaH
 424. OM kaiTabhamardanAya namaH
 425. OM saptatAlaprabhEttrE namaH
 426. OM mitravaMzapravardhanAya namaH
 427. OM kAlasvarUpiNE namaH
 428. OM kAlAtmanE namaH
 429. OM kAlAya namaH
 430. OM kalyANadAya namaH
 431. OM kavayE namaH
 432. OM saMvatsarAya namaH
 433. OM RtavE namaH
 434. OM pakSAya namaH
 435. OM ayanAya namaH
 436. OM divasAya namaH
 437. OM yugAya namaH
 438. OM stavyAya namaH
 439. OM viviktAyE namaH
 440. OM nirlEpAya namaH
 441. OM sarvavyApinE namaH
 442. OM nirAkulAya namaH
 443. OM anAdinidhanAya namaH
 444. OM sarvalOkapUjyAya namaH
 445. OM nirAmayAya namaH
 446. OM rasAya namaH
 447. OM rasajJAya namaH
 448. OM sArajJAyE namaH
 449. OM lOkasArAya namaH
 450. OM rasAtmakAya namaH
 451. OM sarvaduHkhAtigAya namaH
 452. OM vidyArAzayE namaH
 453. OM paramagOcarAya namaH
 454. OM zESAya namaH
 455. OM vizESAya namaH
 456. OM vigatakalmaSAya namaH
 457. OM raghunAyakAya namaH
 458. OM varNazrESThAya namaH
 459. OM varNavAhyAyE namaH
 460. OM varNyAya namaH
 461. OM varNyaguNOjjvalAya namaH
 462. OM karmasAkSiNE namaH
 463. OM amarazrESThAya namaH
 464. OM dEvadEvAya namaH
 465. OM sukhapradAya namaH
 466. OM dEvAdhidEvAya namaH
 467. OM dEvarSayE namaH
 468. OM dEvAsuranamaskRtAya namaH
 469. OM sarvadEvamayAya namaH
 470. OM cakriNE namaH
 471. OM zArGgapANayE namaH
 472. OM raghUttamAya namaH
 473. OM manasE namaH
 474. OM buddhyai namaH
 475. OM ahaGkArAya namaH
 476. OM prakRtyai namaH
 477. OM puruSAya namaH
 478. OM avyayAya namaH
 479. OM ahalyApAvanAya namaH
 480. OM svAminE namaH
 481. OM pitRbhaktAya namaH
 482. OM varapradAya namaH
 483. OM nyAyAya namaH
 484. OM nyAyinE namaH
 485. OM nayinE namaH
 486. OM zrImatE namaH
 487. OM nayAya namaH
 488. OM nagadharAya namaH
 489. OM dhruvAya namaH
 490. OM lakSmIvizvambharAbhartrE namaH
 491. OM dEvEndrAya namaH
 492. OM balimardanAya namaH
 493. OM vANArimardanAya namaH
 494. OM yajvanE namaH
 495. OM anuttamAya namaH
 496. OM munisEvitAya namaH
 497. OM dEvAgraNyE namaH
 498. OM zivadhyAnatatparAya namaH
 499. OM paramAya namaH
 500. OM parasmai namaH
 501. OM sAmagEyAya namaH
 502. OM priyAya namaH
 503. OM akrUrAya namaH
 504. OM puNyakIrtayE namaH
 505. OM sulOcanAya namaH
 506. OM puNyAya namaH
 507. OM puNyAdhikAya namaH
 508. OM pUrvasmai namaH
 509. OM pUrNAya namaH
 510. OM pUrayitrE namaH
 511. OM ravayE namaH
 512. OM jaTilAya namaH
 513. OM kalmaSadhvAntaprabhaJjanavibhAvasavE namaH
 514. OM avyaktalakSaNAyai namaH
 515. OM vyaktAyai namaH
 516. OM dazAsyadvipakEsariNE namaH
 517. OM kalAnidhayE namaH
 518. OM kalAnAthAya namaH
 519. OM kamalAnandavardhanAya namaH
 520. OM jayinE namaH
 521. OM jitArayE namaH
 522. OM sarvAdayE namaH
 523. OM zamanAya namaH
 524. OM bhavabhaJjanAya namaH
 525. OM alaGkariSNavE namaH
 526. OM acalAya namaH
 527. OM rOciSNavE namaH
 528. OM vikramOttamAya namaH
 529. OM AzavE namaH
 530. OM zabdapatayE namaH
 531. OM zabdAgOcarAya namaH
 532. OM raJjanAya namaH
 533. OM raghavE namaH
 534. OM niHzabdAya namaH
 535. OM praNavAya namaH
 536. OM mAlinE namaH
 537. OM sthUlAya namaH
 538. OM sUkSmAya namaH
 539. OM vicakSaNAya namaH
 540. OM AtmayOnayE namaH
 541. OM ayOnayE namaH
 542. OM saptajihvAya namaH
 543. OM sahasrapadE namaH
 544. OM sanAtanatamAya namaH
 545. OM sragviNE namaH
 546. OM vizAlAya namaH
 547. OM javinAM varAya namaH
 548. OM zaktimatE namaH
 549. OM zaGkhabhRtE namaH
 550. OM nAthAya namaH
 551. OM gadApadmarathAGgabhRtE namaH
 552. OM nirIhAya namaH
 553. OM nirvikalpAya namaH
 554. OM cidrUpAya namaH
 555. OM vItasAdhvasAya namaH
 556. OM zatAnanAya namaH
 557. OM sahasrAkSAya namaH
 558. OM zatamUrtayE namaH
 559. OM ghanaprabhAya namaH
 560. OM hRtpuNDarIkazayanAya namaH
 561. OM kaThinAya namaH
 562. OM dravAya namaH
 563. OM ugrAya namaH
 564. OM grahapatayE namaH
 565. OM zrImatE namaH
 566. OM samarthAya namaH
 567. OM anarthanAzanAya namaH
 568. OM adharmazatravE namaH
 569. OM rakSOghnAya namaH
 570. OM puruhutAya namaH
 571. OM puruSTutAya namaH
 572. OM brahmagarbhAya namaH
 573. OM bRhadgarbhAya namaH
 574. OM dharmadhEnavE namaH
 575. OM dhanAgamAya namaH
 576. OM hiraNyagarbhAya namaH
 577. OM jyOtiSmatE namaH
 578. OM sulalATAya namaH
 579. OM suvikramAya namaH
 580. OM zivapUjAratAya namaH
 581. OM zrImatE namaH
 582. OM bhavAnIpriyakRtE namaH
 583. OM vazinE namaH
 584. OM narAya namaH
 585. OM nArAyaNAya namaH
 586. OM zyAmAya namaH
 587. OM kapardinE namaH
 588. OM nIlalOhitAya namaH
 589. OM rudrAya namaH
 590. OM pazupatayE namaH
 591. OM sthANavE namaH
 592. OM vizvAmitrAya namaH
 593. OM dvijEzvarAya namaH
 594. OM mAtAmahAya namaH
 595. OM mAtarizvanE namaH
 596. OM viriJcAya namaH
 597. OM viSTarazravasE namaH
 598. OM sarvabhUtAnAm akSObhyAya namaH
 599. OM caNDAya namaH
 600. OM satyaparAkramAya namaH
 601. OM vAlakhilyAya namaH
 602. OM mahAkalpAya namaH
 603. OM kalpavRkSAya namaH
 604. OM kalAdharAya namaH
 605. OM nidAghAya namaH
 606. OM tapanAya namaH
 607. OM amOghAya namaH
 608. OM zlakSNAya namaH
 609. OM parabalApahRtE namaH
 610. OM kabandhamathanAya namaH
 611. OM divyAya namaH
 612. OM kambugrIvazivapriyAya namaH
 613. OM zaGkhAya namaH
 614. OM anilAya namaH
 615. OM suniSpannAya namaH
 616. OM sulabhAya namaH
 617. OM zizirAtmakAya namaH
 618. OM asaMsRSTAya namaH
 619. OM atithayE namaH
 620. OM zUrAya namaH
 621. OM pramAthinE namaH
 622. OM pApanAzakRtE namaH
 623. OM vasuzravasE namaH
 624. OM kavyavAhAya namaH
 625. OM pratyanasE namaH
 626. OM vizvabhOjanAya namaH
 627. OM rAmAya namaH
 628. OM nIlOtpalazyAmAya namaH
 629. OM jJAnaskandhAya namaH
 630. OM mahAdyutayE namaH
 631. OM pavitrapAdAya namaH
 632. OM pApArayE namaH
 633. OM maNipUrAya namaH
 634. OM nabhOgatayE namaH
 635. OM uttAraNAya namaH
 636. OM duSkRtighnE namaH
 637. OM durdharSAya namaH
 638. OM duHsahAya namaH
 639. OM abhayAya namaH
 640. OM amRtEzAya namaH
 641. OM amRtavapuSE namaH
 642. OM dharmiNE namaH
 643. OM dharmAya namaH
 644. OM kRpAkarAya namaH
 645. OM bhargAya namaH
 646. OM vivasvatE namaH
 647. OM AdityAya namaH
 648. OM yOgAcAryAya namaH
 649. OM divaspatayE namaH
 650. OM udArakIrtayE namaH
 651. OM udyOginE namaH
 652. OM vAGmayAya namaH
 653. OM sadasanmayAya namaH
 654. OM nakSatramAlinE namaH
 655. OM nAkEzAya namaH
 656. OM svAdhiSThAnAya namaH
 657. OM SaDAzrayAya namaH
 658. OM caturvargaphalAya namaH
 659. OM varNinE namaH
 660. OM zaktitrayaphalAya namaH
 661. OM nidhayE namaH
 662. OM nidAnagarbhAya namaH
 663. OM nirvyAjAya namaH
 664. OM girIzAya namaH
 665. OM vyAlamardanAya namaH
 666. OM zrIvallabhAya namaH
 667. OM zivArambhAya namaH
 668. OM zAntayE namaH
 669. OM bhadrAya namaH
 670. OM samaJjasAya namaH
 671. OM bhUzayAya namaH
 672. OM bhUtikRtE namaH
 673. OM bhUtyai namaH
 674. OM bhUSaNAya namaH
 675. OM bhUtavAhanAya namaH
 676. OM akAyAya namaH
 677. OM bhaktakAyasthAya namaH
 678. OM kAlajJAninE namaH
 679. OM mahAvaTavE namaH
 680. OM parArthavRttayE namaH
 681. OM acalAya namaH
 682. OM viviktAya namaH
 683. OM zrutisAgarAya namaH
 684. OM svabhAvabhadrAya namaH
 685. OM madhyasthAya namaH
 686. OM saMsArabhayanAzanAya namaH
 687. OM vEdyAya namaH
 688. OM vaidyAya namaH
 689. OM viyadgOptrE namaH
 690. OM sarvAmaramunIzvarAya namaH
 691. OM surEndrAya namaH
 692. OM karaNAya namaH
 693. OM karmaNE namaH
 694. OM karmakRtE namaH
 695. OM karmiNE namaH
 696. OM adhOkSajAya namaH
 697. OM dhyEyAya namaH
 698. OM dhuryAya namaH
 699. OM dharAdhIzAya namaH
 700. OM saGkalpAya namaH
 701. OM zarvarIpatayE namaH
 702. OM paramArthaguravE namaH
 703. OM vRddhAya namaH
 704. OM zucayE namaH
 705. OM AzritavatsalAya namaH
 706. OM viSNavE namaH
 707. OM jiSNavE namaH
 708. OM vibhavE namaH
 709. OM vandyAya namaH
 710. OM yajJEzAya namaH
 711. OM yajJapAlakAya namaH
 712. OM prabhaviSNavE namaH
 713. OM grasiSNavE namaH
 714. OM lOkAtmanE namaH
 715. OM lOkabhAvanAya namaH
 716. OM kEzavAya namaH
 717. OM kEzighnE namaH
 718. OM kAvyAya namaH
 719. OM kavayE namaH
 720. OM kAraNakAraNAya namaH
 721. OM kAlakartE namaH
 722. OM kAlazESAya namaH
 723. OM vAsudEvAya namaH
 724. OM puruSTutAya namaH
 725. OM AdikartrE namaH
 726. OM varAhAya namaH
 727. OM mAdhavAya namaH
 728. OM madhusUdanAya namaH
 729. OM nArAyaNAya namaH
 730. OM narAya namaH
 731. OM haMsAya namaH
 732. OM viSvaksEnAya namaH
 733. OM janArdanAya namaH
 734. OM vizvakartE namaH
 735. OM mahAyajJAya namaH
 736. OM jyOtiSmatE namaH
 737. OM puruSOttamAya namaH
 738. OM vaikuNThAya namaH
 739. OM puNDarIkAkSAya namaH
 740. OM kRSNAya namaH
 741. OM sUryAya namaH
 742. OM surArcitAya namaH
 743. OM nArasiMhAya namaH
 744. OM mahAbhImAya namaH
 745. OM vakradaMSTrAya namaH
 746. OM nakhAyudhAya namaH
 747. OM AdidEvAya namaH
 748. OM jagatkartE namaH
 749. OM yOgIzAya namaH
 750. OM garuDadhvajAya namaH
 751. OM gOvindAya namaH
 752. OM gOpatayE namaH
 753. OM gOptrEna namaH
 754. OM bhUpatayE namaH
 755. OM bhuvanEzvarAya namaH
 756. OM padmanAbhAya namaH
 757. OM hRSIkEzAya namaH
 758. OM dhAtrE namaH
 759. OM dAmOdarAya namaH
 760. OM prabhavE namaH
 761. OM trivikramAya namaH
 762. OM trilOkEzAya namaH
 763. OM brahmEzAya namaH
 764. OM prItivardhanAya namaH
 765. OM vAmanAya namaH
 766. OM duSTadamanAya namaH
 767. OM gOvindAya namaH
 768. OM gOpavallabhAya namaH
 769. OM bhaktapriyAya namaH
 770. OM acyutAya namaH
 771. OM satyAya namaH
 772. OM satyakIrtayE namaH
 773. OM dhRtyai namaH
 774. OM zucayE namaH
 775. OM kAruNyAya namaH
 776. OM karuNAya namaH
 777. OM vyAsAya namaH
 778. OM pApaghnE namaH
 779. OM zAntivardhanAya namaH
 780. OM sannyAsinE namaH
 781. OM zAstratattvajJAya namaH
 782. OM mandarAdrinikEtanAya namaH
 783. OM badarInilayAya namaH
 784. OM zAntAya namaH
 785. OM tapasvinE namaH
 786. OM vaidyutaprabhAya namaH
 787. OM bhUtAvAsAya namaH
 788. OM guhAvAsAya namaH
 789. OM zrInivAsAya namaH
 790. OM zriyaH patayE namaH
 791. OM tapOvAsAya namaH
 792. OM mudAvAsAya namaH
 793. OM satyavAsAya namaH
 794. OM sanAtanAya namaH
 795. OM puruSAya namaH
 796. OM puSkarAya namaH
 797. OM puNyAya namaH
 798. OM puSkarAkSAya namaH
 799. OM mahEzvarAya namaH
 800. OM pUrNamUrtayE namaH
 801. OM purANajJAya namaH
 802. OM puNyadAya namaH
 803. OM puNyavardhanAya namaH
 804. OM zaGkhinE namaH
 805. OM cakriNE namaH
 806. OM gadinE namaH
 807. OM zArGgiNE namaH
 808. OM lAGgalinE namaH
 809. OM musalinE namaH
 810. OM halinE namaH
 811. OM kirITinE namaH
 812. OM kuNDalinE namaH
 813. OM hAriNE namaH
 814. OM mEkhalinE namaH
 815. OM kavacinE namaH
 816. OM dhvajinE namaH
 817. OM yOddhrE namaH
 818. OM jEtrE namaH
 819. OM mahAvIryAya namaH
 820. OM zatrujitE namaH
 821. OM zatrutApanAya namaH
 822. OM zAstrE namaH
 823. OM zAstrakarAya namaH
 824. OM zAstrAya namaH
 825. OM zaGkarAya namaH
 826. OM zaGkarastutAya namaH
 827. OM sArathayE namaH
 828. OM sAttvikAya namaH
 829. OM svAminE namaH
 830. OM sAmavEdapriyAya namaH
 831. OM samAya namaH
 832. OM pavanAya namaH
 833. OM saMhatAya namaH
 834. OM zaktayE namaH
 835. OM sampUrNAGgAya namaH
 836. OM samRddhimatE namaH
 837. OM svargadAya namaH
 838. OM kAmadAya namaH
 839. OM zrIdAya namaH
 840. OM kIrtidAya namaH
 841. OM akIrtinAzakAya namaH
 842. OM mOkSadAya namaH
 843. OM puNDarIkAkSAya namaH
 844. OM kSIrAbdhikRtakEtanAya namaH
 845. OM sarvAtmanE namaH
 846. OM sarvalOkEzAya namaH
 847. OM prErakAya namaH
 848. OM pApanAzanAya namaH
 849. OM sarvadEvAya namaH
 850. OM jagannAthAya namaH
 851. OM sarvalOkamahEzvarAya namaH
 852. OM sargasthityantakRtE namaH
 853. OM dEvAya namaH
 854. OM sarvalOkasukhAvahAya namaH
 855. OM akSayyAya namaH
 856. OM zAzvatAya namaH
 857. OM anantAya namaH
 858. OM kSayavRddhivivarjitAya namaH
 859. OM nirlEpAya namaH
 860. OM nirguNAya namaH
 861. OM sUkSmAya namaH
 862. OM nirvikArAya namaH
 863. OM niraJjanAya namaH
 864. OM sarvOpAdhivinirmuktAya namaH
 865. OM sattAmAtravyavasthitAya namaH
 866. OM adhikAriNE namaH
 867. OM vibhavE namaH
 868. OM nityAya namaH
 869. OM paramAtmanE namaH
 870. OM sanAtanAya namaH
 871. OM acalAya namaH
 872. OM nirmalAya namaH
 873. OM vyApinE namaH
 874. OM nityatRptAya namaH
 875. OM nirAzrayAya namaH
 876. OM zyAmAya namaH
 877. OM yUnE namaH
 878. OM lOhitAkSAya namaH
 879. OM diptAsyAya namaH
 880. OM mitabhASaNAya namaH
 881. OM AjAnubAhavE namaH
 882. OM sumukhAya namaH
 883. OM siMhaskandhAya namaH
 884. OM mahAbhujAya namaH
 885. OM satyavatE namaH
 886. OM guNasampannAya namaH
 887. OM svyantEjasE namaH
 888. OM sudIptimatE namaH
 889. OM kAlAtmanE namaH
 890. OM bhagavatE namaH
 891. OM kAlAya namaH
 892. OM kAlacakrapravartakAya namaH
 893. OM nArAyaNAya namaH
 894. OM parasmai jyOtiSE namaH
 895. OM paramAtmanE namaH
 896. OM sanAtanAya namaH
 897. OM vizvasRjE namaH
 898. OM vizvagOptrE namaH
 899. OM vizvabhOktrE namaH
 900. OM zAzvatAya namaH
 901. OM vizvEzvarAya namaH
 902. OM vizvamUrtayE namaH
 903. OM vizvAtmanE namaH
 904. OM vizvabhAvanAyai namaH
 905. OM sarvabhUtasuhRdE namaH
 906. OM zAntAya namaH
 907. OM sarvabhUtanukampanAya namaH
 908. OM sarvEzvarAya namaH
 909. OM sarvasmai namaH
 910. OM zrImatE namaH
 911. OM AzritavatsalAya namaH
 912. OM sarvagAya namaH
 913. OM sarvabhUtEzAya namaH
 914. OM sarvabhUtAzayasthitAya namaH
 915. OM abhyantarasthAya namaH
 916. OM tamasazchEttrE namaH
 917. OM nArAyaNAya namaH
 918. OM parasmai namaH
 919. OM anAdinidhanAya namaH
 920. OM sraSTrE namaH
 921. OM prajApatipatayE namaH
 922. OM harayE namaH
 923. OM nArasiMhAya namaH
 924. OM hRSIkEzAya namaH
 925. OM sarvAtmanE namaH
 926. OM sarvadRzE namaH
 927. OM vazinE namaH
 928. OM jagatastasthuSAya namaH
 929. OM prabhavE namaH
 930. OM nEtrE namaH
 931. OM sanAtanAya namaH
 932. OM kartrE namaH
 933. OM dhAtrE namaH
 934. OM vidhAtrE namaH
 935. OM sarvESAM prabhavE namaH
 936. OM IzvarAya namaH
 937. OM sahasramUrtayE namaH
 938. OM vizvAtmanE namaH
 939. OM viSNavE namaH
 940. OM vizvadRzE namaH
 941. OM avyayAya namaH
 942. OM purANapuruSAya namaH
 943. OM sraSTrE namaH
 944. OM sahasrAkSAya namaH
 945. OM sahasrapadE namaH
 946. OM tattvAya namaH
 947. OM nArAyaNAya namaH
 948. OM viSNavE namaH
 949. OM vAsudEvAya namaH
 950. OM sanAtanAya namaH
 951. OM paramAtmanE namaH
 952. OM parasmai brahmaNE namaH
 953. OM saccidAnandavigrahAya namaH
 954. OM parasmai jyOtiSE namaH
 955. OM parasmai dhAmnE namaH
 956. OM parAkAzAya namaH
 957. OM parAtparAya namaH
 958. OM acyutAya namaH
 959. OM puruSAya namaH
 960. OM kRSNAya namaH
 961. OM zAzvatAya namaH
 962. OM zivAya namaH
 963. OM IzvarAya namaH
 964. OM nityAya namaH
 965. OM sarvagatAya namaH
 966. OM sthANavE namaH
 967. OM ugrAya namaH
 968. OM sAkSiNE namaH
 969. OM prajApatayE namaH
 970. OM hiraNyagarbhAya namaH
 971. OM savitrE namaH
 972. OM lOkakRtE namaH
 973. OM lOkabhRtE namaH
 974. OM vibhavE namaH
 975. OM rAmAya namaH
 976. OM zrImatE namaH
 977. OM mahAviSNavE namaH
 978. OM jiSNavE namaH
 979. OM dEvahitAvahAya namaH
 980. OM tattvAtmanE namaH
 981. OM tArakAya namaH
 982. OM brahmaNE namaH
 983. OM zAzvatAya namaH
 984. OM sarvasiddhidAya namaH
 985. OM AkAravAcyAya namaH
 986. OM bhagavatE namaH
 987. OM zrIyE namaH
 988. OM bhUlIlApatayE namaH
 989. OM puMsE namaH
 990. OM sarvalOkEzvarAya namaH
 991. OM zrImatE namaH
 992. OM sarvajJAya namaH
 993. OM sarvatOmukhAya namaH
 994. OM svAminE namaH
 995. OM suzIlAya namaH
 996. OM sulabhAya namaH
 997. OM sarvajJAyai namaH
 998. OM sarvazaktimatE namaH
 999. OM nityAya namaH
 1000. OM sampUrNakAmAya namaH
 1001. OM naisargikasuhRdE namaH
 1002. OM sukhinE namaH
 1003. OM kRpApIyUSajaladayE namaH
 1004. OM sarvadEhinAM zaraNyAya namaH
 1005. OM zrImatE namaH
 1006. OM nArAyaNAya namaH
 1007. OM svAminE namaH
 1008. OM jagatAM patayE namaH
 1009. OM IzvarAya namaH
 1010. OM zrIzAya namaH
 1011. OM bhUtAnAM zaraNyAya namaH
 1012. OM saMzritAbhISTadAyakAya namaH
 1013. OM anantAya namaH
 1014. OM zrIpatayE namaH
 1015. OM rAmAya namaH
 1016. OM guNabhRtE namaH
 1017. OM nirguNAya namaH
 1018. OM mahatE namaH

||iti zrImadAnandarAmAyaNE vAlmIkIyE zrIrAmasahasranAmAvaLiH sampUrNA||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox