From StotraSamhita

(Redirected from Rama Stavarajastotram)
Jump to: navigation, search


rAmastavarAjastOtram


asya zrIrAmacandrastavarAjastOtramantrasya sanatkumArRSiH.

zrIrAmO dEvatA. anuSTup chandaH. sItA bIjam. hanumAn zaktiH.

zrIrAmaprItyarthE japE viniyOgaH||

sUta uvAca

sarvazAstrArthatattvajJaM vyAsaM satyavatIsutam|
dharmaputraH prahRSTAtmA pratyuvAca munIzvaram||1||


yudhiSThira uvAca

bhagavan yOginAM zrESTha sarvazAstravizArada|
kiM tattvaM kiM paraM jApyaM kiM dhyAnaM muktisAdhanam||2||


zrOtumicchAmi tatsarvaM brUhi mE munisattama|

vedavyAsa uvAca


dharmarAja mahAbhAga zRNu vakSyAmi tattvataH||3||

yatparaM yadguNAtItaM yajjyOtiramalaM zivam|
tadEva paramaM tattvaM kaivalyapadakAraNam||4||
zrIrAmEti paraM jApyaM tArakaM brahmasaMjJakam|
brahmahatyAdipApaghnamiti vEdavidO viduH||5||
zrIrAma rAmEti janA yE japanti ca sarvadA|
tESAM bhuktizca muktizca bhaviSyati na saMzayaH||6||
stavarAjaM purA prOktaM nAradEna ca dhImatA|
tatsarvaM sampravakSyAmi haridhyAnapuraHsaram||7||
tApatrayAgnizamanaM sarvAghaughanikRntanam|
dAridryaduHkhazamanaM sarvasampatkaraM zivam||8||
vijJAnaphaladaM divyaM mOkSaikaphalasAdhanam|
namaskRtya pravakSyAmi rAmaM kRSNaM jaganmayam||9||
ayOdhyAnagarE ramyE ratnamaNDapamadhyagE|
smarEtkalpatarOrmUlE ratnasiMhAsanaM zubham||10||
tanmadhyE'STadalaM padmaM nAnAratnaizca vESTitam|
smarEnmadhyE dAzarathiM sahasrAdityatEjasam||11||
pituraGkagataM rAmamindranIlamaNiprabham|
kOmalAGgaM vizAlAkSaM vidyudvarNAmbarAvRtam||12||
bhAnukOTipratIkAzakirITEna virAjitam|
ratnagraivEyakEyUraratnakuNDalamaNDitam||13||
ratnakaGkaNamaJjIrakaTisUtrairalaGkRtam|
zrIvatsakaustubhOraskaM muktAhArOpazObhitam||14||
divyaratnasamAyuktamudrikAbhiralaGkRtam|
rAghavaM dvibhujaM bAlaM rAmamISatsmitAnanam||15||
tulasIkundamandArapuSpamAlyairalaGkRtam|
karpUrAgurukastUrIdivyagandhAnulEpanam||16||
yOgazAstrESvabhirataM yOgEzaM yOgadAyakam|
sadA bharatasaumitrazatrughnairupazObhitam||17||
vidyAdharasurAdhIzasiddhagandharvakinnaraiH|
yOgIndrairnAradAdyaizca stUyamAnamaharnizam||18||
vizvAmitravasiSThAdimunibhiH parisEvitam|
sanakAdimunizrESThairyOgivRndaizca sEvitam||19||
rAmaM raghuvaraM vIraM dhanurvEdavizAradam|
maGgalAyatanaM dEvaM rAmaM rAjIvalOcanam||20||
sarvazAstrArthatattvajJamAnandakarasundaram|
kausalyAnandanaM rAmaM dhanurbANadharaM harim||21||
EvaM saJcintayan viSNuM yajjyOtiramalaM vibhum|
prahRSTamAnasO bhUtvA munivaryaH sa nAradaH||22||
sarvalOkahitArthAya tuSTAva raghunandanam|
kRtAJjalipuTO bhUtvA cintayannadbhutaM harim||23||
yadEkaM yatparaM nityaM yadanantaM cidAtmakam|
yadEkaM vyApakaM lOkE tadrUpaM cintayAmyaham||24||
vijJAnahEtuM vimalAyatAkSam
prajJAnarUpaM svasukhaikahEtum|
zrIrAmacandraM harimAdidEvam
parAtparaM rAmamahaM bhajAmi||25||
kaviM purANaM puruSaM purastAt
sanAtanaM yOginamIzitAram|
aNOraNIyAMsamanantavIryam
prANEzvaraM rAmamasau dadarza||26||


nArada uvAca

nArAyaNaM jagannAthamabhirAmaM jagatpatim|
kaviM purANaM vAgIzaM rAmaM dazarathAtmajam||27||
rAjarAjaM raghuvaraM kausalyAnandavardhanam|
bhargaM varENyaM vizvEzaM raghunAthaM jagadgurum||28||
satyaM satyapriyaM zrESThaM jAnakIvallabhaM vibhum|
saumitripUrvajaM zAntaM kAmadaM kamalEkSaNam||29||
AdityaM ravimIzAnaM ghRNiM sUryamanAmayam|
AnandarUpiNaM saumyaM rAghavaM karuNAmayam||30||
jAmadagnyaM tapOmUrtiM rAmaM parazudhAriNam|
vAkpatiM varadaM vAcyaM zrIpatiM pakSivAhanam||31||
zrIzArGgadhAriNaM rAmaM cinmayAnandavigraham|
haladhRgviSNumIzAnaM balarAmaM kRpAnidhim||32||
zrIvallabhaM kRpAnAthaM jaganmOhanamacyutam|
matsyakUrmavarAhAdirUpadhAriNamavyayam||33||
vAsudEvaM jagadyOnimanAdinidhanaM harim|
gOvindaM gOpatiM viSNuM gOpIjanamanOharam||34||
gOgOpAlaparIvAraM gOpakanyAsamAvRtam|
vidyutpuJjapratIkAzaM rAmaM kRSNaM jaganmayam||35||
gOgOpikAsamAkIrNaM vENuvAdanatatparam|
kAmarUpaM kalAvantaM kAminIkAmadaM vibhum||36||
manmathaM mathurAnAthaM mAdhavaM makaradhvajam|
zrIdharaM zrIkaraM zrIzaM zrInivAsaM parAtparam||37||
bhUtEzaM bhUpatiM bhadraM vibhUtiM bhUmibhUSaNam|
sarvaduHkhaharaM vIraM duSTadAnavavairiNam||38||
zrInRsiMhaM mahAbAhuM mahAntaM dIptatEjasam|
cidAnandamayaM nityaM praNavaM jyOtirUpiNam||39||
AdityamaNDalagataM nizcitArthasvarUpiNam|
bhaktipriyaM padmanEtraM bhaktAnAmIpsitapradam||40||
kausalyEyaM kalAmUrtiM kAkutsthaM kamalApriyam|
siMhAsanE samAsInaM nityavratamakalmaSam||41||
vizvAmitrapriyaM dAntaM svadAraniyatavratam|
yajJEzaM yajJapuruSaM yajJapAlanatatparam||42||
satyasandhaM jitakrOdhaM zaraNAgatavatsalam|
sarvaklEzApaharaNaM vibhISaNavarapradam||43||
dazagrIvaharaM raudraM kEzavaM kEzimardanam|
vAlipramathanaM vIraM sugrIvEpsitarAjyadam||44||
naravAnaradEvaizca sEvitaM hanumatpriyam|
zuddhaM sUkSmaM paraM zAntaM tArakaM brahmarUpiNam||45||
sarvabhUtAtmabhUtasthaM sarvAdhAraM sanAtanam|
sarvakAraNakartAraM nidAnaM prakRtEH param||46||
nirAmayaM nirAbhAsaM niravadhyaM niraJjanam|
nityAnandaM nirAkAramadvaitaM tamasaH param||47||
parAtparataraM tattvaM satyAnandaM cidAtmakam|
manasA zirasA nityaM praNamAmi raghUttamam||48||
sUryamaNDalamadhyasthaM rAmaM sItAsamanvitam|
namAmi puNDarIkAkSamamEyaM gurutatparam||49||
namO'stu vAsudEvAya jyOtiSAM patayE namaH|
namO'stu rAmadEvAya jagadAnandarUpiNE||50||
namO vEdAntaniSThAya yOginE brahmavAdinE|
mAyAmayanirAsAya prapannajanasEvinE||51||
vandAmahE mahEzAnacaNDakOdaNDakhaNDanam|
jAnakIhRdayAnandavardhanaM raghunandanam||52||
utphullAmalakOmalOtpaladalazyAmAya rAmAya tE
kAmAya pramadAmanOharaguNagrAmAya rAmAtmanE|
yOgArUDhamunIndramAnasasarOhaMsAya saMsAravi-
dhvaMsAya sphuradOjasE raghukulOttaMsAya puMsE namaH||53||
bhavOdbhavaM vEdavidAM variSTham
AdityacandrAnalasuprabhAvam|
sarvAtmakaM sarvagatasvarUpam
namAmi rAmaM tamasaH parastAt||54||
niraJjanaM niSpratimaM nirIham
nirAzrayaM niSkalamaprapaJcam|
nityaM dhruvaM nirviSayasvarUpam
nirantaraM rAmamahaM bhajAmi||55||
bhavAbdhipOtaM bharatAgrajaM tam
bhaktipriyaM bhAnukulapradIpam|
bhUtatrinAthaM bhuvanAdhipaM tam
bhajAmi rAmaM bhavarOgavaidyam||56||
sarvAdhipatyaM samarAGgadhIram
satyaM cidAnandamayasvarUpam|
satyaM zivaM zAntimayaM zaraNyam
sanAtanaM rAmamahaM bhajAmi||57||
kAryakriyAkAraNamapramEyam
kaviM purANaM kamalAyatAkSam|
kumAravEdyaM karuNAmayaM tam
kalpadrumaM rAmamahaM bhajAmi||58||
trailOkyanAthaM sarasIruhAkSam
dayAnidhiM dvandvavinAzahEtum|
mahAbalaM vEdanidhiM surEzam
sanAtanaM rAmamahaM bhajAmi||59||
vEdAntavEdyaM kavimIzitAram
anAdimadhyAntamacintyamAdyam|
agOcaraM nirmalamEkarUpam
namAmi rAmaM tamasaH parastAt||60||
azESavEdAtmakamAdisaMjJam
ajaM hariM viSNumanantamAdyam|
apArasaMvitsukhamEkarUpam
parAtparaM rAmamahaM bhajAmi||61||
tattvasvarUpaM puruSaM purANam
svatEjasA pUritavizvamEkam|
rAjAdhirAjaM ravimaNDalastham
vizvEzvaraM rAmamahaM bhajAmi||62||
lOkAbhirAmaM raghuvaMzanAtham
hariM cidAnandamayaM mukundam|
azESavidyAdhipatiM kavIndram
namAmi rAmaM tamasaH parastAt||63||
yOgIndrasaGghaizca susEvyamAnam
nArAyaNaM nirmalamAdidEvam|
natO'smi nityaM jagadEkanAtham
AdityavarNaM tamasaH parastAt||64||
vibhUtidaM vizvasRjaM virAmam
rAjEndramIzaM raghuvaMzanAtham|
acintyamavyaktamanantamUrtim
jyOtirmayaM rAmamahaM bhajAmi||65||
azESasaMsAravihArahInam
AdityagaM pUrNasukhAbhirAmam|
samastasAkSiM tamasaH parastAt
nArAyaNaM viSNumahaM bhajAmi||66||
munIndraguhyaM paripUrNakAmam
kalAnidhiM kalmaSanAzahEtum|
parAtparaM yatparamaM pavitram
namAmi rAmaM mahatO mahAntam||67||
brahmA viSNuzca rudrazca dEvEndrO dEvatAstathA|
AdityAdigrahAzcaiva tvamEva raghunandana||68||
tApasA RSayaH siddhAH sAdhyAzca marutastathA|
viprA vEdAstathA yajJAH purANaM dharmasaMhitAH||69||
varNAzramAstathA dharmA varNadharmAstathaiva ca|
yakSarAkSasagandharvA dikpAlA diggajAdayaH||70||
sanakAdimunizrESThAstvamEva raghupuGgava|
vasavO'STau trayaH kAlA rudrA EkAdaza smRtAH||71||
tArakA daza dik caiva tvamEva raghunandana|
saptadvIpAH samudrAzca nagA nadyastathA drumAH||72||
sthAvarA jaGgamAzcaiva tvamEva raghunAyaka|
dEvatiryaGmanuSyANAM dAnavAnAM tathaiva ca||73||
mAtA pitA tathA bhrAtA tvamEva raghuvallabha|
sarvESAM tvaM paraM brahma tvanmayaM sarvamEva hi||74||
tvamakSaraM paraM jyOtistvamEva puruSOttama|
tvamEva tArakaM brahma tvattO'nyannaiva kiJcana||75||
zAntaM sarvagataM sUkSmaM paraM brahma sanAtanam|
rAjIvalOcanaM rAmaM praNamAmi jagatpatim||76||


vyAsa uvAca

tataH prasannaH zrIrAmaH prOvAca munipuGgavam|
tuSTO'smi munizArdUla vRNISva varamuttamam||77||


nArada uvAca

yadi tuSTO'si sarvajJa zrIrAma karuNAnidhE|
tvanmUrtidarzanEnaiva kRtArthO'haM ca sarvadA||78||


dhanyO'haM kRtakRtyO'haM puNyO'haM puruSOttama
adya mE saphalaM janma jIvitaM saphalaM ca mE|
adya mE saphalaM jJAnamadya mE saphalaM tapaH||79||

adya mE saphalaM karma tvatpAdAmbhOjadarzanAt|
adya mE saphalaM sarvaM tvannAmasmaraNaM tathA||80||
tvatpAdAmbhOruhadvandvasadbhaktiM dEhi rAghava|
tataH paramasamprItaH sa rAmaH prAha nAradam||81||


zrIrAma uvAca

munivarya mahAbhAga munE tviSTaM dadAmi tE|
yattvayA cEpsitaM sarvaM manasA tadbhaviSyati||82||


nArada uvAca\nopagebreak[4]

paraM na yAcE raghunAtha yuSmat
pAdAbjabhaktiH satataM mamAstu|
idaM priyaM nAtha varaM prayAcE
punaH punastvAmidamEva yAcE||83||


vyAsa uvAca

ityEvamIDitO rAmaH prAdAt tasmai varAntaram|
vIrO rAmO mahAtEjAH saccidAnandavigrahaH||84||
advaitamamalaM jJAnaM svanAmasmaraNaM tathA|
antardadhau jagannAthaH puratastasya rAghavaH||85||
iti zrIraghunAthasya stavarAjamanuttamam|
sarvasaubhAgyasampattidAyakaM muktidaM zubham||86||
kathitaM brahmaputrENa vEdAnAM sAramuttamam|
guhyAdguhyatamaM divyaM tava snEhAtprakIrtitam||87||
yaH paThEcchRNuyAdvA'pi trisandhyaM zraddhayAnvitaH|
brahmahatyAdipApAni tatsamAni bahUni ca||88||
svarNastEyaM surApAnaM gurutalpagatistathA|
gOvadhAdyupapApAni anRtAtsambhavAni ca||89||
sarvaiH pramucyatE pApaiH kalpAyutazatOdbhavaiH|
mAnasaM vAcikaM pApaM karmaNA samupArjitam||90||
zrIrAmasmaraNEnaiva tatkSaNAnnazyati dhruvam|
idaM satyamidaM satyaM satyamEtadihOcyatE||91||
rAmaM satyaM paraM brahma rAmAt kiJcinna vidyatE|
tasmAdrAmasvarUpaM hi satyaM satyamidaM jagat||92||
zrIrAmacandra raghupuGgava rAjavarya
rAjEndra rAma raghunAyaka rAghavEza|
rAjAdhirAja raghunandana rAmacandra
dAsO'hamadya bhavataH zaraNAgatO'smi||93||
vaidEhIsahitaM suradrumatalE haimE mahAmaNDapE
madhyE puSpakamAsanE maNimayE vIrAsanE susthitam|
agrE vAcayati prabhaJjanasutE tattvaM munIbhyaH param
vyAkhyAntaM bharatAdibhiH parivRtaM rAmaM bhajE zyAmalam||94||
rAmaM ratnakirITakuNDalayutaM kEyUrahArAnvitam
sItAlaGkRtavAmabhAgamamalaM siMhAsanasthaM vibhum|
sugrIvAdiharIzvaraiH suragaNaiH saMsEvyamAnaM sadA
vizvAmitraparAzarAdimunibhiH saMstUyamAnaM prabhum||95||
sakalaguNanidhAnaM yOgibhiH stUyamAnam
bhujavijitasamAnaM rAkSasEndrAdimAnam|
mahitanRpabhayAnaM sItayA zObhamAnam
smara hRdayavimAnaM brahma rAmAbhidhAnam||96||
raghuvara tava mUrtirmAmakE mAnasAbjE
narakagatiharaM tE nAmadhEyaM mukhE mE|
anizamatulabhaktyA mastakaM tvatpAdAbjE
bhavajalanidhimagnaM rakSa mAmArtabandhO||97||
rAmaratnamahaM vandE citrakUTapatiM harim|
kausalyAbhaktisambhUtaM jAnakIkaNThabhUSaNam||98||


||iti zrIsanatkumArasaMhitAyAM nAradOktaM zrIrAmastavarAjastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox