From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


zrIraGganAtha gadyam

svAdhIna-trividha-cEtanAcEtana-svarUpa-sthiti-pravRtti-bhEdam
klEza-karmAdyazESa-dOSAsaMspRSTam
svAbhAvikAnavadhikAtizaya-jJAna-balaizvarya-vIrya-zakti-tEjassauzIlya-
vAtsalya-mArdavArjava-sauhArda-sAmya-kAruNya-mAdhurya-gAmbhIryaudArya-
cAturya-sthairya-dhairya-zaurya-parAkrama-satyakAma-satyasaGkalpa-
kRtitva-kRtajJatAdyasaGkhyEya-kalyANa-guNagaNaugha-mahArNavam
parabrahmabhUtaM puruSOttamaM zrIraGgazAyinam asmatsvAminaM prabuddha
nitya-niyAmya nitya-dAsyaikarasAtmasvabhAvO'ham
tadEkAnubhavaH tadEkapriyaH paripUrNaM bhagavantam
vizadatamAnubhavEna nirantaramanubhUya tadanubhava-janitAnavadhikAtizaya-
prItikArita-azESAvasthOcita-azESazESataikaratirUpa nitya-kiGkarO bhavAni||1||
svAtma-nitya-niyAmya-nityadAsyaikarasAtma-svabhAvAnusandhAna-pUrvaka
bhagavadanavadhikAtizaya-svAmyAdyakhila-guNagaNAnubhavajanita-
anavadhikAtizaya-prItikArita-azESAvasthOcita-azESazESataikaratirUpa-
nitya-kaiGkarya-prAptyupAya-bhUtabhakti
tadupAya-samyagjJAna tadupAya-samIcInakriyA
tadanuguNa-sAtvikatAstikyAdi samastAtma-guNavihInaH
duruttarAnanta tadviparyaya-jJAnakriyAnuguNa-
anAdipApa-vAsanA-mahArNavAntarnimagnaH
tilatailavat dAruvahnivat durvivEca-triguNakSaNakSaraNa-
svabhAvAcEtana-prakRti-vyAptirUpa-duratyaya-bhagavanmAyA-tirOhita-svaprakAzaH
anAdyavidyA-saJcita-ananta-azakya-visraMsana-karmapAza-pragrathitaH
anAgata-anantakAla-samIkSayA'pi adRSTa-santArOpAyaH
nikhila-jantu-jAta-zaraNya! zrIman! nArAyaNa!
tava caraNAravindayugaLaM zaraNamahaM prapadyE||2||
Evamavasthitasya'pi arthitvamAtrENa paramakAruNikO bhagavAn
svAnubhava-prItyA upanItaikAntika-atyantika-
nitya-kaiGkaryaikaratirUpa-nitya-dAsyaM dAsyatIti
vizvAsapUrvakaM bhagavantaM nitya-kiGkaratAM prArthayE||3||
tavAnubhUti-sambhUta-prItikArita-dAsatAm|
dEhi mE kRpayA nAtha! na jAnE gatimanyathA||4||
sarvAvasthOcita-azESazESataikaratistava|
bhavEyaM puNDarIkAkSa! tvamEvaivaM kuruSva mAm||5||
EvambhUta-tattvayAthAtmyAvabOdha-tadicchArahitasya'pi
EtaduccAraNa-mAtrAvalambanEna ucyamAnArtha-paramArtha-niSTham
mE manaH tvamEva adyaiva kAraya||6||
apAra-karuNAmbudhE! anAlOcita-vizESAzESa-lOka-zaraNya!
praNatArtihara! Azrita-vAtsalyaika-mahOdadhE!
anavarata-vidita-nikhila-bhUta-jAta-yAthAtmya!
satyakAma! satyasaGkalpa! Apatsakha! kAkutstha! zrIman!
nArAyaNa! puruSOttama! zrIraGganAtha! mama nAtha! namO'stu tE ||

Renditions

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox