From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


Stotras from bhAgavatam
kuntIstutiH (1.8) bhISmastutiH (1.9) catuzzlOki bhAgavatam (2.9) kUrmastOtram (3.5) yajJavarAhamUrtistutiH (3.13)
dhruvastutiH (4.9) nArAyaNakavacam (6.8) prahlAdastutiH (7.9) gajEndrastutiH (8.3) vAmanastOtram (8.17)
bAlarakSA (10.6) gOpikAgItam (10.31) akrUrastutiH (10.40) mucukundastutiH (10.51) rukmiNI-sandEzaH (10.52)

rukmiNI sandEzaH

zrIrukmiNyuvAca

zrutvA guNAnbhuvanasundara zRNvatAM tE
nirvizya karNavivarairharatO'GgatApam|
rUpaM dRzAM dRzimatAmakhilArthalAbhaM
tvayyacyutAvizati cittamapatrapaM mE||37||
kA tvA mukunda mahatI kulazIlarUpa
vidyAvayOdraviNadhAmabhirAtmatulyam|
dhIrA patiM kulavatI na vRNIta kanyA
kAlE nRsiMha naralOkamanO'bhirAmam||38||
tanmE bhavAnkhalu vRtaH patiraGga jAyAm
AtmArpitazca bhavatO'tra vibhO vidhEhi|
mA vIrabhAgamabhimarzatu caidya ArAd
gOmAyuvanmRgapatErbalimambujAkSa||39||
pUrtESTadattaniyamavratadEvavipra
gurvarcanAdibhiralaM bhagavAnparEzaH|
ArAdhitO yadi gadAgraja Etya pANiM
gRhNAtu mE na damaghOSasutAdayO'nyE||40||
zvO bhAvini tvamajitOdvahanE vidarbhAn
guptaH samEtya pRtanApatibhiH parItaH|
nirmathya caidyamagadhEndrabalaM prasahya
mAM rAkSasEna vidhinOdvaha vIryazulkAm||41||
antaHpurAntaracarImanihatya bandhUn
tvAmudvahE kathamiti pravadAmyupAyam|
pUrvEdyurasti mahatI kuladEvayAtrA
yasyAM bahirnavavadhUrgirijAmupEyAt||42||
yasyAGghripaGkajarajaHsnapanaM mahAntO
vAJchantyumApatirivAtmatamO'pahatyai|
yarhyambujAkSa na labhEya bhavatprasAdaM
jahyAmasUnvratakRzAnzatajanmabhiH syAt||43||

brAhmaNa uvAca

ityEtE guhyasandEzA yadudEva mayAhRtAH
vimRzya kartuM yaccAtra kriyatAM tadanantaram||44||


||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE dvipaJcAzatatamE'dhyAyE zrI rukmiNIsandEzaH sampUrNaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox