From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


sadAzivASTakam


pataJjaliruvAca

suvarNapadminI-taTAnta-divyaharmya-vAsinE
suparNavAhana-priyAya sUryakOTi-tEjasE|
aparNayA vihAriNE phaNAdharEndra-dhAriNE
sadA namaH zivAya tE sadAzivAya zambhavE||1||
satuGga-bhaGga-jahnujA-sudhAMzu-khaNDa-maulayE
pataGga-paGkajAsuhRt-kRpITayOni-cakSuSE|
bhujaGgarAja-maNDalAya puNyazAli-bandhavE
sadA namaH zivAya tE sadAzivAya zambhavE||2||
caturmukhAnanAravinda-vEdagIta-bhUtayE
caturbhujAnujA-zarIra-zObhamAna-mUrtayE|
caturvidhArtha-dAna-zauNDa-tANDava-svarUpiNE
sadA namaH zivAya tE sadAzivAya zambhavE||3||
zarannizAkara-prakAza-mandahAsa-maJjulA-
dharapravAla-bhAsamAna-vaktramaNDala-zriyE|
karasphurat-kapAlamuktarakta-viSNupAlinE
sadA namaH zivAya tE sadAzivAya zambhavE||4||
sahasra-puNDarIka-pUjanaika-zUnyadarzanAt
sahasranEtra-kalpitArcanA'cyutAya bhaktitaH|
sahasrabhAnumaNDala-prakAza-cakradAyinE
sadA namaH zivAya tE sadAzivAya zambhavE||5||
rasArathAya ramyapatra-bhRdrathAGgapANayE
rasAdharEndra-cApaziJjinI-kRtAnilAzinE|
svasArathI-kRtAjanunna-vEdarUpavAjinE
sadA namaH zivAya tE sadAzivAya zambhavE||6||
ati-pragalbha-vIrabhadra-siMhanAda-garjita-
zrutiprabhIta-dakSayAga-bhOginAka-sadmanAm|
gatipradAya garjitAkhila-prapaJcasAkSiNE
sadA namaH zivAya tE sadAzivAya zambhavE||7||
mRkaNDusUnu-rakSaNAvadhUtadaNDa-pANayE
sugandhamaNDala-sphurat-prabhAjitAmRtAMzavE|
akhaNDabhOga-sampadarthalOka-bhAvitAtmanE
sadA namaH zivAya tE sadAzivAya zambhavE||8||
madhuripu-vidhi-zakra-mukhya-dEvairapi niyamArcita-pAdapaGkajAya|
kanakagiri-zarAsanAya tubhyaM rajata-sabhApatayE namaH zivAya||9||
hAlAsyanAthAya mahEzvarAya hAlAhalAlaGkRta-kandharAya|
mInEkSaNAyAH patayE zivAya namO-namaH sundara-tANDavAya||10||


||iti zrI hAlAsyamAhAtmyE pataJjalikRtaM sadAzivASTakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox