From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

santAnagOpAla stOtram

zrIzaM kamalapatrAkSaM dEvakInandanaM harim|
sutasamprAptayE kRSNaM namAmi madhusUdanam||1||
namAmyahaM vAsudEvaM sutasamprAptayE harim|
yazOdAGkagataM bAlaM gOpAlaM nandanandanam||2||
asmAkaM putralAbhAya gOvindaM munivanditam|
namAmyahaM vAsudEvaM dEvakInandanaM sadA||3||
gOpAlaM DimbhakaM vandE kamalApatimacyutam|
putrasamprAptayE kRSNaM namAmi yadupuGgavam||4||
putrakAmESTiphaladaM kaJjAkSaM kamalApatim|
dEvakInandanaM vandE sutasamprAptayE mama||5||
padmApatE padmanEtra padmanAbha janArdana|
dEhi mE tanayaM zrIza vAsudEva jagatpatE||6||
yazOdAGkagataM bAlaM gOvindaM munivanditam|
asmAkaM putralAbhAya namAmi zrIzamacyutam||7||
zrIpatE dEvadEvEza dInArtiharaNAcyuta|
gOvinda mE sutaM dEhi namAmi tvAM janArdana||8||
bhaktakAmada gOvindaM bhaktaM rakSa zubhaprada|
dEhi mE tanayaM kRSNa rukmiNIvallabha prabhO||9||
rukmiNInAtha sarvEza dEhi mE tanayaM sadA|
bhaktamandAra padmAkSa tvAmahaM zaraNaM gataH||10||
dEvakIsuta gOvinda vAsudEva jagatpatE|
dEhi mE tanayaM kRSNa tvAmahaM zaraNaM gataH||11||
vAsudEva jagadvandya zrIpatE puruSOttama|
dEhi mE tanayaM kRSNa tvAmahaM zaraNaM gataH||12||
kaJjAkSa kamalAnAtha parakAruNikOttama|
dEhi mE tanayaM kRSNa tvAmahaM zaraNaM gataH||13||
lakSmIpatE padmanAbha mukunda munivandita|
dEhi mE tanayaM kRSNa tvAmahaM zaraNaM gataH||14||
kAryakAraNarUpAya vAsudEvAya tE sadA|
namAmi putralAbhArthaM sukhadAya budhAya tE||15||
rAjIvanEtra zrIrAma rAvaNArE harE kavE|
tubhyaM namAmi dEvEza tanayaM dEhi mE harE||16||
asmAkaM putralAbhAya bhajAmi tvAM jagatpatE|
dEhi mE tanayaM kRSNa vAsudEva ramApatE||17||
zrImAninImAnacOra gOpIvastrApahAraka|
dEhi mE tanayaM kRSNa vAsudEva jagatpatE||18||
asmAkaM putrasamprAptiM kuruSva yadunandana|
ramApatE vAsudEva mukunda munivandita||19||
vAsudEva sutaM dEhi tanayaM dEhi mAdhava|
putraM mE dEhi zrIkRSNa vatsaM dEhi mahAprabhO||20||
DimbhakaM dEhi zrIkRSNa AtmajaM dEhi rAghava|
bhaktamandAra mE dEhi tanayaM nandanandana||21||
nandanaM dEhi mE kRSNa vAsudEva jagatpatE|
kamalAnAtha gOvinda mukunda munivandita||22||
anyathA zaraNaM nAsti tvamEva zaraNaM mama|
sutaM dEhi zriyaM dEhi zriyaM putraM pradEhi mE||23||
yazOdA-stanyapAnajJaM pibantaM yadunandanam|
vandE'haM putralAbhArthaM kapilAkSaM hariM sadA||24||
nandanandana dEvEza nandanaM dEhi mE prabhO|
ramApatE vAsudEva zriyaM putraM jagatpatE||25||
putraM zriyaM zriyaM putraM putraM mE dEhi mAdhava|
asmAkaM dInavAkyasya avadhAraya zrIpatE||26||
gOpAlaDimbha gOvinda vAsudEva ramApatE|
asmAkaM DimbhakaM dEhi zriyaM dEhi jagatpatE||27||
madvAJchitaphalaM dEhi dEvakInandanAcyuta|
mama putrArthitaM dhanyaM kuruSva yadunandana||28||
yAcE'haM tvAM zriyaM putraM dEhi mE putrasampadam|
bhaktacintAmaNE rAma kalpavRkSa mahAprabhO||29||
AtmajaM nandanaM putraM kumAraM DimbhakaM sutam|
arbhakaM tanayaM dEhi sadA mE raghunandana||30||
vandE santAnagOpAlaM mAdhavaM bhaktakAmadam|
asmAkaM putrasamprAptyai sadA gOvindamacyutam||31||
OMkArayuktaM gOpAlaM zrIyuktaM yadunandanam|
klIMyuktaM dEvakIputraM namAmi yadunAyakam||32||
vAsudEva mukundEza gOvinda mAdhavAcyuta|
dEhi mE tanayaM kRSNa ramAnAtha mahAprabhO||33||
rAjIvanEtra gOvinda kapilAkSa harE prabhO|
samastakAmyavarada dEhi mE tanayaM sadA||34||
abjapadmanibhaM padmavRndarUpa jagatpatE|
dEhi mE varasatputraM ramAnAyaka mAdhava||35||
nandapAla dharApAla gOvinda yadunandana|
dEhi mE tanayaM kRSNa rukmiNIvallabha prabhO||36||
dAsamandAra gOvinda mukunda mAdhavAcyuta|
gOpAla puNDarIkAkSa dEhi mE tanayaM zriyam||37||
yadunAyaka padmEza nandagOpavadhUsuta|
dEhi mE tanayaM kRSNa zrIdhara prANanAyaka||38||
asmAkaM vAJchitaM dEhi dEhi putraM ramApatE|
bhagavan kRSNa sarvEza vAsudEva jagatpatE||39||
ramAhRdayasambhAra satyabhAmAmanaHpriya|
dEhi mE tanayaM kRSNa rukmiNIvallabha prabhO||40||
candrasUryAkSa gOvinda puNDarIkAkSa mAdhava|
asmAkaM bhAgyasatputraM dEhi dEva jagatpatE||41||
kAruNyarUpa padmAkSa padmanAbhasamarcita|
dEhi mE tanayaM kRSNa dEvakI-nandanandana||42||
dEvakIsuta zrInAtha vAsudEva jagatpatE|
samastakAmaphalada dEhi mE tanayaM sadA||43||
bhaktamandAra gambhIra zaGkarAcyuta mAdhava|
dEhi mE tanayaM gOpabAlavatsala zrIpatE||44||
zrIpatE vAsudEvEza dEvakIpriyanandana|
bhaktamandAra mE dEhi tanayaM jagatAM prabhO||45||
jagannAtha ramAnAtha bhUminAtha dayAnidhE|
vAsudEvEza sarvEza dEhi mE tanayaM prabhO||46||
zrInAtha kamalapatrAkSa vAsudEva jagatpatE|
dEhi mE tanayaM kRSNa tvAmahaM zaraNaM gataH||47||
dAsamandAra gOvinda bhaktacintAmaNE prabhO|
dEhi mE tanayaM kRSNa tvAmahaM zaraNaM gataH||48||
gOvinda puNDarIkAkSa ramAnAtha mahAprabhO|
dEhi mE tanayaM kRSNa tvAmahaM zaraNaM gataH||49||
zrInAtha kamalapatrAkSa gOvinda madhusUdana|
matputraphalasiddhyarthaM bhajAmi tvAM janArdana||50||
stanyaM pibantaM jananImukhAmbujaM
vilOkya mandasmitamujjvalAGgam|
spRzantamanyastanamaGgulIbhiH
vandE yazOdAGkagataM mukundam||51||
yAcE'haM putrasantAnaM bhavantaM padmalOcana|
dEhi mE tanayaM kRSNa tvAmahaM zaraNaM gataH||52||
asmAkaM putrasampattEzcintayAmi jagatpatE|
zIghraM mE dEhi dAtavyaM bhavatA munivandita||53||
vAsudEva jagannAtha zrIpatE puruSOttama|
kuru mAM putradattaM ca kRSNa dEvEndrapUjita||54||
kuru mAM putradattaM ca yazOdA-priyanandana|
mahyaM ca putra-santAnaM dAtavyaM bhavatA harE||55||
vAsudEva jagannAtha gOvinda dEvakIsuta|
dEhi mE tanayaM rAma kausalyApriyanandana||56||
padmapatrAkSa gOvinda viSNO vAmana mAdhava|
dEhi mE tanayaM sItAprANanAyaka rAghava||57||
kaJjAkSa kRSNa dEvEndramaNDita munivandita|
lakSmaNAgraja zrIrAma dEhi mE tanayaM sadA||58||
dEhi mE tanayaM rAma dazaratha-priyanandana|
sItAnAyaka kaJjAkSa mucukundavaraprada||59||
vibhISaNasya yA laGkA pradattA bhavatA purA|
asmAkaM tatprakArENa tanayaM dEhi mAdhava||60||
bhavadIyapadAmbhOjE cintayAmi nirantaram|
dEhi mE tanayaM sItAprANavallabha rAghava||61||
rAma matkAmyavarada putrOtpattiphalaprada|
dEhi mE tanayaM zrIza kamalAsanavandita||62||
rAma rAghava sItEza lakSmaNAgraja dEhi mE|
bhAgyavatputrasaMtAnaM dazarathAtmaja zrIpatE||63||
dEvakIgarbhasaJjAta yazOdApriyanandana|
dEhi mE tanayaM rAma kRSNa gOpAla mAdhava||64||
kRSNa mAdhava gOvinda vAmanAcyuta zaGkara|
dEhi mE tanayaM zrIza gOpabAlakanAyaka||65||
gOpabAla mahAdhanya gOvindAcyuta mAdhava|
dEhi mE tanayaM kRSNa vAsudEva jagatpatE||66||
dizatu dizatu putraM dEvakInandanO'yaM
dizatu dizatu zIghraM bhAgyavatputralAbhaM|
dizatu dizatu zrIzO rAghavO rAmacandrO
dizatu dizatu putraM vaMzavistArahEtOH||67||
dIyatAM vAsudEvEna tanayO satpriyaH sutaH|
kumArO nandanaH sItAnAyakEna sadA mama||68||
rAma rAghava gOvinda dEvakIsuta mAdhava|
dEhi mE tanayaM zrIza gOpabAlakanAyaka||69||
vaMzavistArakaM putraM dEhi mE madhusUdana|
sutaM dEhi sutaM dEhi tvAmahaM zaraNaM gataH||70||
mamAbhISTasutaM dEhi kaMsArE mAdhavAcyuta|
sutaM dEhi sutaM dEhi tvAmahaM zaraNaM gataH||71||
candrArkakalpaparyantaM tanayaM dEhi mAdhava|
sutaM dEhi sutaM dEhi tvAmahaM zaraNaM gataH||72||
vidyAvantaM buddhimantaM zrImantaM tanayaM sadA|
dEhi mE tanayaM kRSNa dEvakInandana prabhO||73||
namAmi tvAM padmanEtra sutalAbhAya kAmadaM|
mukundaM puNDarIkAkSaM gOvindaM madhusUdanaM||74||
bhagavan kRSNa gOvinda sarvakAmaphalaprada|
dEhi mE tanayaM svAmiMstvAmahaM zaraNaM gataH||75||
svAmiMstvaM bhagavan rAma kRSNa mAdhava kAmada|
dEhi mE tanayaM nityaM tvAmahaM zaraNaM gataH||76||
tanayaM dEhi gOvinda kaJjAkSa kamalApatE|
sutaM dEhi sutaM dEhi tvAmahaM zaraNaM gataH||77||
padmApatE padmanEtra pradyumnajanaka prabhO|
sutaM dEhi sutaM dEhi tvAmahaM zaraNaM gataH||78||
zaGkhacakragadAkhaDgazArGgapANE ramApatE|
dEhi mE tanayaM kRSNa tvAmahaM zaraNaM gataH||79||
nArAyaNa ramAnAtha rAjIvapatralOcana|
sutaM mE dEhi dEvEza padmapadmAnuvandita||80||
rAma rAghava gOvinda dEvakIvaranandana|
rukmiNInAtha sarvEza nAradAdisurArcita||81||
dEvakIsuta gOvinda vAsudEva jagatpatE|
dEhi mE tanayaM zrIza gOpabAlaka nAyaka||82||
munivandita gOvinda rukmiNIvallabha prabhO|
dEhi mE tanayaM kRSNa tvAmahaM zaraNaM gataH||83||
gOpikArjitapaGkEjamarandAsaktamAnasa|
dEhi mE tanayaM kRSNa tvAmahaM zaraNaM gataH||84||
ramAhRdayapaGkEjalOla mAdhava kAmada|
mamAbhISTasutaM dEhi tvAmahaM zaraNaM gataH||85||
vAsudEva ramAnAtha dAsAnAM maGgalaprada|
dEhi mE tanayaM kRSNa tvAmahaM zaraNaM gataH||86||
kalyANaprada gOvinda murArE munivandita|
dEhi mE tanayaM kRSNa tvAmahaM zaraNaM gataH||87||
putraprada mukundEza rukmiNIvallabha prabhO|
dEhi mE tanayaM kRSNa tvAmahaM zaraNaM gataH||88||
puNDarIkAkSa gOvinda vAsudEva jagatpatE|
dEhi mE tanayaM kRSNa tvAmahaM zaraNaM gataH||89||
dayAnidhE vAsudEva mukunda munivandita|
dEhi mE tanayaM kRSNa tvAmahaM zaraNaM gataH||90||
putrasampatpradAtAraM gOvindaM dEvapUjitaM|
vandAmahE sadA kRSNaM putralAbhapradAyinaM||91||
kAruNyanidhayE gOpIvallabhAya murArayE|
namastE putralAbhArthaM dEhi mE tanayaM vibhO||92||
namastasmai ramEzAya rukmiNIvallabhAya tE|
dEhi mE tanayaM zrIza gOpabAlakanAyaka||93||
namastE vAsudEvAya nityazrIkAmukAya ca|
putradAya ca sarpEndrazAyinE raGgazAyinE||94||
raGgazAyin ramAnAtha maGgalaprada mAdhava|
dEhi mE tanayaM zrIza gOpabAlakanAyaka||95||
dAsasya mE sutaM dEhi dInamandAra rAghava|
sutaM dEhi sutaM dEhi putraM dEhi ramApatE||96||
yazOdAtanayAbhISTaputradAnarataH sadA|
dEhi mE tanayaM kRSNa tvAmahaM zaraNaM gataH||97||
madiSTadEva gOvinda vAsudEva janArdana|
dEhi mE tanayaM kRSNa tvAmahaM zaraNaM gataH||98||
nItimAn dhanavAn putrO vidyAvAMzca prajAyatE|
bhagavaMstvatkRpAyAzca vAsudEvEndrapUjita||99||
yaH paThEt putrazatakaM sO'pi satputravAn bhavEt|
zrIvAsudEvakathitaM stOtraratnaM sukhAya ca||100||
japakAlE paThEnnityaM putralAbhaM dhanaM zriyaM|
aizvaryaM rAjasammAnaM sadyO yAti na saMzayaH||101||


||iti santAnagOpAlastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox