From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


zrI sarasvatI sahasranAma stOtram


dhyAnam

zrImaccandanacarcitOjjvalavapuH zuklAmbarA mallikA-
mAlAlAlita kuntalA pravilasanmuktAvalIzObhanA|
sarvajJAnanidhAnapustakadharA rudrAkSamAlAGkitA
vAgdEvI vadanAmbujE vasatu mE trailOkyamAtA zubhA||


zrI nArada uvAca

bhagavan paramEzAna sarvalOkaikanAyaka|
kathaM sarasvatI sAkSAtprasannA paramESThinaH||1||
kathaM dEvyA mahAvANyAH satatprApa sudurlabham|
EtanmE vada tattvEna mahAyOgIzvaraprabhO||2||


zrI sanatkumAra uvAca

sAdhu pRSTaM tvayA brahman guhyAdguhyamanuttamam|
bhayAnugOpitaM yatnAdidAnIM satprakAzyatE||3||
purA pitAmahaM dRSTvA jagatsthAvarajaGgamam|
nirvikAraM nirAbhAsaM stambhIbhUtamacEtasam||4||
sRSTvA trailOkyamakhilaM vAgabhAvAttathAvidham|
AdhikyAbhAvataH svasya paramESThI jagadguruH||5||
divyavarSAyutaM tEna tapO duSkaramuttamam|
tataH kadAcitsaJjAtA vANI sarvArthazObhitA||6||
ahamasmi mahAvidyA sarvavAcAmadhIzvarI|
mama nAmnAM sahasraM tu upadEkSyAmyanuttamam||7||
anEna saMstutA nityaM patnI tava bhavAmyaham|
tvayA sRSTaM jagatsarvaM vANIyuktaM bhaviSyati||8||
idaM rahasyaM paramaM mama nAmasahasrakam|
sarvapApaughazamanaM mahAsArasvatapradam||9||
mahAkavitvadaM lOkE vAgIzatvapradAyakam|
tvaM vA paraH pumAnyastu stavEnAnEna tOSayEt||10||
tasyAhaM kiGkarI sAkSAdbhaviSyAmi na saMzayaH|
ityuktvA'ntardadhE vANI tadArabhya pitAmahaH||11||
stutvA stOtrENa divyEna tatpatitvamavAptavAn|
vANIyuktaM jagatsarvaM tadArabhyAbhavanmunE||12||
tattEhaM sampravakSyAmi zRNu yatnEna nArada|
sAvadhAnamanA bhUtvA kSaNaM zuddhO munIzvaraH||13||


stOtram

vAgvANI varadA vandyA varArOhA varapradA|
vRttirvAgIzvarI vArtA varA vAgIzavallabhA||1||
vizvEzvarI vizvavandyA vizvEzapriyakAriNI|
vAgvAdinI ca vAgdEvI vRddhidA vRddhikAriNI||2||
vRddhirvRddhA viSaghnI ca vRSTirvRSTipradAyinI|
vizvArAdhyA vizvamAtA vizvadhAtrI vinAyakA||3||
vizvazaktirvizvasArA vizvA vizvavibhAvarI|
vEdAntavEdinI vEdyA vittA vEdatrayAtmikA||4||
vEdajJA vEdajananI vizvA vizvavibhAvarI|
varENyA vAGmayI vRddhA viziSTapriyakAriNI||5||
vizvatOvadanA vyAptA vyApinI vyApakAtmikA|
vyALaghnI vyALabhUSAGgI virajA vEdanAyikA||6||
vEdavEdAntasaMvEdyA vEdAntajJAnarUpiNI|
vibhAvarI ca vikrAntA vizvAmitrA vidhipriyA||7||
variSThA viprakRSTA ca vipravaryaprapUjitA|
vEdarUpA vEdamayI vEdamUrtizca vallabhA||8||
gaurI guNavatI gOpyA gandharvanagarapriyA|
guNamAtA guhAntasthA gururUpA gurupriyA||9||
girividyA gAnatuSTA gAyakapriyakAriNI|
gAyatrI girizArAdhyA gIrgirIzapriyaGkarI||10||
girijJA jJAnavidyA ca girirUpA girIzvarI|
gIrmAtA gaNasaMstutyA gaNanIyaguNAnvitA||11||
gUDharUpA guhA gOpyA gOrUpA gaurguNAtmikA|
gurvI gurvambikA guhyA gEyajA grahanAzinI||12||
gRhiNI gRhadOSaghnI gavaghnI guruvatsalA|
gRhAtmikA gRhArAdhyA gRhabAdhAvinAzinI||13||
gaGgA girisutA gamyA gajayAnA guhastutA|
garuDAsanasaMsEvyA gOmatI guNazAlinI||14||
zAradA zAzvatI zaivI zAGkarI zaGkarAtmikA|
zrIH zarvANI zataghnI ca zaraccandranibhAnanA||15||
zarmiSThA zamanaghnI ca zatasAhasrarUpiNI|
zivA zambhupriyA zraddhA zrutirUpA zrutipriyA||16||
zuciSmatI zarmakarI zuddhidA zuddhirUpiNI|
zivA zivaGkarI zuddhA zivArAdhyA zivAtmikA||17||
zrImatI zrImayI zrAvyA zrutiH zravaNagOcarA|
zAntiH zAntikarI zAntA zAntAcArapriyaGkarI||18||
zIlalabhyA zIlavatI zrImAtA zubhakAriNI|
zubhavANI zuddhavidyA zuddhacittaprapUjitA||19||
zrIkarI zrutapApaghnI zubhAkSI zucivallabhA|
zivEtaraghnI zabarI zravaNIyaguNAnvitA||20||
zArI zirISapuSpAbhA zamaniSThA zamAtmikA|
zamAnvitA zamArAdhyA zitikaNThaprapUjitA||21||
zuddhiH zuddhikarI zrESThA zrutAnantA zubhAvahA|
sarasvatI ca sarvajJA sarvasiddhipradAyinI||22||
sarasvatI ca sAvitrI sandhyA sarvEpsitapradA|
sarvArtighnI sarvamayI sarvavidyApradAyinI||23||
sarvEzvarI sarvapuNyA sargasthityantakAriNI|
sarvArAdhyA sarvamAtA sarvadEvaniSEvitA||24||
sarvaizvaryapradA satyA satI satvaguNAzrayA|
svarakramapadAkArA sarvadOSaniSUdinI||25||
sahasrAkSI sahasrAsyA sahasrapadasaMyutA|
sahasrahastA sAhasraguNAlaGkRtavigrahA||26||
sahasrazIrSA sadrUpA svadhA svAhA sudhAmayI|
SaDgranthibhEdinI sEvyA sarvalOkaikapUjitA||27||
stutyA stutimayI sAdhyA savitRpriyakAriNI|
saMzayacchEdinI sAGkhyavEdyA saGkhyA sadIzvarI||28||
siddhidA siddhasampUjyA sarvasiddhipradAyinI|
sarvajJA sarvazaktizca sarvasampatpradAyinI||29||
sarvAzubhaghnI sukhadA sukhA saMvitsvarUpiNI|
sarvasambhISaNI sarvajagatsammOhinI tathA||30||
sarvapriyaGkarI sarvazubhadA sarvamaGgaLA|
sarvamantramayI sarvatIrthapuNyaphalapradA||31||
sarvapuNyamayI sarvavyAdhighnI sarvakAmadA|
sarvavighnaharI sarvavanditA sarvamaGgaLA||32||
sarvamantrakarI sarvalakSmIH sarvaguNAnvitA|
sarvAnandamayI sarvajJAnadA satyanAyikA||33||
sarvajJAnamayI sarvarAjyadA sarvamuktidA|
suprabhA sarvadA sarvA sarvalOkavazaGkarI||34||
subhagA sundarI siddhA siddhAmbA siddhamAtRkA|
siddhamAtA siddhavidyA siddhEzI siddharUpiNI||35||
surUpiNI sukhamayI sEvakapriyakAriNI|
svAminI sarvadA sEvyA sthUlasUkSmAparAmbikA||36||
sArarUpA sarOrUpA satyabhUtA samAzrayA|
sitAsitA sarOjAkSI sarOjAsanavallabhA||37||
sarOruhAbhA sarvAGgI surEndrAdiprapUjitA|
mahAdEvI mahEzAnI mahAsArasvatapradA||38||
mahAsarasvatI muktA muktidA malanAzinI|
mahEzvarI mahAnandA mahAmantramayI mahI||39||
mahAlakSmIrmahAvidyA mAtA mandaravAsinI|
mantragamyA mantramAtA mahAmantraphalapradA||40||
mahAmuktirmahAnityA mahAsiddhipradAyinI|
mahAsiddhA mahAmAtA mahadAkArasaMyutA||41||
mahA mahEzvarI mUrtirmOkSadA maNibhUSaNA|
mEnakA mAninI mAnyA mRtyughnI mErurUpiNI||42||
madirAkSI madAvAsA makharUpA makhEzvarI|
mahAmOhA mahAmAyA mAtlRNAM mUrdhnisaMsthitA||43||
mahApuNyA mudAvAsA mahAsampatpradAyinI|
maNipUraikanilayA madhurUpA mahOtkaTA||44||
mahAsUkSmA mahAzAntA mahAzAntipradAyinI|
munistutA mOhahantrI mAdhavI mAdhavapriyA||45||
mA mahAdEvasaMstutyA mahiSIgaNapUjitA|
mRSTAnnadA ca mAhEndrI mahEndrapadadAyinI||46||
matirmatipradA mEdhA martyalOkanivAsinI|
mukhyA mahAnivAsA ca mahAbhAgyajanAzritA||47||
mahiLA mahimA mRtyuhArI mEdhApradAyinI|
mEdhyA mahAvEgavatI mahAmOkSaphalapradA||48||
mahAprabhAbhA mahatI mahAdEvapriyaGkarI|
mahApOSA maharddhizca muktAhAravibhUSaNA||49||
mANikyabhUSaNA mantrA mukhyacandrArdhazEkharA|
manOrUpA manaHzuddhirmanaHzuddhipradAyinI||50||
mahAkAruNyasampUrNA manOnamanavanditA|
mahApAtakajAlaghnI muktidA muktabhUSaNA||51||
manOnmanI mahAsthUlA mahAkratuphalapradA|
mahApuNyaphalaprApyA mAyAtripuranAzinI||52||
mahAnasA mahAmEdhA mahAmOdA mahEzvarI|
mAlAdharI mahOpAyA mahAtIrthaphalapradA||53||
mahAmaGgaLasampUrNA mahAdAridryanAzinI|
mahAmakhA mahAmEghA mahAkALI mahApriyA||54||
mahAbhUSA mahAdEhA mahArAjJI mudAlayA|
bhUridA bhAgyadA bhOgyA bhOgyadA bhOgadAyinI||55||
bhavAnI bhUtidA bhUtirbhUmirbhUmisunAyikA|
bhUtadhAtrI bhayaharI bhaktasArasvatapradA||56||
bhuktirbhuktipradA bhEkI bhaktirbhaktipradAyinI|
bhaktasAyujyadA bhaktasvargadA bhaktarAjyadA||57||
bhAgIrathI bhavArAdhyA bhAgyAsajjanapUjitA|
bhavastutyA bhAnumatI bhavasAgaratAraNI||58||
bhUtirbhUSA ca bhUtEzI bhAlalOcanapUjitA|
bhUtA bhavyA bhaviSyA ca bhavavidyA bhavAtmikA||59||
bAdhApahAriNI bandhurUpA bhuvanapUjitA|
bhavaghnI bhaktilabhyA ca bhaktarakSaNatatparA||60||
bhaktArtizamanI bhAgyA bhOgadAnakRtOdyamA|
bhujaGgabhUSaNA bhImA bhImAkSI bhImarUpiNI||61||
bhAvinI bhrAtRrUpA ca bhAratI bhavanAyikA|
bhASA bhASAvatI bhISmA bhairavI bhairavapriyA||62||
bhUtirbhAsitasarvAGgI bhUtidA bhUtinAyikA|
bhAsvatI bhagamAlA ca bhikSAdAnakRtOdyamA||63||
bhikSurUpA bhaktikarI bhaktalakSmIpradAyinI|
bhrAntighnA bhrAntirUpA ca bhUtidA bhUtikAriNI||64||
bhikSaNIyA bhikSumAtA bhAgyavaddRSTigOcarA|
bhOgavatI bhOgarUpA bhOgamOkSaphalapradA||65||
bhOgazrAntA bhAgyavatI bhaktAghaughavinAzinI|
brAhmI brahmasvarUpA ca bRhatI brahmavallabhA||66||
brahmadA brahmamAtA ca brahmANI brahmadAyinI|
brahmEzI brahmasaMstutyA brahmavEdyA budhapriyA||67||
bAlEnduzEkharA bAlA balipUjAkarapriyA|
baladA bindurUpA ca bAlasUryasamaprabhA||68||
brahmarUpA brahmamayI bradhnamaNDalamadhyagA|
brahmANI buddhidA buddhirbuddhirUpA budhEzvarI||69||
bandhakSayakarI bAdhanAzanI bandhurUpiNI|
bindvAlayA bindubhUSA bindunAdasamanvitA||70||
bIjarUpA bIjamAtA brahmaNyA brahmakAriNI|
bahurUpA balavatI brahmajA brahmacAriNI||71||
brahmastutyA brahmavidyA brahmANDAdhipavallabhA|
brahmEzaviSNurUpA ca brahmaviSNvIzasaMsthitA||72||
buddhirUpA budhEzAnI bandhI bandhavimOcanI|
akSamAlA'kSarAkArA'kSarA'kSaraphalapradA||73||
anantA''nandasukhadA'nantacandranibhAnanA|
anantamahimA'ghOrA'nantagambhIrasammitA||74||
adRSTA'dRSTadA'nantA'dRSTabhAgyaphalapradA|
arundhatyavyayInAthA'nEkasadguNasaMyutA||75||
anEkabhUSaNA'dRzyA'nEkalEkhaniSEvitA|
anantA'nantasukhadA'ghOrA'ghOrasvarUpiNI||76||
azESadEvatArUpA'mRtarUpA'mRtEzvarI|
anavadyA'nEkahastA'nEkamANikyabhUSaNA||77||
anEkavighnasaMhartrI hyanEkAbharaNAnvitA|
avidyA'jJAnasaMhartrI hyavidyAjAlanAzinI||78||
abhirUpA'navadyAGgI hyapratarkyagatipradA|
akaLaGkArUpiNI ca hyanugrahaparAyaNA||79||
ambarasthA'mbaramayA'mbaramAlA'mbujEkSaNA|
ambikA'bjakarA'bjasthAM'zumatyaMzuzatAnvitA||80||
ambujA'navarA'khaNDA'mbujAsanamahApriyA|
ajarAmarasaMsEvyA'jarasEvitapadyugA||81||
atulArthapradA'rthaikyA'tyudArA tvabhayAnvitA|
anAthavatsalA'nantapriyA'nantEpsitapradA||82||
ambujAkSyamburUpA'mbujAtOdbhavamahApriyA|
akhaNDA tvamarastutyA'maranAyakapUjitA||83||
ajEyA tvajasaGkAzA'jJAnanAzinyabhISTadA|
aktA'ghanEnA cAstrEzI hyalakSmInAzinI tathA||84||
anantasArA'nantazrIranantavidhipUjitA|
abhISTA'martyasampUjyA hyastOdayavivarjitA||85||
AstikasvAntanilayA'strarUpA'stravatI tathA|
askhalatyaskhaladrUpA'skhaladvidyApradAyinI||86||
askhalatsiddhidA''nandA'mbujAtA'maranAyikA|
amEyA'zESapApaghnyakSayasArasvatapradA||87||
jayA jayantI jayadA janmakarmavivarjitA|
jagatpriyA jaganmAtA jagadIzvaravallabhA||88||
jAtirjayA jitAmitrA japyA japanakAriNI|
jIvanI jIvanilayA jIvAkhyA jIvadhAriNI||89||
jAhnavI jyA japavatI jAtirUpA jayapradA|
janArdanapriyakarI jOSanIyA jagatsthitA||90||
jagajjyESThA jaganmAyA jIvanatrANakAriNI|
jIvAtulatikA jIvajanmI janmanibarhaNI||91||
jADyavidhvaMsanakarI jagadyOnirjayAtmikA|
jagadAnandajananI jambUzca jalajEkSaNA||92||
jayantI jaGgapUgaghnI janitajJAnavigrahA|
jaTA jaTAvatI japyA japakartRpriyaGkarI||93||
japakRtpApasaMhartrI japakRtphaladAyinI|
japApuSpasamaprakhyA japAkusumadhAriNI||94||
jananI janmarahitA jyOtirvRtyabhidAyinI|
jaTAjUTanacandrArdhA jagatsRSTikarI tathA||95||
jagattrANakarI jADyadhvaMsakartrI jayEzvarI|
jagadbIjA jayAvAsA janmabhUrjanmanAzinI||96||
janmAntyarahitA jaitrI jagadyOnirjapAtmikA|
jayalakSaNasampUrNA jayadAnakRtOdyamA||97||
jambharAdyAdisaMstutyA jambhAriphaladAyinI|
jagattrayahitA jyESThA jagattrayavazaGkarI||98||
jagattrayAmbA jagatI jvAlA jvAlitalOcanA|
jvAlinI jvalanAbhAsA jvalantI jvalanAtmikA||99||
jitArAtisurastutyA jitakrOdhA jitEndriyA|
jarAmaraNazUnyA ca janitrI janmanAzinI||100||
jalajAbhA jalamayI jalajAsanavallabhA|
jalajasthA japArAdhyA janamaGgaLakAriNI||101||
kAminI kAmarUpA ca kAmyA kAmapradAyinI|
kamAlI kAmadA kartrI kratukarmaphalapradA||102||
kRtaghnaghnI kriyArUpA kAryakAraNarUpiNI|
kaJjAkSI karuNArUpA kEvalAmarasEvitA||103||
kalyANakAriNI kAntA kAntidA kAntirUpiNI|
kamalA kamalAvAsA kamalOtpalamAlinI||104||
kumudvatI ca kalyANI kAntiH kAmEzavallabhA|
kAmEzvarI kamalinI kAmadA kAmabandhinI||105||
kAmadhEnuH kAJcanAkSI kAJcanAbhA kalAnidhiH|
kriyA kIrtikarI kIrtiH kratuzrESThA kRtEzvarI||106||
kratusarvakriyAstutyA kratukRtpriyakAriNI|
klEzanAzakarI kartrI karmadA karmabandhinI||107||
karmabandhaharI kRSTA klamaghnI kaJjalOcanA|
kandarpajananI kAntA karuNA karuNAvatI||108||
klIGkAriNI kRpAkArA kRpAsindhuH kRpAvatI|
karuNArdrA kIrtikarI kalmaSaghnI kriyAkarI||109||
kriyAzaktiH kAmarUpA kamalOtpalagandhinI|
kalA kalAvatI kUrmI kUTasthA kaJjasaMsthitA||110||
kALikA kalmaSaghnI ca kamanIyajaTAnvitA|
karapadmA karAbhISTapradA kratuphalapradA||111||
kauzikI kOzadA kAvyA kartrI kOzEzvarI kRzA|
kUrmayAnA kalpalatA kAlakUTavinAzinI||112||
kalpOdyAnavatI kalpavanasthA kalpakAriNI|
kadambakusumAbhAsA kadambakusumapriyA||113||
kadambOdyAnamadhyasthA kIrtidA kIrtibhUSaNA|
kulamAtA kulAvAsA kulAcArapriyaGkarI||114||
kulAnAthA kAmakalA kalAnAthA kalEzvarI|
kundamandArapuSpAbhA kapardasthitacandrikA||115||
kavitvadA kAvyamAtA kavimAtA kalApradA|
taruNI taruNItAtA tArAdhipasamAnanA||116||
tRptistRptipradA tarkyA tapanI tApinI tathA|
tarpaNI tIrtharUpA ca tridazA tridazEzvarI||117||
tridivEzI trijananI trimAtA tryambakEzvarI|
tripurA tripurEzAnI tryambakA tripurAmbikA||118||
tripurazrIstrayIrUpA trayIvEdyA trayIzvarI|
trayyantavEdinI tAmrA tApatritayahAriNI||119||
tamAlasadRzI trAtA taruNAdityasannibhA|
trailOkyavyApinI tRptA tRptikRttattvarUpiNI||120||
turyA trailOkyasaMstutyA triguNA triguNEzvarI|
tripuraghnI trimAtA ca tryambakA triguNAnvitA||121||
tRSNAcchEdakarI tRptA tIkSNA tIkSNasvarUpiNI|
tulA tulAdirahitA tattadbrahmasvarUpiNI||122||
trANakartrI tripApaghnI tripadA tridazAnvitA|
tathyA trizaktistripadA turyA trailOkyasundarI||123||
tEjaskarI trimUrtyAdyA tEjOrUpA tridhAmatA|
tricakrakartrI tribhagA turyAtItaphalapradA||124||
tEjasvinI tApahArI tApOpaplavanAzinI|
tEjOgarbhA tapaHsArA tripurAripriyaGkarI||125||
tanvI tApasasantuSTA tapatAGgajabhItinut|
trilOcanA trimArgA ca tRtIyA tridazastutA||126||
trisundarI tripathagA turIyapadadAyinI|
zubhA zubhAvatI zAntA zAntidA zubhadAyinI||127||
zItaLA zUlinI zItA zrImatI ca zubhAnvitA|
yOgasiddhipradA yOgyA yajJEnaparipUritA||128||
yajyA yajJamayI yakSI yakSiNI yakSivallabhA|
yajJapriyA yajJapUjyA yajJatuSTA yamastutA||129||
yAminIyaprabhA yAmyA yajanIyA yazaskarI|
yajJakartrI yajJarUpA yazOdA yajJasaMstutA||130||
yajJEzI yajJaphaladA yOgayOniryajustutA|
yamisEvyA yamArAdhyA yamipUjyA yamIzvarI||131||
yOginI yOgarUpA ca yOgakartRpriyaGkarI|
yOgayuktA yOgamayI yOgayOgIzvarAmbikA||132||
yOgajJAnamayI yOniryamAdyaSTAGgayOgatA|
yantritAghaughasaMhArA yamalOkanivAriNI||133||
yaSTivyaSTIzasaMstutyA yamAdyaSTAGgayOgayuk|
yOgIzvarI yOgamAtA yOgasiddhA ca yOgadA||134||
yOgArUDhA yOgamayI yOgarUpA yavIyasI|
yantrarUpA ca yantrasthA yantrapUjyA ca yantritA||135||
yugakartrI yugamayI yugadharmavivarjitA|
yamunA yaminI yAmyA yamunAjalamadhyagA||136||
yAtAyAtaprazamanI yAtanAnAnnikRntanI|
yOgAvAsA yOgivandyA yattacchabdasvarUpiNI||137||
yOgakSEmamayI yantrA yAvadakSaramAtRkA|
yAvatpadamayI yAvacchabdarUpA yathEzvarI||138||
yattadIyA yakSavandyA yadvidyA yatisaMstutA|
yAvadvidyAmayI yAvadvidyAbRndasuvanditA||139||
yOgihRtpadmanilayA yOgivaryapriyaGkarI|
yOgivandyA yOgimAtA yOgIzaphaladAyinI||140||
yakSavandyA yakSapUjyA yakSarAjasupUjitA|
yajJarUpA yajJatuSTA yAyajUkasvarUpiNI||141||
yantrArAdhyA yantramadhyA yantrakartRpriyaGkarI|
yantrArUDhA yantrapUjyA yOgidhyAnaparAyaNA||142||
yajanIyA yamastutyA yOgayuktA yazaskarI|
yOgabaddhA yatistutyA yOgajJA yOganAyakI||143||
yOgijJAnapradA yakSI yamabAdhAvinAzinI|
yOgikAmyapradAtrI ca yOgimOkSapradAyinI||144||


phalazrutiH

iti nAmnAM sarasvatyAH sahasraM samudIritam|
mantrAtmakaM mahAgOpyaM mahAsArasvatapradam||1||
yaH paThEcchRNuyAdbhaktyA trikAlaM sAdhakaH pumAn|
sarvavidyAnidhiH sAkSAt sa Eva bhavati dhruvam||2||
labhatE sampadaH sarvAH putrapautrAdisaMyutAH|
mUkO'pi sarvavidyAsu caturmukha ivAparaH||3||
bhUtvA prApnOti sAnnidhyam antE dhAturmunIzvara|
sarvamantramayaM sarvavidyAmAnaphalapradam||4||
mahAkavitvadaM puMsAM mahAsiddhipradAyakam|
kasmaicinna pradAtavyaM prANaiH kaNThagatairapi||5||
mahArahasyaM satataM vANInAmasahasrakam|
susiddhamasmadAdInAM stOtraM tE samudIritam||6||

||iti zrIskAndapurANAntargata-sanatkumAra-saMhitAyAM nArada-sanatkumAra-saMvAdE sarasvatIsahasranAmastOtram sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox