From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

sarasvatIsahasranAmAvaLiH


 1. OM vAcE namaH
 2. OM vANyai namaH
 3. OM varadAyai namaH
 4. OM vandyAyai namaH
 5. OM varArOhAyai namaH
 6. OM varapradAyai namaH
 7. OM vRttyai namaH
 8. OM vAgIzvaryai namaH
 9. OM vArtAyai namaH
 10. OM varAyai namaH
 11. OM vAgIzavallabhAyai namaH
 12. OM vizvEzvaryai namaH
 13. OM vizvavandyAyai namaH
 14. OM vizvEzapriyakAriNyai namaH
 15. OM vAgvAdinyai namaH
 16. OM vAgdEvyai namaH
 17. OM vRddhidAyai namaH
 18. OM vRddhikAriNyai namaH
 19. OM vRddhyai namaH
 20. OM vRddhAyai namaH
 21. OM viSaghnyai namaH
 22. OM vRSTyai namaH
 23. OM vRSTipradAyinyai namaH
 24. OM vizvArAdhyAyai namaH
 25. OM vizvamAtrE namaH
 26. OM vizvadhAtryai namaH
 27. OM vinAyakAyai namaH
 28. OM vizvazaktyai namaH
 29. OM vizvasArAyai namaH
 30. OM vizvAyai namaH
 31. OM vizvavibhAvaryai namaH
 32. OM vEdAntavEdinyai namaH
 33. OM vEdyAyai namaH
 34. OM vittAyai namaH
 35. OM vEdatrayAtmikAyai namaH
 36. OM vEdajJAyai namaH
 37. OM vEdajananyai namaH
 38. OM vizvAyai namaH
 39. OM vizvavibhAvaryai namaH
 40. OM varENyAyai namaH
 41. OM vAGmayyai namaH
 42. OM vRddhAyai namaH
 43. OM viziSTapriyakAriNyai namaH
 44. OM vizvatOvadanAyai namaH
 45. OM vyAptAyai namaH
 46. OM vyApinyai namaH
 47. OM vyApakAtmikAyai namaH
 48. OM vyALghnyai namaH
 49. OM vyALbhUSAGgyai namaH
 50. OM virajAyai namaH
 51. OM vEdanAyikAyai namaH
 52. OM vEdavEdAntasaMvEdyAyai namaH
 53. OM vEdAntajJAnarUpiNyai namaH
 54. OM vibhAvaryai namaH
 55. OM vikrAntAyai namaH
 56. OM vizvAmitrAyai namaH
 57. OM vidhipriyAyai namaH
 58. OM variSThAyai namaH
 59. OM viprakRSTAyai namaH
 60. OM vipravaryaprapUjitAyai namaH
 61. OM vEdarUpAyai namaH
 62. OM vEdamayyai namaH
 63. OM vEdamUrtyai namaH
 64. OM vallabhAyai namaH
 65. OM gauryai namaH
 66. OM guNavatyai namaH
 67. OM gOpyAyai namaH
 68. OM gandharvanagarapriyAyai namaH
 69. OM guNamAtrE namaH
 70. OM guhAntasthAyai namaH
 71. OM gururUpAyai namaH
 72. OM gurupriyAyai namaH
 73. OM girividyAyai namaH
 74. OM gAnatuSTAyai namaH
 75. OM gAyakapriyakAriNyai namaH
 76. OM gAyatryai namaH
 77. OM girizArAdhyAyai namaH
 78. OM girE namaH
 79. OM girIzapriyaGkaryai namaH
 80. OM girijJAyai namaH
 81. OM jJAnavidyAyai namaH
 82. OM girirUpAyai namaH
 83. OM girIzvaryai namaH
 84. OM gIrmAtrE namaH
 85. OM gaNasaMstutyAyai namaH
 86. OM gaNanIyaguNAnvitAyai namaH
 87. OM gUDharUpAyai namaH
 88. OM guhAyai namaH
 89. OM gOpyAyai namaH
 90. OM gOrUpAyai namaH
 91. OM gavE namaH
 92. OM guNAtmikAyai namaH
 93. OM gurvyai namaH
 94. OM gurvambikAyai namaH
 95. OM guhyAyai namaH
 96. OM gEyajAyai namaH
 97. OM grahanAzinyai namaH
 98. OM gRhiNyai namaH
 99. OM gRhadOSaghnyai namaH
 100. OM gavaghnyai namaH
 101. OM guruvatsalAyai namaH
 102. OM gRhAtmikAyai namaH
 103. OM gRhArAdhyAyai namaH
 104. OM gRhabAdhAvinAzinyai namaH
 105. OM gaGgAyai namaH
 106. OM girisutAyai namaH
 107. OM gamyAyai namaH
 108. OM gajayAnAyai namaH
 109. OM guhastutAyai namaH
 110. OM garuDAsanasaMsEvyAyai namaH
 111. OM gOmatyai namaH
 112. OM guNazAlinyai namaH
 113. OM zAradAyai namaH
 114. OM zAzvatyai namaH
 115. OM zaivyai namaH
 116. OM zAGkaryai namaH
 117. OM zaGkarAtmikAyai namaH
 118. OM zriyai namaH
 119. OM zarvANyai namaH
 120. OM zataghnyai namaH
 121. OM zaraccandranibhAnanAyai namaH
 122. OM zarmiSThAyai namaH
 123. OM zamanaghnyai namaH
 124. OM zatasAhasrarUpiNyai namaH
 125. OM zivAyai namaH
 126. OM zambhupriyAyai namaH
 127. OM zraddhAyai namaH
 128. OM zrutirUpAyai namaH
 129. OM zrutipriyAyai namaH
 130. OM zuciSmatyai namaH
 131. OM zarmakaryai namaH
 132. OM zuddhidAyai namaH
 133. OM zuddhirUpiNyai namaH
 134. OM zivAyai namaH
 135. OM zivaGkaryai namaH
 136. OM zuddhAyai namaH
 137. OM zivArAdhyAyai namaH
 138. OM zivAtmikAyai namaH
 139. OM zrImatyai namaH
 140. OM zrImayyai namaH
 141. OM zrAvyAyai namaH
 142. OM zrutyai namaH
 143. OM zravaNagOcarAyai namaH
 144. OM zAntyai namaH
 145. OM zAntikaryai namaH
 146. OM zAntAyai namaH
 147. OM zAntAcArapriyaMkaryai namaH
 148. OM zIlalabhyAyai namaH
 149. OM zIlavatyai namaH
 150. OM zrImAtrE namaH
 151. OM zubhakAriNyai namaH
 152. OM zubhavANyai namaH
 153. OM zuddhavidyAyai namaH
 154. OM zuddhacittaprapUjitAyai namaH
 155. OM zrIkaryai namaH
 156. OM zrutapApaghnyai namaH
 157. OM zubhAkSyai namaH
 158. OM zucivallabhAyai namaH
 159. OM zivEtaraghnyai namaH
 160. OM zabaryai namaH
 161. OM zravaNIyaguNAnvitAyai namaH
 162. OM zAryai namaH
 163. OM zirISapuSpAbhAyai namaH
 164. OM zamaniSThAyai namaH
 165. OM zamAtmikAyai namaH
 166. OM zamAnvitAyai namaH
 167. OM zamArAdhyAyai namaH
 168. OM zitikaNThaprapUjitAyai namaH
 169. OM zuddhyai namaH
 170. OM zuddhikaryai namaH
 171. OM zrESThAyai namaH
 172. OM zrutAnantAyai namaH
 173. OM zubhAvahAyai namaH
 174. OM sarasvatyai namaH
 175. OM sarvajJAyai namaH
 176. OM sarvasiddhipradAyinyai namaH
 177. OM sarasvatyai namaH
 178. OM sAvitryai namaH
 179. OM sandhyAyai namaH
 180. OM sarvEpsitapradAyai namaH
 181. OM sarvArtighnyai namaH
 182. OM sarvamayyai namaH
 183. OM sarvavidyApradAyinyai namaH
 184. OM sarvEzvaryai namaH
 185. OM sarvapuNyAyai namaH
 186. OM sargasthityantakAriNyai namaH
 187. OM sarvArAdhyAyai namaH
 188. OM sarvamAtrE namaH
 189. OM sarvadEvaniSEvitAyai namaH
 190. OM sarvaizvaryapradAyai namaH
 191. OM satyAyai namaH
 192. OM satyai namaH
 193. OM satvaguNAzrayAyai namaH
 194. OM svarakramapadAkArAyai namaH
 195. OM sarvadOSaniSUdinyai namaH
 196. OM sahasrAkSyai namaH
 197. OM sahasrAsyAyai namaH
 198. OM sahasrapadasaMyutAyai namaH
 199. OM sahasrahastAyai namaH
 200. OM sAhasraguNAlaGkRtavigrahAyai namaH
 201. OM sahasrazIrSAyai namaH
 202. OM sadrUpAyai namaH
 203. OM svadhAyai namaH
 204. OM svAhAyai namaH
 205. OM sudhAmayyai namaH
 206. OM SaDgranthibhEdinyai namaH
 207. OM sEvyAyai namaH
 208. OM sarvalOkaikapUjitAyai namaH
 209. OM stutyAyai namaH
 210. OM stutimayyai namaH
 211. OM sAdhyAyai namaH
 212. OM savitRpriyakAriNyai namaH
 213. OM saMzayacchEdinyai namaH
 214. OM sAGkhyavEdyAyai namaH
 215. OM saGkhyAyai namaH
 216. OM sadIzvaryai namaH
 217. OM siddhidAyai namaH
 218. OM siddhasampUjyAyai namaH
 219. OM sarvasiddhipradAyinyai namaH
 220. OM sarvajJAyai namaH
 221. OM sarvazaktyai namaH
 222. OM sarvasampatpradAyinyai namaH
 223. OM sarvAzubhaghnyai namaH
 224. OM sukhadAyai namaH
 225. OM sukhAyai namaH
 226. OM saMvitsvarUpiNyai namaH
 227. OM sarvasambhISaNyai namaH
 228. OM sarvajagatsammOhinyai namaH
 229. OM sarvapriyaGkaryai namaH
 230. OM sarvazubhadAyai namaH
 231. OM sarvamaGgaLAyai namaH
 232. OM sarvamantramayyai namaH
 233. OM sarvatIrthapuNyaphalapradAyai namaH
 234. OM sarvapuNyamayyai namaH
 235. OM sarvavyAdhighnyai namaH
 236. OM sarvakAmadAyai namaH
 237. OM sarvavighnaharyai namaH
 238. OM sarvavanditAyai namaH
 239. OM sarvamaGgaLAyai namaH
 240. OM sarvamantrakaryai namaH
 241. OM sarvalakSmiyai namaH
 242. OM sarvaguNAnvitAyai namaH
 243. OM sarvAnandamayyai namaH
 244. OM sarvajJAnadAyai namaH
 245. OM satyanAyikAyai namaH
 246. OM sarvajJAnamayyai namaH
 247. OM sarvarAjyadAyai namaH
 248. OM sarvamuktidAyai namaH
 249. OM suprabhAyai namaH
 250. OM sarvadAyai namaH
 251. OM sarvAyai namaH
 252. OM sarvalOkavazaGkaryai namaH
 253. OM subhagAyai namaH
 254. OM sundaryai namaH
 255. OM siddhAyai namaH
 256. OM siddhAmbAyai namaH
 257. OM siddhamAtRkAyai namaH
 258. OM siddhamAtrE namaH
 259. OM siddhavidyAyai namaH
 260. OM siddhEzyai namaH
 261. OM siddharUpiNyai namaH
 262. OM surUpiNyai namaH
 263. OM sukhamayyai namaH
 264. OM sEvakapriyakAriNyai namaH
 265. OM svAminyai namaH
 266. OM sarvadAyai namaH
 267. OM sEvyAyai namaH
 268. OM sthUlasUkSmAparAmbikAyai namaH
 269. OM sArarUpAyai namaH
 270. OM sarOrUpAyai namaH
 271. OM satyabhUtAyai namaH
 272. OM samAzrayAyai namaH
 273. OM sitAsitAyai namaH
 274. OM sarOjAkSyai namaH
 275. OM sarOjAsanavallabhAyai namaH
 276. OM sarOruhAbhAyai namaH
 277. OM sarvAGgyai namaH
 278. OM surEndrAdiprapUjitAyai namaH
 279. OM mahAdEvyai namaH
 280. OM mahEzAnyai namaH
 281. OM mahAsArasvatapradAyai namaH
 282. OM mahAsarasvatyai namaH
 283. OM muktAyai namaH
 284. OM muktidAyai namaH
 285. OM malanAzinyai namaH
 286. OM mahEzvaryai namaH
 287. OM mahAnandAyai namaH
 288. OM mahAmantramayyai namaH
 289. OM mahyai namaH
 290. OM mahAlakSmyai namaH
 291. OM mahAvidyAyai namaH
 292. OM mAtrE namaH
 293. OM mandaravAsinyai namaH
 294. OM mantragamyAyai namaH
 295. OM mantramAtrE namaH
 296. OM mahAmantraphalapradAyai namaH
 297. OM mahAmuktyai namaH
 298. OM mahAnityAyai namaH
 299. OM mahAsiddhipradAyinyai namaH
 300. OM mahAsiddhAyai namaH
 301. OM mahAmAtrE namaH
 302. OM mahadAkArasaMyutAyai namaH
 303. OM mahAyai namaH
 304. OM mahEzvaryai namaH
 305. OM mUrtyai namaH
 306. OM mOkSadAyai namaH
 307. OM maNibhUSaNAyai namaH
 308. OM mEnakAyai namaH
 309. OM mAninyai namaH
 310. OM mAnyAyai namaH
 311. OM mRtyughnyai namaH
 312. OM mErurUpiNyai namaH
 313. OM madirAkSyai namaH
 314. OM madAvAsAyai namaH
 315. OM makharUpAyai namaH
 316. OM makhEzvaryai namaH
 317. OM mahAmOhAyai namaH
 318. OM mahAmAyAyai namaH
 319. OM mAtlRNAM mUrdhnisaMsthitAyai namaH
 320. OM mahApuNyAyai namaH
 321. OM mudAvAsAyai namaH
 322. OM mahAsampatpradAyinyai namaH
 323. OM maNipUraikanilayAyai namaH
 324. OM madhurUpAyai namaH
 325. OM mahOtkaTAyai namaH
 326. OM mahAsUkSmAyai namaH
 327. OM mahAzAntAyai namaH
 328. OM mahAzAntipradAyinyai namaH
 329. OM munistutAyai namaH
 330. OM mOhahantryai namaH
 331. OM mAdhavyai namaH
 332. OM mAdhavapriyAyai namaH
 333. OM mAyai namaH
 334. OM mahAdEvasaMstutyAyai namaH
 335. OM mahiSIgaNapUjitAyai namaH
 336. OM mRSTAnnadAyai namaH
 337. OM mAhEndryai namaH
 338. OM mahEndrapadadAyinyai namaH
 339. OM matyai namaH
 340. OM matipradAyai namaH
 341. OM mEdhAyai namaH
 342. OM martyalOkanivAsinyai namaH
 343. OM mukhyAyai namaH
 344. OM mahAnivAsAyai namaH
 345. OM mahAbhAgyajanAzritAyai namaH
 346. OM mahiLAyai namaH
 347. OM mahimAyai namaH
 348. OM mRtyuhAryai namaH
 349. OM mEdhApradAyinyai namaH
 350. OM mEdhyAyai namaH
 351. OM mahAvEgavatyai namaH
 352. OM mahAmOkSaphalapradAyai namaH
 353. OM mahAprabhAbhAyai namaH
 354. OM mahatyai namaH
 355. OM mahAdEvapriyaGkaryai namaH
 356. OM mahApOSAyai namaH
 357. OM maharddhyai namaH
 358. OM muktAhAravibhUSaNAyai namaH
 359. OM mANikyabhUSaNAyai namaH
 360. OM mantrAyai namaH
 361. OM mukhyacandrArdhazEkharAyai namaH
 362. OM manOrUpAyai namaH
 363. OM manaHzuddhyai namaH
 364. OM manaHzuddhipradAyinyai namaH
 365. OM mahAkAruNyasampUrNAyai namaH
 366. OM manOnamanavanditAyai namaH
 367. OM mahApAtakajAlaghnyai namaH
 368. OM muktidAyai namaH
 369. OM muktabhUSaNAyai namaH
 370. OM manOnmanyai namaH
 371. OM mahAsthUlAyai namaH
 372. OM mahAkratuphalapradAyai namaH
 373. OM mahApuNyaphalaprApyAyai namaH
 374. OM mAyAtripuranAzinyai namaH
 375. OM mahAnasAyai namaH
 376. OM mahAmEdhAyai namaH
 377. OM mahAmOdAyai namaH
 378. OM mahEzvaryai namaH
 379. OM mAlAdharyai namaH
 380. OM mahOpAyAyai namaH
 381. OM mahAtIrthaphalapradAyai namaH
 382. OM mahAmaGgaLsampUrNAyai namaH
 383. OM mahAdAridryanAzinyai namaH
 384. OM mahAmakhAyai namaH
 385. OM mahAmEghAyai namaH
 386. OM mahAkALyai namaH
 387. OM mahApriyAyai namaH
 388. OM mahAbhUSAyai namaH
 389. OM mahAdEhAyai namaH
 390. OM mahArAjJyai namaH
 391. OM mudAlayAyai namaH
 392. OM bhUridAyai namaH
 393. OM bhAgyadAyai namaH
 394. OM bhOgyAyai namaH
 395. OM bhOgyadAyai namaH
 396. OM bhOgadAyinyai namaH
 397. OM bhavAnyai namaH
 398. OM bhUtidAyai namaH
 399. OM bhUtyai namaH
 400. OM bhUmyai namaH
 401. OM bhUmisunAyikAyai namaH
 402. OM bhUtadhAtryai namaH
 403. OM bhayaharyai namaH
 404. OM bhaktasArasvatapradAyai namaH
 405. OM bhuktyai namaH
 406. OM bhuktipradAyai namaH
 407. OM bhEkyai namaH
 408. OM bhaktyai namaH
 409. OM bhaktipradAyinyai namaH
 410. OM bhaktasAyujyadAyai namaH
 411. OM bhaktasvargadAyai namaH
 412. OM bhaktarAjyadAyai namaH
 413. OM bhAgIrathyai namaH
 414. OM bhavArAdhyAyai namaH
 415. OM bhAgyAsajjanapUjitAyai namaH
 416. OM bhavastutyAyai namaH
 417. OM bhAnumatyai namaH
 418. OM bhavasAgaratAraNyai namaH
 419. OM bhUtyai namaH
 420. OM bhUSAyai namaH
 421. OM bhUtEzyai namaH
 422. OM bhAlalOcanapUjitAyai namaH
 423. OM bhUtAyai namaH
 424. OM bhavyAyai namaH
 425. OM bhaviSyAyai namaH
 426. OM bhavavidyAyai namaH
 427. OM bhavAtmikAyai namaH
 428. OM bAdhApahAriNyai namaH
 429. OM bandhurUpAyai namaH
 430. OM bhuvanapUjitAyai namaH
 431. OM bhavaghnyai namaH
 432. OM bhaktilabhyAyai namaH
 433. OM bhaktarakSaNatatparAyai namaH
 434. OM bhaktArtizamanyai namaH
 435. OM bhAgyAyai namaH
 436. OM bhOgadAnakRtOdyamAyai namaH
 437. OM bhujaGgabhUSaNAyai namaH
 438. OM bhImAyai namaH
 439. OM bhImAkSyai namaH
 440. OM bhImarUpiNyai namaH
 441. OM bhAvinyai namaH
 442. OM bhrAtRrUpAyai namaH
 443. OM bhAratyai namaH
 444. OM bhavanAyikAyai namaH
 445. OM bhASAyai namaH
 446. OM bhASAvatyai namaH
 447. OM bhISmAyai namaH
 448. OM bhairavyai namaH
 449. OM bhairavapriyAyai namaH
 450. OM bhUtyai namaH
 451. OM bhAsitasarvAGgyai namaH
 452. OM bhUtidAyai namaH
 453. OM bhUtinAyikAyai namaH
 454. OM bhAsvatyai namaH
 455. OM bhagamAlAyai namaH
 456. OM bhikSAdAnakRtOdyamAyai namaH
 457. OM bhikSurUpAyai namaH
 458. OM bhaktikaryai namaH
 459. OM bhaktalakSmIpradAyinyai namaH
 460. OM bhrAntighnAyai namaH
 461. OM bhrAntirUpAyai namaH
 462. OM bhUtidAyai namaH
 463. OM bhUtikAriNyai namaH
 464. OM bhikSaNIyAyai namaH
 465. OM bhikSumAtrE namaH
 466. OM bhAgyavaddRSTigOcarAyai namaH
 467. OM bhOgavatyai namaH
 468. OM bhOgarUpAyai namaH
 469. OM bhOgamOkSaphalapradAyai namaH
 470. OM bhOgazrAntAyai namaH
 471. OM bhAgyavatyai namaH
 472. OM bhaktAghaughavinAzinyai namaH
 473. OM brAhmyai namaH
 474. OM brahmasvarUpAyai namaH
 475. OM bRhatyai namaH
 476. OM brahmavallabhAyai namaH
 477. OM brahmadAyai namaH
 478. OM brahmamAtrE namaH
 479. OM brahmANyai namaH
 480. OM brahmadAyinyai namaH
 481. OM brahmEzyai namaH
 482. OM brahmasaMstutyAyai namaH
 483. OM brahmavEdyAyai namaH
 484. OM budhapriyAyai namaH
 485. OM bAlEnduzEkharAyai namaH
 486. OM bAlAyai namaH
 487. OM balipUjAkarapriyAyai namaH
 488. OM baladAyai namaH
 489. OM bindurUpAyai namaH
 490. OM bAlasUryasamaprabhAyai namaH
 491. OM brahmarUpAyai namaH
 492. OM brahmamayyai namaH
 493. OM bradhnamaNDalamadhyagAyai namaH
 494. OM brahmANyai namaH
 495. OM buddhidAyai namaH
 496. OM buddhyai namaH
 497. OM buddhirUpAyai namaH
 498. OM budhEzvaryai namaH
 499. OM bandhakSayakaryai namaH
 500. OM bAdhanAzanyai namaH
 501. OM bandhurUpiNyai namaH
 502. OM bindvAlayAyai namaH
 503. OM bindubhUSAyai namaH
 504. OM bindunAdasamanvitAyai namaH
 505. OM bIjarUpAyai namaH
 506. OM bIjamAtrE namaH
 507. OM brahmaNyAyai namaH
 508. OM brahmakAriNyai namaH
 509. OM bahurUpAyai namaH
 510. OM balavatyai namaH
 511. OM brahmajAyai namaH
 512. OM brahmacAriNyai namaH
 513. OM brahmastutyAyai namaH
 514. OM brahmavidyAyai namaH
 515. OM brahmANDAdhipavallabhAyai namaH
 516. OM brahmEzaviSNurUpAyai namaH
 517. OM brahmaviSNvIzasaMsthitAyai namaH
 518. OM buddhirUpAyai namaH
 519. OM budhEzAnyai namaH
 520. OM bandhyai namaH
 521. OM bandhavimOcanyai namaH
 522. OM akSamAlAyai namaH
 523. OM akSarAkArAyai namaH
 524. OM akSarAyai namaH
 525. OM akSaraphalapradAyai namaH
 526. OM anantAyai namaH
 527. OM AnandasukhadAyai namaH
 528. OM anantacandranibhAnanAyai namaH
 529. OM anantamahimAyai namaH
 530. OM aghOrAyai namaH
 531. OM anantagambhIrasammitAyai namaH
 532. OM adRSTAyai namaH
 533. OM adRSTadAyai namaH
 534. OM anantAyai namaH
 535. OM adRSTabhAgyaphalapradAyai namaH
 536. OM arundhatyai namaH
 537. OM avyayInAthAyai namaH
 538. OM anEkasadguNasaMyutAyai namaH
 539. OM anEkabhUSaNAyai namaH
 540. OM adRzyAyai namaH
 541. OM anEkalEkhaniSEvitAyai namaH
 542. OM anantAyai namaH
 543. OM anantasukhadAyai namaH
 544. OM aghOrAyai namaH
 545. OM aghOrasvarUpiNyai namaH
 546. OM azESadEvatArUpAyai namaH
 547. OM amRtarUpAyai namaH
 548. OM amRtEzvaryai namaH
 549. OM anavadyAyai namaH
 550. OM anEkahastAyai namaH
 551. OM anEkamANikyabhUSaNAyai namaH
 552. OM anEkavighnasaMhartryai namaH
 553. OM hyanEkAbharaNAnvitAyai namaH
 554. OM avidyAyai namaH
 555. OM ajJAnasaMhartryai namaH
 556. OM avidyAjAlanAzinyai namaH
 557. OM abhirUpAyai namaH
 558. OM anavadyAGgyai namaH
 559. OM apratarkyagatipradAyai namaH
 560. OM akaLGkArUpiNyai namaH
 561. OM anugrahaparAyaNAyai namaH
 562. OM ambarasthAyai namaH
 563. OM ambaramayAyai namaH
 564. OM ambaramAlAyai namaH
 565. OM ambujEkSaNAyai namaH
 566. OM ambikAyai namaH
 567. OM abjakarAyai namaH
 568. OM abjasthAyai namaH
 569. OM azumatyai namaH
 570. OM aMzuzatAnvitAyai namaH
 571. OM ambujAyai namaH
 572. OM anavarAyai namaH
 573. OM akhaNDAyai namaH
 574. OM ambujAsanamahApriyAyai namaH
 575. OM ajarAmarasaMsEvyAyai namaH
 576. OM ajarasEvitapadyugAyai namaH
 577. OM atulArthapradAyai namaH
 578. OM arthaikyAyai namaH
 579. OM atyudArAyai namaH
 580. OM abhayAnvitAyai namaH
 581. OM anAthavatsalAyai namaH
 582. OM anantapriyAyai namaH
 583. OM anantEpsitapradAyai namaH
 584. OM ambujAkSyai namaH
 585. OM amburUpAyai namaH
 586. OM ambujAtOdbhavamahApriyAyai namaH
 587. OM akhaNDAyai namaH
 588. OM amarastutyAyai namaH
 589. OM amaranAyakapUjitAyai namaH
 590. OM ajEyAyai namaH
 591. OM ajasaGkAzAyai namaH
 592. OM ajJAnanAzinyai namaH
 593. OM abhISTadAyai namaH
 594. OM aktAyai namaH
 595. OM aghanEnAyai namaH
 596. OM cAstrEzyai namaH
 597. OM alakSmInAzinyai namaH
 598. OM anantasArAyai namaH
 599. OM anantazriyai namaH
 600. OM anantavidhipUjitAyai namaH
 601. OM abhISTAyai namaH
 602. OM amartyasampUjyAyai namaH
 603. OM astOdayavivarjitAyai namaH
 604. OM AstikasvAntanilayAyai namaH
 605. OM astrarUpAyai namaH
 606. OM astravatyai namaH
 607. OM askhalatyai namaH
 608. OM askhaladrUpAyai namaH
 609. OM askhaladvidyApradAyinyai namaH
 610. OM askhalatsiddhidAyai namaH
 611. OM AnandAyai namaH
 612. OM ambujAtAyai namaH
 613. OM amaranAyikAyai namaH
 614. OM amEyAyai namaH
 615. OM azESapApaghnyai namaH
 616. OM akSayasArasvatapradAyai namaH
 617. OM jayAyai namaH
 618. OM jayantyai namaH
 619. OM jayadAyai namaH
 620. OM janmakarmavivarjitAyai namaH
 621. OM jagatpriyAyai namaH
 622. OM jaganmAtrE namaH
 623. OM jagadIzvaravallabhAyai namaH
 624. OM jAtyai namaH
 625. OM jayAyai namaH
 626. OM jitAmitrAyai namaH
 627. OM japyAyai namaH
 628. OM japanakAriNyai namaH
 629. OM jIvanyai namaH
 630. OM jIvanilayAyai namaH
 631. OM jIvAkhyAyai namaH
 632. OM jIvadhAriNyai namaH
 633. OM jAhnavyai namaH
 634. OM jyAyai namaH
 635. OM japavatyai namaH
 636. OM jAtirUpAyai namaH
 637. OM jayapradAyai namaH
 638. OM janArdanapriyakaryai namaH
 639. OM jOSanIyAyai namaH
 640. OM jagatsthitAyai namaH
 641. OM jagajjyESThAyai namaH
 642. OM jaganmAyAyai namaH
 643. OM jIvanatrANakAriNyai namaH
 644. OM jIvAtulatikAyai namaH
 645. OM jIvajanmyai namaH
 646. OM janmanibarhaNyai namaH
 647. OM jADyavidhvaMsanakaryai namaH
 648. OM jagadyOnayE namaH
 649. OM jayAtmikAyai namaH
 650. OM jagadAnandajananyai namaH
 651. OM jambyai namaH
 652. OM jalajEkSaNAyai namaH
 653. OM jayantyai namaH
 654. OM jaGgapUgaghnyai namaH
 655. OM janitajJAnavigrahAyai namaH
 656. OM jaTAyai namaH
 657. OM jaTAvatyai namaH
 658. OM japyAyai namaH
 659. OM japakartRpriyaGkaryai namaH
 660. OM japakRtpApasaMhartryai namaH
 661. OM japakRtphaladAyinyai namaH
 662. OM japApuSpasamaprakhyAyai namaH
 663. OM japAkusumadhAriNyai namaH
 664. OM jananyai namaH
 665. OM janmarahitAyai namaH
 666. OM jyOtirvRtyabhidAyinyai namaH
 667. OM jaTAjUTanacandrArdhAyai namaH
 668. OM jagatsRSTikaryai namaH
 669. OM jagattrANakaryai namaH
 670. OM jADyadhvaMsakartryai namaH
 671. OM jayEzvaryai namaH
 672. OM jagadbIjAyai namaH
 673. OM jayAvAsAyai namaH
 674. OM janmabhuvE namaH
 675. OM janmanAzinyai namaH
 676. OM janmAntyarahitAyai namaH
 677. OM jaitryai namaH
 678. OM jagadyOnayE namaH
 679. OM japAtmikAyai namaH
 680. OM jayalakSaNasampUrNAyai namaH
 681. OM jayadAnakRtOdyamAyai namaH
 682. OM jambharAdyAdisaMstutyAyai namaH
 683. OM jambhAriphaladAyinyai namaH
 684. OM jagattrayahitAyai namaH
 685. OM jyESThAyai namaH
 686. OM jagattrayavazaGkaryai namaH
 687. OM jagattrayAmbAyai namaH
 688. OM jagatyai namaH
 689. OM jvAlAyai namaH
 690. OM jvAlitalOcanAyai namaH
 691. OM jvAlinyai namaH
 692. OM jvalanAbhAsAyai namaH
 693. OM jvalantyai namaH
 694. OM jvalanAtmikAyai namaH
 695. OM jitArAtisurastutyAyai namaH
 696. OM jitakrOdhAyai namaH
 697. OM jitEndriyAyai namaH
 698. OM jarAmaraNazUnyAyai namaH
 699. OM janitryai namaH
 700. OM janmanAzinyai namaH
 701. OM jalajAbhAyai namaH
 702. OM jalamayyai namaH
 703. OM jalajAsanavallabhAyai namaH
 704. OM jalajasthAyai namaH
 705. OM japArAdhyAyai namaH
 706. OM janamaGgaLkAriNyai namaH
 707. OM kAminyai namaH
 708. OM kAmarUpAyai namaH
 709. OM kAmyAyai namaH
 710. OM kAmapradAyinyai namaH
 711. OM kamAlyai namaH
 712. OM kAmadAyai namaH
 713. OM kartryai namaH
 714. OM kratukarmaphalapradAyai namaH
 715. OM kRtaghnaghnyai namaH
 716. OM kriyArUpAyai namaH
 717. OM kAryakAraNarUpiNyai namaH
 718. OM kaJjAkSyai namaH
 719. OM karuNArUpAyai namaH
 720. OM kEvalAmarasEvitAyai namaH
 721. OM kalyANakAriNyai namaH
 722. OM kAntAyai namaH
 723. OM kAntidAyai namaH
 724. OM kAntirUpiNyai namaH
 725. OM kamalAyai namaH
 726. OM kamalAvAsAyai namaH
 727. OM kamalOtpalamAlinyai namaH
 728. OM kumudvatyai namaH
 729. OM kalyANyai namaH
 730. OM kAntyai namaH
 731. OM kAmEzavallabhAyai namaH
 732. OM kAmEzvaryai namaH
 733. OM kamalinyai namaH
 734. OM kAmadAyai namaH
 735. OM kAmabandhinyai namaH
 736. OM kAmadhEnavE namaH
 737. OM kAJcanAkSyai namaH
 738. OM kAJcanAbhAyai namaH
 739. OM kalAnidhyai namaH
 740. OM kriyAyai namaH
 741. OM kIrtikaryai namaH
 742. OM kIrtyai namaH
 743. OM kratuzrESThAyai namaH
 744. OM kRtEzvaryai namaH
 745. OM kratusarvakriyAstutyAyai namaH
 746. OM kratukRtpriyakAriNyai namaH
 747. OM klEzanAzakaryai namaH
 748. OM kartryai namaH
 749. OM karmadAyai namaH
 750. OM karmabandhinyai namaH
 751. OM karmabandhaharyai namaH
 752. OM kRSTAyai namaH
 753. OM klamaghnyai namaH
 754. OM kaJjalOcanAyai namaH
 755. OM kandarpajananyai namaH
 756. OM kAntAyai namaH
 757. OM karuNAyai namaH
 758. OM karuNAvatyai namaH
 759. OM klIGkAriNyai namaH
 760. OM kRpAkArAyai namaH
 761. OM kRpAsindhavE namaH
 762. OM kRpAvatyai namaH
 763. OM karuNArdrAyai namaH
 764. OM kIrtikaryai namaH
 765. OM kalmaSaghnyai namaH
 766. OM kriyAkaryai namaH
 767. OM kriyAzaktyai namaH
 768. OM kAmarUpAyai namaH
 769. OM kamalOtpalagandhinyai namaH
 770. OM kalAyai namaH
 771. OM kalAvatyai namaH
 772. OM kUrmyai namaH
 773. OM kUTasthAyai namaH
 774. OM kaJjasaMsthitAyai namaH
 775. OM kALikAyai namaH
 776. OM kalmaSaghnyai namaH
 777. OM kamanIyajaTAnvitAyai namaH
 778. OM karapadmAyai namaH
 779. OM karAbhISTapradAyai namaH
 780. OM kratuphalapradAyai namaH
 781. OM kauzikyai namaH
 782. OM kOzadAyai namaH
 783. OM kAvyAyai namaH
 784. OM kartryai namaH
 785. OM kOzEzvaryai namaH
 786. OM kRzAyai namaH
 787. OM kUrmayAnAyai namaH
 788. OM kalpalatAyai namaH
 789. OM kAlakUTavinAzinyai namaH
 790. OM kalpOdyAnavatyai namaH
 791. OM kalpavanasthAyai namaH
 792. OM kalpakAriNyai namaH
 793. OM kadambakusumAbhAsAyai namaH
 794. OM kadambakusumapriyAyai namaH
 795. OM kadambOdyAnamadhyasthAyai namaH
 796. OM kIrtidAyai namaH
 797. OM kIrtibhUSaNAyai namaH
 798. OM kulamAtrE namaH
 799. OM kulAvAsAyai namaH
 800. OM kulAcArapriyaGkaryai namaH
 801. OM kulAnAthAyai namaH
 802. OM kAmakalAyai namaH
 803. OM kalAnAthAyai namaH
 804. OM kalEzvaryai namaH
 805. OM kundamandArapuSpAbhAyai namaH
 806. OM kapardasthitacandrikAyai namaH
 807. OM kavitvadAyai namaH
 808. OM kAvyamAtrE namaH
 809. OM kavimAtrE namaH
 810. OM kalApradAyai namaH
 811. OM taruNyai namaH
 812. OM taruNItAtAyai namaH
 813. OM tArAdhipasamAnanAyai namaH
 814. OM tRptayE namaH
 815. OM tRptipradAyai namaH
 816. OM tarkyAyai namaH
 817. OM tapanyai namaH
 818. OM tApinyai namaH
 819. OM tarpaNyai namaH
 820. OM tIrtharUpAyai namaH
 821. OM tridazAyai namaH
 822. OM tridazEzvaryai namaH
 823. OM tridivEzyai namaH
 824. OM trijananyai namaH
 825. OM trimAtrE namaH
 826. OM tryambakEzvaryai namaH
 827. OM tripurAyai namaH
 828. OM tripurEzAnyai namaH
 829. OM tryambakAyai namaH
 830. OM tripurAmbikAyai namaH
 831. OM tripurazriyai namaH
 832. OM trayIrUpAyai namaH
 833. OM trayIvEdyAyai namaH
 834. OM trayIzvaryai namaH
 835. OM trayyantavEdinyai namaH
 836. OM tAmrAyai namaH
 837. OM tApatritayahAriNyai namaH
 838. OM tamAlasadRzyai namaH
 839. OM trAtrE namaH
 840. OM taruNAdityasannibhAyai namaH
 841. OM trailOkyavyApinyai namaH
 842. OM tRptAyai namaH
 843. OM tRptikRtE namaH
 844. OM tattvarUpiNyai namaH
 845. OM turyAyai namaH
 846. OM trailOkyasaMstutyAyai namaH
 847. OM triguNAyai namaH
 848. OM triguNEzvaryai namaH
 849. OM tripuraghnyai namaH
 850. OM trimAtrE namaH
 851. OM tryambakAyai namaH
 852. OM triguNAnvitAyai namaH
 853. OM tRSNAcchEdakaryai namaH
 854. OM tRptAyai namaH
 855. OM tIkSNAyai namaH
 856. OM tIkSNasvarUpiNyai namaH
 857. OM tulAyai namaH
 858. OM tulAdirahitAyai namaH
 859. OM tattadbrahmasvarUpiNyai namaH
 860. OM trANakartryai namaH
 861. OM tripApaghnyai namaH
 862. OM tripadAyai namaH
 863. OM tridazAnvitAyai namaH
 864. OM tathyAyai namaH
 865. OM trizaktayE namaH
 866. OM tripadAyai namaH
 867. OM turyAyai namaH
 868. OM trailOkyasundaryai namaH
 869. OM tEjaskaryai namaH
 870. OM trimUrtyAdyAyai namaH
 871. OM tEjOrUpAyai namaH
 872. OM tridhAmatAyai namaH
 873. OM tricakrakartryai namaH
 874. OM tribhagAyai namaH
 875. OM turyAtItaphalapradAyai namaH
 876. OM tEjasvinyai namaH
 877. OM tApahAryai namaH
 878. OM tApOpaplavanAzinyai namaH
 879. OM tEjOgarbhAyai namaH
 880. OM tapaHsArAyai namaH
 881. OM tripurAripriyaGkaryai namaH
 882. OM tanvyai namaH
 883. OM tApasasantuSTAyai namaH
 884. OM tapatAGgajabhItinudE namaH
 885. OM trilOcanAyai namaH
 886. OM trimArgAyai namaH
 887. OM tRtIyAyai namaH
 888. OM tridazastutAyai namaH
 889. OM trisundaryai namaH
 890. OM tripathagAyai namaH
 891. OM turIyapadadAyinyai namaH
 892. OM zubhAyai namaH
 893. OM zubhAvatyai namaH
 894. OM zAntAyai namaH
 895. OM zAntidAyai namaH
 896. OM zubhadAyinyai namaH
 897. OM zItaLAyai namaH
 898. OM zUlinyai namaH
 899. OM zItAyai namaH
 900. OM zrImatyai namaH
 901. OM zubhAnvitAyai namaH
 902. OM yOgasiddhipradAyai namaH
 903. OM yOgyAyai namaH
 904. OM yajJEnaparipUritAyai namaH
 905. OM yajyAyai namaH
 906. OM yajJamayyai namaH
 907. OM yakSyai namaH
 908. OM yakSiNyai namaH
 909. OM yakSivallabhAyai namaH
 910. OM yajJapriyAyai namaH
 911. OM yajJapUjyAyai namaH
 912. OM yajJatuSTAyai namaH
 913. OM yamastutAyai namaH
 914. OM yAminIyaprabhAyai namaH
 915. OM yAmyAyai namaH
 916. OM yajanIyAyai namaH
 917. OM yazaskaryai namaH
 918. OM yajJakartryai namaH
 919. OM yajJarUpAyai namaH
 920. OM yazOdAyai namaH
 921. OM yajJasaMstutAyai namaH
 922. OM yajJEzyai namaH
 923. OM yajJaphaladAyai namaH
 924. OM yOgayOnayE namaH
 925. OM yajustutAyai namaH
 926. OM yamisEvyAyai namaH
 927. OM yamArAdhyAyai namaH
 928. OM yamipUjyAyai namaH
 929. OM yamIzvaryai namaH
 930. OM yOginyai namaH
 931. OM yOgarUpAyai namaH
 932. OM yOgakartRpriyaGkaryai namaH
 933. OM yOgayuktAyai namaH
 934. OM yOgamayyai namaH
 935. OM yOgayOgIzvarAmbikAyai namaH
 936. OM yOgajJAnamayyai namaH
 937. OM yOnayE namaH
 938. OM yamAdyaSTAGgayOgatAyai namaH
 939. OM yantritAghaughasaMhArAyai namaH
 940. OM yamalOkanivAriNyai namaH
 941. OM yaSTivyaSTIzasaMstutyAyai namaH
 942. OM yamAdyaSTAGgayOgayujE namaH
 943. OM yOgIzvaryai namaH
 944. OM yOgamAtrE namaH
 945. OM yOgasiddhAyai namaH
 946. OM yOgadAyai namaH
 947. OM yOgArUDhAyai namaH
 948. OM yOgamayyai namaH
 949. OM yOgarUpAyai namaH
 950. OM yavIyasyai namaH
 951. OM yantrarUpAyai namaH
 952. OM yantrasthAyai namaH
 953. OM yantrapUjyAyai namaH
 954. OM yantritAyai namaH
 955. OM yugakartryai namaH
 956. OM yugamayyai namaH
 957. OM yugadharmavivarjitAyai namaH
 958. OM yamunAyai namaH
 959. OM yaminyai namaH
 960. OM yAmyAyai namaH
 961. OM yamunAjalamadhyagAyai namaH
 962. OM yAtAyAtaprazamanyai namaH
 963. OM yAtanAnAnnikRntanyai namaH
 964. OM yOgAvAsAyai namaH
 965. OM yOgivandyAyai namaH
 966. OM yattacchabdasvarUpiNyai namaH
 967. OM yOgakSEmamayyai namaH
 968. OM yantrAyai namaH
 969. OM yAvadakSaramAtRkAyai namaH
 970. OM yAvatpadamayyai namaH
 971. OM yAvacchabdarUpAyai namaH
 972. OM yathEzvaryai namaH
 973. OM yattadIyAyai namaH
 974. OM yakSavandyAyai namaH
 975. OM yadvidyAyai namaH
 976. OM yatisaMstutAyai namaH
 977. OM yAvadvidyAmayyai namaH
 978. OM yAvadvidyAbRndasuvanditAyai namaH
 979. OM yOgihRtpadmanilayAyai namaH
 980. OM yOgivaryapriyaGkaryai namaH
 981. OM yOgivandyAyai namaH
 982. OM yOgimAtrE namaH
 983. OM yOgIzaphaladAyinyai namaH
 984. OM yakSavandyAyai namaH
 985. OM yakSapUjyAyai namaH
 986. OM yakSarAjasupUjitAyai namaH
 987. OM yajJarUpAyai namaH
 988. OM yajJatuSTAyai namaH
 989. OM yAyajUkasvarUpiNyai namaH
 990. OM yantrArAdhyAyai namaH
 991. OM yantramadhyAyai namaH
 992. OM yantrakartRpriyaGkaryai namaH
 993. OM yantrArUDhAyai namaH
 994. OM yantrapUjyAyai namaH
 995. OM yOgidhyAnaparAyaNAyai namaH
 996. OM yajanIyAyai namaH
 997. OM yamastutyAyai namaH
 998. OM yOgayuktAyai namaH
 999. OM yazaskaryai namaH
 1000. OM yOgabaddhAyai namaH
 1001. OM yatistutyAyai namaH
 1002. OM yOgajJAyai namaH
 1003. OM yOganAyakyai namaH
 1004. OM yOgijJAnapradAyai namaH
 1005. OM yakSyai namaH
 1006. OM yamabAdhAvinAzinyai namaH
 1007. OM yOgikAmyapradAtryai namaH
 1008. OM yOgimOkSapradAyinyai namaH


||iti zrIskAndapurANAntargata-sanatkumAra-saMhitAyAM nArada-sanatkumAra-saMvAdE sarasvatIsahasranAmastOtrasya nAmAvalI rUpAntaraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox