From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


zaGkarAcAryASTOttarazatanAmastOtram

||dhyAnam||

kailAsAcala-madhyasthaM kAmitAbhISTadAyakam|
brahmAdi-prArthanA-prApta-divyamAnuSa-vigraham||
bhaktAnugrahaNaikAnta-zAnta-svAnta-samujjvalam|
saMyajJaM saMyamIndrANAM sArvabhaumaM jagadgurum||
kiGkarIbhUtabhaktainaH paGkajAtavizOSaNam|
dhyAyAmi zaGkarAcAryaM sarvalOkaikazaGkaram||

||stOtram||

zrIzaGkarAcAryavaryO brahmAnandapradAyakaH|
ajJAnatimirAdityaH sujJAnAmbudhicandramA||1||
varNAzramapratiSThAtA zrImAn muktipradAyakaH|
ziSyOpadEzaniratO bhaktAbhISTapradAyakaH||2||
sUkSmatattvarahasyajJaH kAryAkAryaprabOdhakaH|
jJAnamudrAGkitakaraH ziSya-hRttApa-hArakaH||3||
parivrAjAzramOddhartA sarvatantrasvatantradhIH|
advaitasthApanAcAryaH sAkSAcchaGkararUpadhRk||4||
SaNmatasthApanAcAryastrayImArgaprakAzakaH|
vEdavEdAntatattvajJO durvAdimatakhaNDanaH||5||
vairAgyanirataH zAntaH saMsArArNavatArakaH|
prasannavadanAmbhOjaH paramArthaprakAzakaH||6||
purANasmRtisArajJO nityatRptO mahacchuciH|
nityAnandO nirAtaGkO niHsaGgO nirmalAtmakaH||7||
nirmamO nirahaGkArO vizvavandyapadAmbujaH|
sattvapradazca sadbhAvaH saGkhyAtItaguNOjjvalaH||8||
anaghaH sArahRdayaH sudhIH sArasvatapradaH|
satyAtmA puNyazIlazca sAGkhyayOgavicakSaNaH||9||
tapOrAzirmahAtEjA guNatrayavibhAgavit|
kalighnaH kAlakarmajJastamOguNanivArakaH||10||
bhagavAn bhAratIjEtA zAradAhvAnapaNDitaH|
dharmAdharmavibhAgajJO lakSyabhEdapradarzakaH||11||
nAdabindukalAbhijJO yOgihRtpadmabhAskaraH|
atIndriya-jJAnanidhirnityAnityavivEkavAn||12||
cidAnandazcinmayAtmA parakAyapravEzakRt|
amAnuSa-caritrADhyaH kSEmadAyI kSamAkaraH||13||
bhavyO bhadrapradO bhUrimahimA vizvaraJjakaH|
svaprakAzaH sadAdhArO vizvabandhuH zubhOdayaH||14||
vizAlakIrtirvAgIzaH sarvalOkahitOtsukaH|
kailAsayAtrA-samprAptazcandramauli-prapUjakaH||15||
kAJcyAM zrIcakrarAjAkhya-yantrasthApana-dIkSitaH|
zrIcakrAtmaka-tATaGka-tOSitAmbA-manOrathaH||16||
zrIbrahmasUtrOpaniSadbhASyAdigranthakalpakaH|
caturdikcaturAmnAyapratiSThAtA mahAmatiH||17||
dvisaptatimatOcchEttA sarvadigvijayaprabhuH|
kASAyavasanOpEtO bhasmOddhUlitavigrahaH||18||
jJAnAtmakaikadaNDADhyaH kamaNDalulasatkaraH|
gurubhUmaNDalAcAryO bhagavatpAdasaMjJakaH||19||
vyAsasandarzanaprItO RSyazRGgapurEzvaraH|
saundaryalaharImukhyabahustOtravidhAyakaH||20||
catuHSaSTikalAbhijJO brahmarAkSasa-mOkSadaH|
zrImanmaNDanamizrAkhyasvayambhUjayasannutaH||21||
tOTakAcAryasampUjyO padmapAdArcitAGghrikaH|
hastAmalakayOgIndrabrahmajJAnapradAyakaH||22||
surEzvarAkhya-sacchiSya-sannyAsAzrama-dAyakaH|
nRsiMhabhaktaH sadratnagarbhahErambapUjakaH||23||

vyAkhyAsiMhAsanAdhIzO jagatpUjyO jagadguruH||24||


||iti zrI zaGkarAcAryASTOttarazatanAmastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox