From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


SaSThIdEvI stOtram


priyavrata uvAca

namO dEvyai mahAdEvyai siddhyai zAntyai namO namaH|
zubhAyai dEvasEnAyai SaSThIdEvyai namO namaH||1||
varadAyai putradAyai dhanadAyai namO namaH|
sukhadAyai mOkSadAyai SaSThIdEvyai namO namaH||2||
zaktEH SaSThAMzarUpAyai siddhAyai ca namO namaH|
mAyAyai siddhayOginyai SaSThIdEvyai namO namaH||3||
pArAyai pAradAyai ca SaSThIdEvyai namO namaH|
sArAyai sAradAyai ca pArAyai sarvakarmaNAm||4||
bAlAdhiSThAtRdEvyai ca SaSThIdEvyai namO namaH|
kalyANadAyai kalyANyai phaladAyai ca karmaNAm|
pratyakSAyai ca bhaktAnAM SaSThIdEvyai namO namaH||5||
pUjyAyai skandakAntAyai sarvESAM sarvakarmasu|
dEvarakSaNakAriNyai SaSThIdEvyai namO namaH||6||
zuddhasattvasvarUpAyai vanditAyai nRNAM sadA|
hiMsAkrOdhairvarjitAyai SaSThIdEvyai namO namaH||7||
dhanaM dEhi priyAM dEhi putraM dEhi surEzvari|
dharmaM dEhi yazO dEhi SaSThIdEvyai namO namaH||8||
bhUmiM dEhi prajAM dEhi dEhi vidyAM supUjitE|
kalyANaM ca jayaM dEhi SaSThIdEvyai namO namaH||9||
iti dEvIM ca saMstUya lEbhE putraM priyavrataH|
yazasvinaM ca rAjEndraM SaSThIdEvIprasAdataH||10||
SaSThIstOtramidaM brahmaN yaH zRNOti ca vatsaram|
aputrO labhatE putraM varaM sucirajIvanam||11||
varSamEkaM ca yA bhaktyA saMyatEdaM zRNOti ca|
sarvapApAdvinirmuktA mahAvandhyA prasUyatE||12||
vIraputraM ca guNinaM vidyAvantaM yazasvinam|
sucirAyuSmantamEva SaSThImAtRprasAdataH||13||
kAkavandhyA ca yA nArI mRtApatyA ca yA bhavEt|
varSaM zrutvA labhEtputraM SaSThIdEvIprasAdataH||14||
rOgayuktE ca bAlE ca pitA mAtA zRNOti ca|
mAsaM ca mucyatE bAlaH SaSThIdEvIprasAdataH||15||


||iti zrIbrahmavaivartamahApurANE prakRtikhaNDE zrI nArada-nArAyaNa-saMvAdE SaSThyupAkhyAnE zrI priyavrataviracitaM zrI SaSThIdEvIstOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox