From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

zItalASTakam


asya zrIzItalAstOtrasya mahAdEva RSiH|

anuSTup chandaH| zItalA dEvatA| lakSmIrbIjam|

bhavAnI zaktiH| sarvavisphOTakanivRtyarthE japE viniyOgaH||

Izvara uvAca

vandE'haM zItalAM dEvIM rAsabhasthAM digambarAm|
mArjanIkalazOpEtAM zUrpAlaGkRtamastakAm||1||
vandE'haM zItalAM dEvIM sarvarOgabhayApahAm|
yAmAsAdya nivartEta visphOTakabhayaM mahat||2||
zItalE zItalE cEti yO brUyAddAhapIDitaH|
visphOTakabhayaM ghOraM kSipraM tasya praNazyati||3||
yastvAmudakamadhyE tu dhyAtvA sampUjayEnnaraH|
visphOTakabhayaM ghOraM gRhE tasya na jAyatE||4||
zItalE jvaradagdhasya pUtigandhayutasya ca|
praNaSTacakSuSaH puMsastvAmAhurjIvanauSadham||5||
zItalE tanujAn rOgAn nRNAM harasi dustyajAn|
visphOTakavidIrNAnAM tvamEkA'mRtavarSiNI||6||
galagaNDagrahA rOgA yE cAnyE dAruNA nRNAm|
tvadanudhyAnamAtrENa zItalE yAnti saGkSayam||7||
na mantrO nauSadhaM tasya pAparOgasya vidyatE|
tvAmEkAM zItalE dhAtrIM nAnyAM pazyAmi dEvatAm||8||
mRNAlatantusadRzIM nAbhihRnmadhyasaMsthitAm|
yastvAM saJcintayEddEvi tasya mRtyurna jAyatE||9||
aSTakaM zItalAdEvyA yO naraH prapaThEtsadA|
visphOTakabhayaM ghOraM gRhE tasya na jAyatE||10||
zrOtavyaM paThitavyaM ca zraddhAbhaktisamanvitaiH|
upasargavinAzAya paraM svastyayanaM mahat||11||
zItalE tvaM jaganmAtA zItalE tvaM jagatpitA|
zItalE tvaM jagaddhAtrI zItalAyai namO namaH||12||
rAsabhO gardabhazcaiva kharO vaizAkhanandanaH|
zItalAvAhanazcaiva dUrvAkandanikRntanaH||13||
EtAni kharanAmAni zItalAgrE tu yaH paThEt|
tasya gEhE zizUnAM ca zItalAruG na jAyatE||14||
zItalASTakamEvEdaM na dEyaM yasyakasyacit|
dAtavyaM ca sadA tasmai zraddhAbhaktiyutAya vai||15||


||iti zrIskAndapurANE zItalASTakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox