From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


zrIzivASTOttarazatadivyasthAnIyanAmastOtram

aSTOttarazataM bhUmau sthitaM kSEtraM vadAmyaham|
kaivalyazailE zrIkaNThaH kEdArO himavatyapi||1||
kAzIpuryAM vizvanAthaH zrIzailE mallikArjunaH|
prayAgE nIlakaNThEzO gayAyAM rudranAmakaH||2||
nIlakaNThEzvaraH sAkSAt kAlaJjarapurE zivaH|
drAkSArAmE tu bhImEzO mAyUrE cAmbikEzvaraH||3||
brahmAvartE dEvaliGgaH prabhAsE zazibhUSaNaH|
vRSadhvajAbhidhaH zrImatizzvEtahastipurEzvaraH||4||
gOkarNEzastu gOkarNE sOmEzaH sOmanAthakE|
zrIrUpAkhyE tyAgarAjO vEdE vEdapurIzvaraH||5||
bhImArAmE tu bhImEzO manthanE kAlikEzvaraH|
madhurAyAM cOkkanAthO mAnasE mAdhavEzvaraH||6||
zrIvAJchakE campakEzaH paJcavaTyAM vaTEzvaraH|
gajAraNyE tu vaidyEzastIrthAdrau tIrthakEzvaraH||7||
kumbhakONE tu kumbhEzO lEpAkSyAM pApanAzanaH|
kaNvapuryAM tu kaNvEzO madhyE madhyArjunEzvaraH||8||
hariharapurE zrIzaGkaranArAyaNEzvaraH|
viraJcipuryAM mArgEzaH paJcanadyAM girIzvaraH||9||
pampApuryAM virUpAkSaH sOmAdrau mallikArjunaH|
trimakUTE tvagastyEzaH subrahmaNyE'hipEzvaraH||10||
mahAbalEzvaraHsAkSAnmahAbalazilOccayE|
raviNA pUjitO dakSiNAvartE'rkEzvaraH svayam||11||
vEdAraNyE mahApuNyE vEdAraNyEzvarAbhidhaH|
mUrtitrayAtmakaH sOmapuryAM sOmEzvarAbhidhaH||12||
avantyAM rAmaliGgEzaH kAzmIrE vijayEzvaraH|
mahAnandipurE sAkSAnmahAnandipurEzvaraH||13||
kOTitIrthE tu kOTIzO vRddhE vRddhAcalEzvaraH|
mahApuNyE tatra kakudgirau gaGgAdharEzvaraH||14||
cAmarAjyAkhyanagarE cAmarAjEzvaraH svayam|
nandIzvarO nandigirau caNDEzO badhirAcalE||15||
naJjuNDEzO garapurE zatazRGgE|
ghanAnandAcalE sOmO nallUrE vimalEzvaraH||16||
nIDAnAthapurE sAkSAnnIDAnAthEzvaraH svayam|
EkAntE rAmaliGgEzaH zrInAgE kuNDalIzvaraH||17||
zrIkanyAyAM tribhaGgIza utsaGgE rAghavEzvaraH|
matsyatIrthE tu tIrthEzastrikUTE tANDavEzvaraH||18||
prasannAkhyapurE mArgasahAyEzO varapradaH|
gaNDakyAM zivanAbhastu zrIpatau zrIpatIzvaraH||19||
dharmapuryAM dharmaliGgaH kanyAkubjE kalAdharaH|
vANigrAmE viriJcEzO nEpAlE nakulEzvaraH||20||
mArkaNDEyO jagannAthE svayambhUrnarmadAtaTE|
dharmasthalE maJjunAthO vyAsEzastu trirUpakE||21||
svarNAvatyAM kaliGgEzO nirmalE pannagEzvaraH|
puNDarIkE jaiminIzO'yOdhyAyAM madhurEzvaraH||22||
siddhavaTyAM tu siddhEzaH zrIkUrmE tripurAntakaH|
maNikuNDalatIrthE tu maNimuktAnadIzvaraH||23||
vaTATavyAM kRttivAsAstrivENyAM saGgamEzvaraH|
stanitAkhyE tu mallEza indrakIlE'rjunEzvaraH||24||
zESAdrau kapilEzastu puSpE puSpagirIzvaraH|
bhuvanEzazcitrakUTE tUjjinyAM kAlikEzvaraH||25||
jvAlAmukhyAM zUlaTaGkO maGgalyAM saGgamEzvaraH|
bRhatIzastaJjApuryAM rAmEzO vahnipuSkarE||26||
laGkAdvIpE tu matsyEzaH kUrmEzO gandhamAdanE|
vindhyAcalE varAhEzO nRsiMhaH syAdahObilE||27||
kurukSEtrE vAmanEzastataH kapilatIrthakE|
tathA parazurAmEzaH sEtau rAmEzvarAbhidhaH||28||
sAkEtE balarAmEzO bauddhEzO vAraNAvatE|
tattvakSEtrE ca kalkIzaH kRSNEzaH syAnmahEndrakE||29||

||iti lalitAgamE jJAnapAdE zivaliGgaprAdurbhAvapaTalAntargatE zrIzivASTOttarazatadivyasthAnIyanAmastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox