From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


zivASTOttarazatadivyasthAnIyanAmAvaliH


 1. OM kaivalyazailE zrIkaNThAya namaH
 2. OM himavati kEdArAya namaH
 3. OM kAzIpuryAM vizvanAthAya namaH
 4. OM zrIzailE mallikArjunAya namaH
 5. OM prayAgE nIlakaNThEzAya namaH
 6. OM gayAyAM rudrAya namaH
 7. OM kAlaJjarapurE nIlakaNThEzvarAya namaH
 8. OM drAkSArAmE bhImEzAya namaH
 9. OM mAyUrE ambikEzvarAya namaH
 10. OM brahmAvartE dEvaliGgAya namaH
 11. OM prabhAsE zazibhUSaNAya namaH
 12. OM zvEtahastipurE zrImatE vRSadhvajAya namaH
 13. OM gOkarNE gOkarNEzAya namaH
 14. OM sOmanAthakE sOmEzAya namaH
 15. OM zrIrUpE tyAgarAjAya namaH
 16. OM vEdE vEdapurIzvarAya namaH
 17. OM bhImArAmE bhImEzAya namaH
 18. OM manthanE kAlikEzvarAya namaH
 19. OM madhurAyAM cOkkanAthAya namaH
 20. OM mAnasE mAdhavEzvarAya namaH
 21. OM zrIvAJchakE campakEzAya namaH
 22. OM paJcavaTyAM vaTEzvarAya namaH
 23. OM gajAraNyE vaidyEzAya namaH
 24. OM tIrthAdrau tIrthakEzvarAya namaH
 25. OM kumbhakONE kumbhEzAya namaH
 26. OM lEpAkSyAM pApanAzanAya namaH
 27. OM kaNvapuryAM kaNvEzAya namaH
 28. OM madhyE madhyArjunEzvarAya namaH
 29. OM hariharapurE zrIzaGkaranArAyaNEzvarAya namaH
 30. OM viraJcipuryAM mArgEzAya namaH
 31. OM paJcanadyAM girIzvarAya namaH
 32. OM pampApuryAM virUpAkSAya namaH
 33. OM sOmAdrau mallikArjunAya namaH
 34. OM trimakUTE agastyEzAya namaH
 35. OM subrahmaNyE ahipEzvarAya namaH
 36. OM mahAbalazilOccayE mahAbalEzvarAya namaH
 37. OM dakSiNAvartE arkEzvarAya namaH
 38. OM mahApuNyE vEdAraNyE vEdAraNyEzvarAya namaH
 39. OM sOmapuryAM mUrtitrayAtmakAya sOmEzvarAya namaH
 40. OM avantyAM rAmaliGgEzAya namaH
 41. OM kAzmIrE vijayEzvarAya namaH
 42. OM mahAnandipurE mahAnandipurEzvarAya namaH
 43. OM kOTitIrthE kOTIzAya namaH
 44. OM vRddhE vRddhAcalEzvarAya namaH
 45. OM mahApuNyE kakudgirau gaGgAdharEzvarAya namaH
 46. OM cAmarAjyanagarE cAmarAjEzvarAya namaH
 47. OM nandigirau nandIzvarAya namaH
 48. OM badhirAcalE caNDEzAya namaH
 49. OM garapurE naJjuNDEzAya namaH
 50. OM zatazRGgE adhipEzvarAya namaH
 51. OM ghanAnandAcalE sOmAya namaH
 52. OM nallUrE vimalEzvarAya namaH
 53. OM nIDAnAthapurE nIDAnAthEzvarAya namaH
 54. OM EkAntE rAmaliGgEzAya namaH
 55. OM zrInAgE kuNDalIzvarAya namaH
 56. OM zrIkanyAyAM tribhaGgIzAya namaH
 57. OM utsaGgE rAghavEzvarAya namaH
 58. OM matsyatIrthE tIrthEzAya namaH
 59. OM trikUTE tANDavEzvarAya namaH
 60. OM prasannapurE mArgasahAyEzAya namaH
 61. OM gaNDakyAM zivanAbhAya namaH
 62. OM zrIpatau zrIpatIzvarAya namaH
 63. OM dharmapuryAM dharmaliGgAya namaH
 64. OM kanyAkubjE kalAdharAya namaH
 65. OM vANigrAmE viriJcEzAya namaH
 66. OM nEpAlE nakulEzvarAya namaH
 67. OM jagannAthE mArkaNDEyAya namaH
 68. OM narmadAtaTE svayambhuvE namaH
 69. OM dharmasthalE maJjunAthAya namaH
 70. OM trirUpakE vyAsEzAya namaH
 71. OM svarNAvatyAM kaliGgEzAya namaH
 72. OM nirmalE pannagEzvarAya namaH
 73. OM puNDarIkE jaiminIzAya namaH
 74. OM ayOdhyAyAM madhurEzvarAya namaH
 75. OM siddhavaTyAM siddhEzAya namaH
 76. OM zrIkUrmE tripurAntakAya namaH
 77. OM maNikuNDalatIrthE maNimuktAnadIzvarAya namaH
 78. OM vaTATavyAM kRttivAsasE namaH
 79. OM trivENyAM saGgamEzvarAya namaH
 80. OM stanitAyAM mallEzAya namaH
 81. OM indrakIlE arjunEzvarAya namaH
 82. OM zESAdrau kapilEzAya namaH
 83. OM puSpE puSpagirIzvarAya namaH
 84. OM citrakUTE bhuvanEzAya namaH
 85. OM ujjinyAM kAlikEzvarAya namaH
 86. OM jvAlAmukhyAM zUlaTaGkAya namaH
 87. OM maGgalyAM saGgamEzvarAya namaH
 88. OM taJjApuryAM bRhatIzAya namaH
 89. OM vahnipuSkarE rAmEzAya namaH
 90. OM laGkAdvIpE matsyEzAya namaH
 91. OM gandhamAdanE kUrmEzAya namaH
 92. OM vindhyAcalE varAhEzAya namaH
 93. OM ahObilE nRsiMhAya namaH
 94. OM kurukSEtrE vAmanEzAya namaH
 95. OM kapilatIrthakE parazurAmEzAya namaH
 96. OM sEtau rAmEzvarAya namaH
 97. OM sAkEtE balarAmEzAya namaH
 98. OM vAraNAvatE bauddhEzAya namaH
 99. OM tattvakSEtrE kalkIzAya namaH
 100. OM mahEndrakE kRSNEzAya namaH

||iti lalitAgamE jJAnapAdE zivaliGgaprAdurbhAvapaTalAntargatE zrIzivASTOttarazatadivyasthAnIyanAmAvaliH sampUrNA||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox