From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


zivASTOttarazatanAmastOtram


||dhyAnam||

dhyAyEnnityaM mahEzaM rajatagirinibhaM cArucandrAvataMsam
ratnAkalpOjjvalAGgaM parazumRgavarAbhItihastaM prasannam|
padmAsInaM samantAt stutamamaragaNairvyAghrakRttiM vasAnam
vizvAdyaM vizvabIjaM nikhilabhayaharaM paJcavaktraM trinEtram||


||stOtram||

zivO mahEzvaraH zambhuH pinAkI zazizEkharaH|
vAmadEvO virUpAkSaH kapardI nIlalOhitaH||1||
zaGkaraH zUlapANizca khaTvAGgI viSNuvallabhaH|
zipiviSTO'mbikAnAthaH zrIkaNThO bhaktavatsalaH||2||
bhavaH zarvastrilOkEzaH zitikaNThaH zivApriyaH|
ugraH kapAliH kAmArirandhakAsurasUdanaH||3||
gaGgAdharO lalATAkSaH kAlakAlaH kRpAnidhiH|
bhImaH parazuhastazca mRgapANirjaTAdharaH||4||
kailAsavAsI kavacI kaThOrastripurAntakaH|
vRSAGkO vRSabhArUDhO bhasmOddhUlitavigrahaH||5||
sAmapriyaH svaramayastrayImUrtiranIzvaraH|
sarvajJaH paramAtmA ca sOmasUryAgnilOcanaH||6||
haviryajJamayaH sOmaH paJcavaktraH sadAzivaH|
vizvEzvarO vIrabhadrO gaNanAthaH prajApatiH||7||
hiraNyarEtA durdharSO girIzO girizO'naghaH|
bhujaGgabhUSaNO bhargO giridhanvA giripriyaH||8||
kRttivAsAH purArAtirbhagavAn pramathAdhipaH|
mRtyuJjayaH sUkSmatanurjagadvyApI jagadguruH||9||
vyOmakEzO mahAsEnajanakazcAruvikramaH|
rudrO bhUtapatiH sthANurahirbudhnyO digambaraH||10||
aSTamUrtiranEkAtmA sAttvikaH zuddhavigrahaH|
zAzvataH khaNDaparazurajaH pAzavimOcakaH||11||
mRDaH pazupatirdEvO mahAdEvO'vyayaH prabhuH|
pUSadantabhidavyagrO dakSAdhvaraharO haraH||12||
bhaganEtrabhidavyaktaH sahasrAkSaH sahasrapAt|
apavargapradO'nantastArakaH paramEzvaraH||13||


||phalazrutiH||

imAni divyanAmAni japyantE sarvadA mayA|
nAmakalpalatEyaM mE sarvAbhISTapradAyinI||14||
nAmAnyEtAni subhagE zivadAni na saMzayaH|
vEdasarvasvabhUtAni nAmAnyEtAni vastutaH||15||
EtAni yAni nAmAni tAni sarvArthadAnyataH|
japyantE sAdaraM nityaM mayA niyamapUrvakam||16||
vEdESu zivanAmAni zrESThAnyaghaharANi ca|
santyanantAni subhagE vEdESu vividhESvapi||17||
tEbhyO nAmAni saGgRhya kumArAya mahEzvaraH|
aSTOttarasahasraM tu nAmnAmupadizat purA||18||

|| iti zAktapramOdE zrIzivASTOttarazatanAmastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox