From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

zivamAnasapUjA

ratnaiH kalpitamAsanaM himajalaiH snAnaM ca divyAmbaraM
nAnAratnavibhUSitaM mRgamadAmOdAGkitaM candanam|
jAtIcampakabilvapatraracitaM puSpaM ca dhUpaM tathA
dIpaM dEva dayAnidhE pazupatE hRtkalpitaM gRhyatAm||1||
sauvarNE navaratnakhaNDaracitE pAtrE ghRtaM pAyasaM
bhakSyaM paJcavidhaM payOdadhiyutaM rambhAphalaM pAnakam|
zAkAnAmayutaM jalaM rucikaraM karpUrakhaNDOjjvalaM
tAmbUlaM manasA mayA viracitaM bhaktyA prabhO svIkuru||2||
chatraM cAmarayOryugaM vyajanakaM cAdarzakaM nirmalam
vINAbhErimRdaGgakAhalakalA gItaM ca nRtyaM tathA|
sASTAGgaM praNatiH stutirbahuvidhA hyEtat samastaM mayA
saGkalpEna samarpitaM tava vibhO pUjAM gRhANa prabhO||3||
AtmA tvaM girijA matiH sahacarAH prANAH zarIraM gRhaM
pUjA tE viSayOpabhOgaracanA nidrA samAdhisthitiH|
saJcAraH padayOH pradakSiNavidhiH stOtrANi sarvA girO
yadyatkarma karOmi tattadakhilaM zambhO tava''rAdhanam||4||
karacaraNakRtaM vAkkAyajaM karmajaM vA
zravaNanayanajaM vA mAnasaM vA'parAdham|
vihitamavihitaM vA sarvamEtat kSamasva
jaya jaya karuNAbdhE zrImahAdEva zambhO||5||


||iti zrImacchaGkarAcAryaviracitA zivamAnasapUjA sampUrNA||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox