From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


zivasahasranAmastOtram

zuklAmbaradharaM viSNuM zazivarNaM caturbhujam|
prasannavadanaM dhyAyEt sarvavighnOpazAntayE||
namO'stu tE vyAsa vizAlabuddhE phullAravindAyatapatranEtra|
yEna tvayA bhAratatailapUrNaH prajvAlitO jJAnamayaH pradIpaH||
nArAyaNaM namaskRtya naraM caiva narOttamam|
dEvIM sarasvatIM vyAsaM tatO jayamudIrayE||
vandE zambhumumApatiM suraguruM vandE jagatkAraNam
vandE pannagabhUSaNaM mRgadharaM vandE pazUnAM patim|
vandE sUryazazAGkavahninayanaM vandE mukundapriyam
vandE bhaktajanAzrayaM ca varadaM vandE zivaM zaGkaram||

||pUrvabhAgaH||

yudhiSThira uvAca

tvayA''pagEya nAmAni zrutAnIha jagatpatEH|
pitAmahEzAya vibhOrnAmAnyAcakSva zambhavE||1||
babhravE vizvarUpAya mahAbhAgyaM ca tattvataH|
surAsuragurau dEvE zaGkarE'vyaktayOnayE||2||

bhISma uvAca

azaktO'haM guNAn vaktuM mahAdEvasya dhImataH|
yO hi sarvagatO dEvO na ca sarvatra dRzyatE||3||
brahmaviSNusurEzAnAM sraSTA ca prabhurEva ca|
brahmAdayaH pizAcAntA yaM hi dEvA upAsatE||4||
prakRtInAM paratvEna puruSasya ca yaH paraH|
cintyatE yO yOgavidbhirRSibhistattvadarzibhiH||5||
prakRtiM puruSaM caiva kSObhayitvA svatEjasA|
brahmANamasRjat tasmAddEvadEvaH prajApatiH||6||
kO hi zaktO guNAn vaktuM dEvadEvasya dhImataH|
garbhajanmajarAyuktO martyO mRtyusamanvitaH||7||
kO hi zaktO bhavaM jJAtuM madvidhaH paramEzvaram|
RtE nArAyaNAt putra zaGkhacakragadAdharAt||8||
ESa vidvAn guNazrESThO viSNuH paramadurjayaH|
divyacakSurmahAtEjA vIkSyatE yOgacakSuSA||9||
rudrabhaktyA tu kRSNEna jagadvyAptaM mahAtmanA|
taM prasAdya tadA dEvaM badaryAM kila bhArata||10||
arthAt priyataratvaM ca sarvalOkESu vai tadA|
prAptavAnEva rAjEndra suvarNAkSAnmahEzvarAt||11||
pUrNaM varSasahasraM tu taptavAnESa mAdhavaH|
prasAdya varadaM dEvaM carAcaraguruM zivam||12||
yugE yugE tu kRSNEna tOSitO vai mahEzvaraH|
bhaktyA paramayA caiva prItazcaiva mahAtmanaH||13||
aizvaryaM yAdRzaM tasya jagadyOnErmahAtmanaH|
tadayaM dRSTavAn sAkSAt putrArthE hariracyutaH||14||
yasmAt parataraM caiva nAnyaM pazyAmi bhArata|
vyAkhyAtuM dEvadEvasya zaktO nAmAnyazESataH||15||
ESa zaktO mahAbAhurvaktuM bhagavatO guNAn|
vibhUtiM caiva kArtsnyEna satyAM mAhEzvarIM nRpa||16||
surAsuragurO dEva viSNO tvaM vaktum arhasi|
zivAya zivarUpAya yanmA'pRcchadyudhiSThiraH||17||
nAmnAM sahasraM dEvasya taNDinA brahmavAdinA|
nivEditaM brahmalOkE brahmaNO yat purA'bhavat||18||
dvaipAyanaprabhRtayastathA cEmE tapOdhanAH|
RSayaH suvratA dAntAH zRNvantu gadatastava||19||

vAsudeva uvAca

na gatiH karmaNAM zakyA vEttumIzasya tattvataH|
hiraNyagarbhapramukhA dEvAH sEndrA maharSayaH||20||
na viduryasya nidhanam AdiM vA sUkSmadarzinaH|
sa kathaM nAmamAtrENa zakyO jJAtuM satAM gatiH||21||
tasyAham asuraghnasya kAMzcidbhagavatO guNAn|
bhavatAM kIrtayiSyAmi vratEzAya yathAtatham||22||

vaizampAyana uvAca

EvamuktvA tu bhagavAn guNAMstasya mahAtmanaH|
upaspRzya zucirbhUtvA kathayAmAsa dhImataH||23||

vAsudeva uvAca

tataH sa prayatO bhUtvA mama tAta yudhiSThira|
prAJjaliH prAha viprarSirnAmasaGgrahAmAditaH||24||

upamanyuruvAca

brahmaprOktairRSiprOktairvEdavEdAGgasambhavaiH|
sarvalOkESu vikhyAtaM stutyaM stOSyAmi nAmabhiH||25||
mahadbhirvihitaiH satyaiH siddhaiH sarvArthasAdhakaiH|
RSiNA taNDinA bhaktyA kRtairvEdakRtAtmanA||26||
yathOktaiH sAdhubhiH khyAtairmunibhistattvadarzibhiH|
pravaraM prathamaM svargyaM sarvabhUtahitaM zubham||27||


zrutaiH sarvatra jagati brahmalOkAvatAritaiH|

satyaistat paramaM brahma brahmaprOktaM sanAtanam|
vakSyE yadukulazrESTha zRNuSvAvahitO mama||28||
varayainaM bhavaM dEvaM bhaktastvaM paramEzvaram|
tEna tE zrAvayiSyAmi yat tadbrahma sanAtanam||29||
na zakyaM vistarAt kRtsnaM vaktuM zarvasya kEnacit|
yuktEnApi vibhUtInAmapi varSazatairapi||30||
yasyAdirmadhyamantaM ca surairapi na gamyatE|
kastasya zaknuyAdvaktuM guNAn kArtsnyEna mAdhava||31||
kiM tu dEvasya mahataH saGkSiptArthapadAkSaram|
zaktitazcaritaM vakSyE prasAdAt tasya dhImataH||32||
aprApya tu tatO'nujJAM na zakyaH stOtumIzvaraH|
yadA tEnAbhyanujJAtaH stutO vai sa tadA mayA||33||
anAdinidhanasyAhaM jagadyOnErmahAtmanaH|
nAmnAM kaJcit samuddEzyaM vakSyAmyavyaktayOninaH||34||
varadasya varENyasya vizvarUpasya dhImataH|
zRNu nAmnAM cayaM kRSNa yaduktaM padmayOninA||35||
dazanAmasahasrANi yAnyAha prapitAmahaH|
tAni nirmathya manasA dadhnO ghRtamivOddhRtam||36||
girEH sAraM yathA hEma puSpasAraM yathA madhu|
ghRtAt sAraM yathA maNDastathaitat sAramuddhRtam||37||
sarvapApApahamidaM caturvEdasamanvitam|
prayatnEnAdhigantavyaM dhAryaM ca prayatAtmanA||38||


sarvabhUtAtmabhUtasya harasyAmitatEjasaH|

aSTOttarasahasraM tu nAmnAM zarvasya mE zRNu|
yacchrutvA manujavyAghra sarvAn kAmAnavApsyasi||39||

||dhyAnam||

zAntaM padmAnasthaM zazidharamukuTaM paJcavaktraM trinEtram
zUlaM vajraM ca khaDgaM parazumabhayadaM dakSabhAgE vahantam|
nAgaM pAzaM ghaNTAM pralayahutavahaM sAGkuzaM vAmabhAgE
nAnAlaGkArayuktaM sphaTikamaNinibhaM pArvatIzaM namAmi||

||stOtram||

OM sthiraH sthANuH prabhurbhImaH pravarO varadO varaH|
sarvAtmA sarvavikhyAtaH sarvaH sarvakarO bhavaH||1||
jaTI carmI zikhaNDI ca sarvAGgaH sarvabhAvanaH|
harazca hariNAkSazca sarvabhUtaharaH prabhuH||2||
pravRttizca nivRttizca niyataH zAzvatO dhruvaH|
zmazAnavAsI bhagavAn khacarO gOcarO'rdanaH||3||
abhivAdyO mahAkarmA tapasvI bhUtabhAvanaH|
unmattavESapracchannaH sarvalOkaprajApatiH||4||
mahArUpO mahAkAyO vRSarUpO mahAyazAH|
mahAtmA sarvabhUtAtmA vizvarUpO mahAhanuH||5||
lOkapAlO'ntarhitAtmA prasAdO hayagardabhiH|
pavitraM ca mahAMzcaiva niyamO niyamAzritaH||6||
sarvakarmA svayambhUta AdirAdikarO nidhiH|
sahasrAkSO vizAlAkSaH sOmO nakSatrasAdhakaH||7||
candraH sUryaH zaniH kEturgrahO grahapatirvaraH|
atriratryAnamaskartA mRgabANArpaNO'naghaH||8||
mahAtapA ghOratapA adInO dInasAdhakaH|
saMvatsarakarO mantraH pramANaM paramaM tapaH||9||
yOgI yOjyO mahAbIjO mahArEtA mahAbalaH|
suvarNarEtAH sarvajJaH subIjO bIjavAhanaH||10||
dazabAhustvanimiSO nIlakaNTha umApatiH|
vizvarUpaH svayaMzrESThO balavIrO'balO gaNaH||11||
gaNakartA gaNapatirdigvAsAH kAma Eva ca|
mantravit paramO mantraH sarvabhAvakarO haraH||12||
kamaNDaludharO dhanvI bANahastaH kapAlavAn|
azanI zataghnI khaDgI paTTizI ca''yudhI mahAn||13||
sruvahastaH surUpazca tEjastEjaskarO nidhiH|
uSNiSI ca suvaktrazca udagrO vinatastathA||14||
dIrghazca harikEzazca sutIrthaH kRSNa Eva ca|
sRgAlarUpaH siddhArthO muNDaH sarvazubhaGkaraH||15||
ajazca bahurUpazca gandhadhArI kapardyapi|
UrdhvarEtA UrdhvaliGga UrdhvazAyI nabhaHsthalaH||16||
trijaTI cIravAsAzca rudraH sEnApatirvibhuH|
ahazcarO naktaJcarastigmamanyuH suvarcasaH||17||
gajahA daityahA kAlO lOkadhAtA guNAkaraH|
siMhazArdUlarUpazca ArdracarmAmbarAvRtaH||18||
kAlayOgI mahAnAdaH sarvakAmazcatuSpathaH|
nizAcaraH prEtacArI bhUtacArI mahEzvaraH||19||
bahubhUtO bahudharaH svarbhAnuramitO gatiH|
nRtyapriyO nityanartO nartakaH sarvalAlasaH||20||
ghOrO mahAtapAH pAzO nityO giriruhO nabhaH|
sahasrahastO vijayO vyavasAyO hyatandritaH||21||
adharSaNO dharSaNAtmA yajJahA kAmanAzakaH|
dakSayAgApahArI ca susahO madhyamastathA||22||
tEjOpahArI balahA muditO'rthO'jitO varaH|
gambhIraghOSO gambhIrO gambhIrabalavAhanaH||23||
nyagrOdharUpO nyagrOdhO vRkSakarNasthitirvibhuH|
sutIkSNadazanazcaiva mahAkAyO mahAnanaH||24||
viSvaksEnO hariryajJaH saMyugApIDavAhanaH|
tIkSNatApazca haryazvaH sahAyaH karmakAlavit||25||
viSNuprasAditO yajJaH samudrO baDavAmukhaH|
hutAzanasahAyazca prazAntAtmA hutAzanaH||26||
ugratEjA mahAtEjA janyO vijayakAlavit|
jyOtiSAmayanaM siddhiH sarvavigraha Eva ca||27||
zikhI muNDI jaTI jvAlI mUrtijO mUrdhajO balI|
vaiNavI paNavI tAlI khalI kAlakaTaGkaTaH||28||
nakSatravigrahamatirguNabuddhirlayO'gamaH|
prajApatirvizvabAhurvibhAgaH sarvagO'mukhaH||29||
vimOcanaH susaraNO hiraNyakavacOdbhavaH|
mEDhrajO balacArI ca mahIcArI srutastathA||30||
sarvatUryavinOdI ca sarvAtOdyaparigrahaH|
vyAlarUpO guhAvAsI guhO mAlI taraGgavit||31||
tridazastrikAladhRk karmasarvabandhavimOcanaH|
bandhanastvasurEndrANAM yudhi zatruvinAzanaH||32||
sAGkhyaprasAdO durvAsAH sarvasAdhuniSEvitaH|
praskandanO vibhAgajJO'tulyO yajJavibhAgavit||33||
sarvavAsaH sarvacArI durvAsA vAsavO'maraH|
haimO hEmakarO yajJaH sarvadhArI dharOttamaH||34||
lOhitAkSO mahAkSazca vijayAkSO vizAradaH|
saGgrahO nigrahaH kartA sarpacIranivAsanaH||35||
mukhyO'mukhyazca dEhazca kAhaliH sarvakAmadaH|
sarvakAlaprasAdazca subalO balarUpadhRk||36||
sarvakAmavarazcaiva sarvadaH sarvatOmukhaH|
AkAzanirvirUpazca nipAtI hyavazaH khagaH||37||
raudrarUpOM'zurAdityO bahurazmiH suvarcasI|
vasuvEgO mahAvEgO manOvEgO nizAcaraH||38||
sarvavAsI zriyAvAsI upadEzakarO'karaH|
munirAtmanirAlOkaH sambhagnazca sahasradaH||39||
pakSI ca pakSarUpazca atidIptO vizAmpatiH|
unmAdO madanaH kAmO hyazvatthO'rthakarO yazaH||40||
vAmadEvazca vAmazca prAgdakSiNazca vAmanaH|
siddhayOgI maharSizca siddhArthaH siddhasAdhakaH||41||
bhikSuzca bhikSurUpazca vipaNO mRduravyayaH|
mahAsEnO vizAkhazca SaSThibhAgO gavAM patiH||42||
vajrahastazca viSkambhI camUstambhana Eva ca|
vRttAvRttakarastAlO madhurmadhukalOcanaH||43||
vAcaspatyO vAjasanO nityamAzritapUjitaH|
brahmacArI lOkacArI sarvacArI vicAravit||44||
IzAna IzvaraH kAlO nizAcArI pinAkavAn|
nimittasthO nimittaM ca nandirnandikarO hariH||45||
nandIzvarazca nandI ca nandanO nandivardhanaH|
bhagahArI nihantA ca kAlO brahmA pitAmahaH||46||
caturmukhO mahAliGgazcAruliGgastathaiva ca|
liGgAdhyakSaH surAdhyakSO yOgAdhyakSO yugAvahaH||47||
bIjAdhyakSO bIjakartA adhyAtmA'nugatO balaH|
itihAsaH sakalpazca gautamO'tha nizAkaraH||48||
dambhO hyadambhO vaidambhO vazyO vazakaraH kaliH|
lOkakartA pazupatirmahAkartA hyanauSadhaH||49||
akSaraM paramaM brahma balavaccakra Eva ca|
nItirhyanItiH zuddhAtmA zuddhO mAnyO gatAgataH||50||
bahuprasAdaH susvapnO darpaNO'tha tvamitrajit|
vEdakArO mantrakArO vidvAn samaramardanaH||51||
mahAmEghanivAsI ca mahAghOrO vazIkaraH|
agnijvAlO mahAjvAlO atidhUmrO hutO haviH||52||
vRSaNaH zaGkarO nityaM varcasvI dhUmakEtanaH|
nIlastathAGgalubdhazca zObhanO niravagrahaH||53||
svastidaH svastibhAvazca bhAgI bhAgakarO laghuH|
utsaGgazca mahAGgazca mahAgarbhaparAyaNaH||54||
kRSNavarNaH suvarNazca indriyaM sarvadEhinAm|
mahApAdO mahAhastO mahAkAyO mahAyazAH||55||
mahAmUrdhA mahAmAtrO mahAnEtrO nizAlayaH|
mahAntakO mahAkarNO mahOSThazca mahAhanuH||56||
mahAnAsO mahAkamburmahAgrIvaH zmazAnabhAk|
mahAvakSA mahOraskO hyantarAtmA mRgAlayaH||57||
lambanO lambitOSThazca mahAmAyaH payOnidhiH|
mahAdantO mahAdaMSTrO mahAjihvO mahAmukhaH||58||
mahAnakhO mahArOmO mahAkOzO mahAjaTaH|
prasannazca prasAdazca pratyayO girisAdhanaH||59||
snEhanO'snEhanazcaiva ajitazca mahAmuniH|
vRkSAkArO vRkSakEturanalO vAyuvAhanaH||60||
gaNDalI mErudhAmA ca dEvAdhipatirEva ca|
atharvazIrSaH sAmAsya RksahasrAmitEkSaNaH||61||
yajuH pAdabhujO guhyaH prakAzO jaGgamastathA|
amOghArthaH prasAdazca abhigamyaH sudarzanaH||62||
upakAraH priyaH sarvaH kanakaH kAJcanacchaviH|
nAbhirnandikarO bhAvaH puSkaraH sthapatiH sthiraH||63||
dvAdazastrAsanazcAdyO yajJO yajJasamAhitaH|
naktaM kalizca kAlazca makaraH kAlapUjitaH||64||
sagaNO gaNakArazca bhUtavAhanasArathiH|
bhasmazayO bhasmagOptA bhasmabhUtastarurgaNaH||65||
lOkapAlastathA lOkO mahAtmA sarvapUjitaH|
zuklastrizuklaH sampannaH zucirbhUtaniSEvitaH||66||
AzramasthaH kriyAvasthO vizvakarmamatirvaraH|
vizAlazAkhastAmrOSThO hyambujAlaH sunizcalaH||67||
kapilaH kapizaH zukla Ayuzcaiva parO'paraH|
gandharvO hyaditistArkSyaH suvijJEyaH suzAradaH||68||
parazvadhAyudhO dEva anukArI subAndhavaH|
tumbavINO mahAkrOdha UrdhvarEtA jalEzayaH||69||
ugrO vaMzakarO vaMzO vaMzanAdO hyaninditaH|
sarvAGgarUpO mAyAvI suhRdO hyanilO'nalaH||70||
bandhanO bandhakartA ca subandhanavimOcanaH|
sayajJAriH sakAmArirmahAdaMSTrO mahAyudhaH||71||
bahudhA ninditaH zarvaH zaGkaraH zaGkarO'dhanaH|
amarEzO mahAdEvO vizvadEvaH surArihA||72||
ahirbudhnyO'nilAbhazca cEkitAnO havistathA|
ajaikapAcca kApAlI trizaGkurajitaH zivaH||73||
dhanvantarirdhUmakEtuH skandO vaizravaNastathA|
dhAtA zakrazca viSNuzca mitrastvaSTA dhruvO dharaH||74||
prabhAvaH sarvagO vAyuraryamA savitA raviH|
uSaGguzca vidhAtA ca mAndhAtA bhUtabhAvanaH||75||
vibhurvarNavibhAvI ca sarvakAmaguNAvahaH|
padmanAbhO mahAgarbhazcandravaktrO'nilO'nalaH||76||
balavAMzcOpazAntazca purANaH puNyacaJcurI|
kurukartA kuruvAsI kurubhUtO guNauSadhaH||77||
sarvAzayO darbhacArI sarvESAM prANinAM patiH|
dEvadEvaH sukhAsaktaH sadasat sarvaratnavit||78||
kailAsagirivAsI ca himavadgirisaMzrayaH|
kUlahArI kUlakartA bahuvidyO bahupradaH||79||
vaNijO vardhakI vRkSO vakulazcandanazchadaH|
sAragrIvO mahAjatruralOlazca mahauSadhaH||80||
siddhArthakArI siddhArthazchandOvyAkaraNOttaraH|
siMhanAdaH siMhadaMSTraH siMhagaH siMhavAhanaH||81||
prabhAvAtmA jagatkAlasthAlO lOkahitastaruH|
sAraGgO navacakrAGgaH kEtumAlI sabhAvanaH||82||


bhUtAlayO bhUtapatirahOrAtramaninditaH ||83||

vAhitA sarvabhUtAnAM nilayazca vibhurbhavaH|
amOghaH saMyatO hyazvO bhOjanaH prANadhAraNaH||84||
dhRtimAn matimAn dakSaH satkRtazca yugAdhipaH|
gOpAlirgOpatirgrAmO gOcarmavasanO hariH||85||
hiraNyabAhuzca tathA guhApAlaH pravEzinAm|
prakRSTArirmahAharSO jitakAmO jitEndriyaH||86||
gAndhArazca suvAsazca tapaHsaktO ratirnaraH|
mahAgItO mahAnRtyO hyapsarOgaNasEvitaH||87||
mahAkEturmahAdhAturnaikasAnucarazcalaH|
AvEdanIya AdEzaH sarvagandhasukhAvahaH||88||
tOraNastAraNO vAtaH paridhIH patikhEcaraH|
saMyOgO vardhanO vRddhO ativRddhO guNAdhikaH||89||
nityamAtmasahAyazca dEvAsurapatiH patiH|
yuktazca yuktabAhuzca dEvO divi suparvaNaH||90||
ASADhazca suSADhazca dhruvO'tha hariNO haraH|
vapurAvartamAnEbhyO vasuzrESThO mahApathaH||91||
zirOhArI vimarzazca sarvalakSaNalakSitaH|
akSazca rathayOgI ca sarvayOgI mahAbalaH||92||
samAmnAyO'samAmnAyastIrthadEvO mahArathaH|
nirjIvO jIvanO mantraH zubhAkSO bahukarkazaH||93||
ratnaprabhUtO raktAGgO mahArNavanipAnavit|
mUlaM vizAlO hyamRtO vyaktAvyaktastapOnidhiH||94||
ArOhaNO'dhirOhazca zIladhArI mahAyazAH|
sEnAkalpO mahAkalpO yOgO yugakarO hariH||95||
yugarUpO mahArUpO mahAnAgahanO vadhaH|
nyAyanirvapaNaH pAdaH paNDitO hyacalOpamaH||96||
bahumAlO mahAmAlaH zazI harasulOcanaH|
vistArO lavaNaH kUpastriyugaH saphalOdayaH||97||
trilOcanO viSaNNAGgO maNividdhO jaTAdharaH|
bindurvisargaH sumukhaH zaraH sarvAyudhaH sahaH||98||
nivEdanaH sukhAjAtaH sugandhArO mahAdhanuH|
gandhapAlI ca bhagavAnutthAnaH sarvakarmaNAm||99||
manthAnO bahulO vAyuH sakalaH sarvalOcanaH|
talastAlaH karasthAlI UrdhvasaMhananO mahAn||100||
chatraM succhatrO vikhyAtO lOkaH sarvAzrayaH kramaH|
muNDO virUpO vikRtO daNDI kuNDI vikurvaNaH||101||
haryakSaH kakubhO vajrI zatajihvaH sahasrapAt|
sahasramUrdhA dEvEndraH sarvadEvamayO guruH||102||
sahasrabAhuH sarvAGgaH zaraNyaH sarvalOkakRt|
pavitraM trikakunmantraH kaniSThaH kRSNapiGgalaH||103||
brahmadaNDavinirmAtA zataghnIpAzazaktimAn|
padmagarbhO mahAgarbhO brahmagarbhO jalOdbhavaH||104||
gabhastirbrahmakRd-brahmI brahmavid-brAhmaNO gatiH|
anantarUpO naikAtmA tigmatEjAH svayambhuvaH||105||
UrdhvagAtmA pazupatirvAtaraMhA manOjavaH|
candanI padmanAlAgraH surabhyuttaraNO naraH||106||
karNikAramahAsragvI nIlamauliH pinAkadhRk|
umApatirumAkAntO jAhnavIdhRgumAdhavaH||107||
varO varAhO varadO varENyaH sumahAsvanaH|
mahAprasAdO damanaH zatruhA zvEtapiGgalaH||108||
pItAtmA paramAtmA ca prayatAtmA pradhAnadhRk|
sarvapArzvamukhastryakSO dharmasAdhAraNO varaH||109||
carAcarAtmA sUkSmAtmA hyamRtO gOvRSEzvaraH|
sAdhyarSirvasurAdityO vivasvAn savitA'mRtaH||110||
vyAsaH sargaH susaGkSEpO vistaraH paryayO naraH|
RtuH saMvatsarO mAsaH pakSaH saGkhyAsamApanaH||111||
kalAH kASThA lavA mAtrA muhUrtAhaH kSapAH kSaNAH|
vizvakSEtraM prajAbIjaM liGgamAdyastu nirgamaH||112||
sadasadvyaktamavyaktaM pitA mAtA pitAmahaH|
svargadvAraM prajAdvAraM mOkSadvAraM triviSTapam||113||
nirvANaM hlAdanazcaiva brahmalOkaH parA gatiH|
dEvAsuravinirmAtA dEvAsuraparAyaNaH||114||
dEvAsuragururdEvO dEvAsuranamaskRtaH|
dEvAsuramahAmAtrO dEvAsuragaNAzrayaH||115||
dEvAsuragaNAdhyakSO dEvAsuragaNAgraNIH|
dEvAtidEvO dEvarSirdEvAsuravarapradaH||116||
dEvAsurEzvarO vizvO dEvAsuramahEzvaraH|
sarvadEvamayO'cintyO dEvatAtmA''tmasambhavaH||117||
udbhittrivikramO vaidyO virajO nIrajO'maraH|
IDyO hastIzvarO vyAghrO dEvasiMhO nararSabhaH||118||
vibudhO'gravaraH sUkSmaH sarvadEvastapOmayaH|
suyuktaH zObhanO vajrI prAsAnAM prabhavO'vyayaH||119||
guhaH kAntO nijaH sargaH pavitraM sarvapAvanaH|
zRGgI zRGgapriyO babhrU rAjarAjO nirAmayaH||120||
abhirAmaH suragaNO virAmaH sarvasAdhanaH|
lalATAkSO vizvadEvO hariNO brahmavarcasaH||121||
sthAvarANAM patizcaiva niyamEndriyavardhanaH|
siddhArthaH siddhabhUtArthO'cintyaH satyavrataH zuciH||122||
vratAdhipaH paraM brahma bhaktAnAM paramA gatiH|
vimuktO muktatEjAzca zrImAn zrIvardhanO jagat||123||


zrImAn zrIvardhanO jagat OM nama iti|

||uttarabhAgaH||

yathA pradhAnaM bhagavAn iti bhaktyA stutO mayA|
yaM na brahmAdayO dEvA vidustattvEna narSayaH||1||
stOtavyamarcyaM vandyaM ca kaH stOSyati jagatpatim|
bhaktiM tvEvaM puraskRtya mayA yajJapatirvibhuH||2||


tatO'bhyanujJAM samprApya stutO matimatAM varaH|

zivamEbhiH stuvan dEvaM nAmabhiH puSTivardhanaiH|
nityayuktaH zucirbhaktaH prApnOtyAtmAnamAtmanA||3||
RSayazcaiva dEvAzca stuvantyEtEna tatparam|
stUyamAnO mahAdEvastuSyatE niyamAtmabhiH||4||
bhaktAnukampI bhagavAn AtmasaMsthAkarO vibhuH|
tathaiva ca manuSyESu yE manuSyAH pradhAnataH||5||
AstikAH zraddadhAnAzca bahubhirjanmabhiH stavaiH|
bhaktyA hyananyamIzAnaM paraM dEvaM sanAtanam||6||
karmaNA manasA vAcA bhAvEnAmitatEjasaH|
zayAnA jAgramANAzca vrajannupavizaMstathA||7||
unmiSannimiSaMzcaiva cintayantaH punaH punaH|
zRNvantaH zrAvayantazca kathayantazca tE bhavam||8||
stuvantaH stUyamAnAzca tuSyanti ca ramanti ca|
janmakOTisahasrESu nAnAsaMsArayOniSu||9||
jantOrvigatapApasya bhavE bhaktiH prajAyatE|
utpannA ca bhavE bhaktirananyA sarvabhAvataH||10||
bhAvinaH kAraNE cAsya sarvayuktasya sarvathA|
EtaddEvESu duSprApaM manuSyESu na labhyatE||11||


nirvighnA nizcalA rudrE bhaktiravyabhicAriNI|

tasyaiva ca prasAdEna bhaktirutpadyatE nRNAm|
yEna yAnti parAM siddhiM tadbhAvagatacEtasaH||12||
yE sarvabhAvAnugatAH prapadyantE mahEzvaram|
prapannavatsalO dEvaH saMsArAt tAn samuddharEt||13||
Evam anyE vikurvanti dEvAH saMsAramOcanam|
manuSyANAmRtE dEvaM nAnyA zaktistapObalam||14||
iti tEnEndrakalpEna bhagavAn sadasatpatiH|
kRttivAsAH stutaH kRSNa taNDinA zuddhabuddhinA||15||
stavamEtaM bhagavatO brahmA svayamadhArayat|
gIyatE ca sa buddhyEta brahmA zaGkarasannidhau||16||
idaM puNyaM pavitraM ca sarvadA pApanAzanam|
yOgadaM mOkSadaM caiva svargadaM tOSadaM tathA||17||
EvamEtat paThantE ya EkabhaktyA tu zaGkaram|
yA gatiH sAGkhyayOgAnAM vrajantyEtAM gatiM tadA||18||
stavamEtaM prayatnEna sadA rudrasya sannidhau|
abdamEkaM carEdbhaktaH prApnuyAdIpsitaM phalam||19||
EtadrahasyaM paramaM brahmaNO hRdi saMsthitam|
brahmA prOvAca zakrAya zakraH prOvAca mRtyavE||20||
mRtyuH prOvAca rudrEbhyO rudrEbhyastaNDimAgamat|
mahatA tapasA prAptastaNDinA brahmasadmani||21||
taNDiH prOvAca zukrAya gautamAya ca bhArgavaH|
vaivasvatAya manavE gautamaH prAha mAdhava||22||
nArAyaNAya sAdhyAya samAdhiSThAya dhImatE|
yamAya prAha bhagavAn sAdhyO nArAyaNO'cyutaH||23||
nAcikEtAya bhagavAn Aha vaivasvatO yamaH|
mArkaNDEyAya vArSNEya nAcikEtO'bhyabhASata||24||
mArkaNDEyAnmayA prAptaM niyamEna janArdana|
tavApyaham amitraghna stavaM dadyAM hyavizrutam||25||


svargyamArOgyamAyuSyaM dhanyaM vEdEna sammitam|

nAsya vighnaM vikurvanti dAnavA yakSarAkSasAH|
pizAcA yAtudhAnAzca guhyakA bhujagA api||26||
yaH paThEta zucirbhUtvA brahmacArI jitEndriyaH|
abhagnayOgO varSaM tu sO'zvamEdhaphalaM labhEt||27||


jaigISavya uvAca

mamASTaguNamaizvaryaM dattaM bhagavatA purA|
yatnEnAnyEna balinA vArANasyAM yudhiSThira||28||


vArANasyAM yudhiSThira OM nama iti|

garga uvAca

catuHSaSTyaGgamadadat kalAjJAnaM mamAdbhutam|
sarasvatyAstaTE tuSTO manOyajJEna pANDava||29||


manOyajJEna pANDava OM nama iti|
vaizampAyana uvAca

tataH kRSNO'bravIdvAkyaM punarmatimatAM varaH|

yudhiSThiraM dharmanidhiM puruhUtamivEzvaraH|
upamanyurmayi prAha tapanniva divAkaraH||30||


azubhaiH pApakarmANO yE narAH kaluSIkRtAH|

IzAnaM na prapadyantE tamOrAjasavRttayaH|
IzvaraM samprapadyantE dvijA bhAvitabhAvanAH||31||
EvamEva mahAdEva bhaktA yE mAnavA bhuvi|
na tE saMsAravazagA iti mE nizcitA matiH||32||


iti mE nizcitA matiH OM nama iti|

||iti zrImanmahAbhAratE zatasAhasryAM saMhitAyAM vaiyAsikyAm AnuzAsanikaparvaNi aSTAdazO'dhyAyaH||

duHsvapna-duHzakuna-durgati-daurmanasya
durbhikSa-durvyasana-duHsaha-duryazAMsi|
utpAta-tApa-viSabhItim asad-grahArtim
vyAdhIMzca nAzayatu mE jagatAmadhIzaH||
Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox