From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


zivAparAdhakSamApana stOtram

Adau karmaprasaGgAtkalayati kaluSaM mAtRkukSau sthitaM mAm
viNmUtrAmEdhyamadhyE kathayati nitarAM jATharO jAtavEdAH|
yadyadvai tatra duHkhaM vyathayati nitarAM zakyatE kEna vaktum
kSantavyO mE'parAdhaH ziva ziva ziva bhO zrI mahAdEva zambhO||1||
bAlyE duHkhAtirEkO malalulitavapuH stanyapAnE pipAsA
nO zaktazcEndriyEbhyO bhavaguNajanitA jantavO mAM tudanti|
nAnArOgAdiduHkhAdrudanaparavazaH zaGkaraM na smarAmi
kSantavyO mE'parAdhaH ziva ziva ziva bhO zrI mahAdEva zambhO||2||
prauDhO'haM yauvanasthO viSayaviSadharaiH paJcabhirmarmasandhau
daSTO naSTO'vivEkaH sutadhanayuvatisvAdusaukhyE niSaNNaH|
zaivIcintAvihInaM mama hRdayamahO mAnagarvAdhirUDham
kSantavyO mE'parAdhaH ziva ziva ziva bhO zrI mahAdEva zambhO||3||
vArdhakyE cEndriyANAM vigatagatimatizcAdhidaivAditApaiH
pApai rOgairviyOgaistvanavasitavapuH prauDhahInaM ca dInam|
mithyAmOhAbhilASairbhramati mama manO dhUrjaTErdhyAnazUnyam
kSantavyO mE'parAdhaH ziva ziva ziva bhO zrI mahAdEva zambhO||4||
nO zakyaM smArtakarma pratipadagahanapratyavAyAkulAkhyam
zrautE vArtA kathaM mE dvijakulavihitE brahmamArgE'susArE|
jJAtO dharmO vicAraiH zravaNamananayOH kiM nididhyAsitavyam
kSantavyO mE'parAdhaH ziva ziva ziva bhO zrI mahAdEva zambhO||5||
snAtvA pratyUSakAlE snapanavidhividhau nAhRtaM gAGgatOyam
pUjArthaM vA kadAcidbahutaragahanAtkhaNDabilvIdalAni|
nAnItA padmamAlA sarasi vikasitA gandhadhUpaistvadartham
kSantavyO mE'parAdhaH ziva ziva ziva bhO zrI mahAdEva zambhO||6||
dugdhairmadhvAjyutairdadhisitasahitaiH snApitaM naiva liGgam
nO liptaM candanAdyaiH kanakaviracitaiH pUjitaM na prasUnaiH|
dhUpaiH karpUradIpairvividharasayutairnaiva bhakSyOpahAraiH
kSantavyO mE'parAdhaH ziva ziva ziva bhO zrI mahAdEva zambhO||7||
dhyAtvA cittE zivAkhyaM pracurataradhanaM naiva dattaM dvijEbhyO
havyaM tE lakSasaGkhyairhutavahavadanE nArpitaM bIjamantraiH|
nO taptaM gaGgAtIrE vratajananiyamai rudrajApyairna vEdaiH
kSantavyO mE'parAdhaH ziva ziva ziva bhO zrI mahAdEva zambhO||8||
sthitvA sthAnE sarOjE praNavamayamarutkumbhakE1 sUkSmamArgE
zAntE svAntE pralInE prakaTitavibhavE jyOtirUpE'parAkhyE|
liGgajJE brahmavAkyE sakalatanugataM zaGkaraM na smarAmi
kSantavyO mE'parAdhaH ziva ziva ziva bhO zrI mahAdEva zambhO||9||
nagnO niHsaGgazuddhastriguNavirahitO dhvastamOhAndhakArO
nAsAgrE nyastadRSTirviditabhavaguNO naiva dRSTaH kadAcit|
unmanyA'vasthayA tvAM vigatakalimalaM zaGkaraM na smarAmi
kSantavyO mE'parAdhaH ziva ziva ziva bhO zrI mahAdEva zambhO||10||
candrOdbhAsitazEkharE smaraharE gaGgAdharE zaGkarE
sarpairbhUSitakaNThakarNayugalE2 nEtrOtthavaizvAnarE|
dantitvakRtasundarAmbaradharE trailOkyasArE harE
mOkSArthaM kuru cittavRttimacalAmanyaistu kiM karmabhiH||11||
kiM vA'nEna dhanEna vAjikaribhiH prAptEna rAjyEna kim
kiM vA putrakalatramitrapazubhirdEhEna gEhEna kim|
jJAtvaitatkSaNabhaGguraM sapadi rE tyAjyaM manO dUrataH
svAtmArthaM guruvAkyatO bhaja mana zrIpArvatIvallabham||12||
Ayurnazyati pazyatAM pratidinaM yAti kSayaM yauvanam
pratyAyAnti gatAH punarna divasAH kAlO jagadbhakSakaH|
lakSmIstOyataraGgabhaGgacapalA vidyuccalaM jIvitam
tasmAttvAM3 zaraNAgataM zaraNada tvaM rakSa rakSAdhunA||13||
vandE dEvamumApatiM suraguruM vandE jagatkAraNam
vandE pannagabhUSaNaM mRgadharaM vandE pazUnAM patim|
vandE sUryazazAGkavahninayanaM vandE mukundapriyam
vandE bhaktajanAzrayaM ca varadaM vandE zivaM zaGkaram||14||
gAtraM bhasmasitaM ca hasitaM hastE kapAlaM sitam
khaTvAGgaM ca sitaM sitazca vRSabhaH karNE sitE kuNDalE|
gaGgAphEnasitA jaTA pazupatEzcandraH sitO mUrdhani
sO'yaM sarvasitO dadAtu vibhavaM pApakSayaM sarvadA||15||
karacaraNakRtaM vAkkAyajaM karmajaM vA
zravaNanayanajaM vA mAnasaM vA'parAdham|
vihitamavihitaM vA sarvamEtatkSmasva
ziva ziva4 karuNAbdhE zrI mahAdEva zambhO||16||

||iti zrImacchaGkarAcAryaviracitaM zrI zivAparAdhakSamApaNastOtraM sampUrNam||

pAThabhEdAH

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox