From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


zivarakSAstOtram


asya zrIzivarakSAstOtramantrasya yAjJavalkya RSiH|
zrIsadAzivO dEvatA|anuSTup chandaH|
zrIsadAzivaprItyarthE zivarakSAstOtrajapE viniyOgaH||

caritaM dEvadEvasya mahAdEvasya pAvanam|
apAraM paramOdAraM caturvargasya sAdhanam||
gaurIvinAyakOpEtaM paJcavaktraM trinEtrakam|
zivaM dhyAtvA dazabhujaM zivarakSAM paThEnnaraH||


kavacam

gaGgAdharaH ziraH pAtu phAlamardhEnduzEkharaH|
nayanE madanadhvaMsI karNO sarpavibhUSaNaH||1||
ghrANaM pAtu purArAtirmukhaM pAtu jagatpatiH|
jihvAM vAgIzvaraH pAtu kandharaM zitikandharaH||2||
zrIkaNThaH pAtu mE kaNThaM skandhau vizvadhurandharaH|
bhujau bhUbhArasaMhartA karau pAtu pinAkadhRk||3||
hRdayaM zaGkaraH pAtu jaTharaM girijApatiH|
nAbhiM mRtyuJjayaH pAtu kaTI vyAghrAjinAmbaraH||4||
sakthinI pAtu dInArtazaraNAgatavatsalaH|
UrU mahEzvaraH pAtu jAnunI jagadIzvaraH ||5||
jaGghE pAtu jagatkartA gulphau pAtu gaNAdhipaH|
caraNau karuNAsindhuH sarvAGgAni sadAzivaH||6||


phalazrutiH

EtAM zivabalOpEtAM rakSAM yaH sukRtI paThEt|
sa bhuktvA sakalAn kAmAn zivasAyujyamApnuyAt||
grahabhUtapizAcAdyAstrailOkyE vicaranti yE|
dUrAdAzu palAyantE zivanAmAbhirakSaNAm||
abhayaGkaranAmEdaM kavacaM pArvatIpatEH|
bhaktyA bibharti yaH kaNThE tasya vazyaM jagattrayam||
imAM nArAyaNaH svapnE zivarakSAM yathA'dizat|
prAtarUtthAya yOgIndrO yAjJavalkyastathA'likhat||


||iti zrImadyAjJavalkyamuniprOktaM zivarakSAstOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox