From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


zrInivAsa gadyam

zrImadakhila-mahImaNDala-maNDana-dharaNidhara-maNDalAkhaNDalasya
nikhila-surAsura-vandita-varAhakSEtra-vibhUSaNasya
zESAcala- garuDAcala-vRSabhAcala-nArAyaNAcalAJjanAcalAdi zikharimAlAkulasya
nAdamukha-bOdhanidhi-vIdhiguNa-sAbharaNa-sattvanidhi-tattvanidhi-bhaktiguNapUrNa-zrIzailapUrNa-guNavazaMvada-paramapuruSa-kRpApUra-vibhramadatuGgazRGga-galadgaganagaGgAsamAliGgitasya
sImAtiga guNa rAmAnujamuni nAmAGkita bahu bhUmAzraya suradhAmAlaya vanarAmAyata vanasImAparivRta vizaGkaTataTa nirantara vijRmbhita bhaktirasa
nirjharAnantAryAhArya prasravaNadhArApUra vibhramada-salilabharabharita mahAtaTAka maNDitasya
kalikardama malamardana kalitOdyama vilasadyama niyamAdima munigaNaniSEvyamANa pratyakSIbhavannijasalila majjana namajjana nikhilapApanAzana pApanAzana tIrthAdhyAsitasya
murArisEvaka jarAdipIDita nirArtijIvana nirAza bhUsura varAtisundara surAGganArati karAGgasauSThava kumAratAkRti kumAratAraka samApanOdaya tanUnapAtaka mahApadAmaya vihApanOdita sakalabhuvana vidita kumAradhArAbhidhAna-tIrthAdhiSThitasya
dharaNitala gata sakala hatakalila zubhasalila gatabahuLa vividhamala hati catura ruciratara vilOkanamAtra vidaLita vividhamahApAtaka svAmipuSkariNI samEtasya
bahusaGkaTa narakAvaTa patadutkaTa kalikaGkaTa kaluSOdbhaTa janapAtaka vinipAtaka rucinATaka karahATaka kalazAhRta kamalArata zubhamajjana jala sajjana bharita nijadurita hatinirata janasatata nirargaLapEpIyamAna salila sambhRta vizaGkaTa kaTAhatIrtha vibhUSitasya
EvamAdima bhUrimaJjima sarvapAtaka garvahAtaka sindhuDambara hArizambara vividhavipula puNyatIrthanivahanivAsasya
zrImatO vEGkaTAcalasya zikharazEkhara-mahAkalpazAkhI
kharvIbhavadati garvIkRta gurumErvIzagiri mukhOrvIdhara kuladarvIkara dayitOrvIdhara zikharOrvI satata sadUrvIkRti caraNaghana garvacarvaNa nipuNa tanukiraNamasRNita girizikharazEkharatarunikara timiraH
vANIpatizarvANI dayitEndrANIzvara mukha nANIyOrasavENI nibhazubhavANI nutamahimANI yastara kONI bhavadakhilabhuvanabhavanOdaraH
vaimAnikaguru bhUmAdhika guNa rAmAnuja kRtadhAmAkara karadhAmAri daralalAmAcchakanaka dAmAyita nijarAmAlaya navakisalayamaya tOraNamAlAyita vanamAladharaH
kAlAmbuda mAlAnibha nIlAlaka jAlAvRta bAlAbja salIlAmala phAlAGgasamUlAmRta dhArAdvayAvadhIraNa dhIralalitatara vizadatara ghana ghanasAramayOrdhvapuNDrarEkhAdvayaruciraH
suvikasvara daLabhAsvara kamalOdara gatamEdura navakEsara tatibhAsura paripiJjara kanakAmbara kalitAdara lalitOdara tadAlamba jambharipu maNistambha gambhIrimadambhastambha samujjRmbhamAna pIvarOruyugaLa
tadAlamba pRthula kadaLI mukula madaharaNajaGghAla jaGghAyugaLaH
navyadaLa bhavyagala pItamala zONimala sanmRdula satkisalayAzrujalakAri bala zONatala padakamala nijAzraya balabandIkRta zaradindumaNDalI vibhramadAdabhra zubhra punarbhavAdhiSThitAGguLIgADha nipIDita padmApanaH
jAnutalAvadhi lambi viDambita vAraNa zuNDAdaNDa vijRmbhita nIlamaNimaya kalpakazAkhA vibhramadAyi mRNALalatAyata samujjvalatara kanakavalaya vEllitaikatara bAhudaNDayugaLaH
yugapadudita kOTi kharakara himakara maNDala jAjvalyamAna sudarzana pAJcajanya samuttuGgita zRGgApara bAhu yugaLaH
abhinavazANa samuttEjita mahAmahA nIlakhaNDa matakhaNDana nipuNa navIna paritapta kArtasvara kavacita mahanIya pRthula sAlagrAma paramparA gumbhita nAbhimaNDala paryanta lambamAna prAlambadIpti samAlambita vizAla vakSaHsthalaH
gaGgAjhara tuGgAkRti bhaGgAvaLi bhaGgAvaha saudhAvaLi bAdhAvaha dhArAnibha hArAvaLi dUrAhata gEhAntara mOhAvaha mahima masRNita mahAtimiraH
piGgAkRti bhRGgAru nibhAGgAra daLAGgAmala niSkAsita duSkAryagha niSkAvaLi dIpaprabha nIpacchavi tApaprada kanakamAlikA pizaGgita sarvAGgaH
navadaLita daLavalita mRdulalita kamalatati madavihati caturatara pRthulatara sarasatara kanakasaramaya rucikaNThikA kamanIyakaNThaH
vAtAzanAdhipati zayana kamana paricaraNa ratisamEtAkhila phaNadharatati matikarakanakamaya nAgAbharaNa parivItAkhilAGgAvagamita zayana bhUtAhirAja jAtAtizayaH
ravikOTI paripATI dharakOTI rapatATI kitavATI rasadhATI dhara maNigaNakiraNa visaraNa satatavidhuta timiramOha garbhagEhaH
aparimita vividhabhuvana bharitAkhaNDa brahmANDamaNDala picaNDilaH
AryadhuryAnantArya pavitra khanitrapAta pAtrIkRta nijacubuka gatavraNakiNa vibhUSaNavahanasUcita zritajanavatsalatAtizayaH
maDDuDiNDima Dhamaru jarjhara kAhaLI paTahAvaLI mRdumarddalAzi mRdaGga dundubhi DhakkikAmuka hRdya vAdyaka madhuramaGgaLa nAdamEdura
visRmara sarasa gAnarasa rucira santata santanyamAna nityOtsava pakSOtsava mAsOtsava saMvatsarOtsavAdi vividhOtsava kRtAnandaH
zrImadAnandanilaya vimAnavAsaH
satata padmAlayA padapadmarENu saJcitavakSaHsthala paTavAsaH
zrIzrInivAsaH
suprasannO vijayatAm||1||
nATArabhi bhUpALa bilahari mAyAmALava gauLA asAvErI
sAvErI zuddhasAvErI dEvagAndhArI
dhanyAsI bEgaDa hindusthAnI kApI tODI nATakuraJjI
zrIrAga sahana aThANa sAraGgI darbAru pantuvarALI varALI
kalyANI pUrvIkalyANI yamunAkalyANI husEnI jaJjhOTI kaumArI
kannaDa kharaharapriyA kalahaMsa nAdanAmakriyA mukhArI
tODI punnAgavarALI kAmbhOjI bhairavI
yadukulakAmbhOjI AnandabhairavI zaGkarAbharaNa mOhana rEguptI saurASTrI
nIlAmbarI guNakriyA mEghagarjanI
haMsadhvani zOkavarALI madhyamAvatI jEJjuruTI suraTI
dvijAvantI malayAmbarI kApi
parazudhanAsarI dEzikatODI
Ahiri vasantagauLI santu kEdAragauLA kanakAGgI ratnAGgI gAnamUrtI
vanaspatI vAcaspatI dAnavatI mAnarUpI sEnApatI
hanumattODI dhEnukA nATakapriyA kOkilapriyA rUpavatI gAyakapriyA
vakuLAbharaNa cakravAka sUryakAnta hATakAmbarI jhaGkAradhvanI
naTabhairavI gIrvANI harikAmbhOjI dhIrazaGkarAbharaNa nAgAnandinI yAgapriyA
visRmara sarasa gAnarasEtyAdi santata santanyamAna nityOtsava pakSOtsava mAsOtsava saMvatsarOtsavAdi vividhOtsava kRtAnandaH
zrImadAnandanilayavAsaH
satata padmAlayA padapadmarENu saJcitavakSaHsthala paTavAsaH
zrIzrInivAsaH
suprasannO vijayatAm||2||
zrI alarmElmaGgAsamEta zrIzrInivAsa svAmI
suprItaH suprasannO varadO bhUtvA
panasa pATalI pAlAza bilva punnAga cUta kadaLI candana
campaka maJjuLa mandAra hintuLAdi tilaka mAtuluGga nArikELa
krauJcAzOka mAdhUkAmalaka hinduka nAgakEtaka pUrNakunda pUrNa gandha rasa
kanda vana vaJjuLa kharjUra sAla kOvidAra hintAla panasa vikaTa
vaikasavaruNa tarudhamaraNa vicuLaGkAzvattha yakSa vasudha varmAdha mantriNI
tintriNI bOdha nyagrOdha ghaTapaTala jambUmatallI vasati vAsatI jIvanI
pOSaNI pramukha nikhila sandOha tamAla mAlA mahita virAjamAna caSaka
mayUra haMsa bhAradvAja kOkila cakravAka kapOta garuDa nArAyaNa nAnAvidha pakSijAti samUha brahma-kSatriya-vaizya-zUdra-nAnAjAtyudbhava dEvatA
nirmANa mANikya-vajra-vaiDUrya-gOmEdhika-puSyarAga-padmarAgEndra pravALamauktika-sphaTika-hEma-ratnakhacita dhagaddhagAyamAna rathagaja turaga padAdi sEvA samUha
bhErI-maddaLa-muravaka-jhallarI-zaGkha-kAhaLa nRtyagIta-tALavAdya-kumbhavAdya-paJcamukhavAdya ahamImArgannaTIvAdya kiTikuntalavAdya suraTIcauNDOvAdya timilakavitALavAdya
takkarAgravAdya ghaNTAtADana brahmatALa samatALa kOTTarItALa DhakkarItALa ekkALa
dhArAvAdya paTaha kAMsyavAdya bharatanATyAlaGkAra kinnara kimpuruSa
rudravINA mukhavINA vAyuvINA
tumburuvINA gAndharvavINA nAradavINA
svaramaNDala rAvaNahastavINAstakriyAlaGkriyAlaGkRtAnEkavidhavAdya vApIkUpataTAkAdi gaGgA yamunA rEvA varuNA zONanadI zObhanadI
suvarNamukhI vEgavatI vEtravatI kSIranadI bAhunadI garuDanadI kAvErI
tAmraparNI pramukhA mahApuNyanadyaH
sajalatIrthaiH sahObhayakUlaGgata
sadApravAha RgyajuHsAmAtharvaNa vEdazAstrEtihAsapurANa-
sakalavidyAghOSa bhAnukOTiprakAza candrakOTisamAna nityakalyANa paramparOttarOttarAbhivRddhirbhUyAditi
bhavantO mahAntO'nugRhNantu|
brahmaNyO rAjA dhArmikO'stu| dEzO'yaM nirupadravO'stu|
sarvE sAdhujanAH sukhinO vilasantu| samastasanmaGgaLAni santu| uttarOttarAbhivRddhirAstu| sakalakalyANasamRddhirastu||3||


||hariH OM||


||iti zrI zrIzailaraGgAcAryaviracitaM zrI zrInivAsagadyaM sampUrNam||

Renditions

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox