From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

zyAmaLA daNDakam


dhyAnam

mANikyavINAmupalAlayantIm
madAlasAM maJjuLavAgvilAsAm|
mAhEndranIladyutikOmalAGgIm
mAtaGgakanyAM manasA smarAmi||1||
caturbhujE candrakalAvataMsE kucOnnatE kuGkumarAgazONE|
puNDrEkSupAzAGkuzapuSpabANahastE namastE jagadEkamAtaH||2||


viniyOgaH

mAtA marakatazyAmA mAtaGgI madazAlinI|
kuryAt kaTAkSaM kalyANI kadambavanavAsinI||


stutiH

jaya mAtaGgatanayE jaya nIlOtpaladyutE|
jaya saGgItarasikE jaya lIlAzukapriyE||


daNDakam

jaya janani sudhAsamudrAn-tarudyan-
maNidvIpa-saMrUDha-bilvATavI-madhya-
kalpa-drumAkalpa-kAdamba-kAntAra-
vAsapriyE kRttivAsapriyE sarvalOkapriyE
sAdarArabdha-saGgIta-sambhAvanA-
sambhramAlOla-nIpasragAbaddha-
cULIsanAthatrikE sAnumatputrikE
zEkharIbhUta-zItAMzurEkhA-mayUkhAvalI-
baddha-susnigdha-nIlAlakazrENi-zRGgAritE
lOkasambhAvitE
kAmalIlA-dhanuH sannibha-bhrUlatA-puSpa-
sandOha-sandEha-kRllOcanE vAksudhAsEcanE
cArugOrOcanApaGka-kELIlalA-
mAbhirAmE surAmE ramE
prOllasaddh-vALikA-mauktikazrENikA-
candrikA-maNDalOdbhAsi-
gaNDasthalanyasta-kastUrikA-patrarEkhA-
samudbhUta-saurabhya-sambhrAnta-
bhRGgAGganAgIta-sAndrIbhavan-
mandratantrIsvarE susvarE bhAsvarE
vallakI-vAdana-prakriyA-lOla-
tALIdaLAbaddha-tATaGka-
bhUSAvizESAnvitE siddha-sammAnitE
divyahAlAma-dOdvElahElAla-
saccakSurAndOLana-zrIsamAkSipta-karNaika-
nIlOtpalE zyAmaLE pUritAzESa-
lOkAbhi-vAJchAphalE zrIphalE
svEda-bindUllasad-bhAla-lAvaNya-
niSyanda-sandOha-sandEha-kRnnAsikA-
mauktikE sarvamantrAtmikE kALikE
mugddha-mandasmitO-dAravaktrasphurat-
pUga-karpUra-tAmbUla-khaNDOtkarE
jJAnamudrAkarE sarvasampatkarE
padmabhAsvatkarE zrIkarE
kunda-puSpadyutisnigdha-dantAvalI-
nirmalAlOla-kallOla-sammELa-
nasmErazONAdharE cAruvINAdharE pakvabimbAdharE
sulalita-navayauvanArambha-
candrOdayOdvEla-lAvaNya-
dugdhArNavAvirbhavatkambu-bimbOka-
bhRtkantharE satkalA-mandirE mantharE
divya-ratnaprabhA-bandhuracchanna-hArAdi-
bhUSA-samudyOtamAnA-
navadyAGgazObhE zubhE
ratna-kEyUra-razmicchaTA-pallava-
prOllasad-dOllatA-rAjitE yOgibhiH pUjitE
vizva-diGmaNDalavyApta-mANikya-
tEjaH sphurat-kaGkaNAlaGkRtE
vibhramAlaGkRtE sAdhubhiH satkRtE
vAsarArambha-vELA-samujjRmbha-
mANAravinda-pratidvandvi-pANidvayE
santatOdyadvayE advayE
divya-ratnOrmikA-dIdhiti-stOma-
sandhyAyamA-nAGguLI-pallavOdyanna-
khEndu-prabhA-maNDalE sannutAkhaNDalE
citprabhAmaNDalE prOllasatkuNDalE
tArakArAji-nIkAza-hArAvalismEra-
cArustanA-bhOgabhArAnamanmadhya-
vallIvalicchEda-vIcI-samudyat-
samullAsa-sandarzitAkAra-saundarya-
ratnAkarE vallakI-bhRtkarE kiGkara-zrIkarE
hEma-kumbhOpa-mOttuGga-vakSOjabhArAvanamrE trilOkAvanamrE
lasadvRtta-gambhIra-nAbhI-sarastIra-
zaivAla-zaGkAkara-zyAmarOmAvalI-
bhUSaNE maJjusambhASaNE
cAruziJcatkaTIsUtra-nirbhatsitAnaGga-
lIlA-dhanuzziJcinI-DambarE divyaratnAmbarE
padmarAgOllasan-mEkhalA-bhAsvara-zrONi-
zObhAjita-svarNa-bhUbhRttalE candrikA-zItalE
vikasita-navakiMzukAtAmra-divyAMzu-
kacchanna-cArUru-zObhA-parAbhUta-
sindUra-zONAya-mAnEndra-mAtaGga-
hastArgaLE vaibhavAnargaLE zyAmaLE
kOmaLasnigdha-nIlOtpalOt-
pAditAnaGga-tUNIra-zaGkAkarOdAma-
jaGghAlatE cArulIlAgatE
namra-dikpAla-sImantini
kuntaLasnigdha-nIlaprabhA-puJcasaJjAta-
durvAGku-rAzaGka-sAraGga-saMyOga-
riGkhanna-khEndUjjvalE prOjjvalE nirmalE
prahvadEvEza-lakSmIza-bhUtEza-tOyEza-
vAgIza-kInAza-daityEza-yakSEza-
vAyvagni-mANikya-saMhRSTa-kOTIra-
bAlA-tapOddAmalAkSA-rasAruNya-
tAruNya-lakSmI-gRhItAGghri-padmE
supadmE umE
sUrucira-navaratna-pIThasthitE susthitE
ratnapadmAsanE ratnasiMhAsanE
zaGkhapadmadvayOpAzritE vizritE
tatra vighnEza-durgAvaTu-kSEtrapAlairyutE
mattamAtaGga-kanyA-samUhAnvitE
maJjuLAmEnakAdyaGganAmAnitE
bhairavairaSTabhirvESTitE dEvi
vAmAdibhiH zaktibhiH sEvitE
dhAtri-lakSmyAdi-zaktyaSTakaiH saMyutE
mAtRkAmaNDalairmaNDitE
yakSa-gandharva-siddhAGganA-maNDalairarcitE
paJcabANAtmikE paJcabANEna ratyA ca sambhAvitE
prItibhAjA vasantEna cAnanditE
bhaktibhAjAM paraM zrEyasE kalpasE
yOginAM mAnasE dyOtasE
chandasAmOjasA bhrAjasE
gIta-vidyA-vinOdAdi tRSNEna kRSNEna sampUjyasE
bhaktimaccEtasA vEdhasA stUyasE
vizvahRdyEna vAdyEna vidyAdharairgIyasE
zravaNaharadakSiNakvANayA vINayA
kinnarairgIyasE yakSagandharva-siddhAGganA-maNDalairarcyasE
sarvasaubhAgya-vAJchAvatIbhirvadhUbhiH
surANAM samArAdhyasE
sarvavidyAvizESAtmakaM
cATugAthA-samuccAraNaM kaNTha-mUlOlla-
sadvarNarAjitrayaM kOmaLazyAmaLO-
dArapakSadvayaM tuNDazObhAti-dhUrIbhavat
kiMzukAbhaM taM zukaM lAlayantI parikrIDasE
pANipadmadvayEnA-kSamAlAmapi sphATikIM
jJAnasArAtmakaM pustakaM cAparENAGkuzaM
pAzamAbibhrati yEna saJcintyasE cEtasA
tasya vaktrAntarAt gadyapadyAtmikA
bhAratI niHsarEt
yEna vA yAvakA bhAkRtirbhAvyasE
tasya vazyA bhavanti striyaH pUruSAH
yEna vA zAtakumbhadyutirbhAvyasE
sO'pi lakSmIsahasraiH parikrIDatE
kiM na sid‌dhyEdvapuH zyAmaLaM kOmaLaM
candra-cUDAnvitaM tAvakaM dhyAyataH
tasya lIlA sarOvAridhiH
tasya kELIvanaM nandanaM
tasya bhadrAsanaM bhUtalaM
tasya gIrdEvatA kiGkarI
tasya ca''jJAkarI zrI svayam
sarvatIrthAtmikE sarvamantrAtmikE sarvatantrAtmikE sarvayantrAtmikE
sarvapIThAtmikE sarvasattvAtmikE sarvazaktyAtmikE
sarvavidyAtmikE sarvayOgAtmikE sarvarAgAtmikE
sarvazabdAtmikE sarvavarNAtmikE sarvavizvAtmikE sarvagE
hE jaganmAtRkE pAhi mAM pAhi mAM pAhi mAm
dEvi tubhyaM namO dEvi tubhyaM namO dEvi tubhyaM namaH|


||iti mahAkavi kAlidAsaviracitaM zyAmaLA daNDakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox