From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


sItASTOttarazatanAmastOtram


||dhyAnam||

vAmAGgE raghunAyakasya rucirE yA saMsthitA zObhanA
yA viprAdhipayAnaramyanayanA yA viprapAlAnanA|
vidyutpuJjavirAjamAnavasanA bhaktArtisaGkhaNDanA
zrImadrAghavapAdapadmayugalanyastEkSaNA sA'vatu||


||stOtram||

zrIsItA jAnakI dEvI vaidEhI rAghavapriyA|
ramA'vanisutA rAmA rAkSasAntaprakAriNI||1||
ratnaguptA mAtuluGgI maithilI bhaktatOSadA|
padmAkSajA kaJjanEtrA smitAsyA nUpurasvanA||2||
vaikuNThanilayA mA zrIrmuktidA kAmapUraNI|
nRpAtmajA hEmavarNA mRdulAGgI subhASiNI||3||
kuzAmbikA divyadA ca lavamAtA manOharA|
hanumadvanditapadA mugdhA kEyUradhAriNI||4||
azOkavanamadhyasthA rAvaNAdikamOhinI|
vimAnasaMsthitA subhrUH sukEzI razanAnvitA||5||
rajOrUpA sattvarUpA tAmasI vahnivAsinI|
hEmamRgAsaktacittA vAlmIkyAzramavAsinI||6||
pativratA mahAmAyA pItakauzEyavAsinI|
mRganEtrA ca bimbOSThI dhanurvidyAvizAradA||7||
saumyarUpA dazarathasnuSA cAmaravIjitA|
sumEdhAduhitA divyarUpA trailOkyapAlinI||8||
annapUrNA mahAlakSmIrdhIrlajjA ca sarasvatI|
zAntiH puSTiH kSamA gaurI prabhA'yOdhyAnivAsinI||9||
vasantazItalA gaurI snAnasantuSTamAnasA|
ramAnAmabhadrasaMsthA hEmakumbhapayOdharA||10||
surArcitA dhRtiH kAntiH smRtirmEdhA vibhAvarI|
laghUdarA varArOhA hEmakaGkaNamaNDitA||11||
dvijapatnyarpitanijabhUSA rAghavatOSiNI|
zrIrAmasEvAniratA ratnatATaGkadhAriNI||12||
rAmavAmAGgasaMsthA ca rAmacandraikaraJjanI|
sarayUjalasaGkrIDAkAriNI rAmamOhinI||13||
suvarNatulitA puNyA puNyakIrtiH kalAvatI|
kalakaNThA kambukaNThA rambhOrurgajagAminI||14||
rAmArpitamanA rAmavanditA rAmavallabhA|
zrIrAmapadacihnAGkA rAmarAmEtibhASiNI||15||
rAmaparyaGkazayanA rAmAGghrikSAlinI varA|
kAmadhEnvannasantuSTA mAtuluGgakarE dhRtA||16||
divyacandanasaMsthA zrIrmUlakAsuramardinI|
EvamaSTOttarazataM sItAnAmnAM supuNyadam||17||
yE paThanti narA bhUmyAM tE dhanyAH svargagAminaH|
aSTOttarazataM nAmnAM sItAyAH stOtramuttamam||18||
japanIyaM prayatnEna sarvadA bhaktipUrvakam|
santi stOtrANyanEkAni puNyadAni mahAnti ca||19||
nAnEna sadRzAnIha tAni sarvANi bhUsura|
stOtrANAmuttamaM cEdaM bhuktimuktipradaM nRNAm||20||
EvaM sutIkSNa tE prOktamaSTOttarazataM zubham|
sItAnAmnAM puNyadaM ca zravaNAnmaGgalapradam||21||
naraiH prAtaH samutthAya paThitavyaM prayatnataH|
sItApUjanakAlE'pi sarvavAJchitadAyakam||22||

||iti zrI AnandarAmAyaNE zrIsItASTOttarazatanAmastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox