From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


sItArAmastOtram

ayOdhyApuranEtAraM mithilApuranAyikAm|
rAghavANAmalaGkAraM vaidEhAnAmalaGkriyAm||1||
raghUNAM kuladIpaM ca nimInAM kuladIpikAm|
sUryavaMzasamudbhUtaM sOmavaMzasamudbhavAm||2||
putraM dazarathasyAdyaM putrIM janakabhUpatEH|
vasiSThAnumatAcAraM zatAnandamatAnugAm||3||
kausalyAgarbhasambhUtaM vEdigarbhOditAM svayam|
puNDarIkavizAlAkSaM sphuradindIvarEkSaNAm||4||
candrakAntAnanAmbhOjaM candrabimbOpamAnanAm|
mattamAtaGgagamanaM mattahaMsavadhUgatAm||5||
candanArdrabhujAmadhyaM kuGkumArdrakucasthalIm|
cApAlaGkRtahastAbjaM padmAlaGkRtapANikAm||6||
zaraNAgatagOptAraM praNipAtaprasAdikAm|
kAlamEghanibhaM rAmaM kArtasvarasamaprabhAm||7||
divyasiMhAsanAsInaM divyasragvastrabhUSaNAm|
anukSaNaM kaTAkSAbhyAM anyOnyEkSaNakAGkSiNau||8||
anyOnyasadRzAkArau trailOkyagRhadampatI|
imau yuvAM praNamyAhaM bhajAmyadya kRtArthatAm||9||
anEna stauti yatstutyaM rAmaM sItAM ca bhaktitaH|
tasya tau tanutAM puNyAH sampadaH sakalArthadAH||10||
EvaM zrIrAmacandrasya jAnakyAzca vizESataH|
kRtaM hanumatA puNyaM stOtraM sadyO vimuktidam|
yaH paThEt prAtarutthAya sarvAn kAmAnavApnuyAt||11||


||iti zrI hanumatkRta-sItArAmastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox