From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

subrahmaNyASTOttarazatanAmastOtram

skandO guhaH SaNmukhazca phAlanEtrasutaH prabhuH|
piGgalaH kRttikAsUnuH zikhivAhO dviSaDbhujaH||1||
dviSaNNEtraH zaktidharaH pizitAzaprabhaJjanaH|
tArakAsurasaMhArI rakSObalavimardanaH||2||
mattaH pramattOnmattazca surasainyasurakSakaH|
dEvasEnApatiH prAjJaH kRpAlO bhaktavatsalaH||3||
umAsutaH zaktidharaH kumAraH krauJcadAraNaH|
sEnAnIragnijanmA ca vizAkhaH zaGkarAtmajaH||4||
zivasvAmI gaNasvAmI sarvasvAmI sanAtanaH|
anantamUrtirakSObhyaH pArvatIpriyanandanaH||5||
gaGgAsutaH zarOdbhUta AhUtaH pAvakAtmajaH|
jRmbhaH prajRmbha ujjRmbhaH kamalAsanasaMstutaH||6||
+
EkavarNO dvivarNazca trivarNaH sumanOharaH|
caturvarNaH paJcavarNaH prajApatirahaHpatiH||7||
agnigarbhaH zamIgarbhO vizvarEtA surArihA|
haridvarNaH zubhakarO vaTuzca paTuvESabhRt||8||
pUSA gabhastirgahanO candravarNaH kalAdharaH|
mAyAdharO mahAmAyI kaivalyaH zaGkarAtmajaH||9||
vizvayOniramEyAtmA tEjOyOniranAmayaH|
paramESThI parabrahma vEdagarbhO virATsutaH||10||
pulindakanyAbhartA ca mahAsArasvatAvRtaH|
AzritAkhiladAtA ca cOraghnO rOganAzanaH||11||
anantamUrtirAnandaH zikhaNDI-kRtakEtanaH|
DambhaH paramaDambhazca mahADambhO vRSAkapiH||12||
kAraNOtpatti-dEhazca kAraNAtIta-vigrahaH|
anIzvarO'mRtaH prANaH prANAyAmaparAyaNaH||13||
viruddhahantO vIraghnO raktazyAmagalO'pi ca|
subrahmaNyO guhaprItaH brahmaNyO brAhmaNapriyaH|
vaMzavRddhikarO vEdavEdyO'kSayaphalapradaH||14||


||iti zrI subrahmaNyASTOttarazatanAmastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox