From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


zrI subrahmaNya trizatI nAmArcanam


OM naM sauM IM naM LaM zrIM zaravaNabhava haM sadyOjAta hAM hRdaya brahma-sRSTi-kAraNa subrahmaNya
1) zivanAthAya namaH
2) nirlObhAya namaH
3) nirmayAya namaH
4) niSkalAya namaH
5) nirmOhAya namaH
6) nirmalAya namaH
7) nirvikArAya namaH
8) nirAbhAsAya namaH
9) nirvikalpAya namaH
10) nityatRptAya namaH
11) niravadyAya namaH
12) nirupadravAya namaH
13) nidhIzAya namaH
14) nirNayapriyAya namaH
15) nityayOginE namaH
16) nityasiddhAya namaH
17) nidhInAM patayE namaH
18) nityaniyamAya namaH
19) niSkAraNAya namaH
20) niHsaGgAya namaH
21) nidhipriyAya namaH
22) nityabhUtAya namaH
23) nityavastunE namaH
24) nityAnandaguravE namaH
25) nityakalyANAya namaH
26) nidhAtrE namaH
27) nirAmAya namaH
28) nityayOgisAkSipriyavAdAya namaH
29) nAgEndrasEvitAya namaH
30) nAradOpadEzakAya namaH
31) nagnarUpAya namaH
32) nAnApApadhvaMsinE namaH
33) nAdapIThasthAya namaH
34) nAdAntaguravE namaH
35) nAdasvaragrAsAya namaH
36) nAdasAkSiNE namaH
37) nAgapAzaharAya namaH
38) nAgAstradharAya namaH
39) naTanapriyAya namaH
40) nandidhvaMsinE namaH
41) navaratnOjvalatpAdakaTakAya namaH
42) naTEzapriyAya namaH
43) navavairyahArakEyUrakuNDalAya namaH
44) nimiSAtmanE namaH
45) nityabuddhAya namaH
46) namaskArapriyAya namaH
47) nAdabindukalAmUrtayE namaH
48) nityakaumAravIrabAhavE namaH
49) nityamuktOpadEzakAya namaH
50) nakArAdyanta-sampUrNAya namaH


OM maM sauM IM naM LaM hrIM ravaNabhavaza hIM vAmadEva hrIM zirasi viSNu-sthiti-kAraNa subrahmaNya
51) mahAbalAya namaH
52) mahOtsAhAya namaH
53) mahAbuddhayE namaH
54) mahAbAhavE namaH
55) mahAmAyAya namaH
56) mahAdyutayE namaH
57) mahAdhanuSE namaH
58) mahAbANAya namaH
59) mahAkhETAya namaH
60) mahAzUlAya namaH
61) mahAdhanurdharAya namaH
62) mahAmayUrArUDhAya namaH
63) mahAdEvapriyAtmajAya namaH
64) mahAsatvAya namaH
65) mahAsaumyAya namaH
66) mahAzaktayE namaH
67) mahAmAyAsvarUpAya namaH
68) mahAnubhAvAya namaH
69) mahAprabhavE namaH
70) mahAguravE namaH
71) mahArasAya namaH
72) mahArathArUDhAya namaH
73) mahAbhAgAya namaH
74) mahAmakuTAya namaH
75) mahAguNAya namaH
76) mandArazEkharAya namaH
77) mahAhArAya namaH
78) mahAmAtaGgagamanAya namaH
79) mahAsaGgItarasikAya namaH
80) mahAzaktidharAya namaH
81) madhusUdanapriyAya namaH
82) mahAprazastAya namaH
83) mahAvyaktayE namaH
84) mahAvaktrAya namaH
85) mahAyazasE namaH
86) mahAmAtrAya namaH
87) mahAmaNigajArUDhAya namaH
88) mahArAtmanE namaH
89) mahAhaviSE namaH
90) mahimAkArAya namaH
91) mahAmArgAya namaH
92) madOnmattabhairavapUjitAya namaH
93) mahAvallIpriyAya namaH
94) mandArakusumapriyAya namaH
95) madanAkAravallabhAya namaH
96) mAMsadharSaNAya namaH
97) maNDalatrayavAsinE namaH
98) mahAbhOgAya namaH
99) mahAsEnAnyE namaH
100) makArAdyantasampUraNAya namaH

OM ziM sauM IM naM LaM klIM vaNabhavazara huM aghOra hUM zikhA rudra saMhArakAraNa subrahmaNya
101) zivAnandaguravE namaH
102) zivasaccidAnandasvarUpAya namaH
103) zikhaNDImaNDalavAsAya namaH
104) zivapriyAya namaH
105) zaravaNOdbhUtAya namaH
106) zivazaktivadanAya namaH
107) zaGkarapriyasutAya namaH
108) zUrapadmAsuradvESiNE namaH
109) zUrapadmAsurahantrE namaH
110) zUrAnandavidhvaMsinE namaH
111) zuklarUpAya namaH
112) zuddhavIradharAya namaH
113) zuddhavIrapriyAya namaH
114) zuddhavIrayuddhapriyAya namaH
115) zuddhAyudhadharAya namaH
116) zUnyaSaDgavarjitAya namaH
117) zuddhatatvasampUrNAya namaH
118) zaGkhacakrakulizadhvajarEkhAGghri-paGkajAya namaH
119) zuddhayOginidhAtrE namaH
120) zuddhAGganApUjitAya namaH
121) zuddharaNapriyapaNDitAya namaH
122) zarabhavEgAyudhadharAya namaH
123) zarapatayE namaH
124) zAkinI-DhAkinI-sEvita-pAdAbjAya namaH
125) zaGkapadmanidhisEvitAya namaH
126) zatasahasrAyudhadharamUrtayE namaH
127) zivapUjAmAnasIkanilayAya namaH
128) zivadIkSAguravE namaH
129) zUravAhanAdhirUDhAya namaH
130) zOkarOgAdidhvaMsinE namaH
131) zucayE namaH
132) zuddhAya namaH
133) zuddhakIrtayE namaH
134) zucizravasE namaH
135) zaktayE namaH
136) zatrukrOdhavimardanAya namaH
137) zaGkarAGgavibhUSaNAya namaH
138) zvEtamUrtayE namaH
139) zatAvRttAya namaH
140) zAraNakulAntakAya namaH
141) zatamUrtayE namaH
142) zatAyudhAya namaH
143) zarasambhUtAya
144) zarIratrayanAyakAya namaH
145) zubhalakSaNAya namaH
146) zubhAzubhavIkSaNAya namaH
147) zuklazONitamadhyasthAya namaH
148) zuNDAdaNDabhUtkArasOdarAya namaH
149) zUnyamArgatatparAya namaH
150) zikArAdyantasampUrNAya namaH

OM vaM sauM IM naM LaM aiM Nabhavazarava hEM tatpuruSa haiM kavaca mahEzvara tirObhava kAraNa subrahmaNya
151) vallImAnasahaMsikAya namaH
152) viSNavE namaH
153) viduSE namaH
154) vidvajjanapriyAya namaH
155) vEgAyudhadharAya namaH
156) vEgavAhanAya namaH
157) vAmadEvamukhOtpannAya namaH
158) vijayAkrAntAya namaH
159) vizvarUpAya namaH
160) vindhyaskandAdrinaTanAya namaH
161) vizvabhESajAya namaH
162) vIrazaktimAnasanilayAya namaH
163) vimalAsanOtkRSTAya namaH
164) vAgdEvInAyakAya namaH
165) vauSaDantasampUrNAya namaH
166) vAcAmagOcarAya namaH
167) vAsanAdigandhadravyapriyAya namaH
168) vAdabOdhakAya namaH
169) vAdavidyAguravE namaH
170) vAyusArathyamahArathArUDhAya namaH
171) vAsukIsEvitAya namaH
172) vAtulAgamapUjitAya namaH
173) vidhibandhanAya namaH
174) vizvAmitramakharakSitAya namaH
175) vEdAntavEdyAya namaH
176) vIrAgamasEvitAya namaH
177) vEdacatuSTayastutAya namaH
178) vIrapramukhasEvitazrImadguravE namaH
179) vizvabhOktrE namaH
180) vizAM patayE namaH
181) vizvayOnayE namaH
182) vizAlAkSAya namaH
183) vIrasEvitAya namaH
184) vikrOmOparivESAya namaH
185) varadAya namaH
186) varapradAya namaH
187) vartamAnAya namaH
188) vArisutAya namaH
189) vAnaprasthasEvitAya namaH
190) vIrabAhvAdisEvitAya namaH
191) viSNubrahmAdipUjitAya namaH
192) vIrayudhasamAvRtAya namaH
193) vIrazUravimardanAya namaH
194) vyAsAdimunipUjitAya namaH
195) vyAkaraNanavOtkRSTAya namaH
196) vizvatOmukhAya namaH
197) vAsavAdipUjitapAdAbjAya namaH
198) vasiSThahRdayAmbOjanilayAya namaH
199) vAJcitArthapradAya namaH
200) vakArAdyantasampUrNAya namaH


OM yaM sauM IM naM LaM sauM bhavazaravaNa hOM IzAna hauM nEtratraya sadAzivAnugraha kAraNa subrahmaNya
201) yOgihRdpadmavAsinE namaH
202) yAjJikavardhinE namaH
203) yajanAdiSaTkarmatatparAya namaH
204) yajurvEdastutAya namaH
205) yajuSE namaH
206) yajJEzAya namaH
207) yajJagamyAya namaH
208) yajJamahatE namaH
209) yajJAnAM patayE namaH
210) yajJaphalapradAya namaH
211) yajJabhUSaNAya namaH
212) yamAdyaSTAGgasAdhakAya namaH
213) yajJAGgabhuvE namaH
214) yajJabhUtAya namaH
215) yajJasaMrakSiNE namaH
216) yajJavidhvaMsinE namaH
217) yajJapaNDitAya namaH
218) yajJamESagarvaharAya namaH
219) yajamAnasvarUpAya namaH
220) yamAya namaH
221) yamadharmapUjitAya namaH
222) yajamAnarUpAya namaH
223) yuddhagambhIrAya namaH
224) yuddhaharaNAya namaH
225) yuddhazatrubhayaGkarAya namaH
226) yugAntakRtE namaH
227) yugAvRttAya namaH
228) yuganAthAya namaH
229) yugadharmapravartakAya namaH
230) yugamAlAdharAya namaH
231) yOginE namaH
232) yOgavaradAya namaH
233) yOginAM varapradAya namaH
234) yOgIzAya namaH
235) yOgAnandAya namaH
236) yOgabhOgAya namaH
237) yOgASTAGgasAkSiNE namaH
238) yOgamArgatatparasEvitAya namaH
239) yOgayuktAya namaH
240) yOgapuruSAya namaH
241) yOganidhayE namaH
242) yOgavidE namaH
243) yugapralayasAkSiNE namaH
244) yuddhazUramardanAya namaH
245) yOnyAmArgatatparAya namaH
246) yazasvinE namaH
247) yazaskarAya namaH
248) yantriNE namaH
249) yantranAyakAya namaH
250) yakArAdyantasampUrNAya namaH

OM namazzivAya sauM IM naM LaM zrIM klIM aiM sauM vazaraNavabha ham adhOmukha astra parabrahma paJcakRtyakAraNa subrahmaNya
251) am astrazivAstrapAzupatavaiSNavabrahmAstradhRtE namaH
252) Am AnandasundarAkArAya namaH
253) im indrANImAGgalyarakSitAya namaH
254) Im ISaNatrayavarjitAya namaH
255) um umAsutAya namaH
256) Um UrdhvarEtassutAya namaH
257) Rm RNatrayavimOcanAya namaH
258) RRm RRtaM paramAtmajyOtiSE namaH
259) lRm luptAcAramanOdUrAya namaH
260) lRRm lUtabhavapAzaprapaJcanAya namaH
261) Em ENAGkata satputrAya namaH
262) aim aizAnapadasandhAyinE namaH
263) Om OGkArArtha-zrImadguravE namaH
264) aum aunnatyapradAyakAya namaH
265) am astra-kukkuTa-kSUrikA-vRSabha-zuddhAstradharAya namaH
266) aH advaita-paramAnanda-citvilAsa-mahAnidhayE namaH
267) kaM kAryakAraNanirmuktAya namaH
268) khaM khaNDEndumaulitanayAya namaH
269) gaM gadyapadyapratijJAya namaH
270) ghaM ghanagambhIrabhUSaNADhyAya namaH
271) GaM GapriyAya namaH
272) caM cidAnanda-mahAsindhu-madhyaratna-zikhAmaNayE namaH
273) chaM chEditAzESadaityaughAya namaH
274) jaM jarAmaraNanivartakAya namaH
275) jhaM jhallarIvAdyasupriyAya namaH
276) JaM jJAnOpadEzakartrE namaH
277) TaM TaGkitAkhilalOkAya namaH
278) ThaM ThakAramadhyanilayAya namaH
279) DaM DaGkAnAdapriyAya namaH
280) DhaM DhALIdAsurasaGkulAya namaH
281) NaM NagamyAya namaH
282) taM tumburunAradArcitAya namaH
283) thaM sthUlasUkSmapradarzakAya namaH
284) daM daNDapANayE namaH
285) dhaM dhanurbANanArAcAdyastradharAya namaH
286) naM niSkaNThakAya namaH
287) paM piNDipAlamusalakhaDgakhETakadharAya namaH
288) phaM phaNIlOkavibhUSaNAya namaH
289) baM bahudaityavinAzakAya namaH
290) bhaM bhaktasAyujyadAyinE namaH
291) maM mahApadmAsurabhAgadhEyagrAsAya namaH
292) yaM yantramantratantrabhEdinE namaH
293) raM rajassatvaguNAnvitAya namaH
294) laM lambOdarAnujAya namaH
295) vaM vikalpaparivarjitAya namaH
296) zaM zaGkhacakrakulizadhvajadharAya namaH
297) SaM SaDcakrasthAya namaH
298) saM sarvamantrArthabIjamukhyasvarUpAya namaH
299) haM hRdayAmbOjamadhyavirajavyOmanAyakAya namaH
300) LaM sarvazatrunAzakAya namaH
301) kSaM EkapaJcadazAkSarasampUrNAya namaH


aM AM iM IM uM UM RM RRM lRM lRRM EM aiM OM auM aM aH
kaM khaM gaM ghaM GaM caM chaM jaM jhaM JaM TaM ThaM DaM DhaM NaM
taM thaM daM dhaM naM paM phaM baM bhaM maM yaM raM laM vaM zaM SaM saM haM LaM kSaM

namazzivAya zrIM hrIM klIm aiM IM naM LaM sauM vaNabhavazara haM hIM hEM hOM haM hRdaya zirasi zikhA kavaca nEtrasyAstra sadyOjAta vAmadEva aghOra tatpuruSa IzAna adhOmukha hAM huM hUM haiM hEM hauM haH brahma viSNu rudra mahEzvara sadAziva parabrahma sRSTi sthiti saMhAra tirObhava anugraha paJcakRtya kAraNAya jagadbhuvE vazatbhuvE vizvabhuvE rudrabhuvE brahmabhuvE agnibhuvE laM vaM raM yaM haM saM sarvAtmakAya OM hrIM vrIM sauM zaravaNabhava OM sarvalOkaM mama vazamAnaya mama zatrUn kSObhanaM kuru kuru SaNmukhAya mayUravAhanAya sarvarAjabhaya-nAzanAya skandEzvarAya vabhaNavaraza kSAM kSIM kSUM kSaiM kSauM kSaH hUMphaT svAhA

akArAdikSakArAnta sarva mAtRkAkSarasvarUpa zrI subrahmaNyasvAminE namaH


||iti zrI subrahmaNya trizatyarcanA sampUrNA||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox