From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


sUryASTOttarazatanAmastOtram


||dhyAnam||

dhyEyaH sadA savitRmaNDalamadhyavartI nArAyaNaH sarasijAsanasanniviSTaH|
kEyUravAn makarakuNDalavAn kirITI hArI hiraNmayavapurdhRtazaGkhacakraH||


||stOtram||

dhaumya uvAca

sUryO'ryamA bhagastvaSTA pUSA'rkaH savitA raviH|
gabhastimAnajaH kAlO mRtyurdhAtA prabhAkaraH||1||
pRthivyApazca tEjazca khaM vAyuzca parAyaNam|
sOmO bRhaspatiH zukrO budhO'GgAraka Eva ca||2||
indrO vivasvAn dIptAMzuH zuciH zauriH zanaizcaraH|
brahmA viSNuzca rudrazca skandO vai varuNO yamaH||3||
vaidyutO jATharazcAgniraindhanastEjasAM patiH|
dharmadhvajO vEdakartA vEdAGgO vEdavAhanaH||4||
kRtaM trEtA dvAparazca kaliH sarvamalAzrayaH|
kalAkASThAmuhUrtAzca kSapA yAmastathA kSaNaH||5||
saMvatsarakarO'zvatthaH kAlacakrO vibhAvasuH|
puruSaH zAzvatO yOgI vyaktAvyaktaH sanAtanaH||6||
kAlAdhyakSaH prajAdhyakSO vizvakarmA tamOnudaH|
varuNaH sAgarOM'zuzca jImUtO jIvanO'rihA||7||
bhUtAzrayO bhUtapatiH sarvalOkanamaskRtaH|
sraSTA saMvartakO vahniH sarvasyAdiralOlupaH||8||
anantaH kapilO bhAnuH kAmadaH sarvatOmukhaH|
jayO vizAlO varadaH sarvabhUtaniSEvitaH1||9||
manaH suparNO bhUtAdiH zIghragaH prANadhArakaH|
dhanvatarirdhUmakEturAdidEvO'ditEH sutaH||10||
dvAdazAtmA'ravindAkSaH pitA mAtA pitAmahaH|
svargadvAraM prajAdvAraM mOkSadvAraM triviSTapam||11||
dEhakartA prazAntAtmA vizvAtmA vizvatOmukhaH|
carAcarAtmA sUkSmAtmA maitrEyaH karuNAnvitaH||12||
Etadvai kIrtanIyasya sUryasyAmitatEjasaH|
nAmASTazatakaM cEdaM prOktamEtat svayambhuvA||13||
suragaNapitRyakSasEvitaM hyasuranizAcarasiddhavanditam|
varakanakahutAzanaprabhaM praNipatitO'smi hitAya bhAskaram||14||
sUryOdayE yaH susamAhitaH paThEt sa putradArAn dhanaratnasaJcayAn|
labhEta jAtismaratAM naraH sadA dhRtiM ca mEdhAM ca sa vindatE pumAn||15||
imaM stavaM dEvavarasya yO naraH prakIrtayEcchuddhamanAH samAhitaH|
vimucyatE zOkadavAgnisAgarAllabhEta kAmAn manasA yathEpsitAn||16||

Variations

||iti zrImahAbhAratE vanaparvaNi dhaumyayudhiSThirasaMvAdE zrI sUryASTOttarazatanAmastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox