From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

sUryaprAtaHsmaraNastOtram

prAtaH smarAmi khalu tatsaviturvarENyam
rUpaM hi maNDalamRcO'tha tanuryajUMSi|
sAmAni yasya kiraNAH prabhavAdihEtum
brahmAharAtmakamalakSyamacintyarUpam||1||
prAtarnamAmi taraNiM tanuvAGmanObhi-
rbrahmEndrapUrvakasurairnutamarcitaM ca|
vRSTipramOcanavinigrahahEtubhUtam
trailOkyapAlanaparaM triguNAtmakaM ca||2||
prAtarbhajAmi savitAramanantazaktim
pApaughazatrubhayarOgaharaM paraM ca|
taM sarvalOkakalanAtmakakAlamUrtim
gOkaNThabandhanavimOcanamAdidEvam||3||
zlOkatrayamidaM bhAnOH prAtaH prAtaH paThEttu yaH|
sa sarvavyAdhinirmuktaH paraM sukhamavApnuyAt||


||iti zrI sUryaprAtaHsmaraNastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox