From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


tOTakASTakam

zaGkaraM zaGkarAcAryaM kEzavaM bAdarAyaNam|
sUtrabhASyakRtau vandE bhagavantau punaH punaH||
nArAyaNaM padmabhuvaM vasiSThaM zaktiM ca tatputraparAzaraM ca
vyAsaM zukaM gauDapadaM mahAntaM gOvindayOgIndramathAsya ziSyam|
zrI zaGkarAcAryamathAsya padmapAdaM ca hastAmalakaM ca ziSyam
taM tOTakaM vArtikakAramanyAnasmadgurUn santatamAnatO'smi||
viditAkhilazAstrasudhAjaladhE mahitOpaniSat kathitArthanidhE|
hRdayE kalayE vimalaM caraNaM bhava zaGkara dEzika mE zaraNam||1||
karuNAvaruNAlaya pAlaya mAM bhavasAgaraduHkhavidUnahRdam|
racayAkhiladarzanatattvavidaM bhava zaGkara dEzika mE zaraNam||2||
bhavatA janatA suhitA bhavitA nijabOdhavicAraNacArumatE|
kalayEzvarajIvavivEkavidaM bhava zaGkara dEzika mE zaraNam||3||
bhava Eva bhavAniti mE nitarAM samajAyata cEtasi kautukitA|
mama vAraya mOhamahAjaladhiM bhava zaGkara dEzika mE zaraNam||4||
sukRtE'dhikRtE bahudhA bhavatO bhavitA samadarzanalAlasatA|
atidInamimaM paripAlaya mAM bhava zaGkara dEzika mE zaraNam||5||
jagatImavituM kalitAkRtayO vicaranti mahAmahasazchalataH|
ahimAMzurivAtra vibhAsi gurO bhava zaGkara dEzika mE zaraNam||6||
gurupuGgava puGgavakEtana tE samatAmayatAM na hi kO'pi sudhIH|
zaraNAgatavatsala tattvanidhE bhava zaGkara dEzika mE zaraNam||7||
viditA na mayA vizadaikakalA na ca kiJcana kAJcanamasti gurO|
drutamEva vidhEhi kRpAM sahajAM bhava zaGkara dEzika mE zaraNam||8||


||iti zrI tOTakAcAryaviracitaM zrI tOTakASTakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox