From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


zrI vakratuNDa mahAgaNapati sahasranAmAvaLiH


 1. OM gaNEzvarAya namaH
 2. OM gaNakrIDAya namaH
 3. OM gaNanAthAya namaH
 4. OM gaNAdhipAya namaH
 5. OM EkadaMSTrAya namaH
 6. OM vakratuNDAya namaH
 7. OM gajavaktrAya namaH
 8. OM madOdarAya namaH
 9. OM lambOdarAya namaH
 10. OM dhUmravarNAya namaH
 11. OM vikaTAya namaH
 12. OM vighnanAyakAya namaH
 13. OM sumukhAya namaH
 14. OM durmukhAya namaH
 15. OM buddhAya namaH
 16. OM vighnarAjAya namaH
 17. OM gajAnanAya namaH
 18. OM bhImAya namaH
 19. OM pramOdAya namaH
 20. OM AmOdAya namaH
 21. OM surAnandAya namaH
 22. OM madOtkaTAya namaH
 23. OM hErambAya namaH
 24. OM zambarAya namaH
 25. OM zambhavE namaH
 26. OM lambakarNAya namaH
 27. OM mahAbalAya namaH
 28. OM nandanAya namaH
 29. OM alampaTAya namaH
 30. OM abhIravE namaH
 31. OM bhImAya namaH
 32. OM mEghanAdAya namaH
 33. OM gaNaJjayAya namaH
 34. OM vinAyakAya namaH
 35. OM virUpAkSAya namaH
 36. OM dhIrazUrAya namaH
 37. OM varapradAya namaH
 38. OM mahAgaNapatayE namaH
 39. OM buddhipriyAya namaH
 40. OM kSipraprasAdanAya namaH
 41. OM rudrapriyAya namaH
 42. OM gaNAdhyakSAya namaH
 43. OM umAputrAya namaH
 44. OM aghanAzanAya namaH
 45. OM kumAraguravE namaH
 46. OM IzAnaputrAya namaH
 47. OM mUSakavAhanAya namaH
 48. OM siddhipriyAya namaH
 49. OM siddhipatayE namaH
 50. OM siddhAya namaH
 51. OM siddhivinAyakAya namaH
 52. OM avighnAya namaH
 53. OM tumburuvE namaH
 54. OM siMhavAhanAya namaH
 55. OM mOhinIpriyAya namaH
 56. OM kaTaGkaTAya namaH
 57. OM rAjaputrAya namaH
 58. OM zakalAya namaH
 59. OM sammitAya namaH
 60. OM amitAya namaH
 61. OM kUzmANDasAmasambhUtayE namaH
 62. OM durjayAya namaH
 63. OM dhUrjayAya namaH
 64. OM jayAya namaH
 65. OM bhUpatayE namaH
 66. OM bhuvanEzAya namaH
 67. OM bhUtAnAM patayE namaH
 68. OM avyayAya namaH
 69. OM vizvakartrE namaH
 70. OM vizvamukhAya namaH
 71. OM vizvarUpAya namaH
 72. OM nidhayE namaH
 73. OM ghRNayE namaH
 74. OM kavayE namaH
 75. OM kavInAmRSabhAya namaH
 76. OM brahmaNyAya namaH
 77. OM brahmaNaspatayE namaH
 78. OM jyESTharAjAya namaH
 79. OM nidhipatayE namaH
 80. OM nidhipriyapatipriyAya namaH
 81. OM hiraNmayapurAntaHsthAya namaH
 82. OM sUryamaNDalamadhyagAya namaH
 83. OM karAhatidhvastasindhusalilAya namaH
 84. OM pUSadantahRtE namaH
 85. OM umAGkakElikutukinE namaH
 86. OM muktidAya namaH
 87. OM kulapAlakAya namaH
 88. OM kirITinE namaH
 89. OM kuNDalinE namaH
 90. OM hAriNE namaH
 91. OM vanamAlinE namaH
 92. OM manOmayAya namaH
 93. OM vaimukhyahatadaityazriyai namaH
 94. OM pAdAhatyAjitakSitayE namaH
 95. OM sadyOjAtAya namaH
 96. OM svarNamuJjamEkhalinE namaH
 97. OM durnimittahRtE namaH
 98. OM duHsvapnahRtE namaH
 99. OM prahasanAya namaH
 100. OM guNinE namaH
 101. OM nAdapratiSThitAya namaH
 102. OM surUpAya namaH
 103. OM sarvanEtrAdhivAsAya namaH
 104. OM vIrAsanAzrayAya namaH
 105. OM pItAmbarAya namaH
 106. OM khaNDaradAya namaH
 107. OM khaNDEndukRtazEkharAya namaH
 108. OM citrAGkazyAmadazanAya namaH
 109. OM bhAlacandrAya namaH
 110. OM caturbhujAya namaH
 111. OM yOgAdhipAya namaH
 112. OM tArakasthAya namaH
 113. OM puruSAya namaH
 114. OM gajakarNakAya namaH
 115. OM gaNAdhirAjAya namaH
 116. OM vijayasthirAya namaH
 117. OM gaNapatayE namaH
 118. OM dhvajinE namaH
 119. OM dEvadEvAya namaH
 120. OM smaraprANadIpakAya namaH
 121. OM vAyukIlakAya namaH
 122. OM vipazcidvaradAya namaH
 123. OM nAdOnnAdabhinnabalAhakAya namaH
 124. OM vArAharadanAya namaH
 125. OM mRtyuJjayAya namaH
 126. OM vyAghrAjinAmbarAya namaH
 127. OM icchAzaktidharAya namaH
 128. OM dEvatrAtrE namaH
 129. OM daityavimardanAya namaH
 130. OM zambhuvaktrOdbhavAya namaH
 131. OM zambhukOpaghnE namaH
 132. OM zambhuhAsyabhuvE namaH
 133. OM zambhutEjasE namaH
 134. OM zivAzOkahAriNE namaH
 135. OM gaurIsukhAvahAya namaH
 136. OM umAGgamalajAya namaH
 137. OM gaurItEjObhuvE namaH
 138. OM svardhunIbhavAya namaH
 139. OM yajJakAyAya namaH
 140. OM mahAnAdAya namaH
 141. OM girivarSmaNE namaH
 142. OM zubhAnanAya namaH
 143. OM sarvAtmanE namaH
 144. OM sarvadEvAtmanE namaH
 145. OM brahmamUrdhnE namaH
 146. OM kakupzrutayE namaH
 147. OM brahmANDakumbhAya namaH
 148. OM cidvyOmabhAlAya namaH
 149. OM satyazirOruhAya namaH
 150. OM jagajjanmalayOnmESanimiSAya namaH
 151. OM agnyarkasOmadRzE namaH
 152. OM girIndraikaradAya namaH
 153. OM dharmAya namaH
 154. OM dharmiSThAya namaH
 155. OM sAmabRMhitAya namaH
 156. OM graharkSadazanAya namaH
 157. OM vANIjihvAya namaH
 158. OM vAsavanAsikAya namaH
 159. OM bhrUmadhyasaMsthitakarAya namaH
 160. OM brahmavidyAmadOtkaTAya namaH
 161. OM kulAcalAMsAya namaH
 162. OM sOmArkaghaNTAya namaH
 163. OM rudrazirOdharAya namaH
 164. OM nadInadabhujAya namaH
 165. OM sarpAGgulIkAya namaH
 166. OM tArakAnakhAya namaH
 167. OM vyOmanAbhayE namaH
 168. OM zrIhRdayAya namaH
 169. OM mErupRSThAya namaH
 170. OM arNavOdarAya namaH
 171. OM kukSistha-yakSa-gandharva-rakSaH-kinnara-mAnuSAya namaH
 172. OM pRthvIkaTayE namaH
 173. OM sRSTiliGgAya namaH
 174. OM zailOravE namaH
 175. OM dasrajAnukAya namaH
 176. OM pAtAlajaGghAya namaH
 177. OM munipAtkAlAGguSThAya namaH
 178. OM trayItanavE namaH
 179. OM jyOtiSE namaH
 180. OM maNDalalAGgUlAya namaH
 181. OM hRdayAlAtanizcalAya namaH
 182. OM hRtpadmakarNikAzAlinE namaH
 183. OM viyatkElisarOvarAya namaH
 184. OM sadbhaktadhyAnanigaDAya namaH
 185. OM pUjAvArinivAritAya namaH
 186. OM pratApinE namaH
 187. OM kazyapasutAya namaH
 188. OM gaNapAya namaH
 189. OM viSTapinE namaH
 190. OM balinE namaH
 191. OM yazasvinE namaH
 192. OM dhArmikAya namaH
 193. OM svOjasE namaH
 194. OM prathamAya namaH
 195. OM pramathEzvarAya namaH
 196. OM cintAmaNayE namaH
 197. OM dIpapatayE namaH
 198. OM kalpadrumavanAlayAya namaH
 199. OM ratnamaNDapamadhyasthAya namaH
 200. OM ratnasiMhAsanAzrayAya namaH
 201. OM tIvrAzirasE namaH
 202. OM dhRtapadAya namaH
 203. OM jvalinImaulilAlitAya namaH
 204. OM nandAnanditapIThazriyE namaH
 205. OM bhOgadAya namaH
 206. OM bhUSitAsanAya namaH
 207. OM sakAmadAyinIpIThAya namaH
 208. OM sphuradugrAsanAzrayAya namaH
 209. OM tEjOvatIzirOratnAya namaH
 210. OM satyAnityAvataMsitAya namaH
 211. OM savighnanAzinIpIThAya namaH
 212. OM sarvazaktyambujAzrayAya namaH
 213. OM lipipadmAsanAdhArAya namaH
 214. OM vahnidhAmnE namaH
 215. OM trayAzrayAya namaH
 216. OM unnataprapadAgUDhagulphasaMvRtapArSNikAya namaH
 217. OM pInajaGghAya namaH
 218. OM zliSTajAnavE namaH
 219. OM sthUlOravE namaH
 220. OM prOnnamatkaTayE namaH
 221. OM nimnanAbhayE namaH
 222. OM sthUlakukSayE namaH
 223. OM pInavakSasE namaH
 224. OM bRhadbhujAya namaH
 225. OM pInaskandhAya namaH
 226. OM kambukaNThAya namaH
 227. OM lambOSThAya namaH
 228. OM lambanAsikAya namaH
 229. OM bhagnavAmaradAya namaH
 230. OM tuGgasavyadantAya namaH
 231. OM mahAhanavE namaH
 232. OM hrasvanEtratrayAya namaH
 233. OM zUrpakarNAya namaH
 234. OM niviDamastakAya namaH
 235. OM stabakAkArakumbhAgrAya namaH
 236. OM ratnamaulayE namaH
 237. OM niraGkuzAya namaH
 238. OM sarpahArakaTIsUtrAya namaH
 239. OM sarpayajJOpavItavatE namaH
 240. OM sarpakOTIrakaTakAya namaH
 241. OM sarpagraivEyakAGgadAya namaH
 242. OM sarpakakSyOdarAbandhAya namaH
 243. OM sarparAjOttarIyakAya namaH
 244. OM raktAya namaH
 245. OM raktAmbaradharAya namaH
 246. OM raktamAlyavibhUSaNAya namaH
 247. OM raktEkSaNAya namaH
 248. OM raktakarAya namaH
 249. OM raktatAlvOSThapallavAya namaH
 250. OM zvEtAya namaH
 251. OM zvEtAmbaradharAya namaH
 252. OM zvEtamAlyavibhUSaNAya namaH
 253. OM zvEtAtapatrarucirAya namaH
 254. OM zvEtacAmaravIjitAya namaH
 255. OM sarvAvayavasampUrNAya namaH
 256. OM sarvalakSaNalakSitAya namaH
 257. OM sarvAbharaNazObhADhyAya namaH
 258. OM sarvazObhAsamanvitAya namaH
 259. OM sarvamaGgalamAGgalyAya namaH
 260. OM sarvakAraNakAraNAya namaH
 261. OM sarvadaikakarAya namaH
 262. OM zArGgiNE namaH
 263. OM bIjApUragadAdharAya namaH
 264. OM ikSucApadharAya namaH
 265. OM zUlinE namaH
 266. OM cakrapANayE namaH
 267. OM sarOjabhRtE namaH
 268. OM pAzinE namaH
 269. OM dhRtOtpalAya namaH
 270. OM zAlimaJjarIbhRtE namaH
 271. OM svadantabhRtE namaH
 272. OM kalpavallIdharAya namaH
 273. OM vizvAbhayadaikakarAya namaH
 274. OM vazinE namaH
 275. OM akSamAlAdharAya namaH
 276. OM jJAnamudrAvatE namaH
 277. OM mudgarAyudhAya namaH
 278. OM pUrNapAtriNE namaH
 279. OM kambudharAya namaH
 280. OM vidhUtAlisamUhakAya namaH
 281. OM mAtuluGgadharAya namaH
 282. OM cUtakalikAbhRtE namaH
 283. OM kuThAravatE namaH
 284. OM puSkarasthAya namaH
 285. OM svarNaghaTIpUrNaratnAbhivarSakAya namaH
 286. OM bhAratIsundarInAthAya namaH
 287. OM vinAyakaratipriyAya namaH
 288. OM mahAlakSmIpriyatamAya namaH
 289. OM siddhalakSmImanOramAya namaH
 290. OM ramAramEzapUrvAGgAya namaH
 291. OM dakSiNOmAmahEzvarAya namaH
 292. OM mahIvarAhavAmAGgAya namaH
 293. OM ratikandarpapazcimAya namaH
 294. OM AmOdamOdajananAya namaH
 295. OM sapramOdAya namaH
 296. OM pramOdanAya namaH
 297. OM sAmaidhitrE namaH
 298. OM samiddhazriyE namaH
 299. OM RddhisiddhipravartakAya namaH
 300. OM dattasaumukhyasumukhAya namaH
 301. OM kAntikandalitAzrayAya namaH
 302. OM madanAvatyAzritAGghrayE namaH
 303. OM kRtadaurmukhyadurmukhAya namaH
 304. OM vighnasampallavOpaghnAya namaH
 305. OM sEvOnnidramadadravAya namaH
 306. OM vighnakRnnighnacaraNAya namaH
 307. OM drAviNIzaktisatkRtAya namaH
 308. OM tIvrAprasannanayanAya namaH
 309. OM jvAlinIpAlitaikadRzE namaH
 310. OM mOhinImOhanAya namaH
 311. OM bhOgadAyinIkAntimaNDitAya namaH
 312. OM kAminIkAntavaktrazriyE namaH
 313. OM adhiSThitavasundharAya namaH
 314. OM vasundharAmadOnnaddhAya namaH
 315. OM mahAzaGkhanidhayE namaH
 316. OM prabhavE namaH
 317. OM namadvasumatImaulayE namaH
 318. OM mahApadmanidhiprabhavE namaH
 319. OM sarvasadguNasaMsEvyAya namaH
 320. OM zOciSkEzahRdAzrayAya namaH
 321. OM IzAnamUrdhnE namaH
 322. OM dEvEndrazikhAya namaH
 323. OM pavananandanAya namaH
 324. OM agrapratyagranayanAya namaH
 325. OM divyAstrANAM prayOgavidE namaH
 326. OM airAvatAdisarvAzAvAraNAvaraNapriyAya namaH
 327. OM vajrAdyastraparIvArAya namaH
 328. OM gaNacaNDasamAzrayAya namaH
 329. OM jayAjayaparIvArAya namaH
 330. OM vijayAvijayAvahAya namaH
 331. OM ajitAjitapAdAbjAya namaH
 332. OM nityAnityAvataMsitAya namaH
 333. OM vilAsinIkRtOllAsAya namaH
 334. OM zauNDisaundaryamaNDitAya namaH
 335. OM anantAnantasukhadAya namaH
 336. OM sumaGgalasumaGgalAya namaH
 337. OM icchAzaktijJAnazaktikriyAzaktiniSEvitAya namaH
 338. OM subhagAsaMzritapadAya namaH
 339. OM lalitAlalitAzrayAya namaH
 340. OM kAminIkAmanAya namaH
 341. OM kAmAya namaH
 342. OM mAninIkElilAlitAya namaH
 343. OM sarasvatyAzrayAya namaH
 344. OM gaurInandanAya namaH
 345. OM zrInikEtanAya namaH
 346. OM guruguptapadAya namaH
 347. OM vAcA siddhAya namaH
 348. OM vAgIzvarEzvarAya namaH
 349. OM nalinIkAmukAya namaH
 350. OM vAmArAmAya namaH
 351. OM jyESThAmanOramAya namaH
 352. OM raudrImudritapAdAbjAya namaH
 353. OM humbIjAya namaH
 354. OM tuGgazaktikAya namaH
 355. OM vizvAdijananatrANAya namaH
 356. OM svAhAzaktayE namaH
 357. OM sakIlakAya namaH
 358. OM amRtAbdhikRtAvAsAya namaH
 359. OM madaghUrNitalOcanAya namaH
 360. OM ucchiSTagaNAya namaH
 361. OM ucchiSTagaNEzAya namaH
 362. OM gaNanAyakAya namaH
 363. OM sArvakAlikasaMsiddhayE namaH
 364. OM nityazaivAya namaH
 365. OM digambarAya namaH
 366. OM anapAyAya namaH
 367. OM anantadRSTayE namaH
 368. OM apramEyAya namaH
 369. OM ajarAmarAya namaH
 370. OM anAvilAya namaH
 371. OM apratirathAya namaH
 372. OM acyutAya namaH
 373. OM amRtAya namaH
 374. OM akSarAya namaH
 375. OM apratarkyAya namaH
 376. OM akSayAya namaH
 377. OM ajayyAya namaH
 378. OM anAdhArAya namaH
 379. OM anAmayAya namaH
 380. OM amOghasiddhayE namaH
 381. OM advaitAya namaH
 382. OM aghOrAya namaH
 383. OM apramitAnanAya namaH
 384. OM anAkArAya namaH
 385. OM adhibhUmyagnibalaghnAya namaH
 386. OM avyaktalakSaNAya namaH
 387. OM AdhArapIThAya namaH
 388. OM AdhArAya namaH
 389. OM AdhArAdhEyavarjitAya namaH
 390. OM AkhukEtanAya namaH
 391. OM AzApUrakAya namaH
 392. OM AkhumahArathAya namaH
 393. OM ikSusAgaramadhyasthAya namaH
 394. OM ikSubhakSaNalAlasAya namaH
 395. OM ikSucApAtirEkazriyE namaH
 396. OM ikSucApaniSEvitAya namaH
 397. OM indragOpasamAnazriyE namaH
 398. OM indranIlasamadyutayE namaH
 399. OM indIvaradalazyAmAya namaH
 400. OM indumaNDalanirmalAya namaH
 401. OM indrapriyAya namaH
 402. OM iDAbhAgAya namaH
 403. OM iDAdhAmEndirApriyAya namaH
 404. OM ikSvAkuvighnavidhvaMsinE namaH
 405. OM itikartavyatEpsitAya namaH
 406. OM IzAnamauLayE namaH
 407. OM IzAnAya namaH
 408. OM IzAnasutAya namaH
 409. OM ItighnE namaH
 410. OM ISaNAtrayakalpAntAya namaH
 411. OM IhAmAtravivarjitAya namaH
 412. OM upEndrAya namaH
 413. OM uDubhRnmauliruNDErakabalipriyAya namaH
 414. OM unnatAnanAya namaH
 415. OM uttuGgAya namaH
 416. OM udAratridazAgraNyE namaH
 417. OM UrjasvatE namaH
 418. OM USmalamadAya namaH
 419. OM UhApOhadurAsadAya namaH
 420. OM RgyajuHsAmasambhUtayE namaH
 421. OM RddhisiddhipravartakAya namaH
 422. OM RjucittaikasulabhAya namaH
 423. OM RNatrayavimOcakAya namaH
 424. OM svabhaktAnAM luptavighnAya namaH
 425. OM suradviSAM luptazaktayE namaH
 426. OM vimukhArcAnAM luptazriyE namaH
 427. OM lUtAvisphOTanAzanAya namaH
 428. OM EkArapIThamadhyasthAya namaH
 429. OM EkapAdakRtAsanAya namaH
 430. OM EjitAkhiladaityazriyE namaH
 431. OM EjitAkhilasaMzrayAya namaH
 432. OM aizvaryanidhayE namaH
 433. OM aizvaryAya namaH
 434. OM aihikAmuSmikapradAya namaH
 435. OM airammadasamOnmESAya namaH
 436. OM airAvatanibhAnanAya namaH
 437. OM OGkAravAcyAya namaH
 438. OM OGkArAya namaH
 439. OM OjasvatE namaH
 440. OM OSadhipatayE namaH
 441. OM audAryanidhayE namaH
 442. OM auddhatyadhuryAya namaH
 443. OM aunnatyaniHsvanAya namaH
 444. OM suranAgAnAm aGkuzAya namaH
 445. OM suravidviSAm aGkuzAya namaH
 446. OM asamastavisargANAM padESu parikIrtitAya namaH
 447. OM kamaNDaludharAya namaH
 448. OM kalpAya namaH
 449. OM kapardinE namaH
 450. OM kalabhAnanAya namaH
 451. OM karmasAkSiNE namaH
 452. OM karmakartrE namaH
 453. OM karmAkarmaphalapradAya namaH
 454. OM kadambagOlakAkArAya namaH
 455. OM kUzmANDagaNanAyakAya namaH
 456. OM kAruNyadEhAya namaH
 457. OM kapilAya namaH
 458. OM kathakAya namaH
 459. OM kaTisUtrabhRtE namaH
 460. OM kharvAya namaH
 461. OM khaDgapriyAya namaH
 462. OM khaDgakhAtAntaHsthAya namaH
 463. OM khanirmalAya namaH
 464. OM khalvATazrRGganilayAya namaH
 465. OM khaTvAGginE namaH
 466. OM khandurAsadAya namaH
 467. OM guNADhyAya namaH
 468. OM gahanAya namaH
 469. OM gasthAya namaH
 470. OM gadyapadyasudhArNavAya namaH
 471. OM gadyagAnapriyAya namaH
 472. OM garjAya namaH
 473. OM gItagIrvANapUrvajAya namaH
 474. OM guhyAcAraratAya namaH
 475. OM guhyAya namaH
 476. OM guhyAgamanirUpitAya namaH
 477. OM guhAzayAya namaH
 478. OM guhAbdhisthAya namaH
 479. OM gurugamyAya namaH
 480. OM gurOrguravE namaH
 481. OM ghaNTAghargharikAmAlinE namaH
 482. OM ghaTakumbhAya namaH
 483. OM ghaTOdarAya namaH
 484. OM caNDAya namaH
 485. OM caNDEzvarasuhRdE namaH
 486. OM caNDEzAya namaH
 487. OM caNDavikramAya namaH
 488. OM carAcarapatayE namaH
 489. OM cintAmaNayE namaH
 490. OM carvaNalAlasAya namaH
 491. OM chandasE namaH
 492. OM chandOvapuSE namaH
 493. OM chandOdurlakSyAya namaH
 494. OM chandavigrahAya namaH
 495. OM jagadyOnayE namaH
 496. OM jagatsAkSiNE namaH
 497. OM jagadIzAya namaH
 498. OM jaganmayAya namaH
 499. OM japAya namaH
 500. OM japaparAya namaH
 501. OM japyAya namaH
 502. OM jihvAsiMhAsanaprabhavE namaH
 503. OM jhalajjhallOllasaddAnajhaGkAribhramarAkulAya namaH
 504. OM TaGkArasphArasaMrAvAya namaH
 505. OM TaGkArimaNinUpurAya namaH
 506. OM ThadvayinE namaH
 507. OM pallavAntaHsthAya namaH
 508. OM sarvamantraikasiddhidAya namaH
 509. OM DiNDimuNDAya namaH
 510. OM DAkinIzAya namaH
 511. OM DAmarAya namaH
 512. OM DiNDimapriyAya namaH
 513. OM DhakkAninAdamuditAya namaH
 514. OM DhaukAya namaH
 515. OM DhuNDhivinAyakAya namaH
 516. OM tattvAnAM paramatattvAya namaH
 517. OM tattvampadanirUpitAya namaH
 518. OM tArakAntarasaMsthAnAya namaH
 519. OM tArakAya namaH
 520. OM tArakAntakAya namaH
 521. OM sthANavE namaH
 522. OM sthANupriyAya namaH
 523. OM sthAtrE namaH
 524. OM sthAvarAya jaGgamAya jagatE namaH
 525. OM dakSayajJapramathanAya namaH
 526. OM dAtrE namaH
 527. OM dAnavamOhanAya namaH
 528. OM dayAvatE namaH
 529. OM divyavibhavAya namaH
 530. OM daNDabhRtE namaH
 531. OM daNDanAyakAya namaH
 532. OM dantaprabhinnAbhramAlAya namaH
 533. OM daityavAraNadAraNAya namaH
 534. OM daMSTrAlagnadvipaghaTAya namaH
 535. OM dEvArthanRgajAkRtayE namaH
 536. OM dhanadhAnyapatayE namaH
 537. OM dhanyAya namaH
 538. OM dhanadAya namaH
 539. OM dharaNIdharAya namaH
 540. OM dhyAnaikaprakaTAya namaH
 541. OM dhyEyAya namaH
 542. OM dhyAnAya namaH
 543. OM dhyAnaparAyaNAya namaH
 544. OM nandyAya namaH
 545. OM nandipriyAya namaH
 546. OM nAdAya namaH
 547. OM nAdamadhyapratiSThitAya namaH
 548. OM niSkalAya namaH
 549. OM nirmamAya namaH
 550. OM nityAya namaH
 551. OM nityAnityAya namaH
 552. OM nirAmayAya namaH
 553. OM parasmai vyOmnE namaH
 554. OM parasmai dhAmnE namaH
 555. OM paramAtmanE namaH
 556. OM parasmai padAya namaH
 557. OM parAtparasmai namaH
 558. OM pazupatayE namaH
 559. OM pazupAzavimOcakAya namaH
 560. OM pUrNAnandAya namaH
 561. OM parAnandAya namaH
 562. OM purANapuruSOttamAya namaH
 563. OM padmaprasannanayanAya namaH
 564. OM praNatAjJAnamOcanAya namaH
 565. OM pramANapratyayAtItAya namaH
 566. OM praNatArtinivAraNAya namaH
 567. OM phalahastAya namaH
 568. OM phaNipatayE namaH
 569. OM phEtkArAya namaH
 570. OM phaNitapriyAya namaH
 571. OM bANArcitAGghriyugalAya namaH
 572. OM bAlakElikutUhalinE namaH
 573. OM brahmaNE namaH
 574. OM brahmArcitapadAya namaH
 575. OM brahmacAriNE namaH
 576. OM bRhaspatayE namaH
 577. OM bRhattamAya namaH
 578. OM brahmaparAya namaH
 579. OM brahmaNyAya namaH
 580. OM brahmavitpriyAya namaH
 581. OM bRhannAdAgryacItkArAya namaH
 582. OM brahmANDAvalimEkhalAya namaH
 583. OM bhrUkSEpadattalakSmIkAya namaH
 584. OM bhargAya namaH
 585. OM bhadrAya namaH
 586. OM bhayApahAya namaH
 587. OM bhagavatE namaH
 588. OM bhaktisulabhAya namaH
 589. OM bhUtidAya namaH
 590. OM bhUtibhUSaNAya namaH
 591. OM bhavyAya namaH
 592. OM bhUtAlayAya namaH
 593. OM bhOgadAtrE namaH
 594. OM bhrUmadhyagOcarAya namaH
 595. OM mantrAya namaH
 596. OM mantrapatayE namaH
 597. OM mantriNE namaH
 598. OM madamattamAya namaH
 599. OM manOramAya namaH
 600. OM mEkhalAvatE namaH
 601. OM mandagatayE namaH
 602. OM matimatE namaH
 603. OM kamalEkSaNAya namaH
 604. OM mahAbalAya namaH
 605. OM mahAvIrAya namaH
 606. OM mahAprANAya namaH
 607. OM mahAmanasE namaH
 608. OM yajJAya namaH
 609. OM yajJapatayE namaH
 610. OM yajJagOptrE namaH
 611. OM yajJaphalapradAya namaH
 612. OM yazaskarAya namaH
 613. OM yOgagamyAya namaH
 614. OM yAjJikAya namaH
 615. OM yAjakapriyAya namaH
 616. OM rasAya namaH
 617. OM rasapriyAya namaH
 618. OM rasyAya namaH
 619. OM raJjakAya namaH
 620. OM rAvaNArcitAya namaH
 621. OM rakSOrakSAkarAya namaH
 622. OM ratnagarbhAya namaH
 623. OM rAjyasukhapradAya namaH
 624. OM lakSyAlakSapradAya namaH
 625. OM lakSyAya namaH
 626. OM layasthAya namaH
 627. OM laDDukapriyAya namaH
 628. OM lAnapriyAya namaH
 629. OM lAsyapadAya namaH
 630. OM lAbhakRtE namaH
 631. OM lOkavizrutAya namaH
 632. OM varENyAya namaH
 633. OM vahnivadanAya namaH
 634. OM vandyAya namaH
 635. OM vEdAntagOcarAya namaH
 636. OM vikartrE namaH
 637. OM vizvatazcakSuSE namaH
 638. OM vidhAtrE namaH
 639. OM vizvatOmukhAya namaH
 640. OM vAmadEvAya namaH
 641. OM vizvanEtrE namaH
 642. OM vajriNE namaH
 643. OM vajranivAraNAya namaH
 644. OM vizvabandhanaviSkambhAdhArAya namaH
 645. OM vizvEzvaraprabhavE namaH
 646. OM zabdabrahmaNE namaH
 647. OM zamaprApyAya namaH
 648. OM zambhuzaktigaNEzvarAya namaH
 649. OM zAstrE namaH
 650. OM zikhAgranilayAya namaH
 651. OM zaraNyAya namaH
 652. OM zikharIzvarAya namaH
 653. OM SaDRtukusumastragviNE namaH
 654. OM SaDAdhArAya namaH
 655. OM SaDakSarAya namaH
 656. OM saMsAravaidyAya namaH
 657. OM sarvajJAya namaH
 658. OM sarvabhESajabhESajAya namaH
 659. OM sRSTisthitilayakrIDAya namaH
 660. OM surakuJjarabhEdanAya namaH
 661. OM sindUritamahAkumbhAya namaH
 662. OM sadasadvyaktidAyakAya namaH
 663. OM sAkSiNE namaH
 664. OM samudramathanAya namaH
 665. OM svasaMvEdyAya namaH
 666. OM svadakSiNAya namaH
 667. OM svatantrAya namaH
 668. OM satyasaGkalpAya namaH
 669. OM sAmagAnaratAya namaH
 670. OM sukhinE namaH
 671. OM haMsAya namaH
 672. OM hastipizAcIzAya namaH
 673. OM havanAya namaH
 674. OM havyakavyabhujE namaH
 675. OM havyAya namaH
 676. OM hutapriyAya namaH
 677. OM harSAya namaH
 678. OM hRllEkhAmantramadhyagAya namaH
 679. OM kSEtrAdhipAya namaH
 680. OM kSamAbhartrE namaH
 681. OM kSamAparaparAyaNAya namaH
 682. OM kSiprakSEmakarAya namaH
 683. OM kSEmAnandAya namaH
 684. OM kSONIsuradrumAya namaH
 685. OM dharmapradAya namaH
 686. OM arthadAya namaH
 687. OM kAmadAtrE namaH
 688. OM saubhAgyavardhanAya namaH
 689. OM vidyApradAya namaH
 690. OM vibhavadAya namaH
 691. OM bhuktimuktiphalapradAya namaH
 692. OM AbhirUpyakarAya namaH
 693. OM vIrAya namaH
 694. OM zrIpradAya namaH
 695. OM vijayapradAya namaH
 696. OM sarvavazyakarAya namaH
 697. OM garbhadOSaghnE namaH
 698. OM putrapautradAya namaH
 699. OM mEdhAdAya namaH
 700. OM kIrtidAya namaH
 701. OM zOkahAriNE namaH
 702. OM daurbhAgyanAzanAya namaH
 703. OM zrIzOkahAriNE namaH
 704. OM daurbhAgyanAzanAya namaH
 705. OM sarvazaktibhRtE namaH
 706. OM prativAdimukhastambhAya namaH
 707. OM hRSTacittaprasAdanAya namaH
 708. OM parAbhicArazamanAya namaH
 709. OM duHkhabhaJjanakArakAya namaH
 710. OM lavAya namaH
 711. OM truTayE namaH
 712. OM kalAyai namaH
 713. OM kASThAyai namaH
 714. OM nimESAya namaH
 715. OM tatparAya namaH
 716. OM kSaNAya namaH
 717. OM ghaTyai namaH
 718. OM muhUrtAya namaH
 719. OM praharAya namaH
 720. OM divAnaktAya namaH
 721. OM aharnizAya namaH
 722. OM pakSAya namaH
 723. OM mAsAya namaH
 724. OM ayanAya namaH
 725. OM varSAya namaH
 726. OM yugAya namaH
 727. OM kalpAya namaH
 728. OM mahAlayAya namaH
 729. OM rAzayE namaH
 730. OM tArAyai namaH
 731. OM tithayE namaH
 732. OM yOgAya namaH
 733. OM vArAya namaH
 734. OM karaNAya namaH
 735. OM aMzakAya namaH
 736. OM lagnAya namaH
 737. OM hOrAyai namaH
 738. OM kAlacakrAya namaH
 739. OM mEravE namaH
 740. OM saptaRSibhyO namaH
 741. OM dhruvAya namaH
 742. OM rAhavE namaH
 743. OM mandAya namaH
 744. OM kavayE namaH
 745. OM jIvAya namaH
 746. OM budhAya namaH
 747. OM bhaumAya namaH
 748. OM zazinE namaH
 749. OM ravayE namaH
 750. OM kAlAya namaH
 751. OM sRSTisthitayE namaH
 752. OM vizvasmai namaH
 753. OM sthAvarAya namaH
 754. OM jaGgamAya namaH
 755. OM jagatE namaH
 756. OM bhuvE namaH
 757. OM adbhyO namaH
 758. OM agnayE namaH
 759. OM marudbhyO namaH
 760. OM vyOmnE namaH
 761. OM ahaGkRtayE namaH
 762. OM prakRtayE namaH
 763. OM puMsE namaH
 764. OM brahmaNE namaH
 765. OM viSNavE namaH
 766. OM zivAya namaH
 767. OM rudrAya namaH
 768. OM IzAya namaH
 769. OM zaktayE namaH
 770. OM sadAzivAya namaH
 771. OM tridazEbhyO namaH
 772. OM pitRbhyO namaH
 773. OM siddhEbhyO namaH
 774. OM yakSEbhyO namaH
 775. OM rakSObhyO namaH
 776. OM kinnarEbhyO namaH
 777. OM sAdhyEbhyO namaH
 778. OM vidyAdharEbhyO namaH
 779. OM bhUtEbhyO namaH
 780. OM manuSyEbhyO namaH
 781. OM pazubhyO namaH
 782. OM khagEbhyO namaH
 783. OM samudrEbhyO namaH
 784. OM saridbhyO namaH
 785. OM zailEbhyO namaH
 786. OM bhUtabhavyabhavOdbhavAya namaH
 787. OM sAGkhyAya namaH
 788. OM pAtaJjalayOgAya namaH
 789. OM purANEbhyO namaH
 790. OM zrutayE namaH
 791. OM smRtayE namaH
 792. OM vEdAGgEbhyO namaH
 793. OM sadAcArAya namaH
 794. OM mImAMsAyai namaH
 795. OM nyAyavistarAya namaH
 796. OM AyurvEdAya namaH
 797. OM dhanurvEdAya namaH
 798. OM gAndharvAya namaH
 799. OM kAvyanATakAya namaH
 800. OM vaikhAnasAya namaH
 801. OM bhAgavatAya namaH
 802. OM sAtvatAya namaH
 803. OM pAJcarAtrakAya namaH
 804. OM zaivAya namaH
 805. OM pAzupatAya namaH
 806. OM kAlamukhAya namaH
 807. OM bhairavazAsanAya namaH
 808. OM zAktAya namaH
 809. OM vainAyakAya namaH
 810. OM saurAya namaH
 811. OM jainAya namaH
 812. OM ArhatasaMhitAyai namaH
 813. OM satE namaH
 814. OM asatE namaH
 815. OM vyaktAya namaH
 816. OM avyaktAya namaH
 817. OM sacEtanAya namaH
 818. OM acEtanAya namaH
 819. OM bandhAya namaH
 820. OM mOkSAya namaH
 821. OM sukhAya namaH
 822. OM bhOgAya namaH
 823. OM yOgAya namaH
 824. OM satyAya namaH
 825. OM aNavE namaH
 826. OM mahatE namaH
 827. OM svasti-huM-phaT-svadhA-svAhA-zrauSaD-vauSaD-vaSaN-namaH rupAya namaH
 828. OM jJAnavijJAnAya namaH
 829. OM AnandAya namaH
 830. OM bOdhAya namaH
 831. OM saMvidE namaH
 832. OM zamAya namaH
 833. OM yamAya namaH
 834. OM Ekasmai namaH
 835. OM EkAkSarAdhArAya namaH
 836. OM EkAkSaraparAyaNAya namaH
 837. OM EkAgradhiyE namaH
 838. OM EkavIrAya namaH
 839. OM EkAnEkasvarUpadhRSE namaH
 840. OM dvirUpAya namaH
 841. OM dvibhujAya namaH
 842. OM dvyakSAya namaH
 843. OM dviradAya namaH
 844. OM dvIparakSakAya namaH
 845. OM dvaimAturAya namaH
 846. OM dvivadanAya namaH
 847. OM dvandvAtItAya namaH
 848. OM dvayAtigAya namaH
 849. OM tridhAmnE namaH
 850. OM trikarAya namaH
 851. OM trEtrE namaH
 852. OM trivargaphaladAyakAya namaH
 853. OM triguNAtmanE namaH
 854. OM trilOkAdayE namaH
 855. OM trizaktIzAya namaH
 856. OM trilOcanAya namaH
 857. OM caturbAhavE namaH
 858. OM caturdantAya namaH
 859. OM caturAtmanE namaH
 860. OM caturmukhAya namaH
 861. OM caturvidhOpAyamayAya namaH %OM caturvidhaphalapradAya namaH %OM caturAnanasamprItAya namaH
 862. OM caturvarNAzramAzrayAya namaH
 863. OM caturvidhavacOvRttiparivRttipravartakAya namaH
 864. OM caturthIpUjanaprItAya namaH
 865. OM caturthItithisambhavAya namaH
 866. OM paJcAkSarAtmanE namaH
 867. OM paJcAtmanE namaH
 868. OM paJcAsyAya namaH
 869. OM paJcakRtyakRtE namaH
 870. OM paJcAdhArAya namaH
 871. OM paJcavarNAya namaH
 872. OM paJcAkSaraparAyaNAya namaH
 873. OM paJcatAlAya namaH
 874. OM paJcakarAya namaH
 875. OM paJcapraNavabhAvitAya namaH
 876. OM paJcabrahmamayasphUrtayE namaH
 877. OM paJcAvAraNavAritAya namaH
 878. OM paJcabhakSyapriyAya namaH
 879. OM paJcabANAya namaH
 880. OM paJcazivAtmakAya namaH
 881. OM SaTkONapIThAya namaH
 882. OM SaTcakradhAmnE namaH
 883. OM SaDgranthibhEdakAya namaH
 884. OM SaDadhvadhvAntavidhvaMsinE namaH
 885. OM SaDaGgulamahAhradAya namaH
 886. OM SaNmukhAya namaH
 887. OM SaNmukhabhrAtrE namaH
 888. OM SaTchaktiparivAritAya namaH
 889. OM SaDvairivargavidhvaMsinE namaH
 890. OM SaDUrmibhayabhaJjanAya namaH
 891. OM SaTtarkadUrAya namaH
 892. OM SaTkarmaniratAya namaH
 893. OM SaDrasAzrayAya namaH
 894. OM saptapAtAlacaraNAya namaH
 895. OM saptadvIpOrumaNDalAya namaH
 896. OM saptasvarlOkamukuTAya namaH
 897. OM saptasaptivarapradAya namaH
 898. OM saptAGgarAjyasukhadAya namaH
 899. OM saptarSigaNamaNDitAya namaH
 900. OM saptacchandOnidhayE namaH
 901. OM saptahOtrE namaH
 902. OM saptasvarAzrayAya namaH
 903. OM saptAbdhikElikAsArAya namaH
 904. OM saptamAtRniSEvitAya namaH
 905. OM saptacchandOmOdamadAya namaH
 906. OM saptacchandasE namaH
 907. OM makhapriyAya namaH
 908. OM aSTamUrtayE namaH
 909. OM dhyEyamUrtayE namaH
 910. OM aSTaprakRtikAraNAya namaH
 911. OM aSTAGgayOgaphalabhuvE namaH
 912. OM aSTapatrAmbujAsanAya namaH
 913. OM aSTazaktisamRddhizriyE namaH
 914. OM aSTaizvaryapradAyakAya namaH
 915. OM aSTapIThOpapIThazriyE namaH
 916. OM aSTamAtRsamAvRtAya namaH
 917. OM aSTabhairavasEvyAya namaH
 918. OM aSTavasuvandyAya namaH
 919. OM aSTamUrtibhRtE namaH
 920. OM aSTacakrasphuranmUrtayE namaH
 921. OM aSTadravyahaviHpriyAya namaH
 922. OM navanAgAsanAdhyAsinE namaH
 923. OM navavidhyanuzAsitrE namaH
 924. OM navadvArapurAdhArAya namaH
 925. OM navadvAranikEtanAya namaH
 926. OM naranArAyaNastutyAya namaH
 927. OM navadurgAniSEvitAya namaH
 928. OM navanAthamahAnAthAya namaH
 929. OM navanAgavibhUSaNAya namaH
 930. OM navaratnavicitrAGgAya namaH
 931. OM navazaktizirOdhRtAya namaH
 932. OM dazAtmakAya namaH
 933. OM dazabhujAya namaH
 934. OM dazadikpativanditAya namaH
 935. OM dazAdhyAyAya namaH
 936. OM dazaprANAya namaH
 937. OM dazEndriyaniyAmakAya namaH
 938. OM dazAkSaramahAmantrAya namaH
 939. OM dazAzAvyAdhivigrahAya namaH
 940. OM EkAdazAdibhirrudraiH saMstutAya namaH
 941. OM EkAdazAkSarAya namaH
 942. OM dvAdazOddaNDadOrdaNDAya namaH
 943. OM dvAdazAntanikEtanAya namaH
 944. OM trayOdazabhidE namaH
 945. OM AbhinnavizvEdEvAdhidaivatAya namaH
 946. OM caturdazEndraprabhavAya namaH
 947. OM caturdazamanuprabhavE namaH
 948. OM caturdazAdividyADhyAya namaH
 949. OM caturdazajagatprabhavE namaH
 950. OM sAmapaJcadazAya namaH
 951. OM paJcadazIzItAMzunirmalAya namaH
 952. OM SODazAdhAranilayAya namaH
 953. OM SODazasvaramAtRkAya namaH
 954. OM SODazAntapadAvAsAya namaH
 955. OM SODazEndukalAtmakAya namaH
 956. OM kalAsaptadazinE namaH
 957. OM saptadazAya namaH
 958. OM saptadazAkSarAya namaH
 959. OM aSTAdazadvIpapatayE namaH
 960. OM aSTAdazapurANakRtE namaH
 961. OM aSTAdazauSadhIsRSTayE namaH
 962. OM aSTAdazavidhismRtAya namaH
 963. OM aSTAdazalipivyaSTisamaSTijJAnakOvidAya namaH
 964. OM EkaviMzAya namaH
 965. OM puMsE namaH
 966. OM EkaviMzatyaGgulipallavAya namaH
 967. OM caturviMzatitattvAtmanE namaH
 968. OM paJcaviMzAkhyapUruSAya namaH
 969. OM saptaviMzatitArEzAya namaH
 970. OM saptaviMzatiyOgakRtE namaH
 971. OM dvAtriMzadbhairavAdhIzAya namaH
 972. OM catustriMzanmahAhradAya namaH
 973. OM SaTtriMzattattvasambhUtayE namaH
 974. OM aSTatriMzatkalAtanavE namaH
 975. OM namadEkOnapaJcAzanmarudvarganirargalAya namaH
 976. OM paJcAzadakSarazrENayE namaH
 977. OM paJcAzadrudravigrahAya namaH
 978. OM paJcAzadviSNuzaktIzAya namaH
 979. OM paJcAzanmAtRkAlayAya namaH
 980. OM dvipaJcAzadvapuzrENinE namaH
 981. OM triSaSTyakSarasaMzrayAya namaH
 982. OM catuSSaSTyarNanirNEtrE namaH
 983. OM catuSSaSTikalAnidhayE namaH
 984. OM catuSSaSTimahAsiddhayOginIvRndavanditAya namaH
 985. OM aSTaSaSTimahAtIrthakSEtrabhairavabhAvanAya namaH
 986. OM caturNavatimantrAtmanE namaH
 987. OM SaNNavatyadhikaprabhavE namaH
 988. OM zatAnandAya namaH
 989. OM zatadhRtayE namaH
 990. OM zatapatrAyatEkSaNAya namaH
 991. OM zatAnIkAya namaH
 992. OM zatamakhAya namaH
 993. OM zatadhAravarAyudhAya namaH
 994. OM sahasrapatranilayAya namaH
 995. OM sahasraphaNabhUSaNAya namaH
 996. OM sahasrazIrSNE namaH
 997. OM puruSAya namaH
 998. OM sahasrAkSAya namaH
 999. OM sahasrapadE namaH
 1000. OM sahasranAmasaMstutyAya namaH
 1001. OM sahasrAkSabalApahAya namaH
 1002. OM dazasAhasraphaNibhRtphaNirAjakRtAsanAya namaH
 1003. OM aSTAzItisahasraughamaharSistOtrayantritAya namaH
 1004. OM lakSAdhIzapriyAdhArAya namaH
 1005. OM lakSAdhIzamanOmayAya namaH
 1006. OM caturlakSajapaprItAya namaH
 1007. OM caturlakSaprakAzitAya namaH
 1008. OM caturazItilakSANAM jIvAnAM dEhasaMsthitAya namaH
 1009. OM kOTisUryapratIkAzAya namaH
 1010. OM kOTicandrAMzunirmalAya namaH
 1011. OM zivAbhavAdhyuSTakOTivinAyakadhurandharAya namaH
 1012. OM saptakOTimahAmantramantritAvayavadyutayE namaH
 1013. OM trayastriMzatkOTisurazrENIpraNatapAdukAya namaH
 1014. OM anantadEvatAsEvyAya namaH
 1015. OM anantazubhadAyakAya namaH
 1016. OM anantanAmnE namaH
 1017. OM anantazriyE namaH
 1018. OM anantAnantasaukhyadAya namaH


||iti zrI zAktapramOdAntargatagaNEzatantrAduddhRtA zrI vakratuNDa-mahAgaNapati-sahasranAmAvaLiH sampUrNA||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox