From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

vandE mAtaram

sujalAM suphalAM malayajazItalAm
zasyazyAmalAM mAtaram|
zubhra-jyOtsnAm pulakita-yAminIm
phulla-kusumita-drumadalazObhinIm|
suhAsinIM sumadhurabhASiNIm
sukhadAM varadAM mAtaram||
saptakOTi kaNTha-kalakala-ninAda-karAlE
nisaptakOTi-bhujairdhRta-kharakaravAlE
kE bOlE mA tumI abalE
bahubaladhAriNIM namAmi tAriNIm
ripudalavAriNIM mAtaram||
tumi vidyA tumi dharma tumi hRdi tumi marma|
tvaM hi prANAH zarIrE bAhu tE tumi mA zakti|
hRdayE tumi mA bhakti
tOmArai pratimA gaDi mandirE mandirE||
tvaM hi durgA dazapraharaNadhAriNI
kamalA kamaladala vihAriNI
vANI vidyAdAyinI namAmi tvAm
namAmi kamalAm amalAm atulAm
sujalAM suphalAM mAtaram||
zyAmalAM saralAM susmitAM bhUSitAm
dharaNIM bharaNIM mAtaram||
Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox