From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

vEGkaTEza aSTakam

vEGkaTEzO vAsudEvaH pradyumnO'mitavikramaH|
saGkarSaNO'niruddhazca zESAdripatirEva ca||1||
janArdanaH padmanAbhO vEGkaTAcalavAsanaH|
sRSTikartA jagannAthO mAdhavO bhaktavatsalaH||2||
gOvindO gOpatiH kRSNaH kEzavO garuDadhvajaH|
varAhO vAmanazcaiva nArAyaNa adhOkSajaH||3||
zrIdharaH puNDarIkAkSaH sarvadEvastutO hariH|
zrInRsiMhO mahAsiMhaH sUtrAkAraH purAtanaH||4||
ramAnAthO mahIbhartA bhUdharaH puruSOttamaH|
cOLaputrapriyaH zAntO brahmAdInAM varapradaH||5||
zrInidhiH sarvabhUtAnAM bhayakRdbhayanAzanaH|
zrIrAmO rAmabhadrazca bhavabandhaikamOcakaH||6||
bhUtAvAsO girivAsaH zrInivAsaH zriyaH patiH|
acyutAnanta gOvindO viSNurvEGkaTanAyakaH||7||
sarvadEvaikazaraNaM sarvadEvaikadaivatam|
samastadEvakavacaM sarvadEvazikhAmaNiH||8||
itIdaM kIrtitaM yasya viSNOramitatEjasaH|
trikAlE ya paThEnnityaM pApaM tasya na vidyatE||9||
rAjadvArE paThEd-ghOrE saGgrAmE ripusaGkaTE|
bhUtasarpapizAcAdibhayaM nAsti kadAcana||10||
+
aputrO labhatE putrAn nirdhanO dhanavAn bhavEt|
rOgArtO mucyatE rOgAdbaddhO mucyEta bandhanAt||11||
yadyadiSTatamaM lOkE tattatprApnOtyasaMzayaH|
aizvaryaM rAjasammAnaM bhuktimuktiphalapradam||12||
viSNOrlOkaikasOpAnaM sarvaduHkhaikanAzanam|
sarvaizvaryapradaM nRRNAM sarvamaGgalakArakam||13||
mAyAvi paramAnandaM tyaktvA vaikuNThamuttamam|
svAmipuSkariNItIrE ramayA saha mOdatE||14||
kalyANAdbhutagAtrAya kAmitArthapradAyinE|
zrImadvEGkaTanAthAya zrInivAsAya maGgaLam||15||


||iti zrIbrahmANDapurANE brahmanAradasaMvAdE vEGkaTagirimAhAtmyE zrImadvEGkaTEzastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox