From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


zrI vEGkaTEzASTOttarazatanAmastOtram


siddhA UcuH

bhagavan vEGkaTEzasya nAmnAmaSTOttaraM zatam|
anubrUhi dayAsindhO kSiprasiddhipradaM nRNAm||


nArada uvAca

sAvadhAnEna manasA zRNvantu tadidaM zubham|
japtaM vaikhAnasaiH pUrvaM sarvasaubhAgyavardhanam||


stOtram

OGkAraparamArthazca naranArAyaNAtmakaH|
mOkSalakSmIprANakAntO vEGkaTAcalanAyakaH||1||
karuNApUrNahRdayaH TEGkArajapasaukhyadaH|
zAstrapramANagamyazca yamAdyaSTAGgagOcaraH||2||
bhaktalOkaikavaradO varENyO bhayanAzanaH|
yajamAnasvarUpazca hastanyastasudarzanaH||3||
ramAvatAraGgEzO NAkArajapasupriyaH|
yajJEzO gatidAtA ca jagatIvallabhO varaH||4||
rakSaHsandOhasaMhartA varcasvI raghupuGgavaH|
dAnadharmaparO yAjI ghanazyAmalavigrahaH||5||
harAdisarvadEvEDyO rAmO yadukulAgraNIH|
zrInivAsO mahAtmA ca tEjasvI tattvasannidhiH||6||
tvamarthalakSyarUpazca rUpavAn pAvanO yazaH|
sarvEzO kamalAkAntO lakSmIsallApasammukhaH||7||
caturmukhapratiSThAtA rAjarAjavarapradaH|
caturvEdazirOratnaM ramaNO nityavaibhavaH ||8||
dAsavargaparitrAtA nAradAdimunistutaH|
yAdavAcalavAsI ca khidyadbhaktArtibhaJjanaH ||9||
lakSmIprasAdakO viSNurdEvEzO ramyavigrahaH|
mAdhavO lOkanAthazca lAlitAkhilasEvakaH ||10||
yakSagandharvavaradaH kumArO mAtRkArcitaH|
raTadbAlakapOSI ca zESazailakRtasthalaH ||11||
SADguNyaparipUrNazca dvaitadOSanivAraNaH|
tiryagjantvarcitAGghrizca nEtrAnandakarOtsavaH ||12||
dvAdazOttamalIlazca daridrajanarakSakaH|
zatrukRtyAdibhItighnO bhujaGgazayanapriyaH||13||
jAgradrahasyAvAsazca ziSTAnAM paripAlakaH|
varENyaH pUrNabOdhazca janmasaMsArabhESajam ||14||
kArtikEyavapurdhArI yatizEkharabhAvitaH|
narakAdibhayadhvaMsI rathOtsavakalAdharaH ||15||
lOkArcAmukhyamUrtizca kEzavAdyavatAravAn|
zAstrazrutAnantalIlO yamazikSAnibarhaNaH||16||
mAnasaMrakSaNapara iriNAGkuradhAnyadaH|
nEtrahInAkSidAyI ca matihInamatipradaH||17||
hiraNyadAnasaGgrAhI mOhajAlanikRntanaH|
dadhilAjAkSatArcyazca yAtudhAnavinAzanaH||18||
yajurvEdazikhAgamyO vEGkaTO dakSiNAsthitaH|
sArapuSkaraNItIrO rAtraudEvagaNArcitaH||19||
yatnavatphalasandhAtA zrIMjapAddhanavRddhikRt|
klIGkArajApikAmyArthapradAnasadayAntaraH||20||
svasarvasiddhisandhAtA namaskarturabhISTadaH|
mOhitAkhilalOkazca nAnArUpavyavasthitaH||21||
rAjIvalOcanO yajJavarAhO gaNavEGkaTaH|
tEjOrAzIkSaNaH svAmI hArdAvidyAnivAraNaH||22||

iti zrIvEGkaTEzasya nAmnAmaSTOttaraM zatam
prAtaH prAtaH samutthAya yaH paThEdbhaktimAnnaraH|
sarvESTArthAnavApnOti vEGkaTEzaprasAdataH||

||iti zrI vEGkaTEzASTOttarazatanAmastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox