From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

vEGkaTEzadvAdazanAmastOtram

vEGkaTEzO vAsudEvO vArijAsanavanditaH|
svAmipuSkariNIvAsaH zaGkhacakragadAdharaH||1||
+
pItAmbaradharO dEvO garuDArUDhazObhitaH|
vizvAtmA vizvalOkEzO vijayO vEGkaTEzvaraH||2||
+
EtaddvAdazanAmAni trisandhyaM yaH paThEnnaraH|
sarvapApavinirmuktO viSNOH sAyujyamApnuyAt||3||
+


||iti zrI vEGkaTEzadvAdazanAmastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox