From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

vEGkaTEza suprabhAtam

kausalyA suprajA rAma pUrvA sandhyA pravartatE|
uttiSTha narazArdUla kartavyaM daivamAhnikam||1||
uttiSThOttiSTha gOvinda uttiSTha garuDadhvaja|
uttiSTha kamalAkAnta trailOkyaM maGgalaM kuru||2||
mAtaH samastajagatAM madhukaiTabhArEH
vakSOvihAriNi manOharadivyamUrtE|
zrIsvAmini zritajanapriyadAnazIlE
zrIvEGkaTEzadayitE tava suprabhAtam||3||
tava suprabhAtamaravindalOcanE
bhavatu prasannamukhacandramaNDalE|
vidhizaGkarEndravanitAbhirarcitE
vRSazailanAthadayitE dayAnidhE||4||
atryAdisaptaRSayaH samupAsya sandhyAm
AkAzasindhukamalAni manOharANi|
AdAya pAdayugamarcayituM prapannAH
zESAdrizEkharavibhO tava suprabhAtam||5||
paJcAnanAbjabhavaSaNmukhavAsavAdyAH
traivikramAdicaritaM vibudhAH stuvanti|
bhASApatiH paThati vAsarazuddhimArAt
zESAdrizEkharavibhO tava suprabhAtam||6||
ISatpraphulla-sarasIruha-nArikEla-
pUgadrumAdi-sumanOharapAlikAnAm|
AvAti mandamanilaH saha divyagandhaiH
zESAdrizEkharavibhO tava suprabhAtam||7||
unmIlya nEtrayugamuttamapaJjarasthAH
pAtrAvaziSTakadalIphalapAyasAni|
bhuktvA salIlamatha kElizukAH paThanti
zESAdrizEkharavibhO tava suprabhAtam||8||
tantrIprakarSamadhurasvanayA vipaJcyA
gAyatyanantacaritaM tava nAradO'pi|
bhASAsamagramasakRtkaracAraramyam
zESAdrizEkharavibhO tava suprabhAtam||9||
bhRGgAvalI ca makarandarasAnuviddha-
jhaGkAragIta ninadaiH saha sEvanAya|
niryAtyupAntasarasIkamalOdarEbhyaH
zESAdrizEkharavibhO tava suprabhAtam||10||
yOSAgaNEna varadadhnivimathyamAnE
ghOSAlayESu dadhimanthanatIvraghOSAH|
rOSAtkaliM vidadhatE kakubhazca kumbhAH
zESAdrizEkharavibhO tava suprabhAtam||11||
padmEzamitrazatapatragatAlivargAH
hartuM zriyaM kuvalayasya nijAGgalakSmyA|
bhErIninAdamiva bibhrati tIvranAdam
zESAdrizEkharavibhO tava suprabhAtam||12||
zrImannabhISTavaradAkhilalOkabandhO
zrIzrInivAsa jagadEkadayaikasindhO|
zrIdEvatAgRhabhujAntaradivyamUrtE
zrIvEGkaTAcalapatE tava suprabhAtam||13||
zrIsvAmipuSkariNikA''plavanirmalAGgAH
zrEyO'rthinO haraviriJcasanandanAdyAH|
dvArE vasanti varavEtrahatOttamAGgAH
zrIvEGkaTAcalapatE tava suprabhAtam||14||
zrIzESazaila-garuDAcala-vEGkaTAdri-
nArAyaNAdri-vRSabhAdri-vRSAdri-mukhyAm|
AkhyAM tvadIya vasatEranizaM vadanti
zrIvEGkaTAcalapatE tava suprabhAtam||15||
sEvAparAH ziva-surEza-kRzAnu-dharma-
rakSO'mbunAtha-pavamAna-dhanAdhinAthAH|
baddhAJjali-pravilasannijazIrSa-dEzAH
zrIvEGkaTAcalapatE tava suprabhAtam||16||
dhATISu tE vihagarAja-mRgAdhirAja-
nAgAdhirAja-gajarAja-hayAdhirAjAH|
svasvAdhikAra-mahimA'dhikamarthayantE
zrIvEGkaTAcalapatE tava suprabhAtam||17||
sUryEndu-bhauma-budha-vAkpati-kAvyasauri-
svarbhAnukEtudiviSatpariSatpradhAnAH|
tvaddAsa-dAsa-caramAvadhi-dAsadAsAH
zrIvEGkaTAcalapatE tava suprabhAtam||18||
tvat pAdadhUlibharitasphuritOttamAGgAH
svargApavarganirapEkSa-nijAntaraGgAH|
kalpAgamA''kalanayA''kulatAM labhantE
zrIvEGkaTAcalapatE tava suprabhAtam||19||
tvadgOpurAgrazikharANi nirIkSamANAH
svargApavargapadavIM paramAM zrayantaH|
martyA manuSyabhuvanE matimAzrayantE
zrIvEGkaTAcalapatE tava suprabhAtam||20||
zrIbhUminAyaka dayAdiguNAmRtAbdhE
dEvAdhidEva jagadEkazaraNyamUrtE|
zrImannananta-garuDAdibhirarcitAGghrE
zrIvEGkaTAcalapatE tava suprabhAtam||21||
zrIpadmanAbha puruSOttama vAsudEva
vaikuNTha mAdhava janArdana cakrapANE|
zrIvatsacihna zaraNAgata-pArijAta
zrIvEGkaTAcalapatE tava suprabhAtam||22||
kandarpadarpaharasundaradivyamUrtE
kAntAkucAmburuha-kuDmala-lOladRSTE|
kalyANanirmalaguNAkara divyakIrtE
zrIvEGkaTAcalapatE tava suprabhAtam||23||
mInAkRtE kamaTha kOla nRsiMha varNin
svAmin parazvatha tapOdhana rAmacandra|
zESAMzarAma yadunandana kalkirUpa
zrIvEGkaTAcalapatE tava suprabhAtam||24||
ElA-lavaGga-ghanasAra-sugandhi-tIrtham
divyaM viyatsariti hEmaghaTESu pUrNam|
dhRtvA'dya vaidikazikhAmaNayaH prahRSTAH
tiSThanti vEGkaTapatE tava suprabhAtam||25||
bhAsvAnudEti vikacAni sarOruhANi
sampUrayanti ninadaiH kakubhO vihaGgAH|
zrIvaiSNavAH satatamarthita-maGgalAstE
dhAmA''zrayanti tava vEGkaTa suprabhAtam||26||
brahmAdayaH suravarAH samaharSayastE
santaH sanandana mukhAstava yOgivaryAH|
dhAmAntikE tava hi maGgalavastuhastAH
zrIvEGkaTAcalapatE tava suprabhAtam||27||
lakSmInivAsa niravadyaguNaikasindhO
saMsAra-sAgara-samuttaraNaikasEtO|
vEdAntavEdya nijavaibhava bhaktabhOgya
zrIvEGkaTAcalapatE tava suprabhAtam||28||
itthaM vRSAcalapatEriha suprabhAtam
yE mAnavAH pratidinaM paThituM pravRttAH|
tESAM prabhAtasamayE smRtiraGgabhAjAm
prajJAM parArthasulabhAM paramAM prasUtE||29||


||iti zrIvEGkaTEza suprabhAtam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox