From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


viSNusahasranAmastOtram

zuklAmbaradharaM viSNuM zazivarNaM caturbhujam|
prasannavadanaM dhyAyEt sarvavighnOpazAntayE||1||
yasya dviradavaktrAdyAH pAriSadyAH paraH zatam|
vighnaM nighnanti satataM viSvaksEnaM tamAzrayE||2||
nArAyaNaM namaskRtya naraM caiva narOttamam|
dEvIM sarasvatIM vyAsaM tatO jayamudIrayEt||3||
vyAsaM vasiSThanaptAraM zaktEH pautramakalmaSam|
parAzarAtmajaM vandE zukatAtaM tapOnidhim||4||
vyAsAya viSNurUpAya vyAsarUpAya viSNavE|
namO vai brahmanidhayE vAsiSThAya namO namaH||5||
avikArAya zuddhAya nityAya paramAtmanE|
sadaikarUparUpAya viSNavE sarvajiSNavE||6||
yasya smaraNamAtrENa janmasaMsArabandhanAt|
vimucyatE namastasmai viSNavE prabhaviSNavE||7||


OM namO viSNavE prabhaviSNavE

zrI vaizampAyana uvAca

zrutvA dharmAnazESENa pAvanAni ca sarvazaH|
yudhiSThiraH zAntanavaM punarEvAbhyabhASata||8||


zrI yudhiSThira uvAca

kimEkaM daivataM lOkE kiM vA'pyEkaM parAyaNam|
stuvantaH kaM kamarcantaH prApnuyurmAnavAH zubham||9||
kO dharmaH sarvadharmANAM bhavataH paramO mataH|
kiM japan mucyatE janturjanmasaMsArabandhanAt||10||


zrI bhISma uvAca

jagatprabhuM dEvadEvamanantaM puruSOttamam|
stuvan nAmasahasrENa puruSaH satatOtthitaH||11||
tamEva cArcayannityaM bhaktyA puruSamavyayam|
dhyAyan stuvan namasyaMzca yajamAnastamEva ca||12||
anAdinidhanaM viSNuM sarvalOkamahEzvaram|
lOkAdhyakSaM stuvannityaM sarvaduHkhAtigO bhavEt||13||
brahmaNyaM sarvadharmajJaM lOkAnAM kIrtivardhanam|
lOkanAthaM mahadbhUtaM sarvabhUtabhavOdbhavam||14||
ESa mE sarvadharmANAM dharmO'dhikatamO mataH|
yadbhaktyA puNDarIkAkSaM stavairarcEnnaraH sadA||15||
paramaM yO mahattEjaH paramaM yO mahattapaH|
paramaM yO mahadbrahma paramaM yaH parAyaNam||16||
pavitrANAM pavitraM yO maGgalAnAM ca maGgalam|
daivataM daivatAnAM ca bhUtAnAM yO'vyayaH pitA||17||
yataH sarvANi bhUtAni bhavantyAdiyugAgamE|
yasmiMzca pralayaM yAnti punarEva yugakSayE||18||
tasya lOkapradhAnasya jagannAthasya bhUpatE|
viSNOrnAmasahasraM mE zRNu pApabhayApaham||19||
yAni nAmAni gauNAni vikhyAtAni mahAtmanaH|
RSibhiH parigItAni tAni vakSyAmi bhUtayE||20||
RSirnAmnAM sahasrasya vEdavyAsO mahAmuniH|
chandO'nuSTup tathA dEvO bhagavAn dEvakIsutaH||21||
amRtAMzUdbhavO bIjaM zaktirdEvakinandanaH|
trisAmA hRdayaM tasya zAntyarthE viniyujyatE||22||
viSNuM jiSNuM mahAviSNuM prabhaviSNuM mahEzvaram|
anEkarUpadaityAntaM namAmi puruSOttamam||23||
pUrvanyAsaH
asya zrIviSNOrdivyasahasranAmastOtramahAmantrasya|
zrI vEdavyAsO bhagavAn RSiH| anuSTup chandaH|
zrImahAviSNuH paramAtmA zrImannArAyaNO dEvatA|
amRtAMzUdbhavO bhAnuriti bIjam| dEvakInandanaH sraSTEti zaktiH|
udbhavaH kSObhaNO dEva iti paramO mantraH|
zaGkhabhRnnandakI cakrIti kIlakam|
zArGgadhanvA gadAdhara ityastram|
rathAGgapANirakSObhya iti nEtram|
trisAmA sAmagaH sAmEti kavacam|
AnandaM parabrahmEti yOniH|
RtuH sudarzanaH kAla iti digbandhaH|
zrIvizvarUpa iti dhyAnam|
zrImahAviSNuprItyarthE sahasranAmajapE viniyOgaH||


dhyAnam

kSIrOdanvatpradEzE zucimaNivilasatsaikatErmauktikAnAm
mAlAklRptAsanasthaH sphaTikamaNinibhairmauktikairmaNDitAGgaH|
zubhrairabhrairadabhrairupariviracitairmuktapIyUSavarSaiH
AnandI naH punIyAdarinalinagadAzaGkhapANirmukundaH||1||
bhUH pAdau yasya nAbhirviyadasuranilazcandrasUryau ca nEtrE
karNAvAzAH zirO dyaurmukhamapi dahanO yasya vAstEyamabdhiH|
antaHsthaM yasya vizvaM suranarakhagagObhOgigandharvadaityaiH
citraM raMramyatE taM tribhuvanavapuSaM viSNumIzaM namAmi||2||


OM namO bhagavatE vAsudEvAya

zAntAkAraM bhujagazayanaM padmanAbhaM surEzam
vizvAdhAraM gaganasadRzaM mEghavarNaM zubhAGgam|
lakSmIkAntaM kamalanayanaM yOgihRddhyAnagamyam
vandE viSNuM bhavabhayaharaM sarvalOkaikanAtham||3||
mEghazyAmaM pItakauzEyavAsam
zrIvatsAGkaM kaustubhOdbhAsitAGgam|
puNyOpEtaM puNDarIkAyatAkSam
viSNuM vandE sarvalOkaikanAtham||4||
namaH samastabhUtAnAmAdibhUtAya bhUbhRtE|
anEkarUparUpAya viSNavE prabhaviSNavE||5||
sazaGkhacakraM sakirITakuNDalam
sapItavastraM sarasIruhEkSaNam|
sahAravakSaHsthalazObhikaustubham
namAmi viSNuM zirasA caturbhujam||6||
chAyAyAM pArijAtasya hEmasiMhAsanOpari
AsInamambudazyAmamAyatAkSamalaGkRtam|
candrAnanaM caturbAhuM zrIvatsAGkitavakSasam
rukmiNIsatyabhAmAbhyAM sahitaM kRSNamAzrayE||7||


||hariH OM||
||vizvasmai namaH||

vizvaM viSNurvaSaTkArO bhUtabhavyabhavatprabhuH|
bhUtakRdbhUtabhRdbhAvO bhUtAtmA bhUtabhAvanaH||1||
pUtAtmA paramAtmA ca muktAnAM paramA gatiH|
avyayaH puruSaH sAkSI kSEtrajJO'kSara Eva ca||2||
yOgO yOgavidAM nEtA pradhAnapuruSEzvaraH|
nArasiMhavapuH zrImAn kEzavaH puruSOttamaH||3||
sarvaH zarvaH zivaH sthANurbhUtAdirnidhiravyayaH|
sambhavO bhAvanO bhartA prabhavaH prabhurIzvaraH||4||
svayambhUH zambhurAdityaH puSkarAkSO mahAsvanaH|
anAdinidhanO dhAtA vidhAtA dhAturuttamaH||5||
apramEyO hRSIkEzaH padmanAbhO'maraprabhuH|
vizvakarmA manustvaSTA sthaviSThaH sthavirO dhruvaH||6||
agrAhyaH zAzvataH kRSNO lOhitAkSaH pratardanaH|
prabhUtastrikakubdhAma pavitraM maGgalaM param||7||
IzAnaH prANadaH prANO jyESThaH zrESThaH prajApatiH|
hiraNyagarbhO bhUgarbhO mAdhavO madhusUdanaH||8||
IzvarO vikramI dhanvI mEdhAvI vikramaH kramaH|
anuttamO durAdharSaH kRtajJaH kRtirAtmavAn||9||
surEzaH zaraNaM zarma vizvarEtA prajAbhavaH|
ahaH saMvatsarO vyAlaH pratyayaH sarvadarzanaH||10||
ajaH sarvEzvaraH siddhaH siddhiH sarvAdiracyutaH|
vRSAkapiramEyAtmA sarvayOgaviniHsRtaH||11||
vasurvasumanAH satyaH samAtmA'sammitaH samaH|
amOghaH puNDarIkAkSO vRSakarmA vRSAkRtiH||12||
rudrO bahuzirA babhrurvizvayOniH zucizravAH|
amRtaH zAzvataH sthANurvarArOhO mahAtapAH||13||
sarvagaH sarvavidbhAnurviSvaksEnO janArdanaH|
vEdO vEdavidavyaGgO vEdAGgO vEdavit kaviH||14||
lOkAdhyakSaH surAdhyakSO dharmAdhyakSaH kRtAkRtaH|
caturAtmA caturvyUhazcaturdaMSTrazcaturbhujaH||15||
bhrAjiSNurbhOjanaM bhOktA sahiSNurjagadAdijaH|
anaghO vijayO jEtA vizvayOniH punarvasuH||16||
upEndrO vAmanaH prAMzuramOghaH zucirUrjitaH|
atIndraH saGgrahaH sargO dhRtAtmA niyamO yamaH||17||
vEdyO vaidyaH sadAyOgI vIrahA mAdhavO madhuH|
atIndriyO mahAmAyO mahOtsAhO mahAbalaH||18||
mahAbuddhirmahAvIryO mahAzaktirmahAdyutiH|
anirdEzyavapuH zrImAnamEyAtmA mahAdridhRk||19||
mahESvAsO mahIbhartA zrInivAsaH satAM gatiH|
aniruddhaH surAnandO gOvindO gOvidAM patiH||20||
marIcirdamanO haMsaH suparNO bhujagOttamaH|
hiraNyanAbhaH sutapA padmanAbhaH prajApatiH||21||
amRtyuH sarvadRk siMhaH sandhAtA sandhimAn sthiraH|
ajO durmarSaNaH zAstA vizrutAtmA surArihA||22||
gururgurutamO dhAma satyaH satyaparAkramaH|
nimiSO'nimiSaH sragvI vAcaspatirudAradhIH||23||
agraNIrgrAmaNIH zrImAn nyAyO nEtA samIraNaH|
sahasramUrdhA vizvAtmA sahasrAkSaH sahasrapAt||24||
AvartanO nivRttAtmA saMvRtaH sampramardanaH|
ahaH saMvartakO vahniranilO dharaNIdharaH||25||
suprasAdaH prasannAtmA vizvadhRgvizvabhugvibhuH|
satkartA satkRtaH sAdhurjahnurnArAyaNO naraH||26||
asaGkhyEyO'pramEyAtmA viziSTaH ziSTakRcchuciH|
siddhArthaH siddhasaGkalpaH siddhidaH siddhisAdhanaH||27||
vRSAhI vRSabhO viSNurvRSaparvA vRSOdaraH|
vardhanO vardhamAnazca viviktaH zrutisAgaraH||28||
subhujO durdharO vAgmI mahEndrO vasudO vasuH|
naikarUpO bRhadrUpaH zipiviSTaH prakAzanaH||29||
OjastEjOdyutidharaH prakAzAtmA pratApanaH|
RddhaH spaSTAkSarO mantrazcandrAMzurbhAskaradyutiH||30||
amRtAMzUdbhavO bhAnuH zazabinduH surEzvaraH|
auSadhaM jagataH sEtuH satyadharmaparAkramaH||31||
bhUtabhavyabhavannAthaH pavanaH pAvanO'nalaH|
kAmahA kAmakRtkAntaH kAmaH kAmapradaH prabhuH||32||
yugAdikRdyugAvartO naikamAyO mahAzanaH|
adRzyO vyaktarUpazca sahasrajidanantajit||33||
iSTO'viziSTaH ziSTESTaH zikhaNDI nahuSO vRSaH|
krOdhahA krOdhakRtkartA vizvabAhurmahIdharaH||34||
acyutaH prathitaH prANaH prANadO vAsavAnujaH|
apAnnidhiradhiSThAnamapramattaH pratiSThitaH||35||
skandaH skandadharO dhuryO varadO vAyuvAhanaH|
vAsudEvO bRhadbhAnurAdidEvaH purandaraH||36||
azOkastAraNastAraH zUraH zaurirjanEzvaraH|
anukUlaH zatAvartaH padmI padmanibhEkSaNaH||37||
padmanAbhO'ravindAkSaH padmagarbhaH zarIrabhRt|
maharddhirRddhO vRddhAtmA mahAkSO garuDadhvajaH||38||
atulaH zarabhO bhImaH samayajJO havirhariH|
sarvalakSaNalakSaNyO lakSmIvAn samitiJjayaH||39||
vikSarO rOhitO mArgO hEturdAmOdaraH sahaH|
mahIdharO mahAbhAgO vEgavAnamitAzanaH||40||
udbhavaH kSObhaNO dEvaH zrIgarbhaH paramEzvaraH|
karaNaM kAraNaM kartA vikartA gahanO guhaH||41||
vyavasAyO vyavasthAnaH saMsthAnaH sthAnadO dhruvaH|
pararddhiH paramaspaSTastuSTaH puSTaH zubhEkSaNaH||42||
rAmO virAmO viratO mArgO nEyO nayO'nayaH|
vIraH zaktimatAM zrESThO dharmO dharmaviduttamaH||43||
vaikuNThaH puruSaH prANaH prANadaH praNavaH pRthuH|
hiraNyagarbhaH zatrughnO vyAptO vAyuradhOkSajaH||44||
RtuH sudarzanaH kAlaH paramESThI parigrahaH|
ugraH saMvatsarO dakSO vizrAmO vizvadakSiNaH||45||
vistAraH sthAvaraH sthANuH pramANaM bIjamavyayam|
arthO'narthO mahAkOzO mahAbhOgO mahAdhanaH||46||
anirviNNaH sthaviSThO'bhUrdharmayUpO mahAmakhaH|
nakSatranEmirnakSatrI kSamaH kSAmaH samIhanaH||47||
yajJa ijyO mahEjyazca kratuH satraM satAM gatiH|
sarvadarzI vimuktAtmA sarvajJO jJAnamuttamam||48||
suvrataH sumukhaH sUkSmaH sughOSaH sukhadaH suhRt|
manOharO jitakrOdhO vIrabAhurvidAraNaH||49||
svApanaH svavazO vyApI naikAtmA naikakarmakRt|
vatsarO vatsalO vatsI ratnagarbhO dhanEzvaraH||50||
dharmagubdharmakRddharmI sadasatkSaramakSaram|
avijJAtA sahasrAMzurvidhAtA kRtalakSaNaH||51||
gabhastinEmiH sattvasthaH siMhO bhUtamahEzvaraH|
AdidEvO mahAdEvO dEvEzO dEvabhRdguruH||52||
uttarO gOpatirgOptA jJAnagamyaH purAtanaH|
zarIrabhUtabhRdbhOktA kapIndrO bhUridakSiNaH||53||
sOmapO'mRtapaH sOmaH purujit purusattamaH|
vinayO jayaH satyasandhO dAzArhaH sAttvatAM patiH||54||
jIvO vinayitAsAkSI mukundO'mitavikramaH|
ambhOnidhiranantAtmA mahOdadhizayO'ntakaH||55||
ajO mahArhaH svAbhAvyO jitAmitraH pramOdanaH|
AnandO nandanO nandaH satyadharmA trivikramaH||56||
maharSiH kapilAcAryaH kRtajJO mEdinIpatiH|
tripadastridazAdhyakSO mahAzRGgaH kRtAntakRt||57||
mahAvarAhO gOvindaH suSENaH kanakAGgadI|
guhyO gabhIrO gahanO guptazcakragadAdharaH||58||
vEdhAH svAGgO'jitaH kRSNO dRDhaH saGkarSaNO'cyutaH|
varuNO vAruNO vRkSaH puSkarAkSO mahAmanAH||59||
bhagavAn bhagahA''nandI vanamAlI halAyudhaH|
AdityO jyOtirAdityaH sahiSNurgatisattamaH||60||
sudhanvA khaNDaparazurdAruNO draviNapradaH|
divaHspRk sarvadRgvyAsO vAcaspatirayOnijaH||61||
trisAmA sAmagaH sAma nirvANaM bhESajaM bhiSak|
sannyAsakRcchamaH zAntO niSThA zAntiH parAyaNam||62||
zubhAGgaH zAntidaH sraSTA kumudaH kuvalEzayaH|
gOhitO gOpatirgOptA vRSabhAkSO vRSapriyaH||63||
anivartI nivRttAtmA saGkSEptA kSEmakRcchivaH|
zrIvatsavakSAH zrIvAsaH zrIpatiH zrImatAM varaH||64||
zrIdaH zrIzaH zrInivAsaH zrInidhiH zrIvibhAvanaH|
zrIdharaH zrIkaraH zrEyaH zrImA^llOkatrayAzrayaH||65||
svakSaH svaGgaH zatAnandO nandirjyOtirgaNEzvaraH|
vijitAtmA'vidhEyAtmA satkIrtizchinnasaMzayaH||66||
udIrNaH sarvatazcakSuranIzaH zAzvataH sthiraH|
bhUzayO bhUSaNO bhUtirvizOkaH zOkanAzanaH||67||
arciSmAnarcitaH kumbhO vizuddhAtmA vizOdhanaH|
aniruddhO'pratirathaH pradyumnO'mitavikramaH||68||
kAlanEminihA vIraH zauriH zUrajanEzvaraH|
trilOkAtmA trilOkEzaH kEzavaH kEzihA hariH||69||
kAmadEvaH kAmapAlaH kAmI kAntaH kRtAgamaH|
anirdEzyavapurviSNurvIrO'nantO dhanaJjayaH||70||
brahmaNyO brahmakRd-brahmA brahma brahmavivardhanaH|
brahmavid-brAhmaNO brahmI brahmajJO brAhmaNapriyaH||71||
mahAkramO mahAkarmA mahAtEjA mahOragaH|
mahAkraturmahAyajvA mahAyajJO mahAhaviH||72||
stavyaH stavapriyaH stOtraM stutiH stOtA raNapriyaH|
pUrNaH pUrayitA puNyaH puNyakIrtiranAmayaH||73||
manOjavastIrthakarO vasurEtA vasupradaH|
vasupradO vAsudEvO vasurvasumanA haviH||74||
sadgatiH satkRtiH sattA sadbhUtiH satparAyaNaH|
zUrasEnO yaduzrESThaH sannivAsaH suyAmunaH||75||
bhUtAvAsO vAsudEvaH sarvAsunilayO'nalaH|
darpahA darpadO dRptO durdharO'thAparAjitaH||76||
vizvamUrtirmahAmUrtirdIptamUrtiramUrtimAn|
anEkamUrtiravyaktaH zatamUrtiH zatAnanaH||77||
EkO naikaH savaH kaH kiM yat tatpadamanuttamam|
lOkabandhurlOkanAthO mAdhavO bhaktavatsalaH||78||
suvarNavarNO hEmAGgO varAGgazcandanAGgadI|
vIrahA viSamaH zUnyO ghRtAzIracalazcalaH||79||
amAnI mAnadO mAnyO lOkasvAmI trilOkadhRk|
sumEdhA mEdhajO dhanyaH satyamEdhA dharAdharaH||80||
tEjOvRSO dyutidharaH sarvazastrabhRtAM varaH|
pragrahO nigrahO vyagrO naikazRGgO gadAgrajaH||81||
caturmUrtizcaturbAhuzcaturvyUhazcaturgatiH|
caturAtmA caturbhAvazcaturvEdavidEkapAt||82||
samAvartO'nivRttAtmA durjayO duratikramaH|
durlabhO durgamO durgO durAvAsO durArihA||83||
zubhAGgO lOkasAraGgaH sutantustantuvardhanaH|
indrakarmA mahAkarmA kRtakarmA kRtAgamaH||84||
udbhavaH sundaraH sundO ratnanAbhaH sulOcanaH|
arkO vAjasanaH zRGgI jayantaH sarvavijjayI||85||
suvarNabindurakSObhyaH sarvavAgIzvarEzvaraH|
mahAhradO mahAgartO mahAbhUtO mahAnidhiH||86||
kumudaH kundaraH kundaH parjanyaH pAvanO'nilaH|
amRtAzO'mRtavapuH sarvajJaH sarvatOmukhaH||87||
sulabhaH suvrataH siddhaH zatrujicchatrutApanaH|
nyagrOdhO'dumbarO'zvatthazcANUrAndhraniSUdanaH||88||
sahasrArciH saptajihvaH saptaidhAH saptavAhanaH|
amUrtiranaghO'cintyO bhayakRdbhayanAzanaH||89||
aNurbRhat kRzaH sthUlO guNabhRnnirguNO mahAn|
adhRtaH svadhRtaH svAsyaH prAgvaMzO vaMzavardhanaH||90||
bhArabhRt kathitO yOgI yOgIzaH sarvakAmadaH|
AzramaH zramaNaH kSAmaH suparNO vAyuvAhanaH||91||
dhanurdharO dhanurvEdO daNDO damayitA damaH|
aparAjitaH sarvasahO niyantA'niyamO'yamaH||92||
sattvavAn sAttvikaH satyaH satyadharmaparAyaNaH|
abhiprAyaH priyArhO'rhaH priyakRt prItivardhanaH||93||
vihAyasagatirjyOtiH surucirhutabhugvibhuH|
ravirvirOcanaH sUryaH savitA ravilOcanaH||94||
anantO hutabhugbhOktA sukhadO naikajO'grajaH|
anirviNNaH sadAmarSI lOkAdhiSThAnamadbhutaH||95||
sanAt sanAtanatamaH kapilaH kapiravyayaH|
svastidaH svastikRt svasti svastibhuk svastidakSiNaH||96||
araudraH kuNDalI cakrI vikramyUrjitazAsanaH|
zabdAtigaH zabdasahaH ziziraH zarvarIkaraH||97||
akrUraH pEzalO dakSO dakSiNaH kSamiNAM varaH|
vidvattamO vItabhayaH puNyazravaNakIrtanaH||98||
uttAraNO duSkRtihA puNyO duHsvapnanAzanaH|
vIrahA rakSaNaH santO jIvanaH paryavasthitaH||99||
anantarUpO'nantazrIrjitamanyurbhayApahaH|
caturazrO gabhIrAtmA vidizO vyAdizO dizaH||100||
anAdirbhUrbhuvO lakSmIH suvIrO rucirAGgadaH|
jananO janajanmAdirbhImO bhImaparAkramaH||101||
AdhAranilayO'dhAtA puSpahAsaH prajAgaraH|
UrdhvagaH satpathAcAraH prANadaH praNavaH paNaH||102||
pramANaM prANanilayaH prANabhRt prANajIvanaH|
tattvaM tattvavidEkAtmA janmamRtyujarAtigaH||103||
bhUrbhuvaHsvastarustAraH savitA prapitAmahaH|
yajJO yajJapatiryajvA yajJAGgO yajJavAhanaH||104||
yajJabhRd-yajJakRd-yajJI yajJabhug-yajJasAdhanaH|
yajJAntakRd-yajJaguhyamannamannAda Eva ca||105||
AtmayOniH svayaJjAtO vaikhAnaH sAmagAyanaH|
dEvakInandanaH sraSTA kSitIzaH pApanAzanaH||106||
zaGkhabhRnnandakI cakrI zArGgadhanvA gadAdharaH|
rathAGgapANirakSObhyaH sarvapraharaNAyudhaH||107||


sarvapraharaNAyudha OM nama iti|

vanamAlI gadI zArGgI zaGkhI cakrI ca nandakI|
zrImAn nArAyaNO viSNurvAsudEvO'bhirakSatu||108||


zrI vAsudEvO'bhirakSatu OM nama iti|


phalazruti zlOkAH

itIdaM kIrtanIyasya kEzavasya mahAtmanaH|
nAmnAM sahasraM divyAnAmazESENa prakIrtitam||1||
ya idaM zRNuyAnnityaM yazcApi parikIrtayEt|
nAzubhaM prApnuyAt kiJcit sO'mutrEha ca mAnavaH||2||
vEdAntagO brAhmaNaH syAt kSatriyO vijayI bhavEt|
vaizyO dhanasamRddhaH syAcchUdraH sukhamavApnuyAt||3||
dharmArthI prApnuyAddharmamarthArthI cArthamApnuyAt|
kAmAnavApnuyAt kAmI prajArthI ca''pnuyAtprajAm||4||
bhaktimAn yaH sadOtthAya zucistadgatamAnasaH|
sahasraM vAsudEvasya nAmnAmEtat prakIrtayEt||5||
yazaH prApnOti vipulaM yAti prAdhAnyamEva ca|
acalAM zriyamApnOti zrEyaH prApnOtyanuttamam||6||
na bhayaM kvacidApnOti vIryaM tEjazca vindati|
bhavatyarOgO dyutimAn balarUpaguNAnvitaH||7||
rOgArtO mucyatE rOgAdbaddhO mucyEta bandhanAt|
bhayAnmucyEta bhItastu mucyEta''panna ApadaH||8||
durgANyatitaratyAzu puruSaH puruSOttamam|
stuvannAmasahasrENa nityaM bhaktisamanvitaH||9||
vAsudEvAzrayO martyO vAsudEvaparAyaNaH|
sarvapApavizuddhAtmA yAti brahma sanAtanam||10||
na vAsudEvabhaktAnAmazubhaM vidyatE kvacit|
janmamRtyujarAvyAdhibhayaM naivOpajAyatE||11||
imaM stavamadhIyAnaH zraddhAbhaktisamanvitaH|
yujyEta''tmasukhakSAntizrIdhRtismRtikIrtibhiH||12||
na krOdhO na ca mAtsaryaM na lObhO nAzubhA matiH|
bhavanti kRtapuNyAnAM bhaktAnAM puruSOttamE||13||
dyauH sacandrArkanakSatrA khaM dizO bhUrmahOdadhiH|
vAsudEvasya vIryENa vidhRtAni mahAtmanaH||14||
sasurAsuragandharvaM sayakSOragarAkSasam|
jagadvazE vartatEdaM kRSNasya sacarAcaram||15||
indriyANi manO buddhiH sattvaM tEjO balaM dhRtiH|
vAsudEvAtmakAnyAhuH kSEtraM kSEtrajJa Eva ca||16||
sarvAgamAnAmAcAraH prathamaM parikalpatE|
AcAraprabhavO dharmO dharmasya prabhuracyutaH||17||
RSayaH pitarO dEvA mahAbhUtAni dhAtavaH|
jaGgamAjaGgamaM cEdaM jagannArAyaNOdbhavam||18||
yOgO jJAnaM tathA sAGkhyaM vidyAH zilpAdi karma ca|
vEdAH zAstrANi vijJAnamEtatsarvaM janArdanAt||19||
EkO viSNurmahadbhUtaM pRthagbhUtAnyanEkazaH|
trI^llOkAn vyApya bhUtAtmA bhuGktE vizvabhugavyayaH||20||
imaM stavaM bhagavatO viSNOrvyAsEna kIrtitam|
paThEdya icchEt puruSaH zrEyaH prAptuM sukhAni ca||21||
vizvEzvaramajaM dEvaM jagataH prabhumavyayam|
bhajanti yE puSkarAkSaM na tE yAnti parAbhavam||22||


na tE yAnti parAbhavam OM nama iti|

arjuna uvAca

padmapatravizAlAkSa padmanAbha surOttama|
bhaktAnAmanuraktAnAM trAtA bhava janArdana||23||


zrIbhagavAnuvAca

yO mAM nAmasahasrENa stOtumicchati pANDava|
sO'hamEkEna zlOkEna stuta Eva na saMzayaH||24||


stuta Eva na saMzaya OM nama iti|

vyAsa uvAca

vAsanAdvAsudEvasya vAsitaM bhuvanatrayam|
sarvabhUtanivAsO'si vAsudEva namO'stu tE||25||


zrI vAsudEva namO'stuta OM nama iti|

pArvatyuvAca

kEnOpAyEna laghunA viSNOrnAmasahasrakam|
paThyatE paNDitairnityaM zrOtumicchAmyahaM prabhO||26||


zrI Izvara uvAca

zrIrAma rAma rAmEti ramE rAmE manOramE|
sahasranAma tattulyaM rAma nAma varAnanE||27||


zrIrAmanAma varAnana OM nama iti|

brahmOvAca

namO'stvanantAya sahasramUrtayE sahasrapAdAkSizirOrubAhavE|
sahasranAmnE puruSAya zAzvatE sahasrakOTiyugadhAriNE namaH||28||


sahasrakOTiyugadhAriNE nama OM nama iti|

saJjaya uvAca

yatra yOgEzvaraH kRSNO yatra pArthO dhanurdharaH|
tatra zrIrvijayO bhUtirdhruvA nItirmatirmama||29||


zrIbhagavAnuvAca

ananyAzcintayantO mAM yE janAH paryupAsatE|
tESAM nityAbhiyuktAnAM yOgakSEmaM vahAmyaham||30||
paritrANAya sAdhUnAM vinAzAya ca duSkRtAm|
dharmasaMsthApanArthAya sambhavAmi yugE yugE||31||
ArtA viSaNNAH zithilAzca bhItAH
ghOrESu ca vyAdhiSu vartamAnAH|
saGkIrtya nArAyaNazabdamAtram
vimuktaduHkhAH sukhinO bhavantu||32||
kAyEna vAcA manasEndriyairvA buddhyA''tmanA vA prakRtEH svabhAvAt|
karOmi yadyat sakalaM parasmai nArAyaNAyEti samarpayAmi||


||OM tatsaditi zrImanmahAbhAratE zatasAhasryAM saMhitAyAM vaiyAsikyAm AnuzAsanikaparvaNi zrI bhISmayudhiSThirasaMvAdE zrIviSNOrdivyasahasranAmastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox