From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

viSNusahasranAmAvaLiH


 1. OM vizvasmai namaH
 2. OM viSNavE namaH
 3. OM vaSaTkArAya namaH
 4. OM bhUtabhavyabhavatprabhavE namaH
 5. OM bhUtakRtE namaH
 6. OM bhUtabhRtE namaH
 7. OM bhAvAya namaH
 8. OM bhUtAtmanE namaH
 9. OM bhUtabhAvanAya namaH
 10. OM pUtAtmanE namaH
 11. OM paramAtmanE namaH
 12. OM muktAnAM paramAyai gatayE namaH
 13. OM avyayAya namaH
 14. OM puruSAya namaH
 15. OM sAkSiNE namaH
 16. OM kSEtrajJAya namaH
 17. OM akSarAya namaH
 18. OM yOgAya namaH
 19. OM yOgavidAM nEtrE namaH
 20. OM pradhAnapuruSEzvarAya namaH
 21. OM nArasiMhavapuSE namaH
 22. OM zrImatE namaH
 23. OM kEzavAya namaH
 24. OM puruSOttamAya namaH
 25. OM sarvasmai namaH
 26. OM zarvAya namaH
 27. OM zivAya namaH
 28. OM sthANavE namaH
 29. OM bhUtAdayE namaH
 30. OM nidhayE'vyayAya namaH
 31. OM sambhavAya namaH
 32. OM bhAvanAya namaH
 33. OM bhartrE namaH
 34. OM prabhavAya namaH
 35. OM prabhavE namaH
 36. OM IzvarAya namaH
 37. OM svayambhuvE namaH
 38. OM zambhavE namaH
 39. OM AdityAya namaH
 40. OM puSkarAkSAya namaH
 41. OM mahAsvanAya namaH
 42. OM anAdinidhanAya namaH
 43. OM dhAtrE namaH
 44. OM vidhAtrE namaH
 45. OM dhAtava uttamAya namaH
 46. OM apramEyAya namaH
 47. OM hRSIkEzAya namaH
 48. OM padmanAbhAya namaH
 49. OM amaraprabhavE namaH
 50. OM vizvakarmaNE namaH
 51. OM manavE namaH
 52. OM tvaSTrE namaH
 53. OM sthaviSThAya namaH
 54. OM sthavirAya dhruvAya namaH
 55. OM agrAhyAya namaH
 56. OM zAzvatAya namaH
 57. OM kRSNAya namaH
 58. OM lOhitAkSAya namaH
 59. OM pratardanAya namaH
 60. OM prabhUtAya namaH
 61. OM trikakubdhAmnE namaH
 62. OM pavitrAya namaH
 63. OM maGgaLAya parasmai namaH
 64. OM IzAnAya namaH
 65. OM prANadAya namaH
 66. OM prANAya namaH
 67. OM jyESThAya namaH
 68. OM zrESThAya namaH
 69. OM prajApatayE namaH
 70. OM hiraNyagarbhAya namaH
 71. OM bhUgarbhAya namaH
 72. OM mAdhavAya namaH
 73. OM madhusUdanAya namaH
 74. OM IzvarAya namaH
 75. OM vikramiNE namaH
 76. OM dhanvinE namaH
 77. OM mEdhAvinE namaH
 78. OM vikramAya namaH
 79. OM kramAya namaH
 80. OM anuttamAya namaH
 81. OM durAdharSAya namaH
 82. OM kRtajJAya namaH
 83. OM kRtayE namaH
 84. OM AtmavatE namaH
 85. OM surEzAya namaH
 86. OM zaraNAya namaH
 87. OM zarmaNE namaH
 88. OM vizvarEtasE namaH
 89. OM prajAbhavAya namaH
 90. OM ahnE namaH
 91. OM saMvatsarAya namaH
 92. OM vyAlAya namaH
 93. OM pratyayAya namaH
 94. OM sarvadarzanAya namaH
 95. OM ajAya namaH
 96. OM sarvEzvarAya namaH
 97. OM siddhAya namaH
 98. OM siddhayE namaH
 99. OM sarvAdayE namaH
 100. OM acyutAya namaH
 101. OM vRSAkapayE namaH
 102. OM amEyAtmanE namaH
 103. OM sarvayOgavinissRtAya namaH
 104. OM vasavE namaH
 105. OM vasumanasE namaH
 106. OM satyAya namaH
 107. OM samAtmanE namaH
 108. OM asammitAya namaH
 109. OM samAya namaH
 110. OM amOghAya namaH
 111. OM puNDarIkAkSAya namaH
 112. OM vRSakarmaNE namaH
 113. OM vRSAkRtayE namaH
 114. OM rudrAya namaH
 115. OM bahuzirasE namaH
 116. OM babhravE namaH
 117. OM vizvayOnayE namaH
 118. OM zucizravasE namaH
 119. OM amRtAya namaH
 120. OM zAzvatassthANavE namaH
 121. OM varArOhAya namaH
 122. OM mahAtapasE namaH
 123. OM sarvagAya namaH
 124. OM sarvavidbhAnavE namaH
 125. OM viSvaksEnAya namaH
 126. OM janArdanAya namaH
 127. OM vEdAya namaH
 128. OM vEdavidE namaH
 129. OM avyaGgAya namaH
 130. OM vEdAGgAya namaH
 131. OM vEdavidE namaH
 132. OM kavayE namaH
 133. OM lOkAdhyakSAya namaH
 134. OM surAdhyakSAya namaH
 135. OM dharmAdhyakSAya namaH
 136. OM kRtAkRtAya namaH
 137. OM caturAtmanE namaH
 138. OM caturvyUhAya namaH
 139. OM caturdaMSTrAya namaH
 140. OM caturbhujAya namaH
 141. OM bhrAjiSNavE namaH
 142. OM bhOjanAya namaH
 143. OM bhOktrE namaH
 144. OM sahiSNavE namaH
 145. OM jagadAdijAya namaH
 146. OM anaghAya namaH
 147. OM vijayAya namaH
 148. OM jEtrE namaH
 149. OM vizvayOnayE namaH
 150. OM punarvasavE namaH
 151. OM upEndrAya namaH
 152. OM vAmanAya namaH
 153. OM prAMzavE namaH
 154. OM amOghAya namaH
 155. OM zucayE namaH
 156. OM UrjitAya namaH
 157. OM atIndrAya namaH
 158. OM saGgrahAya namaH
 159. OM sargAya namaH
 160. OM dhRtAtmanE namaH
 161. OM niyamAya namaH
 162. OM yamAya namaH
 163. OM vEdyAya namaH
 164. OM vaidyAya namaH
 165. OM sadAyOginE namaH
 166. OM vIraghnE namaH
 167. OM mAdhavAya namaH
 168. OM madhavE namaH
 169. OM atIndriyAya namaH
 170. OM mahAmAyAya namaH
 171. OM mahOtsAhAya namaH
 172. OM mahAbalAya namaH
 173. OM mahAbuddhayE namaH
 174. OM mahAvIryAya namaH
 175. OM mahAzaktayE namaH
 176. OM mahAdyutayE namaH
 177. OM anirdEzyavapuSE namaH
 178. OM zrImatE namaH
 179. OM amEyAtmanE namaH
 180. OM mahAdridhRSE namaH
 181. OM mahESvAsAya namaH
 182. OM mahIbhartrE namaH
 183. OM zrInivAsAya namaH
 184. OM satAM gatayE namaH
 185. OM aniruddhAya namaH
 186. OM surAnandAya namaH
 187. OM gOvindAya namaH
 188. OM gOvidAM patayE namaH
 189. OM marIcayE namaH
 190. OM damanAya namaH
 191. OM haMsAya namaH
 192. OM suparNAya namaH
 193. OM bhujagOttamAya namaH
 194. OM hiraNyanAbhAya namaH
 195. OM sutapasE namaH
 196. OM padmanAbhAya namaH
 197. OM prajApatayE namaH
 198. OM amRtyavE namaH
 199. OM sarvadRzE namaH
 200. OM siMhAya namaH
 201. OM sandhAtrE namaH
 202. OM sandhimatE namaH
 203. OM sthirAya namaH
 204. OM ajAya namaH
 205. OM durmarSaNAya namaH
 206. OM zAstrE namaH
 207. OM vizrutAtmanE namaH
 208. OM surArighnE namaH
 209. OM guravE namaH
 210. OM gurutamAya namaH
 211. OM dhAmnE namaH
 212. OM satyAya namaH
 213. OM satyaparAkramAya namaH
 214. OM nimiSAya namaH
 215. OM animiSAya namaH
 216. OM sragviNE namaH
 217. OM vAcaspatayE udAradhiyE namaH
 218. OM agraNyE namaH
 219. OM grAmaNyE namaH
 220. OM zrImatE namaH
 221. OM nyAyAya namaH
 222. OM nEtrE namaH
 223. OM samIraNAya namaH
 224. OM sahasramUrdhnE namaH
 225. OM vizvAtmanE namaH
 226. OM sahasrAkSAya namaH
 227. OM sahasrapadE namaH
 228. OM AvartanAya namaH
 229. OM nivRttAtmanE namaH
 230. OM saMvRtAya namaH
 231. OM sampramardanAya namaH
 232. OM ahaHsaMvartakAya namaH
 233. OM vahnayE namaH
 234. OM anilAya namaH
 235. OM dharaNIdharAya namaH
 236. OM suprasAdAya namaH
 237. OM prasannAtmanE namaH
 238. OM vizvadhRSE namaH
 239. OM vizvabhujE namaH
 240. OM vibhavE namaH
 241. OM satkartrE namaH
 242. OM satkRtAya namaH
 243. OM sAdhavE namaH
 244. OM jahnavE namaH
 245. OM nArAyaNAya namaH
 246. OM narAya namaH
 247. OM asaGkhyEyAya namaH
 248. OM apramEyAtmanE namaH
 249. OM viziSTAya namaH
 250. OM ziSTakRtE namaH
 251. OM zucayE namaH
 252. OM siddhArthAya namaH
 253. OM siddhasaGkalpAya namaH
 254. OM siddhidAya namaH
 255. OM siddhisAdhanAya namaH
 256. OM vRSAhiNE namaH
 257. OM vRSabhAya namaH
 258. OM viSNavE namaH
 259. OM vRSaparvaNE namaH
 260. OM vRSOdarAya namaH
 261. OM vardhanAya namaH
 262. OM vardhamAnAya namaH
 263. OM viviktAya namaH
 264. OM zrutisAgarAya namaH
 265. OM subhujAya namaH
 266. OM durdharAya namaH
 267. OM vAgminE namaH
 268. OM mahEndrAya namaH
 269. OM vasudAya namaH
 270. OM vasavE namaH
 271. OM naikarUpAya namaH
 272. OM bRhadrUpAya namaH
 273. OM zipiviSTAya namaH
 274. OM prakAzanAya namaH
 275. OM OjastEjOdyutidharAya namaH
 276. OM prakAzAtmanE namaH
 277. OM pratApanAya namaH
 278. OM RddhAya namaH
 279. OM spaSTAkSarAya namaH
 280. OM mantrAya namaH
 281. OM candrAMzavE namaH
 282. OM bhAskaradyutayE namaH
 283. OM amRtAMzUdbhavAya namaH
 284. OM bhAnavE namaH
 285. OM zazabindavE namaH
 286. OM surEzvarAya namaH
 287. OM auSadhAya namaH
 288. OM jagatassEtavE namaH
 289. OM satyadharmaparAkramAya namaH
 290. OM bhUtabhavyabhavannAthAya namaH
 291. OM pavanAya namaH
 292. OM pAvanAya namaH
 293. OM analAya namaH
 294. OM kAmaghnE namaH
 295. OM kAmakRtE namaH
 296. OM kAntAya namaH
 297. OM kAmAya namaH
 298. OM kAmapradAya namaH
 299. OM prabhavE namaH
 300. OM yugAdikRtE namaH
 301. OM yugAvartAya namaH
 302. OM naikamAyAya namaH
 303. OM mahAzanAya namaH
 304. OM adRzyAya namaH
 305. OM vyaktarUpAya namaH
 306. OM sahasrajitE namaH
 307. OM anantajitE namaH
 308. OM iSTAya namaH
 309. OM aviziSTAya namaH
 310. OM ziSTESTAya namaH
 311. OM zikhaNDinE namaH
 312. OM nahuSAya namaH
 313. OM vRSAya namaH
 314. OM krOdhaghnE namaH
 315. OM krOdhakRtkartrE namaH
 316. OM vizvabAhavE namaH
 317. OM mahIdharAya namaH
 318. OM acyutAya namaH
 319. OM prathitAya namaH
 320. OM prANAya namaH
 321. OM prANadAya namaH
 322. OM vAsavAnujAya namaH
 323. OM apAnnidhayE namaH
 324. OM adhiSThAnAya namaH
 325. OM apramattAya namaH
 326. OM pratiSThitAya namaH
 327. OM skandAya namaH
 328. OM skandadharAya namaH
 329. OM dhuryAya namaH
 330. OM varadAya namaH
 331. OM vAyuvAhanAya namaH
 332. OM vAsudEvAya namaH
 333. OM bRhadbhAnavE namaH
 334. OM AdidEvAya namaH
 335. OM purandarAya namaH
 336. OM azOkAya namaH
 337. OM tAraNAya namaH
 338. OM tArAya namaH
 339. OM zUrAya namaH
 340. OM zaurayE namaH
 341. OM janEzvarAya namaH
 342. OM anukUlAya namaH
 343. OM zatAvartAya namaH
 344. OM padminE namaH
 345. OM padmanibhEkSaNAya namaH
 346. OM padmanAbhAya namaH
 347. OM aravindAkSAya namaH
 348. OM padmagarbhAya namaH
 349. OM zarIrabhRtE namaH
 350. OM maharddhayE namaH
 351. OM RddhAya namaH
 352. OM vRddhAtmanE namaH
 353. OM mahAkSAya namaH
 354. OM garuDadhvajAya namaH
 355. OM atulAya namaH
 356. OM zarabhAya namaH
 357. OM bhImAya namaH
 358. OM samayajJAya namaH
 359. OM havirharayE namaH
 360. OM sarvalakSaNalakSaNyAya namaH
 361. OM lakSmIvatE namaH
 362. OM samitiJjayAya namaH
 363. OM vikSarAya namaH
 364. OM rOhitAya namaH
 365. OM mArgAya namaH
 366. OM hEtavE namaH
 367. OM dAmOdarAya namaH
 368. OM sahAya namaH
 369. OM mahIdharAya namaH
 370. OM mahAbhAgAya namaH
 371. OM vEgavatE namaH
 372. OM amitAzanAya namaH
 373. OM udbhavAya namaH
 374. OM kSObhaNAya namaH
 375. OM dEvAya namaH
 376. OM zrIgarbhAya namaH
 377. OM paramEzvarAya namaH
 378. OM karaNAya namaH
 379. OM kAraNAya namaH
 380. OM kartrE namaH
 381. OM vikartrE namaH
 382. OM gahanAya namaH
 383. OM guhAya namaH
 384. OM vyavasAyAya namaH
 385. OM vyavasthAnAya namaH
 386. OM saMsthAnAya namaH
 387. OM sthAnadAya namaH
 388. OM dhruvAya namaH
 389. OM pararddhayE namaH
 390. OM paramaspaSTAya namaH
 391. OM tuSTAya namaH
 392. OM puSTAya namaH
 393. OM zubhEkSaNAya namaH
 394. OM rAmAya namaH
 395. OM virAmAya namaH
 396. OM viratAya namaH
 397. OM mArgAya namaH
 398. OM nEyAya namaH
 399. OM nayAya namaH
 400. OM anayAya namaH
 401. OM vIrAya namaH
 402. OM zaktimatAM zrESThAya namaH
 403. OM dharmAya namaH
 404. OM dharmaviduttamAya namaH
 405. OM vaikuNThAya namaH
 406. OM puruSAya namaH
 407. OM prANAya namaH
 408. OM prANadAya namaH
 409. OM praNavAya namaH
 410. OM pRthavE namaH
 411. OM hiraNyagarbhAya namaH
 412. OM zatrughnAya namaH
 413. OM vyAptAya namaH
 414. OM vAyavE namaH
 415. OM adhOkSajAya namaH
 416. OM RtavE namaH
 417. OM sudarzanAya namaH
 418. OM kAlAya namaH
 419. OM paramESThinE namaH
 420. OM parigrahAya namaH
 421. OM ugrAya namaH
 422. OM saMvatsarAya namaH
 423. OM dakSAya namaH
 424. OM vizrAmAya namaH
 425. OM vizvadakSiNAya namaH
 426. OM vistArAya namaH
 427. OM sthAvarasthANavE namaH
 428. OM pramANAya namaH
 429. OM bIjAyAvyayAya namaH
 430. OM arthAya namaH
 431. OM anarthAya namaH
 432. OM mahAkOzAya namaH
 433. OM mahAbhOgAya namaH
 434. OM mahAdhanAya namaH
 435. OM anirviNNAya namaH
 436. OM sthaviSThAya namaH
 437. OM abhuvE namaH
 438. OM dharmayUpAya namaH
 439. OM mahAmakhAya namaH
 440. OM nakSatranEmayE namaH
 441. OM nakSatriNE namaH
 442. OM kSamAya namaH
 443. OM kSAmAya namaH
 444. OM samIhanAya namaH
 445. OM yajJAya namaH
 446. OM ijyAya namaH
 447. OM mahEjyAya namaH
 448. OM kratavE namaH
 449. OM satrAya namaH
 450. OM satAGgatayE namaH
 451. OM sarvadarzinE namaH
 452. OM vimuktAtmanE namaH
 453. OM sarvajJAya namaH
 454. OM jJAnAya uttamAya namaH
 455. OM suvratAya namaH
 456. OM sumukhAya namaH
 457. OM sUkSmAya namaH
 458. OM sughOSAya namaH
 459. OM sukhadAya namaH
 460. OM suhRdE namaH
 461. OM manOharAya namaH
 462. OM jitakrOdhAya namaH
 463. OM vIrabAhavE namaH
 464. OM vidAraNAya namaH
 465. OM svApanAya namaH
 466. OM svavazAya namaH
 467. OM vyApinE namaH
 468. OM naikAtmanE namaH
 469. OM naikakarmakRtE namaH
 470. OM vatsarAya namaH
 471. OM vatsalAya namaH
 472. OM vatsinE namaH
 473. OM ratnagarbhAya namaH
 474. OM dhanEzvarAya namaH
 475. OM dharmagupE namaH
 476. OM dharmakRtE namaH
 477. OM dharmiNE namaH
 478. OM satE namaH
 479. OM asatE namaH
 480. OM kSarAya namaH
 481. OM akSarAya namaH
 482. OM avijJAtrE namaH
 483. OM sahasrAMzavE namaH
 484. OM vidhAtrE namaH
 485. OM kRtalakSaNAya namaH
 486. OM gabhastinEmayE namaH
 487. OM sattvasthAya namaH
 488. OM siMhAya namaH
 489. OM bhUtamahEzvarAya namaH
 490. OM AdidEvAya namaH
 491. OM mahAdEvAya namaH
 492. OM dEvEzAya namaH
 493. OM dEvabhRdguravE namaH
 494. OM uttarAya namaH
 495. OM gOpatayE namaH
 496. OM gOptrE namaH
 497. OM jJAnagamyAya namaH
 498. OM purAtanAya namaH
 499. OM zarIrabhUtabhRtE namaH
 500. OM bhOktrE namaH
 501. OM kapIndrAya namaH
 502. OM bhUridakSiNAya namaH
 503. OM sOmapAya namaH
 504. OM amRtapAya namaH
 505. OM sOmAya namaH
 506. OM purujitE namaH
 507. OM purusattamAya namaH
 508. OM vinayAya namaH
 509. OM jayAya namaH
 510. OM satyasandhAya namaH
 511. OM dAzArhAya namaH
 512. OM sAttvatAM patayE namaH
 513. OM jIvAya namaH
 514. OM vinayitAsAkSiNE namaH
 515. OM mukundAya namaH
 516. OM amitavikramAya namaH
 517. OM ambhOnidhayE namaH
 518. OM anantAtmanE namaH
 519. OM mahOdadhizayAya namaH
 520. OM antakAya namaH
 521. OM ajAya namaH
 522. OM mahArhAya namaH
 523. OM svAbhAvyAya namaH
 524. OM jitAmitrAya namaH
 525. OM pramOdanAya namaH
 526. OM AnandAya namaH
 527. OM nandanAya namaH
 528. OM nandAya namaH
 529. OM satyadharmaNE namaH
 530. OM trivikramAya namaH
 531. OM maharSayE kapilAcAryAya namaH
 532. OM kRtajJAya namaH
 533. OM mEdinIpatayE namaH
 534. OM tripadAya namaH
 535. OM tridazAdhyakSAya namaH
 536. OM mahAzRGgAya namaH
 537. OM kRtAntakRtE namaH
 538. OM mahAvarAhAya namaH
 539. OM gOvindAya namaH
 540. OM suSENAya namaH
 541. OM kanakAGgadinE namaH
 542. OM guhyAya namaH
 543. OM gabhIrAya namaH
 544. OM gahanAya namaH
 545. OM guptAya namaH
 546. OM cakragadAdharAya namaH
 547. OM vEdhasE namaH
 548. OM svAGgAya namaH
 549. OM ajitAya namaH
 550. OM kRSNAya namaH
 551. OM dRDhAya namaH
 552. OM saGkarSaNAyAcyutAya namaH
 553. OM varuNAya namaH
 554. OM vAruNAya namaH
 555. OM vRkSAya namaH
 556. OM puSkarAkSAya namaH
 557. OM mahAmanasE namaH
 558. OM bhagavatE namaH
 559. OM bhagaghnE namaH
 560. OM AnandinE namaH
 561. OM vanamAlinE namaH
 562. OM halAyudhAya namaH
 563. OM AdityAya namaH
 564. OM jyOtirAdityAya namaH
 565. OM sahiSNavE namaH
 566. OM gatisattamAya namaH
 567. OM sudhanvanE namaH
 568. OM khaNDaparazavE namaH
 569. OM dAruNAya namaH
 570. OM draviNapradAya namaH
 571. OM divaspRzE namaH
 572. OM sarvadRgvyAsAya namaH
 573. OM vAcaspatayE'yOnijAya namaH
 574. OM trisAmnE namaH
 575. OM sAmagAya namaH
 576. OM sAmnE namaH
 577. OM nirvANAya namaH
 578. OM bhESajAya namaH
 579. OM bhiSajE namaH
 580. OM sannyAsakRtE namaH
 581. OM zamAya namaH
 582. OM zAntAya namaH
 583. OM niSTAyai namaH
 584. OM zAntyai namaH
 585. OM parAyaNAya namaH
 586. OM zubhAGgAya namaH
 587. OM zAntidAya namaH
 588. OM sraSTrE namaH
 589. OM kumudAya namaH
 590. OM kuvalEzayAya namaH
 591. OM gOhitAya namaH
 592. OM gOpatayE namaH
 593. OM gOptrE namaH
 594. OM vRSabhAkSAya namaH
 595. OM vRSapriyAya namaH
 596. OM anivartinE namaH
 597. OM nivRttAtmanE namaH
 598. OM saGkSEptrE namaH
 599. OM kSEmakRtE namaH
 600. OM zivAya namaH
 601. OM zrIvatsavakSasE namaH
 602. OM zrIvAsAya namaH
 603. OM zrIpatayE namaH
 604. OM zrImatAM varAya namaH
 605. OM zrIdAya namaH
 606. OM zrIzAya namaH
 607. OM zrInivAsAya namaH
 608. OM zrInidhayE namaH
 609. OM zrIvibhAvanAya namaH
 610. OM zrIdharAya namaH
 611. OM zrIkarAya namaH
 612. OM zrEyasE namaH
 613. OM zrImatE namaH
 614. OM lOkatrayAzrayAya namaH
 615. OM svakSAya namaH
 616. OM svaGgAya namaH
 617. OM zatAnandAya namaH
 618. OM nandayE namaH
 619. OM jyOtirgaNEzvarAya namaH
 620. OM vijitAtmanE namaH
 621. OM avidhEyAtmanE namaH
 622. OM satkIrtayE namaH
 623. OM chinnasaMzayAya namaH
 624. OM udIrNAya namaH
 625. OM sarvatazcakSuSE namaH
 626. OM anIzAya namaH
 627. OM zAzvatassthirAya namaH
 628. OM bhUzayAya namaH
 629. OM bhUSaNAya namaH
 630. OM bhUtayE namaH
 631. OM vizOkAya namaH
 632. OM zOkanAzanAya namaH
 633. OM arciSmatE namaH
 634. OM arcitAya namaH
 635. OM kumbhAya namaH
 636. OM vizuddhAtmanE namaH
 637. OM vizOdhanAya namaH
 638. OM aniruddhAya namaH
 639. OM apratirathAya namaH
 640. OM pradyumnAya namaH
 641. OM amitavikramAya namaH
 642. OM kAlanEminighnE namaH
 643. OM vIrAya namaH
 644. OM zaurayE namaH
 645. OM zUrajanEzvarAya namaH
 646. OM trilOkAtmanE namaH
 647. OM trilOkEzAya namaH
 648. OM kEzavAya namaH
 649. OM kEzighnE namaH
 650. OM harayE namaH
 651. OM kAmadEvAya namaH
 652. OM kAmapAlAya namaH
 653. OM kAminE namaH
 654. OM kAntAya namaH
 655. OM kRtAgamAya namaH
 656. OM anirdEzyavapuSE namaH
 657. OM viSNavE namaH
 658. OM vIrAya namaH
 659. OM anantAya namaH
 660. OM dhanaJjayAya namaH
 661. OM brahmaNyAya namaH
 662. OM brahmakRtE namaH
 663. OM brahmaNE namaH
 664. OM brahmaNE namaH
 665. OM brahmavivardhanAya namaH
 666. OM brahmavidE namaH
 667. OM brAhmaNAya namaH
 668. OM brahmiNE namaH
 669. OM brahmajJAya namaH
 670. OM brAhmaNapriyAya namaH
 671. OM mahAkramAya namaH
 672. OM mahAkarmaNE namaH
 673. OM mahAtEjasE namaH
 674. OM mahOragAya namaH
 675. OM mahAkratavE namaH
 676. OM mahAyajvanE namaH
 677. OM mahAyajJAya namaH
 678. OM mahAhaviSE namaH
 679. OM stavyAya namaH
 680. OM stavapriyAya namaH
 681. OM stOtrAya namaH
 682. OM stutayE namaH
 683. OM stOtrE namaH
 684. OM raNapriyAya namaH
 685. OM pUrNAya namaH
 686. OM pUrayitrE namaH
 687. OM puNyAya namaH
 688. OM puNyakIrtayE namaH
 689. OM anAmayAya namaH
 690. OM manOjavAya namaH
 691. OM tIrthakarAya namaH
 692. OM vasurEtasE namaH
 693. OM vasupradAya namaH
 694. OM vasupradAya namaH
 695. OM vAsudEvAya namaH
 696. OM vasuvE namaH
 697. OM vasumanasE namaH
 698. OM haviSE namaH
 699. OM sadgatayE namaH
 700. OM satkRtayE namaH
 701. OM sattAyai namaH
 702. OM sadbhUtayE namaH
 703. OM satparAyaNAya namaH
 704. OM zUrasEnAya namaH
 705. OM yaduzrESThAya namaH
 706. OM sannivAsAya namaH
 707. OM suyAmunAya namaH
 708. OM bhUtAvAsAya namaH
 709. OM vAsudEvAya namaH
 710. OM sarvAsunilayAya namaH
 711. OM analAya namaH
 712. OM darpaghnE namaH
 713. OM darpadAya namaH
 714. OM dRptAya namaH
 715. OM durdharAya namaH
 716. OM aparAjitAya namaH
 717. OM vizvamUrtayE namaH
 718. OM mahAmUrtayE namaH
 719. OM dIptamUrtayE namaH
 720. OM amUrtimatE namaH
 721. OM anEkamUrtayE namaH
 722. OM avyaktAya namaH
 723. OM zatamUrtayE namaH
 724. OM zatAnanAya namaH
 725. OM Ekasmai namaH
 726. OM naikasmai namaH
 727. OM savAya namaH
 728. OM kAya namaH
 729. OM kasmai namaH
 730. OM yasmai namaH
 731. OM tasmai namaH
 732. OM padAyAnuttamAya namaH
 733. OM lOkabandhavE namaH
 734. OM lOkanAthAya namaH
 735. OM mAdhavAya namaH
 736. OM bhaktavatsalAya namaH
 737. OM suvarNavarNAya namaH
 738. OM hEmAGgAya namaH
 739. OM varAGgAya namaH
 740. OM candanAGgadinE namaH
 741. OM vIraghnE namaH
 742. OM viSamAya namaH
 743. OM zUnyAya namaH
 744. OM ghRtAziSE namaH
 745. OM acalAya namaH
 746. OM calAya namaH
 747. OM amAninE namaH
 748. OM mAnadAya namaH
 749. OM mAnyAya namaH
 750. OM lOkasvAminE namaH
 751. OM trilOkadhRSE namaH
 752. OM sumEdhasE namaH
 753. OM mEdhajAya namaH
 754. OM dhanyAya namaH
 755. OM satyamEdhasE namaH
 756. OM dharAdharAya namaH
 757. OM tEjOvRSAya namaH
 758. OM dyutidharAya namaH
 759. OM sarvazastrabhRtAM varAya namaH
 760. OM pragrahAya namaH
 761. OM vigrahAya namaH
 762. OM vyagrAya namaH
 763. OM naikazRGgAya namaH
 764. OM gadAgrajAya namaH
 765. OM caturmUrtayE namaH
 766. OM caturbAhavE namaH
 767. OM caturvyUhAya namaH
 768. OM caturgatayE namaH
 769. OM caturAtmanE namaH
 770. OM caturbhAvAya namaH
 771. OM caturvEdavidE namaH
 772. OM EkapadE namaH
 773. OM samAvartAya namaH
 774. OM anivRttAtmanE namaH
 775. OM durjayAya namaH
 776. OM duratikramAya namaH
 777. OM durlabhAya namaH
 778. OM durgamAya namaH
 779. OM durgAya namaH
 780. OM durAvAsAya namaH
 781. OM durArighnE namaH
 782. OM zubhAGgAya namaH
 783. OM lOkasAraGgAya namaH
 784. OM sutantavE namaH
 785. OM tantuvardhanAya namaH
 786. OM indrakarmaNE namaH
 787. OM mahAkarmaNE namaH
 788. OM kRtakarmaNE namaH
 789. OM kRtAgamAya namaH
 790. OM udbhavAya namaH
 791. OM sundarAya namaH
 792. OM sundAya namaH
 793. OM ratnanAbhAya namaH
 794. OM sulOcanAya namaH
 795. OM arkAya namaH
 796. OM vAjasanAya namaH
 797. OM zRGgiNE namaH
 798. OM jayantAya namaH
 799. OM sarvavijjayinE namaH
 800. OM suvarNabindavE namaH
 801. OM akSObhyAya namaH
 802. OM sarvavAgIzvarEzvarAya namaH
 803. OM mahAhradAya namaH
 804. OM mahAgartAya namaH
 805. OM mahAbhUtAya namaH
 806. OM mahAnidhayE namaH
 807. OM kumudAya namaH
 808. OM kundarAya namaH
 809. OM kundAya namaH
 810. OM parjanyAya namaH
 811. OM pAvanAya namaH
 812. OM anilAya namaH
 813. OM amRtAzAya namaH
 814. OM amRtavapuSE namaH
 815. OM sarvajJAya namaH
 816. OM sarvatOmukhAya namaH
 817. OM sulabhAya namaH
 818. OM suvratAya namaH
 819. OM siddhAya namaH
 820. OM zatrujitE namaH
 821. OM zatrutApanAya namaH
 822. OM nyagrOdhAya namaH
 823. OM udumbarAya namaH
 824. OM azvatthAya namaH
 825. OM cANUrAndhraniSUdanAya namaH
 826. OM sahasrArciSE namaH
 827. OM saptajihvAya namaH
 828. OM saptaidhasE namaH
 829. OM saptavAhanAya namaH
 830. OM amUrtayE namaH
 831. OM anaghAya namaH
 832. OM acintyAya namaH
 833. OM bhayakRtE namaH
 834. OM bhayanAzanAya namaH
 835. OM aNavE namaH
 836. OM bRhatE namaH
 837. OM kRzAya namaH
 838. OM sthUlAya namaH
 839. OM guNabhRtE namaH
 840. OM nirguNAya namaH
 841. OM mahatE namaH
 842. OM adhRtAya namaH
 843. OM svadhRtAya namaH
 844. OM svAsyAya namaH
 845. OM prAgvaMzAya namaH
 846. OM vaMzavardhanAya namaH
 847. OM bhArabhRtE namaH
 848. OM kathitAya namaH
 849. OM yOginE namaH
 850. OM yOgIzAya namaH
 851. OM sarvakAmadAya namaH
 852. OM AzramAya namaH
 853. OM zramaNAya namaH
 854. OM kSAmAya namaH
 855. OM suparNAya namaH
 856. OM vAyuvAhanAya namaH
 857. OM dhanurdharAya namaH
 858. OM dhanurvEdAya namaH
 859. OM daNDAya namaH
 860. OM damayitrE namaH
 861. OM damAya namaH
 862. OM aparAjitAya namaH
 863. OM sarvasahAya namaH
 864. OM niyantrE namaH
 865. OM aniyamAya namaH
 866. OM ayamAya namaH
 867. OM sattvavatE namaH
 868. OM sAttvikAya namaH
 869. OM satyAya namaH
 870. OM satyadharmaparAyaNAya namaH
 871. OM abhiprAyAya namaH
 872. OM priyArhAya namaH
 873. OM arhAya namaH
 874. OM priyakRtE namaH
 875. OM prItivardhanAya namaH
 876. OM vihAyasagatayE namaH
 877. OM jyOtiSE namaH
 878. OM surucayE namaH
 879. OM hutabhujE namaH
 880. OM vibhavE namaH
 881. OM ravayE namaH
 882. OM virOcanAya namaH
 883. OM sUryAya namaH
 884. OM savitrE namaH
 885. OM ravilOcanAya namaH
 886. OM anantAya namaH
 887. OM hutabhujE namaH
 888. OM bhOktrE namaH
 889. OM sukhadAya namaH
 890. OM naikajAya namaH
 891. OM agrajAya namaH
 892. OM anirviNNAya namaH
 893. OM sadAmarSiNE namaH
 894. OM lOkAdhiSThAnAya namaH
 895. OM adbhutAya namaH
 896. OM sanAtE namaH
 897. OM sanAtanatamAya namaH
 898. OM kapilAya namaH
 899. OM kapayE namaH
 900. OM avyayAya namaH
 901. OM svastidAya namaH
 902. OM svastikRtE namaH
 903. OM svastayE namaH
 904. OM svastibhujE namaH
 905. OM svastidakSiNAya namaH
 906. OM araudrAya namaH
 907. OM kuNDalinE namaH
 908. OM cakriNE namaH
 909. OM vikramiNE namaH
 910. OM UrjitazAsanAya namaH
 911. OM zabdAtigAya namaH
 912. OM zabdasahAya namaH
 913. OM zizirAya namaH
 914. OM zarvarIkarAya namaH
 915. OM akrUrAya namaH
 916. OM pEzalAya namaH
 917. OM dakSAya namaH
 918. OM dakSiNAya namaH
 919. OM kSamiNAM varAya namaH
 920. OM vidvattamAya namaH
 921. OM vItabhayAya namaH
 922. OM puNyazravaNakIrtanAya namaH
 923. OM uttAraNAya namaH
 924. OM duSkRtighnE namaH
 925. OM puNyAya namaH
 926. OM dussvapnanAzanAya namaH
 927. OM vIraghnE namaH
 928. OM rakSaNAya namaH
 929. OM sadbhyO namaH
 930. OM jIvanAya namaH
 931. OM paryavasthitAya namaH
 932. OM anantarUpAya namaH
 933. OM anantazriyE namaH
 934. OM jitamanyavE namaH
 935. OM bhayApahAya namaH
 936. OM caturazrAya namaH
 937. OM gabhIrAtmanE namaH
 938. OM vidizAya namaH
 939. OM vyAdizAya namaH
 940. OM dizAya namaH
 941. OM anAdayE namaH
 942. OM bhuvO bhuvE namaH
 943. OM lakSmyai namaH
 944. OM suvIrAya namaH
 945. OM rucirAGgadAya namaH
 946. OM jananAya namaH
 947. OM janajanmAdayE namaH
 948. OM bhImAya namaH
 949. OM bhImaparAkramAya namaH
 950. OM AdhAranilayAya namaH
 951. OM adhAtrE namaH
 952. OM puSpahAsAya namaH
 953. OM prajAgarAya namaH
 954. OM UrdhvagAya namaH
 955. OM satpathAcArAya namaH
 956. OM prANadAya namaH
 957. OM praNavAya namaH
 958. OM paNAya namaH
 959. OM pramANAya namaH
 960. OM prANanilayAya namaH
 961. OM prANabhRtE namaH
 962. OM prANajIvanAya namaH
 963. OM tattvAya namaH
 964. OM tattvavidE namaH
 965. OM EkAtmanE namaH
 966. OM janmamRtyujarAtigAya namaH
 967. OM bhUrbhuvassvastaravE namaH
 968. OM tArAya namaH
 969. OM savitrE namaH
 970. OM prapitAmahAya namaH
 971. OM yajJAya namaH
 972. OM yajJapatayE namaH
 973. OM yajvanE namaH
 974. OM yajJAGgAya namaH
 975. OM yajJavAhanAya namaH
 976. OM yajJabhRtE namaH
 977. OM yajJakRtE namaH
 978. OM yajJinE namaH
 979. OM yajJabhujE namaH
 980. OM yajJasAdhanAya namaH
 981. OM yajJAntakRtE namaH
 982. OM yajJaguhyAya namaH
 983. OM annAya namaH
 984. OM annAdAya namaH
 985. OM AtmayOnayE namaH
 986. OM svayaJjAtAya namaH
 987. OM vaikhAnAya namaH
 988. OM sAmagAyanAya namaH
 989. OM dEvakInandanAya namaH
 990. OM sraSTrE namaH
 991. OM kSitIzAya namaH
 992. OM pApanAzanAya namaH
 993. OM zaGkhabhRtE namaH
 994. OM nandakinE namaH
 995. OM cakriNE namaH
 996. OM zArGgadhanvanE namaH
 997. OM gadAdharAya namaH
 998. OM rathAGgapANayE namaH
 999. OM akSObhyAya namaH
 1000. OM sarvapraharaNAyudhAya namaH


||iti zrIviSNusahasranAmAvaLissampUrNA||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox