From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

yamASTakam


zrInArAyaNa uvAca

harErutkIrtanaM zrutvA sAvitrI yamavaktrataH|
sAzrunEtrA sapulakA yamaM punaruvAca sA||1||


sAvitryuvAca

harErutkIrtanaM dharma svakulOddhArakAraNam|
zrOtlRNAM caiva vaktlRNAM janmamRtyujarAharam||2||
dAnAnAM ca vratAnAM ca siddhInAM tapasAM param|
yOgAnAM caiva vEdAnAM sEvanaM kIrtanaM harEH||3||
muktatvamamaratvaM ca sarvasiddhitvamEva vA|
zrIkRSNasEvanasyaiva kalAM nArhanti SODazIm||4||
bhajAmi kEna vidhinA zrIkRSNaM prakRtEH param|
mUDhAM mAmabalAM tAta vada vEdavidAM vara||5||
zubhakarmavipAkaM ca zrutaM nlRNAM manOharam|
karmAzubhavipAkaM ca tanmE vyAkhyAtumarhasi||6||
ityuktvA sA satI brahman bhaktinamrAtmakandharA|
tuSTAva dharmarAjaM ca vEdOktEna stavEna ca||7||


sAvitryuvAca

tapasA dharmamArAdhya puSkarE bhAskaraH purA|
dharmAMzaM yaM sutaM prApa dharmarAjaM namAmyaham||8||
samatA sarvabhUtESu yasya sarvasya sAkSiNaH|
atO yannAma zamanamiti taM praNamAmyaham||9||
yEnAntazca kRtO vizvE sarvESAM jIvinAM param|
kAmAnurUpakAlEna taM kRtAntaM namAmyaham||10||
bibharti daNDaM daNDyAya pApinAM zuddhihEtavE|
namAmi taM daNDadharaM yaH zAstA sarvakarmaNAm||11||
vizvE ca kalayatyEva sarvAyuzcApi santatam|
atIva durnivAryaM ca taM kAlaM praNamAmyaham||12||
tapasvI vaiSNavO dharmI yaH saMyamI vijitEndriyaH|
jIvinAM karmaphaladaM taM yamaM praNamAmyaham||13||
svAtmArAmazca sarvajJO mitraM puNyakRtAM bhavEt|
pApinAM klEzadO yasya puNyaM mitraM namAmyaham||14||
yajjanma brahmaNO vaMzE jvalantaM brahmatEjasA|
yO dhyAyati paraM brahma brahmavaMzaM namAmyaham||15||
ityuktvA sA ca sAvitrI praNanAma yamaM munE|
yamastAM viSNubhajanaM karmapAkamuvAca ha||16||
idaM yamASTakaM nityaM prAtarutthAya yaH paThEt|
yamAttasya bhayaM nAsti sarvapApAtpramucyatE||17||
mahApApI yadi paThEnnityaM bhaktyA ca nArada|
yamaH karOti saMzuddhaM kAyavyUhEna nizcitam||18||


||iti zrIbrahmavaivartamahApurANE prakRtikhaNDE zrI nArada-nArAyaNa-saMvAdE zrI tulasyOpAkhyAnE zrI sAvitrIkRtayamastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox