From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

AdityahRdayam

tatO yuddhaparizrAntaM samarE cintayA sthitam|
rAvaNaM cAgratO dRSTvA yuddhAya samupasthitam||1||
daivataizca samAgamya draSTumabhyAgatO raNam|
upAgamyAbravIdrAmam agastyO bhagavAn RSiH||2||
rAma rAma mahAbAhO zRNu guhyaM sanAtanam|
yEna sarvAnarIn vatsa samarE vijayiSyasi||3||
AdityahRdayaM puNyaM sarvazatruvinAzanam|
jayAvahaM japEnnityam akSayyaM paramaM zivam||4||
sarvamaGgalamAGgalyaM sarvapApapraNAzanam|
cintAzOkaprazamanam Ayurvardhanamuttamam||5||
razmimantaM samudyantaM dEvAsuranamaskRtam|
pUjayasva vivasvantaM bhAskaraM bhuvanEzvaram||6||
sarvadEvAtmakO hyESa tEjasvI razmibhAvanaH|
ESa dEvAsuragaNAn lOkAn pAti gabhastibhiH||7||
ESa brahmA ca viSNuzca zivaH skandaH prajApatiH|
mahEndrO dhanadaH kAlO yamaH sOmO hyapAM patiH||8||
pitarO vasavaH sAdhyA hyazvinau marutO manuH|
vAyurvahniH prajAprANa RtukartA prabhAkaraH||9||
AdityaH savitA sUryaH khagaH pUSA gabhastimAn|
suvarNasadRzO bhAnurhiraNyarEtA divAkaraH||10||
haridazvaH sahasrArciH saptasaptirmarIcimAn|
timirOnmathanaH zambhustvaSTA mArtANDa aMzumAn||11||
hiraNyagarbhaH zizirastapanO bhAskarO raviH|
agnigarbhO'ditEH putraH zaGkhaH ziziranAzanaH||12||
vyOmanAthastamObhEdI RgyajussAmapAragaH|
ghanavRSTirapAM mitrO vindhyavIthIplavaGgamaH||13||
AtapI maNDalI mRtyuH piGgalaH sarvatApanaH|
kavirvizvO mahAtEjA raktaH sarvabhavOdbhavaH||14||
nakSatragrahatArANAm adhipO vizvabhAvanaH|
tEjasAmapi tEjasvI dvAdazAtman namO'stu tE||15||
namaH pUrvAya girayE pazcimAyAdrayE namaH|
jyOtirgaNAnAM patayE dinAdhipatayE namaH||16||
jayAya jayabhadrAya haryazvAya namO namaH|
namO namaH sahasrAMzO AdityAya namO namaH||17||
nama ugrAya vIrAya sAraGgAya namO namaH|
namaH padmaprabOdhAya mArtANDAya namO namaH||18||
brahmEzAnAcyutEzAya sUryAyAdityavarcasE|
bhAsvatE sarvabhakSAya raudrAya vapuSE namaH||19||
tamOghnAya himaghnAya zatrughnAyAmitAtmanE|
kRtaghnaghnAya dEvAya jyOtiSAM patayE namaH||20||
taptacAmIkarAbhAya vahnayE vizvakarmaNE|
namastamO'bhinighnAya rucayE lOkasAkSiNE||21||
nAzayatyESa vai bhUtaM tadEva sRjati prabhuH|
pAyatyESa tapatyESa varSatyESa gabhastibhiH||22||
ESa suptESu jAgarti bhUtESu pariniSThitaH|
ESa EvAgnihOtraM ca phalaM caivAgnihOtriNAm||23||
vEdAzca kratavazcaiva kratUnAM phalamEva ca|
yAni kRtyAni lOkESu sarva ESa raviH prabhuH||24||


phalazrutiH

EnamApatsu kRcchrESu kAntArESu bhayESu ca|
kIrtayan puruSaH kazcinnAvasIdati rAghava||25||
pUjayasvainamEkAgrO dEvadEvaM jagatpatim|
Etat triguNitaM japtvA yuddhESu vijayiSyasi||26||
asmin kSaNE mahAbAhO rAvaNaM tvaM vadhiSyasi|
EvamuktvA tadA'gastyO jagAma ca yathA''gatam||27||
EtacchrutvA mahAtEjA naSTazOkO'bhavattadA|
dhArayAmAsa suprItO rAghavaH prayatAtmavAn||28||
AdityaM prEkSya japtvA tu paraM harSamavAptavAn|
trirAcamya zucirbhUtvA dhanurAdAya vIryavAn||29||
rAvaNaM prEkSya hRSTAtmA yuddhAya samupAgamat|
sarvayatnEna mahatA vadhE tasya dhRtO'bhavat||30||
atha raviravadannirIkSya rAmaM muditamanAH paramaM prahRSyamANaH|
nizicarapatisaGkSayaM viditvA suragaNamadhyagatO vacastvarEti||31||


||ityArSE zrImadrAmAyaNE vAlmIkIyE AdikAvyE yuddhakANDE AdityahRdayaM nAma saptOttarazatatamaH sargaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox