From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


AJjanEyASTOttarazatanAmAvaliH


 1. OM AJjanEyAya namaH
 2. OM mahAvIrAya namaH
 3. OM hanUmatE namaH
 4. OM mArutAtmajAya namaH
 5. OM tattvajJAnapradAya namaH
 6. OM sItAdEvImudrApradAyakAya namaH
 7. OM azOkavanikAcchEtrE namaH
 8. OM sarvamAyAvibhaJjanAya namaH
 9. OM sarvabandhavimOktrE namaH
 10. OM rakSOvidhvaMsakArakAya namaH
 11. OM paravidyAparIhartrE namaH
 12. OM parazauryavinAzanAya namaH
 13. OM paramantranirAkartrE namaH
 14. OM parayantraprabhEdakAya namaH
 15. OM sarvagrahavinAzinE namaH
 16. OM bhImasEnasahAyakRtE namaH
 17. OM sarvaduHkhaharAya namaH
 18. OM sarvalOkacAriNE namaH
 19. OM manOjavAya namaH
 20. OM pArijAtadrumUlasthAya namaH
 21. OM sarvamantrasvarUpavatE namaH
 22. OM sarvatantrasvarUpiNE namaH
 23. OM sarvayantrAtmakAya namaH
 24. OM kapIzvarAya namaH
 25. OM mahAkAyAya namaH
 26. OM sarvarOgaharAya namaH
 27. OM prabhavE namaH
 28. OM balasiddhikarAya namaH
 29. OM sarvavidyAsampatpradAyakAya namaH
 30. OM kapisEnAnAyakAya namaH
 31. OM bhaviSyaccaturAnanAya namaH
 32. OM kumArabrahmacAriNE namaH
 33. OM ratnakuNDaladIptimatE namaH
 34. OM caJcaladbAlasannaddhalambamAnazikhOjjvalAya namaH
 35. OM gandharvavidyAtattvajJAya namaH
 36. OM mahAbalaparAkramAya namaH
 37. OM kArAgRhavimOktrE namaH
 38. OM zRGkhalAbandhamOcakAya namaH
 39. OM sAgarOttArakAya namaH
 40. OM prAjJAya namaH
 41. OM rAmadUtAya namaH
 42. OM pratApavatE namaH
 43. OM vAnarAya namaH
 44. OM kEsarIsutAya namaH
 45. OM sItAzOkanivAraNAya namaH
 46. OM aJjanAgarbhasambhUtAya namaH
 47. OM bAlArkasadRzAnanAya namaH
 48. OM vibhISaNapriyakarAya namaH
 49. OM dazagrIvakulAntakAya namaH
 50. OM lakSmaNaprANadAtrE namaH
 51. OM vajrakAyAya namaH
 52. OM mahAdyutayE namaH
 53. OM ciraJjIvinE namaH
 54. OM rAmabhaktAya namaH
 55. OM daityakAryavighAtakAya namaH
 56. OM akSahantrE namaH
 57. OM kAJcanAbhAya namaH
 58. OM paJcavaktrAya namaH
 59. OM mahAtapasE namaH
 60. OM laGkiNIbhaJjanAya namaH
 61. OM zrImatE namaH
 62. OM siMhikAprANabhaJjanAya namaH
 63. OM gandhamAdanazailasthAya namaH
 64. OM laGkApuravidAhakAya namaH
 65. OM sugrIvasacivAya namaH
 66. OM dhIrAya namaH
 67. OM zUrAya namaH
 68. OM daityakulAntakAya namaH
 69. OM surArcitAya namaH
 70. OM mahAtEjasE namaH
 71. OM rAmacUDAmaNipradAya namaH
 72. OM kAmarUpiNE namaH
 73. OM piGgalAkSAya namaH
 74. OM vardhimainAkapUjitAya namaH
 75. OM kabalIkRtamArtaNDamaNDalAya namaH
 76. OM vijitEndriyAya namaH
 77. OM rAmasugrIvasandhAtrE namaH
 78. OM mahArAvaNamardanAya namaH
 79. OM sphaTikAbhAya namaH
 80. OM vAgadhIzAya namaH
 81. OM navavyAkRtipaNDitAya namaH
 82. OM caturbAhavE namaH
 83. OM dInabandhavE namaH
 84. OM mahAtmanE namaH
 85. OM bhaktavatsalAya namaH
 86. OM saJjIvananagAhartrE namaH
 87. OM zucayE namaH
 88. OM vAgminE namaH
 89. OM dRDhavratAya namaH
 90. OM kAlanEmipramathanAya namaH
 91. OM harimarkaTamarkaTAya namaH
 92. OM dAntAya namaH
 93. OM zAntAya namaH
 94. OM prasannAtmanE namaH
 95. OM zatakaNThamadApahRtE namaH
 96. OM yOginE namaH
 97. OM rAmakathAlOlAya namaH
 98. OM sItAnvESaNapaNDitAya namaH
 99. OM vajradaMSTrAya namaH
 100. OM vajranakhAya namaH
 101. OM rudravIryasamudbhavAya namaH
 102. OM indrajitprahitAmOghabrahmAstravinivArakAya namaH
 103. OM pArthadhvajAgrasaMvAsinE namaH
 104. OM zarapaJjarahELakAya namaH
 105. OM dazabAhavE namaH
 106. OM lOkapUjyAya namaH
 107. OM jAmbavatprItivardhanAya namaH
 108. OM sItAsamEtazrIrAmapAdasEvAdhurandharAya namaH

|| iti zrI hanumadaSTOttarazatanAmAvaliH sampUrNA ||
Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox