From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

annapUrNAstOtram

nityAnandakarI varAbhayakarI saundaryaratnAkarI
nirdhUtAkhilaghOrapAvanakarI pratyakSamAhEzvarI|
prAlEyAcalavaMzapAvanakarI kAzIpurAdhIzvarI
bhikSAM dEhi kRpAvalambanakarI mAtA'nnapUrNEzvarI||1||
nAnAratnavicitrabhUSaNakarI hEmAmbarADambarI
muktAhAravilambamAnavilasad-vakSOjakumbhAntarI|
kAzmIrAgaruvAsitA rucikarI kAzIpurAdhIzvarI
bhikSAM dEhi kRpAvalambanakarI mAtA'nnapUrNEzvarI||2||
yOgAnandakarI ripukSayakarI dharmaikaniSThAkarI
candrArkAnalabhAsamAnalaharI trailOkyarakSAkarI|
sarvaizvaryakarI tapaHphalakarI kAzIpurAdhIzvarI
bhikSAM dEhi kRpAvalambanakarI mAtA'nnapUrNEzvarI||3||
kailAsAcalakandarAlayakarI gaurI umA zaGkarI
kaumArI nigamArthagOcarakarI OGkArabIjAkSarI|
mOkSadvArakavATapATanakarI kAzIpurAdhIzvarI
bhikSAM dEhi kRpAvalambanakarI mAtA'nnapUrNEzvarI||4||
dRzyAdRzyavibhUtivAhanakarI brahmANDabhANDOdarI
lIlAnATakasUtrakhElanakarI vijJAnadIpAGkurI|
zrIvizvEzamanaHprasAdanakarI kAzIpurAdhIzvarI
bhikSAM dEhi kRpAvalambanakarI mAtA'nnapUrNEzvarI||5||
AdikSAntasamastavarNanakarI zambhOstribhAvAkarI
kAzmIrA tripurEzvarI trinayanI vizvEzvarI zarvarI|
svargadvArakavATapATanakarI kAzIpurAdhIzvarI
bhikSAM dEhi kRpAvalambanakarI mAtA'nnapUrNEzvarI||6||
urvI sarvajanEzvarI jayakarI mAtA kRpAsAgarI
vENInIlasamAnakuntaladharI nityAnnadAnEzvarI|
sAkSAnmOkSakarI sadA zubhakarI kAzIpurAdhIzvarI
bhikSAM dEhi kRpAvalambanakarI mAtA'nnapUrNEzvarI||7||
dEvI sarvavicitraratnaracitA dAkSAyaNI sundarI
vAmE svAdupayOdharA priyakarI saubhAgyamAhEzvarI|
bhaktAbhISTakarI sadA zubhakarI kAzIpurAdhIzvarI
bhikSAM dEhi kRpAvalambanakarI mAtA'nnapUrNEzvarI||8||
candrArkAnalakOTikOTisadRzI candrAMzubimbAdharI
candrArkAgnisamAnakuNDaladharI candrArkavarNEzvarI|
mAlApustakapAzasAGkuzadharI kAzIpurAdhIzvarI
bhikSAM dEhi kRpAvalambanakarI mAtA'nnapUrNEzvarI||9||
kSatratrANakarI mahA'bhayakarI mAtA kRpAsAgarI
sarvAnandakarI sadA zivakarI vizvEzvarI zrIdharI|
dakSAkrandakarI nirAmayakarI kAzIpurAdhIzvarI
bhikSAM dEhi kRpAvalambanakarI mAtA'nnapUrNEzvarI||10||
annapUrNE sadApUrNE zaGkaraprANavallabhE|
jJAnavairAgyasid‌dhyarthaM bhikSAM dEhi ca pArvati||
mAtA ca pArvatI dEvI pitA dEvO mahEzvaraH|
bAndhavAH zivabhaktAzca svadEzO bhuvanatrayam||


||iti zrImacchaGkarAcAryaviracitaM annapUrNAstOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox